Siswati 1996 (SWA96)
5

Jesu ukhetsa bafundzi bekucala

(Mat. 4:18-22; Mak. 1:16-20)

51

5:1-3
Mat. 13:1-2
Mak. 3:9-10
4:1
Jesu bekeme elusentseni lwelwandle lwaseGenesaretha ngesikhatsi bantfu beta banyatselana batewuva livi laNkulunkulu. 2Wabona tikebhe letimbili time elusentseni, kodvwa badwebi bebaphumile kuto bageza emanetha abo. 3Watsi asangena kulesinye sato lebesisaSimoni, wamcela kutsi ase akhweshe kancane elusentseni lwemanti. Wase uhlala phansi kulesikebhe, wacala wafundzisa bantfu.

4

5:4
Joh. 21:6
Watsi kube acedze kufundzisa, watsi kuSimoni: “Ase uchubekele ekujuleni kwelwandle, nehlise emanetha enu, nibambe tinhlanti.”

5

5:5
Joh. 21:3
Simoni waphendvula watsi: “Mfundzisi, sishikaneke busuku bonkhe lapha, kodvwa asikabambi lutfo, noko njengobe sekushito wena ngitalicwilisa linetha lami.”

6

5:6
Joh. 21:6
Nembala batsi bayawafaka emanetha abo acwila, babamba incumbi yetinhlanti adzimate acishe adzabuka ekhatsi emanetha, 7badzimate bakhweba labanye bangani babo lababekulesinye sikebhe kutsi batebabambisa; beta batigcwalisa totimbili, tikebhe taphose tacwila.

8Kodvwa Simoni Phetro abona loku, waguca ngemadvolo etinyaweni taJesu watsi: “Ncono usuke kimi, Nkhosi, ngobe mine ngingumuntfu losoni!”

9Yena nebangani bakhe bamangaliswa bunyenti betinhlanti labebatibambile. 10Kwaba ngiso sona leso nakuboJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi. Jesu watsi kuSimoni: “Ungesabi, kusukela nyalo sewutawudweba bantfu.”

11

5:11
Mat. 19:27
Batsi kube bakhiphele tikebhe tabo ngetulu elusentseni, bashiya konkhe khona lapho, balandzela Jesu.

Jesu uphilisa lilephelo

(Mat. 8:1-4; Mak. 1:40-45)

12Abesakulelinye lidolobha nakufika indvodza leyayinebulephelo, nayibona Jesu, yatilahla embikwakhe yamncenga yatsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

13Jesu welula sandla sakhe wayitsintsa watsi: “Ngiyatsandza; hlambuluka.” Ngekushesha bulephelo besuka kuyo. 14

5:14
Lev. 14:2
Jesu wayiyalisisa kutsi ingatjeli muntfu, kodvwa yente umyalo waMosi ngekutsi iyewutibonakalisa kumphristi, yente nemnikelo wekuhlambuluka kwayo, kuze kube bufakazi kubantfu.

15Kodvwa noko indzaba ngaye yandza nayo yonkhe indzawo; ticumbi letikhulu teta kutemlalela nekutsi titewuphiliswa etifeni tato. 16Wase uyabahlamuka wayawuthandaza ehlane.

Jesu uphilisa umuntfu lofe luhlangotsi

(Mat. 9:1-8; Mak. 2:1-12)

17Ngalelinye lilanga Jesu abefundzisa, baFarisi netati temtsetfo tihleti, tiphuma kuwo onkhe emadolobha aseGalile, naseJudiya, naseJerusalema. Emandla eNkhosi abenaye kutsi aphilise labagulako.

18Lamanye emadvodza eta atfwele lenye indvodza ngeluhlaka leyayife luhlangotsi, etama kuyingenisa endlini ayibeke embikwaJesu. 19Ehluleka kuyingenisa, ngobe bantfu bebabanyenti baminyetelene kakhulu. Ngako base bayayetfwala bakhwela nayo etulu eluphahleni, bavula sikhala, bayehlisela phansi ngeluhlaka lwayo, bayibeka embikwaJesu.

