Siswati 1996 (SWA96)
3

Inshumayelo yaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Kwakungumnyaka weli-15 wekubusa kwaThibheriyusi, uMbusi; Phontiyuse Philatu bekanguLusibalukhulu waseJudiya, Herodi ayinkhosi yaseGalile, umnakabo Filiphu bekayinkhosi yesigodzi sase-Ithureya naseTrakhonithisi; Lisaniyasi abeyinkhosi yase-Abilene. 2

3:2
Joh. 11:49
18:13
Imis. 4:6
Bo-Anasi naKhayafase babebaphristi labakhulu.

Livi laNkulunkulu lefika kuJohane, indvodzana yaZakhariya, ngaso leso sikhatsi, asehlane. 3Ngako-ke Johane wasihamba sonkhe sigodzi lesingasemfuleni iJordane ashumayela atsi: “Phendvukani nibhajatiswe, Nkulunkulu utanitsetselela tono tenu.” 4

3:4
Isa. 40:3-5
Njengobe umphrofethi Isaya wabhala encwadzini yakhe watsi:

“Livi lalomemeta ehlane litsi:

‘Lungisani indlela yeNkhosi!

Nente imikhondvo yayo icondze!

5Tonkhe tigodzi atigcwaliswe,

tintsatjana netintsaba tentiwe tihlangane;

netindlela letingakacondzi ticondziswe,

tindlela letimbi tentiwe tihambeke.

6Bonkhe bantfu bayakuyibona

isindziso yaNkulunkulu!’ ”

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Ticumbi tebantfu teta kutakubhajatiswa nguJohane. Watsi kubo: “Tinyoka-ndzini! Nitjelwe ngubani kutsi ningalubalekela lolulaka lwaNkulunkulu lolutako? 8
3:8
Joh. 8:33-39
Imis. 2:38
Vetani titselo letikhombisa kuphendvuka. Ningacali nicabange kutsi: ‘Abrahama ngukhokho wetfu.’ Ngiyanitjela ngitsi: Nkulunkulu angawatsatsa nalamatje awente titukulwane ta-Abrahama! 9
3:9
Mat. 7:19
Lizembe selibekwe emphandzeni yetihlahla. Sonkhe sihlahla lesingatseli titselo letimnandzi, sitakugecwa siwe, bese silahlwa emlilweni.”

10Bantfu bambuta batsi: “Kepha kufanele sente njani?”

11

3:11
1 Joh. 3:17
Jak. 2:15
Waphendula watsi: “Nangabe unemahembe lamabili, nika lomunye longenalo libe linye, lonekudla akacetunele labanye.”

12Labanye batselisi beta nabo kutakubhajatiswa, bafike bambuta batsi: “Mfundzisi, kufanele sente njani?” 13Wabatjela watsi: “Ningabe nisatselisa ngalokungetulu kweyemtsetfo.”

14Emabutfo nawo ambuta atsi: “Tsine-ke? Sifanele sente njani?” Watsi-ke yena kubo: “Ningemuki muntfu imali yakhe ngemacebo, yeneliswani ngumholo wenu.”

15Bantfu bacala kwetsemba bacabangisisa ngaJohane, bacabanga kutsi mhlawumbe kungahle kube nguye loKhristu. 16

3:16
Imis. 1:5
2:1
11:15
13:25
19:4
Ngako Johane wabatjela bonkhe watsi: “Nginibhabhatisa ngemanti, kodvwa kukhona lomkhulu kunami lotako, lengingakafaneli ngisho nekutfukulula imichilo yeticatfulo etinyaweni takhe. Utakunibhabhatisa ngaMoya Longcwele nangemlilo. 17Esandleni sakhe unesitja sekwela emabele lasabhuliwe, awatsele esilulwini, bese kutsi emakhoba awashise ngemlilo longeke ucishe.”

18Johane washumayela ngetindlela letinyenti ancusa bantfu ngesineke abatjela ngeliVangeli.

19

3:19
Mat. 14:3-4
Mak. 6:17-18
Kodvwa Johane abeyisola inkhosi Herodi ngekutsatsa umkhula wayo lobekanguHerodiyasi. Kantsi futsi kunyenti lokubi labesakwentile loHerodi. 20Herodi wase wenta lokubi kakhulu-ke manje ngekubopha Johane amfake ejele.

Kubhajatiswa kwaJesu

(Mat. 3:13-17; Mak. 1:9-11)

21Kwatsi nase babhajatiswe bonkhe, kwase kubhajatiswa naJesu. Watsi asathandaza kwavuleka lizulu, 22

3:22
Gen. 22:2
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 9:35
Moya Longcwele wehlela kuye afana nelituba. Kwevakala livi liphuma ezulwini litsi: “Wena uyiNdvodzana yami letsandzekako. Ngitfokotile ngawe.”

