Siswati 1996 (SWA96)
5

Jesu ukhetsa bafundzi bekucala

(Mat. 4:18-22; Mak. 1:16-20)

51

5:1-3
Mat. 13:1-2
Mak. 3:9-10
4:1
Jesu bekeme elusentseni lwelwandle lwaseGenesaretha ngesikhatsi bantfu beta banyatselana batewuva livi laNkulunkulu. 2Wabona tikebhe letimbili time elusentseni, kodvwa badwebi bebaphumile kuto bageza emanetha abo. 3Watsi asangena kulesinye sato lebesisaSimoni, wamcela kutsi ase akhweshe kancane elusentseni lwemanti. Wase uhlala phansi kulesikebhe, wacala wafundzisa bantfu.

4

5:4
Joh. 21:6
Watsi kube acedze kufundzisa, watsi kuSimoni: “Ase uchubekele ekujuleni kwelwandle, nehlise emanetha enu, nibambe tinhlanti.”

5

5:5
Joh. 21:3
Simoni waphendvula watsi: “Mfundzisi, sishikaneke busuku bonkhe lapha, kodvwa asikabambi lutfo, noko njengobe sekushito wena ngitalicwilisa linetha lami.”

6

5:6
Joh. 21:6
Nembala batsi bayawafaka emanetha abo acwila, babamba incumbi yetinhlanti adzimate acishe adzabuka ekhatsi emanetha, 7badzimate bakhweba labanye bangani babo lababekulesinye sikebhe kutsi batebabambisa; beta batigcwalisa totimbili, tikebhe taphose tacwila.

8Kodvwa Simoni Phetro abona loku, waguca ngemadvolo etinyaweni taJesu watsi: “Ncono usuke kimi, Nkhosi, ngobe mine ngingumuntfu losoni!”

9Yena nebangani bakhe bamangaliswa bunyenti betinhlanti labebatibambile. 10Kwaba ngiso sona leso nakuboJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi. Jesu watsi kuSimoni: “Ungesabi, kusukela nyalo sewutawudweba bantfu.”

11

5:11
Mat. 19:27
Batsi kube bakhiphele tikebhe tabo ngetulu elusentseni, bashiya konkhe khona lapho, balandzela Jesu.

Jesu uphilisa lilephelo

(Mat. 8:1-4; Mak. 1:40-45)

12Abesakulelinye lidolobha nakufika indvodza leyayinebulephelo, nayibona Jesu, yatilahla embikwakhe yamncenga yatsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

13Jesu welula sandla sakhe wayitsintsa watsi: “Ngiyatsandza; hlambuluka.” Ngekushesha bulephelo besuka kuyo. 14

5:14
Lev. 14:2
Jesu wayiyalisisa kutsi ingatjeli muntfu, kodvwa yente umyalo waMosi ngekutsi iyewutibonakalisa kumphristi, yente nemnikelo wekuhlambuluka kwayo, kuze kube bufakazi kubantfu.

15Kodvwa noko indzaba ngaye yandza nayo yonkhe indzawo; ticumbi letikhulu teta kutemlalela nekutsi titewuphiliswa etifeni tato. 16Wase uyabahlamuka wayawuthandaza ehlane.

Jesu uphilisa umuntfu lofe luhlangotsi

(Mat. 9:1-8; Mak. 2:1-12)

17Ngalelinye lilanga Jesu abefundzisa, baFarisi netati temtsetfo tihleti, tiphuma kuwo onkhe emadolobha aseGalile, naseJudiya, naseJerusalema. Emandla eNkhosi abenaye kutsi aphilise labagulako.

18Lamanye emadvodza eta atfwele lenye indvodza ngeluhlaka leyayife luhlangotsi, etama kuyingenisa endlini ayibeke embikwaJesu. 19Ehluleka kuyingenisa, ngobe bantfu bebabanyenti baminyetelene kakhulu. Ngako base bayayetfwala bakhwela nayo etulu eluphahleni, bavula sikhala, bayehlisela phansi ngeluhlaka lwayo, bayibeka embikwaJesu.

