Siswati 1996 (SWA96)
2

Kutalwa kwaJesu

(Mat. 1:18-25)

21Kulawo malanga Khesari, Agustusi, wamemetela kubo bonkhe bantfu bembuso kutsi kubhaliselwe lubalo. 2Lolubalo lwekucala lwentiwa ngesikhatsi Kwiriniyusi anguLusibalukhulu waseSiriya. 3Wonkhe umuntfu wahamba wayawubhalisa edolobheni lakubo.

4

2:4
1 Sam. 16:1
Mik. 5:2
NaJosefa wesuka eNazaretha yaseGalile waya eBhetlehema yaseJudiya, edolobheni laDavide, ngobe abeyintalelwane yaDavide, 5waya kuyawubhalisa yena naMariya labetsembise kumshada. Mariya abetetfwele. 6Kwatsi baseBhetlehema, sase siyefika sikhatsi saMariya sekubeleka. 7Watubula ngendvodzana, wayigocota ngetindvwangu, wayilalisa emkhombeni wekudlela tinkhomo, ngobe phela kwakungenandzawo yekuhlala endlini yetihambi.

Belusi netingilosi

8Bekunebelusi kulelo live lababeluse imihlambi yetimvu ebusuku etsafeni. 9Ingilosi yeNkhosi yabonakala kubo, nebukhatikhati beNkhosi babakhanyisela, baze besaba kakhulu. 10Kodvwa ingilosi yatsi kubo: “Ningesabi; ngobe nginiletsele indzaba lemnandzi, yekutfokota lokutawuba kwebantfu bonkhe; 11ngobe lamuhla nitalelwe emtini waDavide uMsindzisi longuKhristu iNkhosi. 12Loku kutaba sibonakaliso kini: Niyawukhandza umntfwana agocotwe ngetindvwangu alele emkhombeni wekudlela tinkhomo.”

13Masinyane kwabonakala lengilosi inesicumbi lesikhulu setingilosi tasezulwini sihlabelela sidvumisa Nkulunkulu sitsi:

14“Akube bukhosi kuNkulunkulu

kulelisetulu kakhulu

nekuthula emhlabeni

kubantfu labatfokotelwa nguye!”

15Kwatsi lapho tingilosi setibuyele ezulwini, belusi bakhulumisana batsi: “Asambeni siye eBhetlehema siyewubona loko lokwentekile, lesitjelwe kona yiNkhosi.”

16Ngako-ke bashesha bahamba, bakhandza Mariya naJosefa nemntfwana alele emkhombeni wekudlela tinkhomo. 17Kwatsi nabambona belusi, babatjela loko lababekuve ngengilosi ngalomntfwana; 18bonkhe labakuva loko bamangala ngalababekutjelwe belusi. 19Yena-ke Mariya watikhumbula tonkhe leto tintfo, wazindla ngato enhlitiyweni yakhe. 20Belusi babuyela emuva badvumisa babonga Nkulunkulu ngako konkhe lababekuvile nalababekubonile; kwakunjengobe ingilosi yayibatjelile.

Jesu wetsiwa libito

21

2:21
Gen. 17:12
Lev. 12:3
Luk. 1:31
Ekupheleni kwemalanga lasiphohlongo umtfwana atelwe wasokwa, wase wetsiwa libito kwatsiwa nguJesu, labeletsiwe yingilosi asengekho nasesiswini senina.

Jesu unikelwa ethempelini

22

2:22
Lev. 12:2
Kwatsi kube kuphele sikhatsi sekuhlanjululwa kwabo lokwamiswa ngumtsetfo waMosi, base bamletsa eJerusalema kuze batewumnikela eNkhosini, 23
2:23
Eks. 13:2,12
njengobe kubhaliwe emtsetfweni weNkhosi, lotsi: “Onkhe ematubulo lamadvuna ayawuba ngcwele eNkhosini,” 24
2:24
Lev. 12:6-8
banikele nangemnikelo njengekusho kwemtsetfo weNkhosi lotsi: “Ematuba lamabili nome emavukutfu lamabili lasemancane.”