20Jesu nakabona kukholwa kwabo lokungaka, watsi: “Ndvodza, tono takho titsetselelwe.”

21Bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi bacala bavungatela bakhuluma bodvwa batsi: “Ngubani lona lohlambalata Nkulunkulu? Ngubani longatsetselela tono ngaphandle kwaNkulunkulu?”

22Jesu wakubona lokubutana kwabo, wabaphendvula watsi: “Yini lena leniyibuta etinhlitiyweni tenu? 23Ngukuphi lokulula ekutseni: ‘Utsetselelwe tono takho,’ nome kutsi: ‘Sukuma uhambe’? 24Ngitanikhombisa-ke kutsi iNdvodzana yeMuntfu inemandla ekutsetselela tono emhlabeni,” wase utsi kulobekafe luhlangotsi: “Ngitsi kuwe, sukuma, utsatse luhlaka lwakho uhambe uye ekhaya.”

25Ngekuphatima kweliso lendvodza yasukuma embikwabo bonkhe, yatsatsa luhlaka lwayo, yahamba yaya ekhaya, idvumisa Nkulunkulu. 26Bonkhe bantfu bamangala ngekwesaba lokukhulu badvumisa Nkulunkulu batsi: “Maye, tsine sibone tintfo letimangalisako lamuhla lapha!”

Kubitwa kwaLevi

(Mat. 9:9-13; Mak. 2:13-17)

27Emvakwaloko Jesu waphuma wahamba, wabona Levi labengumtselisi ahleti endzaweni yekutsela, watsi kuye: “Ngilandzele!”

28Levi wasukuma, washiya konkhe labekwenta wamlandzela.

29Levi wase wentela Jesu lidzili lelikhulu endlini yakhe, kwaba nebatselisi nebantfu labanyenti lababehleti nabo lapho. 30

5:30
Luk. 15:1-2
Labanye baFarisi netati temtsetfo telicembu labo tasola bafundzi baJesu. Tabuta tatsi: “Nidlelani nebatselisi kanye netoni nibuye ninatse nato?”

31Jesu wabaphendvula watsi: “Bantfu labaphilako abayidzingi inyanga, kodvwa ngulabo labagulako. 32

5:32
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Angiketeli kubita labalungile, kodvwa ngitele kubita toni kutsi tiphendvuke.”

Umbuzo ngekuzila

(Mat. 9:14-17; Mak. 2:18-22)

33Labanye batsi kuJesu: “Bafundzi baJohane bavame kuzila bathandaze, nebafundzi bebaFarisi nabo benta njalo; kodvwa bafundzi bakho bona bayadla banatse.”

34Jesu wabaphendvula watsi: “Nicabanga kutsi ningema likhetfo kudla emshadweni, umkhwenyane asenalo? Cha! Ngeke! 35Kodvwa sikhatsi siyeta lapho liyakwemukwa khona umkhwenyane walo; liyawuzila-ke lingadli kulawo malanga.”

36Jesu wabatjela nankhu umfanekiso: “Kute umuntfu longadzabula sicephu sengubo lensha achibele ngaso ingubo lendzala. Nakenta njalo, utabe udzabule ingubo lensha, lesicephu lesisha singeke sivane nalengubo lendzala.

37“Futsi kute umuntfu longatsela liwayini lelisha kuso sikhumbasikhwama lesidzala sigcwale. Nakente njalo, leliwayini lelisha lingapumuta lesikhumbasikhwama nalo licitseke, kufe nalesikhumbasikhwama sipumuke siphele. 38Cha! Liwayini lelisha lifanele litselwe kuso sikhumbasikhwama lesisha.

39“Futsi losanatse liwayini lelidzala angabe asalifuna lelisha, angatsi: ‘Lelidzala lincono!’ ”

6

Umbuzo ngeliSabatha

(Mat. 12:1-8; Mak. 2:23-28)

61

6:1
Dut. 23:25
Jesu abehamba emasimini akolo ngeliSabatha. Bafundzi bakhe base bakha ematimba akolo, bawahlikihla ngetandla badla tinhlavu tawo. 2
6:2
Eks. 20:10
Dut. 23:25
Labanye baFarisi batsi: “Nikwenteleni loku, njengobe umtsetfo utsi anikafaneli kwenta loko ngeliSabatha?”

