Siswati 1996 (SWA96)
1

11Sembulo: Livi laSimakadze lelefika kuma-Israyeli ngemphrofethi Malakhi.“Malakhi” kusho kutsi “sitfunywa sami”

Lutsandvo lwaSimakadze ku-Israyeli

2

1:2
Gen. 25:25
Isa. 43:4
Simakadze utsi: “Nginitsandzile. Kodvwa nine niyabuta nitsi: ‘Usitsandze kanjani?’ ”

Simakadze utsi: “Esawu bekungesiye yini umnakaboJakobe? Noko ngase ngimtsandzile Jakobe, 3

1:3
Jer. 49:17
Oba. 18
Rom. 9:13
kodvwa Esawu ngamtondza. Ngagucula tintsaba takhe taba lugwadvule, lifa lakhe ngalishiyela timphungutja tasehlane.”

4Edomu angasho atsi: “Nome sipitjitiwe, kodvwa sitawutakha kabusha letindzala.”

Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: “Bangakha, kodvwa ngitawuphindze ngibhidlite. Bayawubitwa ngekutsi Live Lenkhohlakalo, sive lesihlala njalo singaphansi kwelulaka lwaSimakadze. 5Niyawukubona nine ngemehlo enu, bese nitsi: ‘Mukhulu Simakadze, kuze kwendlulele nangesheya kweminyele yaka-Israyeli!’ ”

Simakadze utsetsisa baphristi

6

1:6
Eks. 20:12
Simakadze Somandla utsi: “Indvodzana ihlonipha uyise, kantsi nesisebenti sihlonipha inkhosi yaso. Nangabe nginguyihlo, aningihloniphi leni? Nangabe ngiyinkhosi, aningihloniphi ngani? Ngini nine baphristi, lenedzelela Libito lami.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Siledzelele kanjani Libito lakho?’

7“Nibeke kudla lokungcolile ngekwemtsetfo etikwelilati lami.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Sikungcolise kanjani?’

“Ngekutsi nitsi litafula laSimakadze liyenyanyeka. 8

1:8
Lev. 22:10
Dut. 15:21
Naniletsa tifuyo letitindlobho kutsi titewuba ngumhlatjelo, kulungile yini loko? Nanenta umhlatjelo ngesifuyo lesichutako nome lesigulako, kulungile yini loko? Yetamani kunikela ngato kumbusi wenu! Anganijabulela yini? Anganemukela yini?” kusho Simakadze longuSomandla.

9Nitsi: “Ncusani kuNkulunkulu kutsi atewuba nemusa kitsi.” “Ngaleminikelo lenjena lephuma etandleni tenu utanemukela yini?” kusho Simakadze longuSomandla.

10

1:10
Isa. 1:11
Jer. 6:20
Amo. 5:21
“Awu, shangatsi lomunye wenu angavala iminyango yelithempeli, kuze ningetikuyokhela imililo lengenamsebenti elatini lami! Angijabuli ngani, futsi ngingeke ngiwemukele umnikelo lophuma etandleni tenu,” kusho Simakadze longuSomandla. 11
1:11
Hla. 113:3
Zak. 14:9
“Libito lami liyawuba likhulu etiveni kusukela ekuphumeni kwelilanga kuze kube ngusekushoneni kwalo. Kuyo yonkhe indzawo imphepho neminikelo lehlantekile iyawuletfwa kulo Libito lami, ngobe Libito lami liyawuba likhulu etiveni,” kusho Simakadze longuSomandla.

12“Kodvwa nine niyalihlambalata ngekukhuluma ngelitafula laSimakadze nitsi: ‘Lingcolile,’ nangekudla kwalo, nitsi: ‘Kuyenyanyeka!’ 13Niphindze nitsi: ‘Maye, ngumtfwalo!’ bese nikumfumfutsa ngaphandle kwenhlonipho,” kusho Simakadze longuSomandla.

“Naniletsa tifuyo letitsetfwe ngebudlova nome letichutako, nome letigulako nitinikele tibe ngumhlatjelo, kufanele ngitemukele yini kuleto tandla tenu?” kusho Simakadze. 14“Ucalekisiwe umuntfu lotsi anesifuyo lesemukelekako lesidvuna emhlambini wakhe, afunge kutsi utawunikela ngaso, kodvwa bese uyesuka lapho unikela kuSimakadze ngalesinye lesinesici. Ngobe mine ngiyinkhosi lenkhulu, neLibito lami liyesatjwa etiveni tonkhe,” kusho Simakadze longuSomandla.

2

21“Manje-ke, lomyalo ucondzene nani, nine baphristi: 2

2:2
Dut. 28:15
Naningalaleli, futsi naningatimiseli ngenhlitiyo yenu kutsi nihloniphe Libito lami, ngitanitfumelela sicalekiso, netibusiso tenu ngiticalekise.“netibusiso tenu ngiticalekise” nome “konkhe lenihlala nibusisiwe ngako ngikucalekise” Yebo, vele sengiticalekisile, ngobe anikatimiseli enhlitiyweni yenu kutsi ningihloniphe,” kusho Simakadze longuSomandla.