20Jesu nakabona kukholwa kwabo lokungaka, watsi: “Ndvodza, tono takho titsetselelwe.”

21Bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi bacala bavungatela bakhuluma bodvwa batsi: “Ngubani lona lohlambalata Nkulunkulu? Ngubani longatsetselela tono ngaphandle kwaNkulunkulu?”

22Jesu wakubona lokubutana kwabo, wabaphendvula watsi: “Yini lena leniyibuta etinhlitiyweni tenu? 23Ngukuphi lokulula ekutseni: ‘Utsetselelwe tono takho,’ nome kutsi: ‘Sukuma uhambe’? 24Ngitanikhombisa-ke kutsi iNdvodzana yeMuntfu inemandla ekutsetselela tono emhlabeni,” wase utsi kulobekafe luhlangotsi: “Ngitsi kuwe, sukuma, utsatse luhlaka lwakho uhambe uye ekhaya.”

25Ngekuphatima kweliso lendvodza yasukuma embikwabo bonkhe, yatsatsa luhlaka lwayo, yahamba yaya ekhaya, idvumisa Nkulunkulu. 26Bonkhe bantfu bamangala ngekwesaba lokukhulu badvumisa Nkulunkulu batsi: “Maye, tsine sibone tintfo letimangalisako lamuhla lapha!”

Kubitwa kwaLevi

(Mat. 9:9-13; Mak. 2:13-17)

27Emvakwaloko Jesu waphuma wahamba, wabona Levi labengumtselisi ahleti endzaweni yekutsela, watsi kuye: “Ngilandzele!”

28Levi wasukuma, washiya konkhe labekwenta wamlandzela.

29Levi wase wentela Jesu lidzili lelikhulu endlini yakhe, kwaba nebatselisi nebantfu labanyenti lababehleti nabo lapho. 30

5:30
Luk. 15:1-2
Labanye baFarisi netati temtsetfo telicembu labo tasola bafundzi baJesu. Tabuta tatsi: “Nidlelani nebatselisi kanye netoni nibuye ninatse nato?”

31Jesu wabaphendvula watsi: “Bantfu labaphilako abayidzingi inyanga, kodvwa ngulabo labagulako. 32

5:32
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Angiketeli kubita labalungile, kodvwa ngitele kubita toni kutsi tiphendvuke.”

Umbuzo ngekuzila

(Mat. 9:14-17; Mak. 2:18-22)

33Labanye batsi kuJesu: “Bafundzi baJohane bavame kuzila bathandaze, nebafundzi bebaFarisi nabo benta njalo; kodvwa bafundzi bakho bona bayadla banatse.”

34Jesu wabaphendvula watsi: “Nicabanga kutsi ningema likhetfo kudla emshadweni, umkhwenyane asenalo? Cha! Ngeke! 35Kodvwa sikhatsi siyeta lapho liyakwemukwa khona umkhwenyane walo; liyawuzila-ke lingadli kulawo malanga.”

36Jesu wabatjela nankhu umfanekiso: “Kute umuntfu longadzabula sicephu sengubo lensha achibele ngaso ingubo lendzala. Nakenta njalo, utabe udzabule ingubo lensha, lesicephu lesisha singeke sivane nalengubo lendzala.

37“Futsi kute umuntfu longatsela liwayini lelisha kuso sikhumbasikhwama lesidzala sigcwale. Nakente njalo, leliwayini lelisha lingapumuta lesikhumbasikhwama nalo licitseke, kufe nalesikhumbasikhwama sipumuke siphele. 38Cha! Liwayini lelisha lifanele litselwe kuso sikhumbasikhwama lesisha.

39“Futsi losanatse liwayini lelidzala angabe asalifuna lelisha, angatsi: ‘Lelidzala lincono!’ ”