Siswati 1996 (SWA96)
1

11Sembulo: Livi laSimakadze lelefika kuma-Israyeli ngemphrofethi Malakhi.“Malakhi” kusho kutsi “sitfunywa sami”

Lutsandvo lwaSimakadze ku-Israyeli

2

1:2
Gen. 25:25
Isa. 43:4
Simakadze utsi: “Nginitsandzile. Kodvwa nine niyabuta nitsi: ‘Usitsandze kanjani?’ ”

Simakadze utsi: “Esawu bekungesiye yini umnakaboJakobe? Noko ngase ngimtsandzile Jakobe, 3

1:3
Jer. 49:17
Oba. 18
Rom. 9:13
kodvwa Esawu ngamtondza. Ngagucula tintsaba takhe taba lugwadvule, lifa lakhe ngalishiyela timphungutja tasehlane.”

4Edomu angasho atsi: “Nome sipitjitiwe, kodvwa sitawutakha kabusha letindzala.”

Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: “Bangakha, kodvwa ngitawuphindze ngibhidlite. Bayawubitwa ngekutsi Live Lenkhohlakalo, sive lesihlala njalo singaphansi kwelulaka lwaSimakadze. 5Niyawukubona nine ngemehlo enu, bese nitsi: ‘Mukhulu Simakadze, kuze kwendlulele nangesheya kweminyele yaka-Israyeli!’ ”

Simakadze utsetsisa baphristi

6

1:6
Eks. 20:12
Simakadze Somandla utsi: “Indvodzana ihlonipha uyise, kantsi nesisebenti sihlonipha inkhosi yaso. Nangabe nginguyihlo, aningihloniphi leni? Nangabe ngiyinkhosi, aningihloniphi ngani? Ngini nine baphristi, lenedzelela Libito lami.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Siledzelele kanjani Libito lakho?’

7“Nibeke kudla lokungcolile ngekwemtsetfo etikwelilati lami.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Sikungcolise kanjani?’

“Ngekutsi nitsi litafula laSimakadze liyenyanyeka. 8

1:8
Lev. 22:10
Dut. 15:21
Naniletsa tifuyo letitindlobho kutsi titewuba ngumhlatjelo, kulungile yini loko? Nanenta umhlatjelo ngesifuyo lesichutako nome lesigulako, kulungile yini loko? Yetamani kunikela ngato kumbusi wenu! Anganijabulela yini? Anganemukela yini?” kusho Simakadze longuSomandla.

9Nitsi: “Ncusani kuNkulunkulu kutsi atewuba nemusa kitsi.” “Ngaleminikelo lenjena lephuma etandleni tenu utanemukela yini?” kusho Simakadze longuSomandla.

10

1:10
Isa. 1:11
Jer. 6:20
Amo. 5:21
“Awu, shangatsi lomunye wenu angavala iminyango yelithempeli, kuze ningetikuyokhela imililo lengenamsebenti elatini lami! Angijabuli ngani, futsi ngingeke ngiwemukele umnikelo lophuma etandleni tenu,” kusho Simakadze longuSomandla. 11
1:11
Hla. 113:3
Zak. 14:9
“Libito lami liyawuba likhulu etiveni kusukela ekuphumeni kwelilanga kuze kube ngusekushoneni kwalo. Kuyo yonkhe indzawo imphepho neminikelo lehlantekile iyawuletfwa kulo Libito lami, ngobe Libito lami liyawuba likhulu etiveni,” kusho Simakadze longuSomandla.

12“Kodvwa nine niyalihlambalata ngekukhuluma ngelitafula laSimakadze nitsi: ‘Lingcolile,’ nangekudla kwalo, nitsi: ‘Kuyenyanyeka!’ 13Niphindze nitsi: ‘Maye, ngumtfwalo!’ bese nikumfumfutsa ngaphandle kwenhlonipho,” kusho Simakadze longuSomandla.

“Naniletsa tifuyo letitsetfwe ngebudlova nome letichutako, nome letigulako nitinikele tibe ngumhlatjelo, kufanele ngitemukele yini kuleto tandla tenu?” kusho Simakadze. 14“Ucalekisiwe umuntfu lotsi anesifuyo lesemukelekako lesidvuna emhlambini wakhe, afunge kutsi utawunikela ngaso, kodvwa bese uyesuka lapho unikela kuSimakadze ngalesinye lesinesici. Ngobe mine ngiyinkhosi lenkhulu, neLibito lami liyesatjwa etiveni tonkhe,” kusho Simakadze longuSomandla.