25Ngaleso sikhatsi bekukhona indvodza leyayilungile yesaba Nkulunkulu, ihlala eJerusalema, libito layo kunguSimeyoni. Abelindzele indvudvuto ngensindziso yesive sema-Israyeli, Moya Longcwele abesetikwakhe. 26Abesambulelwe nguMoya Longcwele kutsi abengetikufa angakamboni Khristu weNkhosi. 27Achutjwa nguMoya waya ethempelini; batali base baletsa lomntfwana longuJesu kutsi bente loko lokwakulisiko lemtsetfo. 28Simeyoni wamtsatsa wamgona lomntfwana, wase ubonga Nkulunkulu utsi:

29“Nkhosi, sengimbonile lona

wawungetsembise kutsi ngitambona,

ngako sengingafa ngekuthula,

30ngobe emehlo ami asayibonile insindziso yakho

31lowuyilungise wayihlela

embikwato tonkhe tive,

32

2:32
Isa. 42:6
46:13
49:6
52:10
lekukhanya lokwembulelwe betive,

neludvumo esiveni sakho saka-Israyeli.”

33Uyise nenina wemntfwana bamangala ngaloko lokwakushiwo nguSimeyoni ngaye.

34

2:34
Isa. 8:14
Simeyoni wababusisa, wase utsi kuMariya, unina: “Lalela, lomntfwana ukhetfwe nguNkulunkulu kutsi abe kuwa nekuvuka kwalabanyenti esiveni sema-Israyeli, uyawuba luphawu loluphikiswa ngulabanyenti, 35
2:35
Joh. 19:25
kuze imicabango lefihlekile yebantfu labanyenti yembulwe. Ngisho nenhlitiyo yakho imbala iyawudzabuka kube sengatsi igwazwa sikhali.”

36Bekunemphrofethikati labesamdzala kakhulu, libito lakhe kungu-Ana, ayindvodzakati yaFanuweli wesive saka-Asheri. Waba ngumfelokati emvakweminyaka lesikhombisa endzile, 37nyalo-ke abengumfelokati waze waba neminyaka lengema-84 budzala. Abehlale ethemphelini, akhonta, azila kudla, athandaza imini nebusuku. 38Ngaso leso sikhatsi weta wefika wabonga Nkulunkulu, wase ukhuluma ngalomntfwana kubo bonkhe lababelindzele inkhululeko yeJerusalema.

Kubuyela eNazaretha

39

2:39
Mat. 2:23
Batsi kube bacedze kwenta konkhe lababefanele kukwenta ngekwemtsetfo weNkhosi, base bayancandzeka babuyela edolobheni lakubo iNazaretha eGalile. 40Umntfwana wakhula waba nemandla; wagcwala inhlakanipho; umusa netibusiso taNkulunkulu tabasetikwakhe.

Jesu asengumfana usethempelini

41

2:41
Eks. 12:1-27
34:23
Dut. 16:1-8
Batali baJesu bebaya eJerusalema minyaka yonkhe ngemikhosi yeliPhasika. 42Kwatsi lapho Jesu asaneminyaka leli-12 budzala, wahamba nabo njengekwelisiko lemkhosi. 43Kutsite sekuphele emalanga emkhosi, bantfu bacala bahamba babuyela emakhaya abo, kodvwa umntfwana longuJesu wasala emuva eJerusalema. Batali bakhe babengati ngaloko. 44Babecabanga kutsi uhambisana nabontsanga yakhe, ngako-ke badzimate bahamba libanga lelilanga, emvakwaloko bacala bamfuna kubontsanga yakhe nasetihlotjeni tabo; 45kwatsi kube bangamtfoli, base bayancandzeka bayawumfuna eJerusalema. 46Ngelilanga lesitsatfu bamkhandza ethempelini, ahleti netati temtsetfo, atilalela futsi atibuta nemibuzo; 47bonkhe labamuva bamangaliswa kucondzisisa kwakhe kanye netimphendvulo takhe. 48Batali bakhe bamangala kakhulu nabambona lapho; waze watsi unina: “Mntfwanami, ukwenteleni loku kitsi? Uyihlo kanye nami sesiphatseke kabi ngekukufuna singakutfoli.”

