Siswati 1996 (SWA96)
2

21“Manje-ke, lomyalo ucondzene nani, nine baphristi: 2

2:2
Dut. 28:15
Naningalaleli, futsi naningatimiseli ngenhlitiyo yenu kutsi nihloniphe Libito lami, ngitanitfumelela sicalekiso, netibusiso tenu ngiticalekise.“netibusiso tenu ngiticalekise” nome “konkhe lenihlala nibusisiwe ngako ngikucalekise” Yebo, vele sengiticalekisile, ngobe anikatimiseli enhlitiyweni yenu kutsi ningihloniphe,” kusho Simakadze longuSomandla.

3

2:3
Jer. 16:4
22:19
“Ngenca yenu, ngiyakutekhuta“ngiyakutekhuta” nome “ngiyakuticedza nya” titukulwane tenu;“ngiyakutekhuta titukulwane tenu” nome “ngiyakutihushisa tinhlavu tenu” ngiyakuwendlala ebusweni benu lamatfumbu emihlatjelo yenu yemadzili, nani niyawususwa kanye nawo. 4
2:4
Num. 25:12
Nitawukwati-ke kutsi nginitfumelele lesecwayiso, khona kutawutsi sivumelwane sami naLevi sichubeke,” kusho Simakadze longuSomandla.

5“Sivumelwane sami naye bekusivumelwane sekuphila nekuthula, nguloko lengamnika kona, kutsi angihloniphe, futsi wavele wangihlonipha wema ekulesabeni Libito lami. 6Sifundziso lesiliciniso sasisemlonyeni wakhe, kute inkhohliso leyatfolakala etindzebeni temlomo wakhe. Wahamba nami ngekuthula nangebucotfo, wakhipha labanyenti esonweni.

7

2:7
Hag. 1:13
2 Khor. 5:20
“Ngobe tindzebe temlomo wemphristi kufanele tilondvolote lwati, emlonyeni wakhe kufanele bantfu bafune sifundziso semtsetfo wami, ngobe phela yena usitfunywa saSimakadze longuSomandla. 8Kodvwa nine senisukile kuleyo ndlela, kwatsi ngalemfundziso yenu nakhubatelisa bantfu labanyenti, bawa; nisephulile sivumelwane sami naLevi,” kusho Simakadze longuSomandla. 9
2:9
1 Sam. 2:30
“Ngako-ke mine senginente nedzeleleka natfotjiswa embikwabo bonkhe bantfu, ngobe anikatilandzeli tindlela tami, kodvwa nine niyaye nikhetse bantfu nanisebentisa umtsetfo.”

Kungetsembeki kwesive sema-Juda kuNkulunkulu

10

2:10
Eks. 19:5
Mat. 23:9
Ef. 3:15
4:5
AsinaBabe“Babe” nome “babe” munye sonkhe yini? Asidalwanga nguNkulunkulu munye yini? Pho, sisihlambalatelani lesivumelwane sabokhokho betfu ngekungetsembeki kwetfu lomunye kulomunye?

11

2:11
Ezra 9:12
10:2
Neh. 13:23
Juda abengaketsembeki. Intfo lesinengiso seyentiwe ka-Israyeli naseJerusalema: Juda sewungcolise indzawo lengcwele letsandvwa nguSimakadze, emadvodza akaJuda ateka bafati labakhonta sithico sebetive. 12Umuntfu lowenta loko, nome ngabe ngubani, shangatsi Simakadze angamsusa emathendeni akaJakobe,Nome “Shangatsi Simakadze angasusa kulamathende akaJakobe nobe ngubani lobeke bufakazi egameni lalowo muntfu lowenta loku” siHebheru salomusho asikhanyi lite nome ngabe uyayiletsa iminikelo kuSimakadze longuSomandla.

13Lokunye lenikwentako naku: Nilitsela ngetinyembeti lilati laSimakadze. Niyalila nikhale ngobe angasayinaki iminikelo yenu, nome angasayemukeli ngekujabula etandleni tenu. 14

2:14
Gen. 31:49
Niyabuta nitsi: “Leni?” Kungobe Simakadze abengufakazi emkhatsini wakho nemfati webusha bakho, ngobe awuketsembeki kuye, nome yena usengumkakho, umfati wesivumelwane semshado.

15Simakadze akabenti baba munye yini? Enyameni nasemoyeni bakhe. Bamunye leni? Ngobe abefuna bantfwana labesaba Nkulunkulu.Nome “Kodvwa lona longubabe wetfu akakakwenti loku, hhayi asaphila. Abefunani? Situkulwane lesiphuma kuNkulunkulu” Ngako tilindze wena emoyeni wakho, wetsembeke kumfati webusha bakho.

16

2:16
Mat. 19:3
Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli utsi: “Ngiyakutondza kwehlukana kwalabashadile, kantsi futsi ngiyayenyanya indvodza levimbanisa ngebudlova“levimbanisa ngebudlova” nome “lelahla umkayo ngebudlova” siHebheru salomusho asikhanyi njengesembatfo,” kusho Simakadze. Ngako ticaphele wena emoyeni wakho, ungabi ngulongaketsembeki.

Lilanga lekwehlulelwa selisondzele

17Senimkhatsatile Simakadze ngemavi enu.

Niyabuta nitsi: “Simkhatsate ngani?”

Nimkhatsate ngekukhuluma nitsi: “Bonkhe labenta lokubi bahle emehlweni aSimakadze, futsi uyajabula ngabo,” nome: “Uphi loNkulunkulu wema-Israyeli lowehlulela ngebucotfo?”