Siswati 1996 (SWA96)
4

Kulingwa kwaJesu

(Mat. 4:1-11; Mak. 1:12-13)

41Jesu wabuya eJordane, asagcwele Moya Longcwele. Moya Longcwele wamholela ehlane, 2

4:2
Eks. 34:28
1 Khos. 19:8
lapho alingwa nguSathane emalanga langema-40. Abengadli lutfo kulawo malanga, kodvwa indlala wayiva ekupheleni kwawo.

3Sathane watsi kuye: “Nangabe uyiNdvodzana yaNkulunkulu, tjela nali litje ligucuke libe sinkhwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo utsi: ‘Umuntfu angeke

aphile ngesinkhwa sodvwa.’ ”

5Sathane wamphakamisa, wamkhombisa ngekushesha lokukhulu yonkhe imibuso yemhlaba, 6watsi: “Ngitakunika onkhe lamandla, nabo bonkhe lobunjinga, ngobe bonkhe banikwa mine, futsi ngingabunika nome ngubani lengimtsandzako. 7Konkhe loku kungaba kwakho nawungamane ungikhotsamele kanye nje.”

8

4:8
Dut. 6:13
10:20
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo utsi:

‘Khotsama iNkhosi

Nkulunkulu wakho,

umkhonte yena yedvwa!’ ”

9Sathane wamtsatsa wamyisa eJerusalema wafike wambeka esicongweni selithempeli watsi: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tijike lapha phansi.

10

4:10
Hla. 91:11
“Ngobe umBhalo utsi:

‘Uyawutfumela tingilosi takhe tikunakekele.’

11Futsi utsi:

‘Tiyawukugona ngetandla tato,

kuze ungalimali

netinyawo takho tingakhutjwa ngematje.’ ”

12

4:12
Dut. 6:16
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo futsi utsi:

‘Ungayilingi iNkhosi, Nkulunkulu wakho.’ ”

13Sathane asacedze kumlinga ngako konkhe, wesuka wamshiya kwesikhashana.

Jesu ucala umsebenti wakhe eGalile

(Mat. 4:12-17; Mak. 1:14-15)

14Jesu wabuyela eGalile agcwele emandla aMoya Longcwele. Indzaba yakhe yandza yasakateka naso sonkhe leso sigodzi. 15Wafundzisa emasinagogeni abo, bonkhe bantfu bamdvumisa.

Jesu akemukeleki eNazaretha

(Mat. 13:53-58; Mak. 6:1-6)

16Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona, kwatsi ngeliSabatha waya esinagogeni njengaloku abevamisile. Wasukuma asatawufundza imiBhalo. 17Bamnika incwadzi ya-Isaya, umphrofethi. Wayisombulula watfola indzawana, wayifundza itsi:

18

4:18
Isa. 61:1-2
Mat. 11:5
“UMoya weNkhosi ukimi,

ngobe ungigcobile

kutsi ngishumayele tindzaba letimnandzi etimphuyeni;

ungitfumile kutsi ngimemetele inkhululeko kulabatfunjiwe,

nekuvula emehlo etimphumphutseni,

nekukhulula labacindzetelekile,

19

4:19
Lev. 25:10
ngimemetele umnyaka

iNkhosi letakukhombisa umusa wayo ngawo.”

20Wase uyayigocota lencwadzi uyinika sikhonti ubuyela phansi uyahlala. Bonkhe bantfu esinagogeni bambukisisa. 21Wacala wakhuluma kubantfu watsi: “Lamuhla lomBhalo ugcwalisekile, njengobe nitivele nje kutsi utsini.”

22Bonkhe bantfu batsatseka ngaye bamangala ngalamagama lamahle lawakhuluma batsi: “Akusiye umsa waJosefa yini lona?”

23Watsi kubo: “Ngiyati kutsi nitangivulela lamavi alesiga lesitsi: ‘Nyanga tiphilise,’ niphindze futsi nitsi kimi: ‘Yenta nakuwo lomuti wakini letintfo leseva kutsi utentile eKhaphanawume!’ ” 24

4:24
Joh. 4:44
Jesu wachubeka watsi: “Ase nginitjele naku, kutsi umphrofethi akemukeleki endzaweni yangakubo.