49Jesu wabaphendvula watsi: “Beningifunelani? Beningati yini kutsi kufanele ngibesemsebentini waBabe?”Lamanye emahumusho atsi “ngibesendlini yaBabe”

50Kodvwa abayivanga kahle lemphendvulo yakhe.

51Noko Jesu wahamba nabo waya eNazaretha; lapho wafike watitfoba, waba ngephansi kwabo; kodvwa unina watigcina enhlitiyweni yakhe tonkhe leto tintfo.

52

2:52
1 Sam. 2:26
Taga 3:4
Jesu wakhula emtimbeni nasengcondvweni, watsandvwa nguNkulunkulu nebantfu.

3

Inshumayelo yaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Kwakungumnyaka weli-15 wekubusa kwaThibheriyusi, uMbusi; Phontiyuse Philatu bekanguLusibalukhulu waseJudiya, Herodi ayinkhosi yaseGalile, umnakabo Filiphu bekayinkhosi yesigodzi sase-Ithureya naseTrakhonithisi; Lisaniyasi abeyinkhosi yase-Abilene. 2

3:2
Joh. 11:49
18:13
Imis. 4:6
Bo-Anasi naKhayafase babebaphristi labakhulu.

Livi laNkulunkulu lefika kuJohane, indvodzana yaZakhariya, ngaso leso sikhatsi, asehlane. 3Ngako-ke Johane wasihamba sonkhe sigodzi lesingasemfuleni iJordane ashumayela atsi: “Phendvukani nibhajatiswe, Nkulunkulu utanitsetselela tono tenu.” 4

3:4
Isa. 40:3-5
Njengobe umphrofethi Isaya wabhala encwadzini yakhe watsi:

“Livi lalomemeta ehlane litsi:

‘Lungisani indlela yeNkhosi!

Nente imikhondvo yayo icondze!

5Tonkhe tigodzi atigcwaliswe,

tintsatjana netintsaba tentiwe tihlangane;

netindlela letingakacondzi ticondziswe,

tindlela letimbi tentiwe tihambeke.

6Bonkhe bantfu bayakuyibona

isindziso yaNkulunkulu!’ ”

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Ticumbi tebantfu teta kutakubhajatiswa nguJohane. Watsi kubo: “Tinyoka-ndzini! Nitjelwe ngubani kutsi ningalubalekela lolulaka lwaNkulunkulu lolutako? 8
3:8
Joh. 8:33-39
Imis. 2:38
Vetani titselo letikhombisa kuphendvuka. Ningacali nicabange kutsi: ‘Abrahama ngukhokho wetfu.’ Ngiyanitjela ngitsi: Nkulunkulu angawatsatsa nalamatje awente titukulwane ta-Abrahama! 9
3:9
Mat. 7:19
Lizembe selibekwe emphandzeni yetihlahla. Sonkhe sihlahla lesingatseli titselo letimnandzi, sitakugecwa siwe, bese silahlwa emlilweni.”

10Bantfu bambuta batsi: “Kepha kufanele sente njani?”

11

3:11
1 Joh. 3:17
Jak. 2:15
Waphendula watsi: “Nangabe unemahembe lamabili, nika lomunye longenalo libe linye, lonekudla akacetunele labanye.”

12Labanye batselisi beta nabo kutakubhajatiswa, bafike bambuta batsi: “Mfundzisi, kufanele sente njani?” 13Wabatjela watsi: “Ningabe nisatselisa ngalokungetulu kweyemtsetfo.”

14Emabutfo nawo ambuta atsi: “Tsine-ke? Sifanele sente njani?” Watsi-ke yena kubo: “Ningemuki muntfu imali yakhe ngemacebo, yeneliswani ngumholo wenu.”