3

6:3
1 Sam. 21:1-6
Jesu wabaphendvula watsi: “Anifundzanga yini ngalokwentiwa nguDavide ngesikhatsi ahamba nemadvodza sebalambile? 4
6:4
Lev. 24:9
Wangena endlini yaNkulunkulu, watsatsa sinkhwa lesasinikelwe kuNkulunkulu, wasidla wapha nalamadvodza abehamba nawo, kantsi kuphambene nemtsetfo kutsi singadliwa ngulomunye umuntfu ngaphandle kwebaphristi.”

5Jesu watsi kubo: “INdvodzana yeMuntfu iyiNkhosi yeliSabatha.”

Indvodza lenesandla lesishwaphene

(Mat. 12:9-14; Mak. 3:1-6)

6Ngalelinye liSabatha Jesu wangena esinagogeni wafundzisa. Bekunendvodza leyayinesandla sangasekudla lesasishwaphene. 7Labanye bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi bafuna lichinga lekubeka Jesu licala lekutsi wonile, bebamciphile bafuna kubona kutsi, njengobe kuliSabatha nje, utawuphilisa yini. 8Kodvwa Jesu ayati imicabango yabo watsi kulendvodza lenesandla lesasishwaphene: “Sukuma ute la ngembili.” Nembala indvodza yasukuma yeta ngembili yafike yema.

9Jesu wase utsi kubo: “Ase ngibute. Umtsetfo wetfu usivumela kutsi asenteni ngeliSabatha? Sisite nome silimate? Sisindzise imphilo yemuntfu nome siyibulale?”

10Wabacalacalata bonkhana, wase utsi kulendvodza: “Yelula sandla sakho.”

Yaselula indvodza, sandla seluleka. 11Kodvwa baFarisi batfukutsela babila, bafakana imilomo bodvwana ngekutsi bafanele bente njani ngaloJesu.

Jesu ukhetsa baphostoli labali-12

(Mat. 10:1-4; Mak. 3:13-19)

12Ngaleso sikhatsi Jesu wenyukela egcumeni ayewuthandaza, wacitsa busuku bonkhe khona lapho athandaza kuNkulunkulu. 13Ekuseni wabita bafundzi bakhe, wakhetsa baba li-12 kubo. Labo wababita ngekutsi baphostoli: 14Simoni, lambita ngekutsi nguPhetro, nemnakabo labe ngu-Andreya, Jakobe naJohane, Filiphu naBhatalomewu, 15Matewu naTomase, Jakobe umsa wa-Alfiyose, naSimoni labekatiwa ngekutsi ngumZelothi, 16naJudasi umsa waJakobe, kanye naJudasi Skariyothi lowaba ngumtsengisi waJesu.

Jesu uyafundzisa aphilise

(Mat. 4:23-25)

17Wehla nabo, wefika wema endzaweni leyayibekile kanye nabo bonkhe bafundzi bakhe labanyenti. Sicumbi sebantfu sase sikhona lapho siphuma eJudiya lonkhe, naseJerusalema, naselusentseni lwelwandle lwaseThire naseSidoni. 18Babetele kutamlalela nekutawuphiliswa; labo bebahlushwa ngimimoya lemibi babephiliswa. 19

6:19
Mat. 14:36
Bonkhe bantfu betama kumtsintsa, ngobe emandla abephuphuma kuye, wabaphilisa bonkhe.

Kutfokota nekudzabuka

(Mat. 5:1-12)

20Jesu wabuka bafundzi bakhe watsi:

“Nibusisiwe nine timphuya,

ngobe umbuso waNkulunkulu wenu.

21Nibusisiwe nine lenilambile manje,

ngobe niyakwesutsiswa.

Nibusisiwe nine lenikhalako manje,

ngobe niyawujatjuliswa.