25

4:25
1 Khos. 17:7
“Lalelani la kimi, kuliciniso kutsi bekunebafelokati labanyenti ka-Israyeli ngesikhatsi sa-Elija, ngesikhatsi lingani iminyaka lemitsatfu netinyanga letisitfupha, kwase kuba khona indlala lenkhulu eveni lonkhe. 26
4:26
1 Khos. 17:8-16
Noko Elija akatfunyelwanga ngisho nakumunye wabo, kepha watfunyelwa kulomfelokati abewaseSarepta, esigodzini saseSidoni. 27
4:27
2 Khos. 5:1-14
Kwakunemalephelo lamanyenti ka-Israyeli ngesikhatsi semphrofethi Elisha, noko kute nalinye lelaphiliswa emkhatsini wawo ngaphandle kwaNahamani, umSiriya.”

28Bonkhe bantfu esinagogeni bagcwala kutfukutsela nabeva loko, 29basukuma ngekutfukutsela, bamcosha kulelidolobha bamcondzisa esiweni salentsaba, lapho belakhiwe khona, bentela kumhholokoshisela kuso, 30kodvwa waphicaphicela emkhatsini wesicumbi sebantfu, wahamba.

Indvodza lenelidimoni

(Mak. 1:21-28)

31Jesu wehlela eKhaphanawume, lidolobha laseGalile, lapho afundzisa khona ngemaSabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
Bamangala bonkhe bantfu ngendlela labekafundzisa ngayo, ngobe emavi akhe bekanemandla.

33Bekunendvodza lapho esinagogeni lebeyinelidimoni; yamemeta kakhulu yatsi: 34“Awu! Jesu waseNazaretha ufunani kitsi? Sewutele kutesibhubhisa yini? Ngiyakwati kutsi ungubani; unguLongcwele waNkulunkulu.”

35Jesu wawekhuta lomoya watsi: “Thula! Phuma futsi kulomuntfu!” Lidimoni lamjika phansi embikwabo bonkhe, noko laphuma kuye lingakamlimati. 36Bantfu betfuka bonkhe, bakhuluma bodvwana batsi: “Livi lini leli? Ngeligunya nangemandla lamakhulu lomuntfu ukhalimela imimoya lemibi iphume.”

37Lendzaba ngaJesu yandza naso sonkhe leso sigodzi.

Jesu uphilisa uninatala waSimoni nebantfu labanyenti

(Mat. 8:14-17; Mak. 1:29-34)

38Jesu wesuka esinagogeni waya ekhaya kaSimoni. Uninatala waSimoni abephatseke kakhulu ngumkhuhlane; base babikela Jesu ngalowo mkhuhlane wakhe. 39Jesu waya kuye, wafike wema eceleni kwembhedze wakhe wawekhuta lomkhuhlane; umkhuhlane waphela masinyane kuye, wasukuma khona lapho wayawubalungisela labakudzingako.

40Kwatsi ekushoneni kwelilanga bonkhe labebagulelwa tihlobo tabo tiphetfwe tifo letehlukene batiletsa kuJesu; tonkhe watibeka tandla, watiphilisa. 41Kwaphuma nemadimoni ebantfwini labanyenti. Amemeta atsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

Jesu abewekhuta angawavumeli kutsi akhulume, ngobe abemati lamadimoni kutsi unguKhristu.

Jesu ushumayela emasinagogeni aseJudiya

(Mak. 1:35-39)

42Jesu waphuma kuseluvivi kulelo dolobha waya lapho kungenabantfu khona. Bantfu base bacala kumfuna, batsi kube bamtfole, betama kumvimbela kutsi angabashiyi. 43Kodvwa watsi kubo: “Kufanele ngishumayele liVangeli ngembuso waNkulunkulu nakulamanye emadolobha, ngobe Nkulunkulu ungitfume kwenta kona loko.”

44Ngako washumayela emasinagogeni kulo lonke laseJudiya.

5

Jesu ukhetsa bafundzi bekucala

(Mat. 4:18-22; Mak. 1:16-20)

51

5:1-3
Mat. 13:1-2
Mak. 3:9-10
4:1
Jesu bekeme elusentseni lwelwandle lwaseGenesaretha ngesikhatsi bantfu beta banyatselana batewuva livi laNkulunkulu. 2Wabona tikebhe letimbili time elusentseni, kodvwa badwebi bebaphumile kuto bageza emanetha abo. 3Watsi asangena kulesinye sato lebesisaSimoni, wamcela kutsi ase akhweshe kancane elusentseni lwemanti. Wase uhlala phansi kulesikebhe, wacala wafundzisa bantfu.