15Bantfu bacala kwetsemba bacabangisisa ngaJohane, bacabanga kutsi mhlawumbe kungahle kube nguye loKhristu. 16

3:16
Imis. 1:5
2:1
11:15
13:25
19:4
Ngako Johane wabatjela bonkhe watsi: “Nginibhabhatisa ngemanti, kodvwa kukhona lomkhulu kunami lotako, lengingakafaneli ngisho nekutfukulula imichilo yeticatfulo etinyaweni takhe. Utakunibhabhatisa ngaMoya Longcwele nangemlilo. 17Esandleni sakhe unesitja sekwela emabele lasabhuliwe, awatsele esilulwini, bese kutsi emakhoba awashise ngemlilo longeke ucishe.”

18Johane washumayela ngetindlela letinyenti ancusa bantfu ngesineke abatjela ngeliVangeli.

19

3:19
Mat. 14:3-4
Mak. 6:17-18
Kodvwa Johane abeyisola inkhosi Herodi ngekutsatsa umkhula wayo lobekanguHerodiyasi. Kantsi futsi kunyenti lokubi labesakwentile loHerodi. 20Herodi wase wenta lokubi kakhulu-ke manje ngekubopha Johane amfake ejele.

Kubhajatiswa kwaJesu

(Mat. 3:13-17; Mak. 1:9-11)

21Kwatsi nase babhajatiswe bonkhe, kwase kubhajatiswa naJesu. Watsi asathandaza kwavuleka lizulu, 22

3:22
Gen. 22:2
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 9:35
Moya Longcwele wehlela kuye afana nelituba. Kwevakala livi liphuma ezulwini litsi: “Wena uyiNdvodzana yami letsandzekako. Ngitfokotile ngawe.”

Bokhokho baJesu

(Mat. 1:1-17)

23Nakacala lomsebenti wakhe Jesu abeneminyaka lecishe ibe ngema-30 budzala; bantfu babecabanga kutsi uyindvodzana yaJosefa labengumsa wa-Eli, 24umsa waMathati, umsa waLevi, umsa waMelkhi, umsa waJanayi, umsa waJosefa, 25umsa waMathathiyase, umsa wa-Amosi, umsa waNahume, umsa waHesli, umsa waNagayi, 26umsa waMahathi, umsa waMathathiyase, umsa waSemeyini, umsa waJoseki, umsa waJoda, 27umsa waJowanani, umsa waResa, umsa waZerubhabheli, umsa waSheyaltiyeli, umsa waNeri, 28umsa waMelkhi, umsa wa-Adi, umsa waKhosamu, umsa wa-Elmadamu, umsa wa-Eri, 29umsa waJoshuwa, umsa wa-Eliyezeri, umsa waJorimu, umsa waMathati, umsa waLevi, 30umsa waSimeyoni, umsa waJuda, umsa waJosefa, umsa waJonamu, umsa wa-Eliyakhimu, 31umsa waMeliya, umsa waMena, umsa waMathatha, umsa waNatani, umsa waDavide, 32

3:32
Rut. 4:20
umsa waJese, umsa wa-Obedi, umsa waBhowazi, umsa waSala, umsa waNasoni, 33
3:33
Rut. 4:18
umsa wa-Aminadabi, umsa wa-Admini, umsa wa-Arini, umsa wa-Hezroni, umsa waPheresi, umsa waJuda, 34
3:34
1 Khr. 2:1
umsa waJakobe, umsa wa-Isaka, umsa wa-Abrahama, umsa waThara, umsa waNahori, 35umsa waSerugi, umsa waRehu, umsa waPhelegi, umsa wa-Ebheri, umsa waShela, 36
3:36
Gen. 11:10
umsa waKhenani, umsa wa-Aphakisadi, umsa waShemi, umsa waNowa, umsa waLameki, 37umsa waMethusala, umsa wa-Enoki, umsa waJarede, umsa waMahalaleli, umsa waKhenani, 38
3:38
Gen. 5:1
1 Khr. 1:1
umsa wa-Enoshi, umsa waSethi, umsa wa-Adamu, umsa waNkulunkulu.