22

6:22
1 Phet. 4:14
“Nibusisiwe, bantfu nabanitondza banishalatela ngekuninyembenya, banetfuka banigceke batsi anikalungi, ngenca yeNdvodzana yeMuntfu. 23
6:23
2 Khr. 36:16
Imis. 7:52
Nakwenteka loko, nibojabula nize nigcumagcume, ngobe mkhulu umvuzo wenu lenigcinelwe wona ezulwini; ngobe bokhokho babo benta njalo kubaphrofethi.

24“Kodvwa maye, kubuhlungu kini nine leninjingile manje, ngobe phela seninako konkhe lokunijabulisako.

25“Maye kini nine lenesutsi manje,

ngobe nisetawulamba.

Maye kini nine lenihlekako nyalo,

ngobe nisetawukhala nilile.

26Maye kini, nangabe wonkhe umuntfu

ukhuluma kahle ngani;

ngobe bokhokho babo bebenta njalo

kubaphrofethi bemanga.”

Kutsandza titsa

(Mat. 5:38-48; 7:12)

27

6:27
Eks. 23:4
Taga 25:21
Mat. 5:44
“Kodvwa anginitjele naku, nine leningilalele: Tsandzani titsa tenu, niphatse kahle labo labanitondzako! 28
6:28
Luk. 23:34
Imis. 7:60
Rom. 12:14,20
1 Khor. 4:12
1 Phet. 3:9
Babusiseni labanicalekisako, bathandazeleni labo labaniphatsa kabi! 29
6:29
Taga 20:22
24:29
1 Khor. 6:7
1 Thes. 5:15
Nangabe umuntfu akumukula esihlatsini, mnike nalesi lesinye, naso asimukule; nakatsatsa libhantji lakho, mnike nelihembe futsi! 30
6:30
Dut. 15:7
1 Joh. 3:17
Wonkhe locela lutfo kuwe, mnike; nangabe umuntfu atsatsa intfo yakho, ungamhambeli! 31
6:31
Mat. 7:12
Yentani kulabanye bantfu loko lenifuna kutsi bakwente kini!

32“Nanitsandza labanitsandzako, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni titsandza labatitsandzako! 33Naniphatsa kahle labaniphatsa kahle, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni nato tenta njalo. 34Nanetjeleka labo lenetsemba kutsi batawuphindze banibuyisele, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni tiyetjelekana tibuyiselane. 35Cha! Tsandzani titsa tenu nitentele lokuhle, nitjeleke ningabheki lutfo! Niyawuba nemvuzo lomkhulu ezulwini, nibe ngemadvodzana aLosetikwako Konkhe. Ngobe unemusa kulabangabongi nakulababi. 36Nibe nesihawu, njengobe neYihlo anesihawu!”

Kwehlulela labanye

(Mat. 7:1-5)

37“Ningabehluleli labanye bantfu, khona ningetikwehlulelwa nguNkulunkulu; ningabalahli labanye, khona ningetiwulahlwa; tsetselelani, nani niyawutsetselelwa.

38

6:38
Taga 19:17
Mak. 4:24
Gal. 6:7
“Phanini, nani nitawuphiwa tipho

letingangcingcwa tigcwalise konkhe

lebeningaphatsa ngako.

Lesilinganiso lenilinganisa ngaso labanye

nani Nkulunkulu uyakunilinganisa ngaso.”

39

6:39
Mat. 15:14
Jesu wabatjela nankhu umfanekiso watsi: “Imphumphutse ingayihola yini lenye imphumphutse? Tingete tagcumkela totimbili emgodzini yini? 40
6:40
Mat. 10:24-25
Joh. 13:16
15:20
Umfundzi akamkhulu kunemfundzisi wakhe, kodvwa wonkhe umfundzi nasafundziswe ngalokuphelele, uyawuba njengemfundzisi wakhe.

41“Ubukelani lutsi lolusesweni lemzalwane, kodvwa ube utsalalisela lugodvo lolusesweni lakho? 42Ungasho kanjani kumzalwane wakho kutsi: ‘Awu, mzalwane, ase ngikukhiphe nalu lutsi esweni lakho’? Mtentisi! Cala kucala ukhiphe lugodvo lolusesweni lakho, khona utabe sewuyakwati kukhipha lutsi lolusesweni lemzalwane wakho.”