4

5:4
Joh. 21:6
Watsi kube acedze kufundzisa, watsi kuSimoni: “Ase uchubekele ekujuleni kwelwandle, nehlise emanetha enu, nibambe tinhlanti.”

5

5:5
Joh. 21:3
Simoni waphendvula watsi: “Mfundzisi, sishikaneke busuku bonkhe lapha, kodvwa asikabambi lutfo, noko njengobe sekushito wena ngitalicwilisa linetha lami.”

6

5:6
Joh. 21:6
Nembala batsi bayawafaka emanetha abo acwila, babamba incumbi yetinhlanti adzimate acishe adzabuka ekhatsi emanetha, 7badzimate bakhweba labanye bangani babo lababekulesinye sikebhe kutsi batebabambisa; beta batigcwalisa totimbili, tikebhe taphose tacwila.

8Kodvwa Simoni Phetro abona loku, waguca ngemadvolo etinyaweni taJesu watsi: “Ncono usuke kimi, Nkhosi, ngobe mine ngingumuntfu losoni!”

9Yena nebangani bakhe bamangaliswa bunyenti betinhlanti labebatibambile. 10Kwaba ngiso sona leso nakuboJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi. Jesu watsi kuSimoni: “Ungesabi, kusukela nyalo sewutawudweba bantfu.”

11

5:11
Mat. 19:27
Batsi kube bakhiphele tikebhe tabo ngetulu elusentseni, bashiya konkhe khona lapho, balandzela Jesu.

Jesu uphilisa lilephelo

(Mat. 8:1-4; Mak. 1:40-45)

12Abesakulelinye lidolobha nakufika indvodza leyayinebulephelo, nayibona Jesu, yatilahla embikwakhe yamncenga yatsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

13Jesu welula sandla sakhe wayitsintsa watsi: “Ngiyatsandza; hlambuluka.” Ngekushesha bulephelo besuka kuyo. 14

5:14
Lev. 14:2
Jesu wayiyalisisa kutsi ingatjeli muntfu, kodvwa yente umyalo waMosi ngekutsi iyewutibonakalisa kumphristi, yente nemnikelo wekuhlambuluka kwayo, kuze kube bufakazi kubantfu.

15Kodvwa noko indzaba ngaye yandza nayo yonkhe indzawo; ticumbi letikhulu teta kutemlalela nekutsi titewuphiliswa etifeni tato. 16Wase uyabahlamuka wayawuthandaza ehlane.

Jesu uphilisa umuntfu lofe luhlangotsi

(Mat. 9:1-8; Mak. 2:1-12)

17Ngalelinye lilanga Jesu abefundzisa, baFarisi netati temtsetfo tihleti, tiphuma kuwo onkhe emadolobha aseGalile, naseJudiya, naseJerusalema. Emandla eNkhosi abenaye kutsi aphilise labagulako.

18Lamanye emadvodza eta atfwele lenye indvodza ngeluhlaka leyayife luhlangotsi, etama kuyingenisa endlini ayibeke embikwaJesu. 19Ehluleka kuyingenisa, ngobe bantfu bebabanyenti baminyetelene kakhulu. Ngako base bayayetfwala bakhwela nayo etulu eluphahleni, bavula sikhala, bayehlisela phansi ngeluhlaka lwayo, bayibeka embikwaJesu.

20Jesu nakabona kukholwa kwabo lokungaka, watsi: “Ndvodza, tono takho titsetselelwe.”

21Bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi bacala bavungatela bakhuluma bodvwa batsi: “Ngubani lona lohlambalata Nkulunkulu? Ngubani longatsetselela tono ngaphandle kwaNkulunkulu?”

22Jesu wakubona lokubutana kwabo, wabaphendvula watsi: “Yini lena leniyibuta etinhlitiyweni tenu? 23Ngukuphi lokulula ekutseni: ‘Utsetselelwe tono takho,’ nome kutsi: ‘Sukuma uhambe’? 24Ngitanikhombisa-ke kutsi iNdvodzana yeMuntfu inemandla ekutsetselela tono emhlabeni,” wase utsi kulobekafe luhlangotsi: “Ngitsi kuwe, sukuma, utsatse luhlaka lwakho uhambe uye ekhaya.”