4

Kulingwa kwaJesu

(Mat. 4:1-11; Mak. 1:12-13)

41Jesu wabuya eJordane, asagcwele Moya Longcwele. Moya Longcwele wamholela ehlane, 2

4:2
Eks. 34:28
1 Khos. 19:8
lapho alingwa nguSathane emalanga langema-40. Abengadli lutfo kulawo malanga, kodvwa indlala wayiva ekupheleni kwawo.

3Sathane watsi kuye: “Nangabe uyiNdvodzana yaNkulunkulu, tjela nali litje ligucuke libe sinkhwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo utsi: ‘Umuntfu angeke

aphile ngesinkhwa sodvwa.’ ”

5Sathane wamphakamisa, wamkhombisa ngekushesha lokukhulu yonkhe imibuso yemhlaba, 6watsi: “Ngitakunika onkhe lamandla, nabo bonkhe lobunjinga, ngobe bonkhe banikwa mine, futsi ngingabunika nome ngubani lengimtsandzako. 7Konkhe loku kungaba kwakho nawungamane ungikhotsamele kanye nje.”

8

4:8
Dut. 6:13
10:20
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo utsi:

‘Khotsama iNkhosi

Nkulunkulu wakho,

umkhonte yena yedvwa!’ ”

9Sathane wamtsatsa wamyisa eJerusalema wafike wambeka esicongweni selithempeli watsi: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tijike lapha phansi.

10

4:10
Hla. 91:11
“Ngobe umBhalo utsi:

‘Uyawutfumela tingilosi takhe tikunakekele.’

11Futsi utsi:

‘Tiyawukugona ngetandla tato,

kuze ungalimali

netinyawo takho tingakhutjwa ngematje.’ ”

12

4:12
Dut. 6:16
Jesu wamphendvula watsi:

“UmBhalo futsi utsi:

‘Ungayilingi iNkhosi, Nkulunkulu wakho.’ ”

13Sathane asacedze kumlinga ngako konkhe, wesuka wamshiya kwesikhashana.

Jesu ucala umsebenti wakhe eGalile

(Mat. 4:12-17; Mak. 1:14-15)

14Jesu wabuyela eGalile agcwele emandla aMoya Longcwele. Indzaba yakhe yandza yasakateka naso sonkhe leso sigodzi. 15Wafundzisa emasinagogeni abo, bonkhe bantfu bamdvumisa.

Jesu akemukeleki eNazaretha

(Mat. 13:53-58; Mak. 6:1-6)

16Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona, kwatsi ngeliSabatha waya esinagogeni njengaloku abevamisile. Wasukuma asatawufundza imiBhalo. 17Bamnika incwadzi ya-Isaya, umphrofethi. Wayisombulula watfola indzawana, wayifundza itsi:

18

4:18
Isa. 61:1-2
Mat. 11:5
“UMoya weNkhosi ukimi,

ngobe ungigcobile

kutsi ngishumayele tindzaba letimnandzi etimphuyeni;

ungitfumile kutsi ngimemetele inkhululeko kulabatfunjiwe,

nekuvula emehlo etimphumphutseni,

nekukhulula labacindzetelekile,

19

4:19
Lev. 25:10
ngimemetele umnyaka

iNkhosi letakukhombisa umusa wayo ngawo.”

20Wase uyayigocota lencwadzi uyinika sikhonti ubuyela phansi uyahlala. Bonkhe bantfu esinagogeni bambukisisa. 21Wacala wakhuluma kubantfu watsi: “Lamuhla lomBhalo ugcwalisekile, njengobe nitivele nje kutsi utsini.”

22Bonkhe bantfu batsatseka ngaye bamangala ngalamagama lamahle lawakhuluma batsi: “Akusiye umsa waJosefa yini lona?”

23Watsi kubo: “Ngiyati kutsi nitangivulela lamavi alesiga lesitsi: ‘Nyanga tiphilise,’ niphindze futsi nitsi kimi: ‘Yenta nakuwo lomuti wakini letintfo leseva kutsi utentile eKhaphanawume!’ ” 24

4:24
Joh. 4:44
Jesu wachubeka watsi: “Ase nginitjele naku, kutsi umphrofethi akemukeleki endzaweni yangakubo.