3

2:3
Jer. 16:4
22:19
“Ngenca yenu, ngiyakutekhuta“ngiyakutekhuta” nome “ngiyakuticedza nya” titukulwane tenu;“ngiyakutekhuta titukulwane tenu” nome “ngiyakutihushisa tinhlavu tenu” ngiyakuwendlala ebusweni benu lamatfumbu emihlatjelo yenu yemadzili, nani niyawususwa kanye nawo. 4
2:4
Num. 25:12
Nitawukwati-ke kutsi nginitfumelele lesecwayiso, khona kutawutsi sivumelwane sami naLevi sichubeke,” kusho Simakadze longuSomandla.

5“Sivumelwane sami naye bekusivumelwane sekuphila nekuthula, nguloko lengamnika kona, kutsi angihloniphe, futsi wavele wangihlonipha wema ekulesabeni Libito lami. 6Sifundziso lesiliciniso sasisemlonyeni wakhe, kute inkhohliso leyatfolakala etindzebeni temlomo wakhe. Wahamba nami ngekuthula nangebucotfo, wakhipha labanyenti esonweni.

7

2:7
Hag. 1:13
2 Khor. 5:20
“Ngobe tindzebe temlomo wemphristi kufanele tilondvolote lwati, emlonyeni wakhe kufanele bantfu bafune sifundziso semtsetfo wami, ngobe phela yena usitfunywa saSimakadze longuSomandla. 8Kodvwa nine senisukile kuleyo ndlela, kwatsi ngalemfundziso yenu nakhubatelisa bantfu labanyenti, bawa; nisephulile sivumelwane sami naLevi,” kusho Simakadze longuSomandla. 9
2:9
1 Sam. 2:30
“Ngako-ke mine senginente nedzeleleka natfotjiswa embikwabo bonkhe bantfu, ngobe anikatilandzeli tindlela tami, kodvwa nine niyaye nikhetse bantfu nanisebentisa umtsetfo.”

Kungetsembeki kwesive sema-Juda kuNkulunkulu

10

2:10
Eks. 19:5
Mat. 23:9
Ef. 3:15
4:5
AsinaBabe“Babe” nome “babe” munye sonkhe yini? Asidalwanga nguNkulunkulu munye yini? Pho, sisihlambalatelani lesivumelwane sabokhokho betfu ngekungetsembeki kwetfu lomunye kulomunye?

11

2:11
Ezra 9:12
10:2
Neh. 13:23
Juda abengaketsembeki. Intfo lesinengiso seyentiwe ka-Israyeli naseJerusalema: Juda sewungcolise indzawo lengcwele letsandvwa nguSimakadze, emadvodza akaJuda ateka bafati labakhonta sithico sebetive. 12Umuntfu lowenta loko, nome ngabe ngubani, shangatsi Simakadze angamsusa emathendeni akaJakobe,Nome “Shangatsi Simakadze angasusa kulamathende akaJakobe nobe ngubani lobeke bufakazi egameni lalowo muntfu lowenta loku” siHebheru salomusho asikhanyi lite nome ngabe uyayiletsa iminikelo kuSimakadze longuSomandla.

13Lokunye lenikwentako naku: Nilitsela ngetinyembeti lilati laSimakadze. Niyalila nikhale ngobe angasayinaki iminikelo yenu, nome angasayemukeli ngekujabula etandleni tenu. 14

2:14
Gen. 31:49
Niyabuta nitsi: “Leni?” Kungobe Simakadze abengufakazi emkhatsini wakho nemfati webusha bakho, ngobe awuketsembeki kuye, nome yena usengumkakho, umfati wesivumelwane semshado.

15Simakadze akabenti baba munye yini? Enyameni nasemoyeni bakhe. Bamunye leni? Ngobe abefuna bantfwana labesaba Nkulunkulu.Nome “Kodvwa lona longubabe wetfu akakakwenti loku, hhayi asaphila. Abefunani? Situkulwane lesiphuma kuNkulunkulu” Ngako tilindze wena emoyeni wakho, wetsembeke kumfati webusha bakho.

16

2:16
Mat. 19:3
Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli utsi: “Ngiyakutondza kwehlukana kwalabashadile, kantsi futsi ngiyayenyanya indvodza levimbanisa ngebudlova“levimbanisa ngebudlova” nome “lelahla umkayo ngebudlova” siHebheru salomusho asikhanyi njengesembatfo,” kusho Simakadze. Ngako ticaphele wena emoyeni wakho, ungabi ngulongaketsembeki.

Lilanga lekwehlulelwa selisondzele

17Senimkhatsatile Simakadze ngemavi enu.

Niyabuta nitsi: “Simkhatsate ngani?”

Nimkhatsate ngekukhuluma nitsi: “Bonkhe labenta lokubi bahle emehlweni aSimakadze, futsi uyajabula ngabo,” nome: “Uphi loNkulunkulu wema-Israyeli lowehlulela ngebucotfo?”

