Siswati 1996 (SWA96)
7

Jesu uphilisa sisebenti sendvuna yemaRoma

(Mat. 8:5-13)

71Watsi nase akhulume konkhe loku kubantfu, wesuka waya eKhaphanawume.

2Indvuna yelibutfo lemaRoma yayinesisebenti leyayisitsandza kakhulu, sasigulela kufa. 3Yatsi nayiva ngaJesu lendvuna, yatfumela kuye lamanye emaJuda lamadzala kutsi ayewucela Jesu kutsi ete ateyiphilisela lesisebenti sayo. 4Befika kuJesu bamncengisisa batsi: “Impela lomuntfu ulufanele lusito lwakho. 5Uyasitsandza sive sakitsi, futsi nguye lowasakhela lelisinagoge.”

6Ngako Jesu wahamba nabo. Watsi nase asedvute nalapho ihlala khona lendvuna, yatfumela bangani bayo kuJesu kutsi bafike batsi: “Nkhosi, ungatihluphi ngekuta lapha. Angikafaneli nekutsi ngingakungenisa nasemtini wami, 7ngako-ke, ngitikhandza ngingakafaneli nekutsi ngite kuwe. Mane usho livi nje, sisebenti sami sitawuphila. 8Nami ngiyindvuna lephetfwe ngulabakhulu, nginemabutfo lengiwaphetse, ngitsi kulelinye: ‘Hamba!’ lihambe; ngitsi kulelinye: ‘Wota!’ lite; ngitsi esigcilini sami: ‘Yenta naku!’ sikwente.”

9Jesu wamangala nakeva loku, wagucuka wabuka lesicumbi sebantfu lesasimlandzela watsi: “Angizange sengikubone kukholwa lokungaka ngisho naka-Israyeli imbala.”

10Titfunywa tatsi tibuyela emuva endlini yalendvuna, takhandza lesisebenti sesiphilile.

Jesu uvusa indvodzana yemfelokati

11Emvakwaloko Jesu waya edolobheni lelalitsiwa yiNayini. Bafundzi bakhe nesicumbi sebantfu lesikhulu sasihamba naye. 12Nakefika esangweni lelidolobha, wahlangana nebantfu baya emngcwabeni. Lendvodzana lebeyifile beyiyemfelokati, futsi bekukuphela kwayo. Sicumbi sebantfu sasimsingatsile lomfelokati. 13INkhosi yamdzabukela nayimbona lomfelokati yatsi kuye: “Ungakhali!”

14Wahamba Jesu watsintsa loluhlaka lwalunalesidvumbu, bantfu lababelutfwele base bayema. Jesu watsi: “Ngitsi kuwe: Vuka, jaha!”

15Lelijaha lelalifile lavuka lahlala ngetibunu, lacala lakhuluma. Jesu wase ulinika unina.

16Bonkhe bantfu bafikelwa kwesaba, badvumisa Nkulunkulu batsi: “Sifikelwe ngumphrofethi lomkhulu!” Baphindze batsi: “Nkulunkulu sewubahambele bantfu bakhe!” 17Lendzaba ngaJesu yandza neliJudiya lonkhe kanye netigodzi letatakhelene nalo.

Titfunywa letiphuma kuJohane uMbhabhatisi

(Mat. 11:2-19)

18Bafundzi baJohane bamtjela ngato tonkhe tintfo tatentiwa nguJesu. Johane wase ubita babili babo.

19Wabatfumela eNkhosini kuyawubuta kutsi: “Unguye yini lona lofanele kufika, nome kusafanele silindzele lomunye?”

20Nase befikile kuJesu, befika batsi: “Johane uMbhabhatisi usitfumile kutsi sitewubuta kutsi: ‘Unguye yini lona lotawufika, nome kusafanele silindzele lomunye?’ ”

21Ngaso leso sikhatsi Jesu waphilisa labanyenti labebaphetfwe ngimikhuhlane, netifo, nemadimoni, wavula emehlo etimphumphutse letinyenti.

22

7:22
Isa. 35:5-6
61:1
Luk. 4:18
Titfunywa taJohane watiphendvula watsi: “Ncandzekani nifike nimtjele konkhe lenikubone kwenteka nalenikuvile kukhulunywa: Timphumphutse tiyabona, tinchute netishosha tiyahamba, emalephelo ayaphiliswa, tihhulu tiyeva, labafile bayavuswa, neliVangeli liyashunyayelwa etimphuyeni. 23Maye, ubusisiwe lowo longangabati ngami!”

24Tatsi kube tihambe titfunywa taJohane, Jesu wacala wakhuluma eticunjini tebantfu watsi: “Ngesikhatsi niya kuJohane ehlane nanilindzele kubonani? Nanilindzele kubona tjani bulaliswa ngumoya yini? 25Naniyewubonani? Naniyele kuyawubona indvodza legcoke tingubo letinhle nje kuphela? Empeleni anati yini kutsi bantfu labahlobe ngemvunulo lenhle batfolakala etigodlweni? 26Ase ningitjele kahle nine, nanibheke kubonani? Umphrofethi? Yebo, ngiyanivumela, empeleni nabona lomkhulu kunalomphrofethi nanimbhekile.