25

4:25
1 Khos. 17:7
“Lalelani la kimi, kuliciniso kutsi bekunebafelokati labanyenti ka-Israyeli ngesikhatsi sa-Elija, ngesikhatsi lingani iminyaka lemitsatfu netinyanga letisitfupha, kwase kuba khona indlala lenkhulu eveni lonkhe. 26
4:26
1 Khos. 17:8-16
Noko Elija akatfunyelwanga ngisho nakumunye wabo, kepha watfunyelwa kulomfelokati abewaseSarepta, esigodzini saseSidoni. 27
4:27
2 Khos. 5:1-14
Kwakunemalephelo lamanyenti ka-Israyeli ngesikhatsi semphrofethi Elisha, noko kute nalinye lelaphiliswa emkhatsini wawo ngaphandle kwaNahamani, umSiriya.”

28Bonkhe bantfu esinagogeni bagcwala kutfukutsela nabeva loko, 29basukuma ngekutfukutsela, bamcosha kulelidolobha bamcondzisa esiweni salentsaba, lapho belakhiwe khona, bentela kumhholokoshisela kuso, 30kodvwa waphicaphicela emkhatsini wesicumbi sebantfu, wahamba.

Indvodza lenelidimoni

(Mak. 1:21-28)

31Jesu wehlela eKhaphanawume, lidolobha laseGalile, lapho afundzisa khona ngemaSabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
Bamangala bonkhe bantfu ngendlela labekafundzisa ngayo, ngobe emavi akhe bekanemandla.

33Bekunendvodza lapho esinagogeni lebeyinelidimoni; yamemeta kakhulu yatsi: 34“Awu! Jesu waseNazaretha ufunani kitsi? Sewutele kutesibhubhisa yini? Ngiyakwati kutsi ungubani; unguLongcwele waNkulunkulu.”

35Jesu wawekhuta lomoya watsi: “Thula! Phuma futsi kulomuntfu!” Lidimoni lamjika phansi embikwabo bonkhe, noko laphuma kuye lingakamlimati. 36Bantfu betfuka bonkhe, bakhuluma bodvwana batsi: “Livi lini leli? Ngeligunya nangemandla lamakhulu lomuntfu ukhalimela imimoya lemibi iphume.”

37Lendzaba ngaJesu yandza naso sonkhe leso sigodzi.

Jesu uphilisa uninatala waSimoni nebantfu labanyenti

(Mat. 8:14-17; Mak. 1:29-34)

38Jesu wesuka esinagogeni waya ekhaya kaSimoni. Uninatala waSimoni abephatseke kakhulu ngumkhuhlane; base babikela Jesu ngalowo mkhuhlane wakhe. 39Jesu waya kuye, wafike wema eceleni kwembhedze wakhe wawekhuta lomkhuhlane; umkhuhlane waphela masinyane kuye, wasukuma khona lapho wayawubalungisela labakudzingako.

40Kwatsi ekushoneni kwelilanga bonkhe labebagulelwa tihlobo tabo tiphetfwe tifo letehlukene batiletsa kuJesu; tonkhe watibeka tandla, watiphilisa. 41Kwaphuma nemadimoni ebantfwini labanyenti. Amemeta atsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

Jesu abewekhuta angawavumeli kutsi akhulume, ngobe abemati lamadimoni kutsi unguKhristu.

Jesu ushumayela emasinagogeni aseJudiya

(Mak. 1:35-39)

42Jesu waphuma kuseluvivi kulelo dolobha waya lapho kungenabantfu khona. Bantfu base bacala kumfuna, batsi kube bamtfole, betama kumvimbela kutsi angabashiyi. 43Kodvwa watsi kubo: “Kufanele ngishumayele liVangeli ngembuso waNkulunkulu nakulamanye emadolobha, ngobe Nkulunkulu ungitfume kwenta kona loko.”

44Ngako washumayela emasinagogeni kulo lonke laseJudiya.