3

31

3:1
Isa. 40:3
Mat. 11:10
Mak. 1:2
Luk. 1:76
7:27
“Bukani la, ngiyawutfumela sitfunywa sami, lesiyawulungisa indlela embikwami. Masinyane loSimakadze lenimfunako uyakuta ethempelini lakhe. Yebo, sitfunywa sesivumelwane lenisifisako siyawufika,” kusho Simakadze longuSomandla.

2Kodvwa ngubani nje longamelana nelilanga lekufika kwakhe? Ngubani longema ekubonakaleni kwakhe? Ngobe uyawufanana nemlilo wemcengi nome nensipho yemgezi. 3

3:3
Hla. 51:19
Zak. 13:9
Uyawuhlala njengemcengi nanjengemhlanti wesiliva; uyawuhlanta emaLevi awacenge njengegolide nesiliva. Simakadze uyawuba nemadvodza layawuletsa iminikelo ngekulunga, 4neminikelo yakaJuda neyaseJerusalema iyawuphindze yemukeleke kuSimakadze, njengasemalangeni akadzeni, eminyakeni yasemandvulo.

5

3:5
Eks. 22:21
Lev. 19:12
20:10
Dut. 24:17
Amo. 2:6
5:12
“Ngako, ngiyawusondzela kini kutakwehlulela. Ngiyawushesha kutsi ngifakaze ngimelane netangoma, netiphingi, nabofakazi bemanga, ngimelane nalabo labadlelela tisebenti emaholo ato, labo labacindzetela bafelokati netintsandzane, bemuke betive emalungelo abo, kodvwa bangangesabi mine,” kusho Simakadze longuSomandla.

Kukhishwa kwekwelishumi neminikelo

6

3:6
1 Sam. 15:29
Hla. 33:11
Taga 19:21
Isa. 14:24
25:1
46:10
“Mine, Simakadze, angigucuki. Ngako nani titukulwane taJakobe, anikabhujiswa. 7
3:7
Zak. 1:3
Kusukela esikhatsini sabokhokho benu nisukile etimisweni tami, nangete natigcina. Buyelani kimi, nami ngiyawubuyela kini,” kusho Simakadze longuSomandla.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Pho, singabuyela kanjani?’

8

3:8
Num. 18:24
Neh. 10:37
12:44
Hez. 45:13
“Umuntfu angemebela yini Nkulunkulu? Noko niyangebela.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Sikwebela njani?’

“Ngekwelishumi nangeminikelo. 9Ningaphansi kwesicalekiso, nonkhe nine sive, ngobe nichubeka nekungebela. 10Letsani konkhe kwelishumi endlini yengcebo, kuze kutewuba nekudla endlini yami.” Simakadze utsi: “Ase ningilinge ngaloko, nitewubona kutsi ngingeke yini nginivulele emafasitelo asezulwini ekutfulula, nginitfululele tibusiso letinyenti, nize nehluleke kutfola indzawo leyenele yekutigcina. 11Ngiyawuvimba tilwanyakatana kutsi tingatidli tilimo tenu, nemivini emasimini enu ingasali ite titselo,” kusho Simakadze longuSomandla. 12“Lapho-ke tonkhe tive tiyawutsi nine ningulababusisiwe, ngobe live lenu liyakuba live lelihle,” kusho Simakadze longuSomandla.

Setsembiso semusa waNkulunkulu

13Simakadze utsi: “Nikhulume kimi emavi lanelulaka nalabuhlungu.

“Noko niyabuta nitsi: ‘Sikhulumeni lokumelene nawe?’

14

3:14
Jobe 21:15
“Nine nitsite: ‘Akunamsebenti kukhonta Nkulunkulu. Yini nje lesiyizuzile ngekwenta lakufunako nangekuhamba njengebantfu labalilako embikwaSimakadze longuSomandla? 15Kodvwa nyalo sibita labatigabatisako sitsi bangulababusisiwe. Impela benti balokubi bayaphumelela, ngisho nalabo labamelene naNkulunkulu nabo bayaphunyula.’ ”

16

3:16
Hla. 139:16
Nalabo-ke labesaba Nkulunkulu bakhulumisana bodvwana, Simakadze walalela weva. Incwadzi legocotwako yesikhumbuto yabhalwa embikwakhe macondzana nalabo labesaba Simakadze bahloniphe Libito lakhe.

17

3:17
Eks. 19:5
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Simakadze longuSomandla utsi: “Bayawuba bami ngelilanga lengiyawulungisa ngalo konkhe,Nome “Bayakuba bami ngelilanga lengiyawukwenta ngalo” babe bantfu bami labaligugu lami. Ngiyawubaphephisa njengendvodza nayiphephisa indvodzana yayo leyisebentelako. 18Niyawuphindze niwubone kahle umehluko emkhatsini walabalungile nalababi, ngisho emkhatsini walabo labakhonta Nkulunkulu nalabo labangamkhonti.”