Bokhokho baJesu

(Mat. 1:1-17)

23Nakacala lomsebenti wakhe Jesu abeneminyaka lecishe ibe ngema-30 budzala; bantfu babecabanga kutsi uyindvodzana yaJosefa labengumsa wa-Eli, 24umsa waMathati, umsa waLevi, umsa waMelkhi, umsa waJanayi, umsa waJosefa, 25umsa waMathathiyase, umsa wa-Amosi, umsa waNahume, umsa waHesli, umsa waNagayi, 26umsa waMahathi, umsa waMathathiyase, umsa waSemeyini, umsa waJoseki, umsa waJoda, 27umsa waJowanani, umsa waResa, umsa waZerubhabheli, umsa waSheyaltiyeli, umsa waNeri, 28umsa waMelkhi, umsa wa-Adi, umsa waKhosamu, umsa wa-Elmadamu, umsa wa-Eri, 29umsa waJoshuwa, umsa wa-Eliyezeri, umsa waJorimu, umsa waMathati, umsa waLevi, 30umsa waSimeyoni, umsa waJuda, umsa waJosefa, umsa waJonamu, umsa wa-Eliyakhimu, 31umsa waMeliya, umsa waMena, umsa waMathatha, umsa waNatani, umsa waDavide, 32

3:32
Rut. 4:20
umsa waJese, umsa wa-Obedi, umsa waBhowazi, umsa waSala, umsa waNasoni, 33
3:33
Rut. 4:18
umsa wa-Aminadabi, umsa wa-Admini, umsa wa-Arini, umsa wa-Hezroni, umsa waPheresi, umsa waJuda, 34
3:34
1 Khr. 2:1
umsa waJakobe, umsa wa-Isaka, umsa wa-Abrahama, umsa waThara, umsa waNahori, 35umsa waSerugi, umsa waRehu, umsa waPhelegi, umsa wa-Ebheri, umsa waShela, 36
3:36
Gen. 11:10
umsa waKhenani, umsa wa-Aphakisadi, umsa waShemi, umsa waNowa, umsa waLameki, 37umsa waMethusala, umsa wa-Enoki, umsa waJarede, umsa waMahalaleli, umsa waKhenani, 38
3:38
Gen. 5:1
1 Khr. 1:1
umsa wa-Enoshi, umsa waSethi, umsa wa-Adamu, umsa waNkulunkulu.

4

Kulingwa kwaJesu

(Mat. 4:1-11; Mak. 1:12-13)

41Jesu wabuya eJordane, asagcwele Moya Longcwele. Moya Longcwele wamholela ehlane, 2

4:2
Eks. 34:28
1 Khos. 19:8
lapho alingwa nguSathane emalanga langema-40. Abengadli lutfo kulawo malanga, kodvwa indlala wayiva ekupheleni kwawo.

3Sathane watsi kuye: “Nangabe uyiNdvodzana yaNkulunkulu, tjela nali litje ligucuke libe sinkhwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo utsi: ‘Umuntfu angeke

aphile ngesinkhwa sodvwa.’ ”

5Sathane wamphakamisa, wamkhombisa ngekushesha lokukhulu yonkhe imibuso yemhlaba, 6watsi: “Ngitakunika onkhe lamandla, nabo bonkhe lobunjinga, ngobe bonkhe banikwa mine, futsi ngingabunika nome ngubani lengimtsandzako. 7Konkhe loku kungaba kwakho nawungamane ungikhotsamele kanye nje.”

8

4:8
Dut. 6:13
10:20
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo utsi:

‘Khotsama iNkhosi

Nkulunkulu wakho,

umkhonte yena yedvwa!’ ”

9Sathane wamtsatsa wamyisa eJerusalema wafike wambeka esicongweni selithempeli watsi: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tijike lapha phansi.

10

4:10
Hla. 91:11
“Ngobe umBhalo utsi:

‘Uyawutfumela tingilosi takhe tikunakekele.’

11Futsi utsi:

‘Tiyawukugona ngetandla tato,

kuze ungalimali

netinyawo takho tingakhutjwa ngematje.’ ”

12

4:12
Dut. 6:16
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo futsi utsi:

‘Ungayilingi iNkhosi, Nkulunkulu wakho.’ ”

13Sathane asacedze kumlinga ngako konkhe, wesuka wamshiya kwesikhashana.