27

7:27
Mal. 3:1
Mak. 1:2
“Nguye loJohane imiBhalo lekhuluma ngaye kutsi: ‘Bheka, ngiyawutfumela sitfunywa sekungendvulela lesiyawungiphendlela indlela.’ ” 28Wachubeka watsi: “Ngiyanitjela ngitsi, akekho namunye, lotelwe ngumfati, lomkhulu kunaJohane, kepha loyo lomncane embusweni waNkulunkulu, mkhulu kunaye.”

29

7:29
Mat. 21:32
Luk. 3:12
Bonkhe bantfu labebamlalele labebabhajatiswe nguJohane, ngisho nebatselisi imbala bavuma kutsi tindlela taNkulunkulu tilungile.Lamanye emahumusho atsatsa lamavesi njengencenye yenkhulumo yaJesu 30Kodvwa baFarisi netati temtsetfo atiyemukelanga injongo yaNkulunkulu ngato, bala kubhajatiswa nguJohane.Lamanye emahumusho atsatsa lamavesi njengencenye yenkhulumo yaJesu

31Jesu wachubeka watsi: “Konje bantfu balesitukulwane ngingabafanisa nani nje? 32Banjengebantfwana labahleti emakethe, lesinye sicumbi sabo simemeta lesinye sitsi: ‘Sanishayela tigubhu engomeni yesibhaca, kodvwa anizange nigidze; sahlabela tingoma temngcwabo, kodvwa anizange senikhale.’

33“Johane uMbhabhatisi wazila kudla wangete wanatsa neliwayini, nase nitsi: ‘Unelidimoni!’ 34

7:34
Luk. 15:2
INdvodzana yeMuntfu yase iyefika, yona-ke yadla yanatsa, nase nitsi: ‘Ase nibheke! Lomuntfu usimiti nemnatsi, futsi ungumngani webatselisi netoni.’ 35Noko inhlakanipho yaNkulunkulu ibonakaliswa iliciniso kulabo labayemukelako.”

Jesu ekhaya laSimoni umFarisi

36Jesu wamenywa ngumFarisi kutsi ete atewudla ekhaya kakhe. Nangempela Jesu waya wafike wadla.

37

7:37-38
Mat. 26:7
Mak. 14:3
Joh. 12:3
Kulelo dolobha bekunemfati labephila imphilo lengcolile; wase uyeva kutsi Jesu usadla endlini yemFarisi, ngako weta nemakha agcwele libhodlela lelalakhiwe ngembiza, 38wafike wema emvakwaJesu, ngasetinyaweni takhe akhala, taze tinyawo taJesu taba manti tinyembeti. Watesula ngetinwele takhe lomfati, watanga, watitsela ngemakha.

39Nakabona loko lomFarisi lobekameme Jesu, watsi enhlitiyweni yakhe: “Kube lomuntfu ungumphrofethi ngempela, ngabe uyati kutsi ungubani lomfati lomtsintsako. Ngabe uyati kutsi uphila imphilo leyonakele kangakanani.”

40Jesu wakhuluma waphumisela watsi: “Simoni, kukhona lengifuna kukutjela kona.” Waphendvula watsi: “Yebo, Mfundzisi, ngitjele.”

41Jesu watsi: “Kwake kwaba khona emadvodza lamabili labekweleda umtjelekisi wetimali. Lenye yayimkweleda tinhlavu tesiliva letingema-500, lenye yayimkweleda tinhlavu tesiliva letingema-50. 42Atsi kube ehluleke omabili kuyibuyisa lemali yakhe, wawacolela. Nguyiphi emkhatsini wawo leyamtsandza kakhulu?”

43Simoni waphendvula watsi: “Ngiyabona kutsi kufanele kube ngulena lebeyimkweleda kakhulu.”

Watsi Jesu: “Uphendvule kahle.”

44Wase ugucukela kulomfati, utsi kuSimoni: “Uyambona lomfati? Seloku ngingenile lapha endlini yakho awukanginiki emanti ekugeza tinyawo tami, kodvwa yena sewugeze tinyawo tami ngetinyembeti takhe, waze watesula ngetinwele takhe. 45Wena awukangemukeli ngekunganga, kodvwa yena seloku efikile wanga tinyawo tami. 46Wena awukayigcobisi ngemafutsa inhloko yami, kodvwa yena sewugcobise tinyawo tami ngemakha.

47“Ngako-ke ngikutjela ngitsi: Tono takhe lebetitinyenti setitsetselelwe, ngobe unelutsandvo lolukhulu, kodvwa lowo lotsetselelwe lokuncane, utsandza kancane.”

48Wase utsi kulomfati: “Tono takho titsetselelwe.”

49Labanye labebahleti naye badla, bavungatela bodvwana batsi: “Ngubani lona lotsetselela netono?”

50Kodvwa Jesu wase utsi kulomfati: “Kukholwa kwakho kukusindzisile, hamba ngekuthula.”