25Ngekuphatima kweliso lendvodza yasukuma embikwabo bonkhe, yatsatsa luhlaka lwayo, yahamba yaya ekhaya, idvumisa Nkulunkulu. 26Bonkhe bantfu bamangala ngekwesaba lokukhulu badvumisa Nkulunkulu batsi: “Maye, tsine sibone tintfo letimangalisako lamuhla lapha!”

Kubitwa kwaLevi

(Mat. 9:9-13; Mak. 2:13-17)

27Emvakwaloko Jesu waphuma wahamba, wabona Levi labengumtselisi ahleti endzaweni yekutsela, watsi kuye: “Ngilandzele!”

28Levi wasukuma, washiya konkhe labekwenta wamlandzela.

29Levi wase wentela Jesu lidzili lelikhulu endlini yakhe, kwaba nebatselisi nebantfu labanyenti lababehleti nabo lapho. 30

5:30
Luk. 15:1-2
Labanye baFarisi netati temtsetfo telicembu labo tasola bafundzi baJesu. Tabuta tatsi: “Nidlelani nebatselisi kanye netoni nibuye ninatse nato?”

31Jesu wabaphendvula watsi: “Bantfu labaphilako abayidzingi inyanga, kodvwa ngulabo labagulako. 32

5:32
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Angiketeli kubita labalungile, kodvwa ngitele kubita toni kutsi tiphendvuke.”

Umbuzo ngekuzila

(Mat. 9:14-17; Mak. 2:18-22)

33Labanye batsi kuJesu: “Bafundzi baJohane bavame kuzila bathandaze, nebafundzi bebaFarisi nabo benta njalo; kodvwa bafundzi bakho bona bayadla banatse.”

34Jesu wabaphendvula watsi: “Nicabanga kutsi ningema likhetfo kudla emshadweni, umkhwenyane asenalo? Cha! Ngeke! 35Kodvwa sikhatsi siyeta lapho liyakwemukwa khona umkhwenyane walo; liyawuzila-ke lingadli kulawo malanga.”

36Jesu wabatjela nankhu umfanekiso: “Kute umuntfu longadzabula sicephu sengubo lensha achibele ngaso ingubo lendzala. Nakenta njalo, utabe udzabule ingubo lensha, lesicephu lesisha singeke sivane nalengubo lendzala.

37“Futsi kute umuntfu longatsela liwayini lelisha kuso sikhumbasikhwama lesidzala sigcwale. Nakente njalo, leliwayini lelisha lingapumuta lesikhumbasikhwama nalo licitseke, kufe nalesikhumbasikhwama sipumuke siphele. 38Cha! Liwayini lelisha lifanele litselwe kuso sikhumbasikhwama lesisha.

39“Futsi losanatse liwayini lelidzala angabe asalifuna lelisha, angatsi: ‘Lelidzala lincono!’ ”

6

Umbuzo ngeliSabatha

(Mat. 12:1-8; Mak. 2:23-28)

61

6:1
Dut. 23:25
Jesu abehamba emasimini akolo ngeliSabatha. Bafundzi bakhe base bakha ematimba akolo, bawahlikihla ngetandla badla tinhlavu tawo. 2
6:2
Eks. 20:10
Dut. 23:25
Labanye baFarisi batsi: “Nikwenteleni loku, njengobe umtsetfo utsi anikafaneli kwenta loko ngeliSabatha?”

3

6:3
1 Sam. 21:1-6
Jesu wabaphendvula watsi: “Anifundzanga yini ngalokwentiwa nguDavide ngesikhatsi ahamba nemadvodza sebalambile? 4
6:4
Lev. 24:9
Wangena endlini yaNkulunkulu, watsatsa sinkhwa lesasinikelwe kuNkulunkulu, wasidla wapha nalamadvodza abehamba nawo, kantsi kuphambene nemtsetfo kutsi singadliwa ngulomunye umuntfu ngaphandle kwebaphristi.”

5Jesu watsi kubo: “INdvodzana yeMuntfu iyiNkhosi yeliSabatha.”

Indvodza lenesandla lesishwaphene

(Mat. 12:9-14; Mak. 3:1-6)

6Ngalelinye liSabatha Jesu wangena esinagogeni wafundzisa. Bekunendvodza leyayinesandla sangasekudla lesasishwaphene. 7Labanye bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi bafuna lichinga lekubeka Jesu licala lekutsi wonile, bebamciphile bafuna kubona kutsi, njengobe kuliSabatha nje, utawuphilisa yini. 8Kodvwa Jesu ayati imicabango yabo watsi kulendvodza lenesandla lesasishwaphene: “Sukuma ute la ngembili.” Nembala indvodza yasukuma yeta ngembili yafike yema.