Jesu ucala umsebenti wakhe eGalile

(Mat. 4:12-17; Mak. 1:14-15)

14Jesu wabuyela eGalile agcwele emandla aMoya Longcwele. Indzaba yakhe yandza yasakateka naso sonkhe leso sigodzi. 15Wafundzisa emasinagogeni abo, bonkhe bantfu bamdvumisa.

Jesu akemukeleki eNazaretha

(Mat. 13:53-58; Mak. 6:1-6)

16Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona, kwatsi ngeliSabatha waya esinagogeni njengaloku abevamisile. Wasukuma asatawufundza imiBhalo. 17Bamnika incwadzi ya-Isaya, umphrofethi. Wayisombulula watfola indzawana, wayifundza itsi:

18

4:18
Isa. 61:1-2
Mat. 11:5
“UMoya weNkhosi ukimi,

ngobe ungigcobile

kutsi ngishumayele tindzaba letimnandzi etimphuyeni;

ungitfumile kutsi ngimemetele inkhululeko kulabatfunjiwe,

nekuvula emehlo etimphumphutseni,

nekukhulula labacindzetelekile,

19

4:19
Lev. 25:10
ngimemetele umnyaka

iNkhosi letakukhombisa umusa wayo ngawo.”

20Wase uyayigocota lencwadzi uyinika sikhonti ubuyela phansi uyahlala. Bonkhe bantfu esinagogeni bambukisisa. 21Wacala wakhuluma kubantfu watsi: “Lamuhla lomBhalo ugcwalisekile, njengobe nitivele nje kutsi utsini.”

22Bonkhe bantfu batsatseka ngaye bamangala ngalamagama lamahle lawakhuluma batsi: “Akusiye umsa waJosefa yini lona?”

23Watsi kubo: “Ngiyati kutsi nitangivulela lamavi alesiga lesitsi: ‘Nyanga tiphilise,’ niphindze futsi nitsi kimi: ‘Yenta nakuwo lomuti wakini letintfo leseva kutsi utentile eKhaphanawume!’ ” 24

4:24
Joh. 4:44
Jesu wachubeka watsi: “Ase nginitjele naku, kutsi umphrofethi akemukeleki endzaweni yangakubo.

25

4:25
1 Khos. 17:7
“Lalelani la kimi, kuliciniso kutsi bekunebafelokati labanyenti ka-Israyeli ngesikhatsi sa-Elija, ngesikhatsi lingani iminyaka lemitsatfu netinyanga letisitfupha, kwase kuba khona indlala lenkhulu eveni lonkhe. 26
4:26
1 Khos. 17:8-16
Noko Elija akatfunyelwanga ngisho nakumunye wabo, kepha watfunyelwa kulomfelokati abewaseSarepta, esigodzini saseSidoni. 27
4:27
2 Khos. 5:1-14
Kwakunemalephelo lamanyenti ka-Israyeli ngesikhatsi semphrofethi Elisha, noko kute nalinye lelaphiliswa emkhatsini wawo ngaphandle kwaNahamani, umSiriya.”

28Bonkhe bantfu esinagogeni bagcwala kutfukutsela nabeva loko, 29basukuma ngekutfukutsela, bamcosha kulelidolobha bamcondzisa esiweni salentsaba, lapho belakhiwe khona, bentela kumhholokoshisela kuso, 30kodvwa waphicaphicela emkhatsini wesicumbi sebantfu, wahamba.

Indvodza lenelidimoni

(Mak. 1:21-28)

31Jesu wehlela eKhaphanawume, lidolobha laseGalile, lapho afundzisa khona ngemaSabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
Bamangala bonkhe bantfu ngendlela labekafundzisa ngayo, ngobe emavi akhe bekanemandla.

33Bekunendvodza lapho esinagogeni lebeyinelidimoni; yamemeta kakhulu yatsi: 34“Awu! Jesu waseNazaretha ufunani kitsi? Sewutele kutesibhubhisa yini? Ngiyakwati kutsi ungubani; unguLongcwele waNkulunkulu.”

35Jesu wawekhuta lomoya watsi: “Thula! Phuma futsi kulomuntfu!” Lidimoni lamjika phansi embikwabo bonkhe, noko laphuma kuye lingakamlimati. 36Bantfu betfuka bonkhe, bakhuluma bodvwana batsi: “Livi lini leli? Ngeligunya nangemandla lamakhulu lomuntfu ukhalimela imimoya lemibi iphume.”

37Lendzaba ngaJesu yandza naso sonkhe leso sigodzi.