Sihlahla nesitselo saso

(Mat. 7:16-20; 12:33-35)

43“Sihlahla lesimnandzi asititseli titselo letimbi, kantsi nesihlahla lesibi asititseli titselo letimnandzi. 44

6:44
Mat. 12:33
Tonkhe tihlahla tatiwa ngetitselo tato. Ungeke ukhandze emakhiwa atsele emanyeveni. Futsi ungeke uwakhe emagelebisi elugaganeni. 45
6:45
Mat. 12:34
Umuntfu lolungile uveta lokulungile lokuphuma engungwini yenhlitiyo yakhe lenhle. Nemuntfu lomubi uveta tintfo letimbi letivela enhlitiyweni yakhe lembi, ngako umlomo wemuntfu ukhuluma loko lokugcwele enhlitiyweni yakhe.”

Bakhi betindlu lababili

(Mat. 7:24-27)

46

6:46
Rom. 2:13
Jak. 1:22
“Ningibitelani kutsi: ‘Nkhosi, Nkhosi,’ nibe ningenti lenginitjela kona? 47Wonkhe lota kimi eve emavi ami, awente, ngitanitjela kutsi ufanana nani. 48Ufanana nemuntfu lowakha indlu; wemba kwashona, wase wakha sisekelo edvwaleni. Emanti netikhukhula kwagcwala kwaphuphuma emfuleni, kwetama kuyikhukhula lendlu, kodvwa ayizange inyakate, ngobe yayakheke kahle la edvwaleni. 49Kodvwa lona lova emavi ami angawenti, ufanana nemuntfu lowakha indlu yakhe esihlabatsini ngaphandle kwekubeka sisekelo. Yatsi nase ishaywa ngemanti netikhukhula, yasheshe yawa. Yeka kubhidlika kwayo kwaba kukhulu!”

7

Jesu uphilisa sisebenti sendvuna yemaRoma

(Mat. 8:5-13)

71Watsi nase akhulume konkhe loku kubantfu, wesuka waya eKhaphanawume.

2Indvuna yelibutfo lemaRoma yayinesisebenti leyayisitsandza kakhulu, sasigulela kufa. 3Yatsi nayiva ngaJesu lendvuna, yatfumela kuye lamanye emaJuda lamadzala kutsi ayewucela Jesu kutsi ete ateyiphilisela lesisebenti sayo. 4Befika kuJesu bamncengisisa batsi: “Impela lomuntfu ulufanele lusito lwakho. 5Uyasitsandza sive sakitsi, futsi nguye lowasakhela lelisinagoge.”

6Ngako Jesu wahamba nabo. Watsi nase asedvute nalapho ihlala khona lendvuna, yatfumela bangani bayo kuJesu kutsi bafike batsi: “Nkhosi, ungatihluphi ngekuta lapha. Angikafaneli nekutsi ngingakungenisa nasemtini wami, 7ngako-ke, ngitikhandza ngingakafaneli nekutsi ngite kuwe. Mane usho livi nje, sisebenti sami sitawuphila. 8Nami ngiyindvuna lephetfwe ngulabakhulu, nginemabutfo lengiwaphetse, ngitsi kulelinye: ‘Hamba!’ lihambe; ngitsi kulelinye: ‘Wota!’ lite; ngitsi esigcilini sami: ‘Yenta naku!’ sikwente.”

9Jesu wamangala nakeva loku, wagucuka wabuka lesicumbi sebantfu lesasimlandzela watsi: “Angizange sengikubone kukholwa lokungaka ngisho naka-Israyeli imbala.”

10Titfunywa tatsi tibuyela emuva endlini yalendvuna, takhandza lesisebenti sesiphilile.