9Jesu wase utsi kubo: “Ase ngibute. Umtsetfo wetfu usivumela kutsi asenteni ngeliSabatha? Sisite nome silimate? Sisindzise imphilo yemuntfu nome siyibulale?”

10Wabacalacalata bonkhana, wase utsi kulendvodza: “Yelula sandla sakho.”

Yaselula indvodza, sandla seluleka. 11Kodvwa baFarisi batfukutsela babila, bafakana imilomo bodvwana ngekutsi bafanele bente njani ngaloJesu.

Jesu ukhetsa baphostoli labali-12

(Mat. 10:1-4; Mak. 3:13-19)

12Ngaleso sikhatsi Jesu wenyukela egcumeni ayewuthandaza, wacitsa busuku bonkhe khona lapho athandaza kuNkulunkulu. 13Ekuseni wabita bafundzi bakhe, wakhetsa baba li-12 kubo. Labo wababita ngekutsi baphostoli: 14Simoni, lambita ngekutsi nguPhetro, nemnakabo labe ngu-Andreya, Jakobe naJohane, Filiphu naBhatalomewu, 15Matewu naTomase, Jakobe umsa wa-Alfiyose, naSimoni labekatiwa ngekutsi ngumZelothi, 16naJudasi umsa waJakobe, kanye naJudasi Skariyothi lowaba ngumtsengisi waJesu.

Jesu uyafundzisa aphilise

(Mat. 4:23-25)

17Wehla nabo, wefika wema endzaweni leyayibekile kanye nabo bonkhe bafundzi bakhe labanyenti. Sicumbi sebantfu sase sikhona lapho siphuma eJudiya lonkhe, naseJerusalema, naselusentseni lwelwandle lwaseThire naseSidoni. 18Babetele kutamlalela nekutawuphiliswa; labo bebahlushwa ngimimoya lemibi babephiliswa. 19

6:19
Mat. 14:36
Bonkhe bantfu betama kumtsintsa, ngobe emandla abephuphuma kuye, wabaphilisa bonkhe.

Kutfokota nekudzabuka

(Mat. 5:1-12)

20Jesu wabuka bafundzi bakhe watsi:

“Nibusisiwe nine timphuya,

ngobe umbuso waNkulunkulu wenu.

21Nibusisiwe nine lenilambile manje,

ngobe niyakwesutsiswa.

Nibusisiwe nine lenikhalako manje,

ngobe niyawujatjuliswa.

22

6:22
1 Phet. 4:14
“Nibusisiwe, bantfu nabanitondza banishalatela ngekuninyembenya, banetfuka banigceke batsi anikalungi, ngenca yeNdvodzana yeMuntfu. 23
6:23
2 Khr. 36:16
Imis. 7:52
Nakwenteka loko, nibojabula nize nigcumagcume, ngobe mkhulu umvuzo wenu lenigcinelwe wona ezulwini; ngobe bokhokho babo benta njalo kubaphrofethi.

24“Kodvwa maye, kubuhlungu kini nine leninjingile manje, ngobe phela seninako konkhe lokunijabulisako.

25“Maye kini nine lenesutsi manje,

ngobe nisetawulamba.

Maye kini nine lenihlekako nyalo,

ngobe nisetawukhala nilile.

26Maye kini, nangabe wonkhe umuntfu

ukhuluma kahle ngani;

ngobe bokhokho babo bebenta njalo

kubaphrofethi bemanga.”

Kutsandza titsa

(Mat. 5:38-48; 7:12)

27

6:27
Eks. 23:4
Taga 25:21
Mat. 5:44
“Kodvwa anginitjele naku, nine leningilalele: Tsandzani titsa tenu, niphatse kahle labo labanitondzako! 28
6:28
Luk. 23:34
Imis. 7:60
Rom. 12:14,20
1 Khor. 4:12
1 Phet. 3:9
Babusiseni labanicalekisako, bathandazeleni labo labaniphatsa kabi! 29
6:29
Taga 20:22
24:29
1 Khor. 6:7
1 Thes. 5:15
Nangabe umuntfu akumukula esihlatsini, mnike nalesi lesinye, naso asimukule; nakatsatsa libhantji lakho, mnike nelihembe futsi! 30
6:30
Dut. 15:7
1 Joh. 3:17
Wonkhe locela lutfo kuwe, mnike; nangabe umuntfu atsatsa intfo yakho, ungamhambeli! 31
6:31
Mat. 7:12
Yentani kulabanye bantfu loko lenifuna kutsi bakwente kini!