Jesu uphilisa uninatala waSimoni nebantfu labanyenti

(Mat. 8:14-17; Mak. 1:29-34)

38Jesu wesuka esinagogeni waya ekhaya kaSimoni. Uninatala waSimoni abephatseke kakhulu ngumkhuhlane; base babikela Jesu ngalowo mkhuhlane wakhe. 39Jesu waya kuye, wafike wema eceleni kwembhedze wakhe wawekhuta lomkhuhlane; umkhuhlane waphela masinyane kuye, wasukuma khona lapho wayawubalungisela labakudzingako.

40Kwatsi ekushoneni kwelilanga bonkhe labebagulelwa tihlobo tabo tiphetfwe tifo letehlukene batiletsa kuJesu; tonkhe watibeka tandla, watiphilisa. 41Kwaphuma nemadimoni ebantfwini labanyenti. Amemeta atsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

Jesu abewekhuta angawavumeli kutsi akhulume, ngobe abemati lamadimoni kutsi unguKhristu.

Jesu ushumayela emasinagogeni aseJudiya

(Mak. 1:35-39)

42Jesu waphuma kuseluvivi kulelo dolobha waya lapho kungenabantfu khona. Bantfu base bacala kumfuna, batsi kube bamtfole, betama kumvimbela kutsi angabashiyi. 43Kodvwa watsi kubo: “Kufanele ngishumayele liVangeli ngembuso waNkulunkulu nakulamanye emadolobha, ngobe Nkulunkulu ungitfume kwenta kona loko.”

44Ngako washumayela emasinagogeni kulo lonke laseJudiya.

5

Jesu ukhetsa bafundzi bekucala

(Mat. 4:18-22; Mak. 1:16-20)

51

5:1-3
Mat. 13:1-2
Mak. 3:9-10
4:1
Jesu bekeme elusentseni lwelwandle lwaseGenesaretha ngesikhatsi bantfu beta banyatselana batewuva livi laNkulunkulu. 2Wabona tikebhe letimbili time elusentseni, kodvwa badwebi bebaphumile kuto bageza emanetha abo. 3Watsi asangena kulesinye sato lebesisaSimoni, wamcela kutsi ase akhweshe kancane elusentseni lwemanti. Wase uhlala phansi kulesikebhe, wacala wafundzisa bantfu.

4

5:4
Joh. 21:6
Watsi kube acedze kufundzisa, watsi kuSimoni: “Ase uchubekele ekujuleni kwelwandle, nehlise emanetha enu, nibambe tinhlanti.”

5

5:5
Joh. 21:3
Simoni waphendvula watsi: “Mfundzisi, sishikaneke busuku bonkhe lapha, kodvwa asikabambi lutfo, noko njengobe sekushito wena ngitalicwilisa linetha lami.”

6

5:6
Joh. 21:6
Nembala batsi bayawafaka emanetha abo acwila, babamba incumbi yetinhlanti adzimate acishe adzabuka ekhatsi emanetha, 7badzimate bakhweba labanye bangani babo lababekulesinye sikebhe kutsi batebabambisa; beta batigcwalisa totimbili, tikebhe taphose tacwila.

8Kodvwa Simoni Phetro abona loku, waguca ngemadvolo etinyaweni taJesu watsi: “Ncono usuke kimi, Nkhosi, ngobe mine ngingumuntfu losoni!”

9Yena nebangani bakhe bamangaliswa bunyenti betinhlanti labebatibambile. 10Kwaba ngiso sona leso nakuboJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi. Jesu watsi kuSimoni: “Ungesabi, kusukela nyalo sewutawudweba bantfu.”

11

5:11
Mat. 19:27
Batsi kube bakhiphele tikebhe tabo ngetulu elusentseni, bashiya konkhe khona lapho, balandzela Jesu.

Jesu uphilisa lilephelo

(Mat. 8:1-4; Mak. 1:40-45)

12Abesakulelinye lidolobha nakufika indvodza leyayinebulephelo, nayibona Jesu, yatilahla embikwakhe yamncenga yatsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

13Jesu welula sandla sakhe wayitsintsa watsi: “Ngiyatsandza; hlambuluka.” Ngekushesha bulephelo besuka kuyo. 14

5:14
Lev. 14:2
Jesu wayiyalisisa kutsi ingatjeli muntfu, kodvwa yente umyalo waMosi ngekutsi iyewutibonakalisa kumphristi, yente nemnikelo wekuhlambuluka kwayo, kuze kube bufakazi kubantfu.

15Kodvwa noko indzaba ngaye yandza nayo yonkhe indzawo; ticumbi letikhulu teta kutemlalela nekutsi titewuphiliswa etifeni tato. 16Wase uyabahlamuka wayawuthandaza ehlane.