Jesu uvusa indvodzana yemfelokati

11Emvakwaloko Jesu waya edolobheni lelalitsiwa yiNayini. Bafundzi bakhe nesicumbi sebantfu lesikhulu sasihamba naye. 12Nakefika esangweni lelidolobha, wahlangana nebantfu baya emngcwabeni. Lendvodzana lebeyifile beyiyemfelokati, futsi bekukuphela kwayo. Sicumbi sebantfu sasimsingatsile lomfelokati. 13INkhosi yamdzabukela nayimbona lomfelokati yatsi kuye: “Ungakhali!”

14Wahamba Jesu watsintsa loluhlaka lwalunalesidvumbu, bantfu lababelutfwele base bayema. Jesu watsi: “Ngitsi kuwe: Vuka, jaha!”

15Lelijaha lelalifile lavuka lahlala ngetibunu, lacala lakhuluma. Jesu wase ulinika unina.

16Bonkhe bantfu bafikelwa kwesaba, badvumisa Nkulunkulu batsi: “Sifikelwe ngumphrofethi lomkhulu!” Baphindze batsi: “Nkulunkulu sewubahambele bantfu bakhe!” 17Lendzaba ngaJesu yandza neliJudiya lonkhe kanye netigodzi letatakhelene nalo.

Titfunywa letiphuma kuJohane uMbhabhatisi

(Mat. 11:2-19)

18Bafundzi baJohane bamtjela ngato tonkhe tintfo tatentiwa nguJesu. Johane wase ubita babili babo.

19Wabatfumela eNkhosini kuyawubuta kutsi: “Unguye yini lona lofanele kufika, nome kusafanele silindzele lomunye?”

20Nase befikile kuJesu, befika batsi: “Johane uMbhabhatisi usitfumile kutsi sitewubuta kutsi: ‘Unguye yini lona lotawufika, nome kusafanele silindzele lomunye?’ ”

21Ngaso leso sikhatsi Jesu waphilisa labanyenti labebaphetfwe ngimikhuhlane, netifo, nemadimoni, wavula emehlo etimphumphutse letinyenti.

22

7:22
Isa. 35:5-6
61:1
Luk. 4:18
Titfunywa taJohane watiphendvula watsi: “Ncandzekani nifike nimtjele konkhe lenikubone kwenteka nalenikuvile kukhulunywa: Timphumphutse tiyabona, tinchute netishosha tiyahamba, emalephelo ayaphiliswa, tihhulu tiyeva, labafile bayavuswa, neliVangeli liyashunyayelwa etimphuyeni. 23Maye, ubusisiwe lowo longangabati ngami!”

24Tatsi kube tihambe titfunywa taJohane, Jesu wacala wakhuluma eticunjini tebantfu watsi: “Ngesikhatsi niya kuJohane ehlane nanilindzele kubonani? Nanilindzele kubona tjani bulaliswa ngumoya yini? 25Naniyewubonani? Naniyele kuyawubona indvodza legcoke tingubo letinhle nje kuphela? Empeleni anati yini kutsi bantfu labahlobe ngemvunulo lenhle batfolakala etigodlweni? 26Ase ningitjele kahle nine, nanibheke kubonani? Umphrofethi? Yebo, ngiyanivumela, empeleni nabona lomkhulu kunalomphrofethi nanimbhekile.

27

7:27
Mal. 3:1
Mak. 1:2
“Nguye loJohane imiBhalo lekhuluma ngaye kutsi: ‘Bheka, ngiyawutfumela sitfunywa sekungendvulela lesiyawungiphendlela indlela.’ ” 28Wachubeka watsi: “Ngiyanitjela ngitsi, akekho namunye, lotelwe ngumfati, lomkhulu kunaJohane, kepha loyo lomncane embusweni waNkulunkulu, mkhulu kunaye.”