32“Nanitsandza labanitsandzako, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni titsandza labatitsandzako! 33Naniphatsa kahle labaniphatsa kahle, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni nato tenta njalo. 34Nanetjeleka labo lenetsemba kutsi batawuphindze banibuyisele, pho, ningasibheka kanjani sibusiso? Ngisho netoni tiyetjelekana tibuyiselane. 35Cha! Tsandzani titsa tenu nitentele lokuhle, nitjeleke ningabheki lutfo! Niyawuba nemvuzo lomkhulu ezulwini, nibe ngemadvodzana aLosetikwako Konkhe. Ngobe unemusa kulabangabongi nakulababi. 36Nibe nesihawu, njengobe neYihlo anesihawu!”

Kwehlulela labanye

(Mat. 7:1-5)

37“Ningabehluleli labanye bantfu, khona ningetikwehlulelwa nguNkulunkulu; ningabalahli labanye, khona ningetiwulahlwa; tsetselelani, nani niyawutsetselelwa.

38

6:38
Taga 19:17
Mak. 4:24
Gal. 6:7
“Phanini, nani nitawuphiwa tipho

letingangcingcwa tigcwalise konkhe

lebeningaphatsa ngako.

Lesilinganiso lenilinganisa ngaso labanye

nani Nkulunkulu uyakunilinganisa ngaso.”

39

6:39
Mat. 15:14
Jesu wabatjela nankhu umfanekiso watsi: “Imphumphutse ingayihola yini lenye imphumphutse? Tingete tagcumkela totimbili emgodzini yini? 40
6:40
Mat. 10:24-25
Joh. 13:16
15:20
Umfundzi akamkhulu kunemfundzisi wakhe, kodvwa wonkhe umfundzi nasafundziswe ngalokuphelele, uyawuba njengemfundzisi wakhe.

41“Ubukelani lutsi lolusesweni lemzalwane, kodvwa ube utsalalisela lugodvo lolusesweni lakho? 42Ungasho kanjani kumzalwane wakho kutsi: ‘Awu, mzalwane, ase ngikukhiphe nalu lutsi esweni lakho’? Mtentisi! Cala kucala ukhiphe lugodvo lolusesweni lakho, khona utabe sewuyakwati kukhipha lutsi lolusesweni lemzalwane wakho.”

Sihlahla nesitselo saso

(Mat. 7:16-20; 12:33-35)

43“Sihlahla lesimnandzi asititseli titselo letimbi, kantsi nesihlahla lesibi asititseli titselo letimnandzi. 44

6:44
Mat. 12:33
Tonkhe tihlahla tatiwa ngetitselo tato. Ungeke ukhandze emakhiwa atsele emanyeveni. Futsi ungeke uwakhe emagelebisi elugaganeni. 45
6:45
Mat. 12:34
Umuntfu lolungile uveta lokulungile lokuphuma engungwini yenhlitiyo yakhe lenhle. Nemuntfu lomubi uveta tintfo letimbi letivela enhlitiyweni yakhe lembi, ngako umlomo wemuntfu ukhuluma loko lokugcwele enhlitiyweni yakhe.”

Bakhi betindlu lababili

(Mat. 7:24-27)

46

6:46
Rom. 2:13
Jak. 1:22
“Ningibitelani kutsi: ‘Nkhosi, Nkhosi,’ nibe ningenti lenginitjela kona? 47Wonkhe lota kimi eve emavi ami, awente, ngitanitjela kutsi ufanana nani. 48Ufanana nemuntfu lowakha indlu; wemba kwashona, wase wakha sisekelo edvwaleni. Emanti netikhukhula kwagcwala kwaphuphuma emfuleni, kwetama kuyikhukhula lendlu, kodvwa ayizange inyakate, ngobe yayakheke kahle la edvwaleni. 49Kodvwa lona lova emavi ami angawenti, ufanana nemuntfu lowakha indlu yakhe esihlabatsini ngaphandle kwekubeka sisekelo. Yatsi nase ishaywa ngemanti netikhukhula, yasheshe yawa. Yeka kubhidlika kwayo kwaba kukhulu!”