Jesu uphilisa umuntfu lofe luhlangotsi

(Mat. 9:1-8; Mak. 2:1-12)

17Ngalelinye lilanga Jesu abefundzisa, baFarisi netati temtsetfo tihleti, tiphuma kuwo onkhe emadolobha aseGalile, naseJudiya, naseJerusalema. Emandla eNkhosi abenaye kutsi aphilise labagulako.

18Lamanye emadvodza eta atfwele lenye indvodza ngeluhlaka leyayife luhlangotsi, etama kuyingenisa endlini ayibeke embikwaJesu. 19Ehluleka kuyingenisa, ngobe bantfu bebabanyenti baminyetelene kakhulu. Ngako base bayayetfwala bakhwela nayo etulu eluphahleni, bavula sikhala, bayehlisela phansi ngeluhlaka lwayo, bayibeka embikwaJesu.

20Jesu nakabona kukholwa kwabo lokungaka, watsi: “Ndvodza, tono takho titsetselelwe.”

21Bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi bacala bavungatela bakhuluma bodvwa batsi: “Ngubani lona lohlambalata Nkulunkulu? Ngubani longatsetselela tono ngaphandle kwaNkulunkulu?”

22Jesu wakubona lokubutana kwabo, wabaphendvula watsi: “Yini lena leniyibuta etinhlitiyweni tenu? 23Ngukuphi lokulula ekutseni: ‘Utsetselelwe tono takho,’ nome kutsi: ‘Sukuma uhambe’? 24Ngitanikhombisa-ke kutsi iNdvodzana yeMuntfu inemandla ekutsetselela tono emhlabeni,” wase utsi kulobekafe luhlangotsi: “Ngitsi kuwe, sukuma, utsatse luhlaka lwakho uhambe uye ekhaya.”

25Ngekuphatima kweliso lendvodza yasukuma embikwabo bonkhe, yatsatsa luhlaka lwayo, yahamba yaya ekhaya, idvumisa Nkulunkulu. 26Bonkhe bantfu bamangala ngekwesaba lokukhulu badvumisa Nkulunkulu batsi: “Maye, tsine sibone tintfo letimangalisako lamuhla lapha!”

Kubitwa kwaLevi

(Mat. 9:9-13; Mak. 2:13-17)

27Emvakwaloko Jesu waphuma wahamba, wabona Levi labengumtselisi ahleti endzaweni yekutsela, watsi kuye: “Ngilandzele!”

28Levi wasukuma, washiya konkhe labekwenta wamlandzela.

29Levi wase wentela Jesu lidzili lelikhulu endlini yakhe, kwaba nebatselisi nebantfu labanyenti lababehleti nabo lapho. 30

5:30
Luk. 15:1-2
Labanye baFarisi netati temtsetfo telicembu labo tasola bafundzi baJesu. Tabuta tatsi: “Nidlelani nebatselisi kanye netoni nibuye ninatse nato?”

31Jesu wabaphendvula watsi: “Bantfu labaphilako abayidzingi inyanga, kodvwa ngulabo labagulako. 32

5:32
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Angiketeli kubita labalungile, kodvwa ngitele kubita toni kutsi tiphendvuke.”

Umbuzo ngekuzila

(Mat. 9:14-17; Mak. 2:18-22)

33Labanye batsi kuJesu: “Bafundzi baJohane bavame kuzila bathandaze, nebafundzi bebaFarisi nabo benta njalo; kodvwa bafundzi bakho bona bayadla banatse.”

34Jesu wabaphendvula watsi: “Nicabanga kutsi ningema likhetfo kudla emshadweni, umkhwenyane asenalo? Cha! Ngeke! 35Kodvwa sikhatsi siyeta lapho liyakwemukwa khona umkhwenyane walo; liyawuzila-ke lingadli kulawo malanga.”

36Jesu wabatjela nankhu umfanekiso: “Kute umuntfu longadzabula sicephu sengubo lensha achibele ngaso ingubo lendzala. Nakenta njalo, utabe udzabule ingubo lensha, lesicephu lesisha singeke sivane nalengubo lendzala.

37“Futsi kute umuntfu longatsela liwayini lelisha kuso sikhumbasikhwama lesidzala sigcwale. Nakente njalo, leliwayini lelisha lingapumuta lesikhumbasikhwama nalo licitseke, kufe nalesikhumbasikhwama sipumuke siphele. 38Cha! Liwayini lelisha lifanele litselwe kuso sikhumbasikhwama lesisha.

39“Futsi losanatse liwayini lelidzala angabe asalifuna lelisha, angatsi: ‘Lelidzala lincono!’ ”