29

7:29
Mat. 21:32
Luk. 3:12
Bonkhe bantfu labebamlalele labebabhajatiswe nguJohane, ngisho nebatselisi imbala bavuma kutsi tindlela taNkulunkulu tilungile.Lamanye emahumusho atsatsa lamavesi njengencenye yenkhulumo yaJesu 30Kodvwa baFarisi netati temtsetfo atiyemukelanga injongo yaNkulunkulu ngato, bala kubhajatiswa nguJohane.Lamanye emahumusho atsatsa lamavesi njengencenye yenkhulumo yaJesu

31Jesu wachubeka watsi: “Konje bantfu balesitukulwane ngingabafanisa nani nje? 32Banjengebantfwana labahleti emakethe, lesinye sicumbi sabo simemeta lesinye sitsi: ‘Sanishayela tigubhu engomeni yesibhaca, kodvwa anizange nigidze; sahlabela tingoma temngcwabo, kodvwa anizange senikhale.’

33“Johane uMbhabhatisi wazila kudla wangete wanatsa neliwayini, nase nitsi: ‘Unelidimoni!’ 34

7:34
Luk. 15:2
INdvodzana yeMuntfu yase iyefika, yona-ke yadla yanatsa, nase nitsi: ‘Ase nibheke! Lomuntfu usimiti nemnatsi, futsi ungumngani webatselisi netoni.’ 35Noko inhlakanipho yaNkulunkulu ibonakaliswa iliciniso kulabo labayemukelako.”

Jesu ekhaya laSimoni umFarisi

36Jesu wamenywa ngumFarisi kutsi ete atewudla ekhaya kakhe. Nangempela Jesu waya wafike wadla.

37

7:37-38
Mat. 26:7
Mak. 14:3
Joh. 12:3
Kulelo dolobha bekunemfati labephila imphilo lengcolile; wase uyeva kutsi Jesu usadla endlini yemFarisi, ngako weta nemakha agcwele libhodlela lelalakhiwe ngembiza, 38wafike wema emvakwaJesu, ngasetinyaweni takhe akhala, taze tinyawo taJesu taba manti tinyembeti. Watesula ngetinwele takhe lomfati, watanga, watitsela ngemakha.

39Nakabona loko lomFarisi lobekameme Jesu, watsi enhlitiyweni yakhe: “Kube lomuntfu ungumphrofethi ngempela, ngabe uyati kutsi ungubani lomfati lomtsintsako. Ngabe uyati kutsi uphila imphilo leyonakele kangakanani.”

40Jesu wakhuluma waphumisela watsi: “Simoni, kukhona lengifuna kukutjela kona.” Waphendvula watsi: “Yebo, Mfundzisi, ngitjele.”

41Jesu watsi: “Kwake kwaba khona emadvodza lamabili labekweleda umtjelekisi wetimali. Lenye yayimkweleda tinhlavu tesiliva letingema-500, lenye yayimkweleda tinhlavu tesiliva letingema-50. 42Atsi kube ehluleke omabili kuyibuyisa lemali yakhe, wawacolela. Nguyiphi emkhatsini wawo leyamtsandza kakhulu?”

43Simoni waphendvula watsi: “Ngiyabona kutsi kufanele kube ngulena lebeyimkweleda kakhulu.”

Watsi Jesu: “Uphendvule kahle.”

44Wase ugucukela kulomfati, utsi kuSimoni: “Uyambona lomfati? Seloku ngingenile lapha endlini yakho awukanginiki emanti ekugeza tinyawo tami, kodvwa yena sewugeze tinyawo tami ngetinyembeti takhe, waze watesula ngetinwele takhe. 45Wena awukangemukeli ngekunganga, kodvwa yena seloku efikile wanga tinyawo tami. 46Wena awukayigcobisi ngemafutsa inhloko yami, kodvwa yena sewugcobise tinyawo tami ngemakha.

47“Ngako-ke ngikutjela ngitsi: Tono takhe lebetitinyenti setitsetselelwe, ngobe unelutsandvo lolukhulu, kodvwa lowo lotsetselelwe lokuncane, utsandza kancane.”

48Wase utsi kulomfati: “Tono takho titsetselelwe.”

49Labanye labebahleti naye badla, bavungatela bodvwana batsi: “Ngubani lona lotsetselela netono?”

50Kodvwa Jesu wase utsi kulomfati: “Kukholwa kwakho kukusindzisile, hamba ngekuthula.”