Siswati 1996 (SWA96)
22

Licebo lekubulala Jesu

(Mat. 26:1-5; Mak. 14:1-2; Joh. 11:45-53)

221

22:1
Eks. 12:1-27
Sikhatsi seMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso, lokutsiwa liPhasika, sasesimadvutane. 2Baphristi labakhulu netati temtsetfo betama kwenta lisu lekubulala Jesu; noko babesaba bantfu.

Judasi ulungiselela kutsengisa Jesu

(Mat. 26:14-16; Mak. 14:10-11)

3

22:3
Joh. 13:2,27
Sathane wase ungena kuJudasi Skariyothe, labengulomunye webafundzi lababeli-12. 4Ngako wahamba wayawukhuluma nebaphristi labakhulu netindvuna tebalindzi belithempeli kutsi angabatsengisela kanjani loJesu. 5Bajabula bavumelana kutsi batambhadala imali. 6Judasi wakuvuma loko, wase wetama kutfola litfuba lelikahle lekutsengisa Jesu kubo, sicumbi singekho.

Jesu ulungiselela kudla Sidlo seliPhasika

(Mat. 26:17-25; Mak. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7Lefika lilanga leMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso lekusikhatsi sekuhlatjwa kwemazinyane eSidlo seliPhasika. 8Jesu watfuma boPhetro naJohane watsi: “Hambani niyewulungisela liPhasika sitewudla.”

9Bambuta batsi: “Ufuna siyekulungisa kuphi?”

10Wase utsi kubo: “Lalelani-ke, naningena edolobheni nitawuhlangana nemuntfu etfwele imbita yemanti. Mlandzeleni aze angene endlini, 11bese nitsi kulomnikati wendlu: ‘Umfundzisi utsi kuwe: Iphi indlu lapho ngitawudlela khona liPhasika nebafundzi bami?’ 12Utanikhombisa indlu lenkhulu lesetulu lenako konkhe kwekuhlala, lapho nitawulungisa khona.”

13Bahamba bakhandza konkhe kunjengobe abebatjelile, bafike basilungisa Sidlo seliPhasika.

Kusungulwa kweSidlo seNkhosi

(Mat. 26:26-30; Mak. 14:22-26; 1 Khor. 11:23-25)

14Satsi nasishaya sikhatsi, Jesu wahlala endzaweni yakhe ekudleni kanye nebaphostoli. 15Wase utsi kubo: “Bengifisa kakhulu kudla nani leliPhasika kucala ngingakahlupheki; 16ngobe nginitjela kutsi: Ngingeke ngiphindze ngilidle futsi, lize ligcwaliseke embusweni waNkulunkulu.”

17Jesu wemukela indzebe, wabonga kuNkulunkulu wase utsi: “Tsatsani loku nenetisane; 18ngobe nginitjela kutsi ngingeke ngiphindze ngilinatse leliwayini kusukela manje, kuze kufike umbuso waNkulunkulu.”

19

22:19
1 Khor. 11:23
Wase utsatsa sinkhwa, wabonga kuNkulunkulu, wasihlephula, wabanika watsi kubo: “Loku ngumtimba wami [lonikelwe esikhundleni senu. Yentani loku kuze kube sikhumbuto ngami.”

20

22:20
Eks. 24:8
Jer. 31:31-34
Wenta njalo futsi ngekubanika indzebe emvakwekudla, atsi: “Lendzebe sivumelwane lesisha sengati yami lecitselwe nine.]Loko lokusetibayeni akutfolakali kuletinye tincwadzi tekucala

21

22:21
Hla. 41:9
Joh. 13:21
“Kodvwa bukani la, lona longitsengisako ukhona la etafuleni kanye nami; 22vele, iNdvodzana yeMuntfu itawufa, njengobe kwamiswa, kodvwa maye kulowo muntfu loyitsengisako!”

23Bacala babutana bodvwana kutsi ngubani emkhatsini wabo labetakwenta loko.

Kuphikisana ngebukhulu

(Mat. 20:24-28; Mak. 9:30-37; 10:41-45; Joh. 13:4-5,12-17)

24

22:24
Mat. 18:1
Mak. 9:34
Luk. 9:46
Kwase kuba nembango emkhatsini webafundzi ngekutsi ngubani lotaba mkhulu kunabo bonkhe. 25
22:25-26
Mat. 20:25-27
Mak. 10:42-44
Jesu watsi kubo: “Emakhosi alomhlaba anemandla etikwebantfu bawo, nebabusi babitwa ngekutsi: ‘Benti balokuhle’. 26
22:26
Mat. 23:11
Mak. 9:35
Kodvwa kini akunjalo; lokungenani lomkhulu kakhulu emkhatsini wenu kufanele afanane nalomncane kakhulu, nemholi kufanele afane nesisebenti. 27
22:27
Joh. 13:12-15
Fil. 2:7
Ngubani lomkhulu, ngulohlalako angene ngekudla yini, nome ngulona lolungisela lomunye kudla? Vele, ngulona lohlalako angene ngekudla. Kodvwa mine ngisemkhatsini wenu njengemuntfu lonilungiselako.

28“Nine senibeketele kanye nami kuko konkhe kulingwa kwami; 29njengobe Babe anginikile ligunya lekubusa, nami-ke ngitaninika lona. 30

22:30
Mat. 19:28
Semb. 3:21
Niyawudla ninatse etafuleni embusweni wami, niyawuhlala etihlalweni nehlulele tive tema-Israyeli letili-12.”

Jesu uphrofetha kuphikwa nguPhetro

(Mat. 26:31-35; Mak. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31

22:31
1 Phet. 5:8
“Simoni! Simoni! Lalela! Sathane sewucele imvume kuNkulunkulu yekunilinga, njengemfati ela emabele awehlukanisa nemakhoba. 32Noko sengikukhulekele, Simoni, kuze kungehluleki kukholwa kwakho. Nase uphendvukile wabuya kimi, kufanele ucinise nalabanakenu.”

33Waphendvula watsi: “Nkhosi, ngitimisele kukulandzela ngisho nasekuboshweni nasekufeni.”

34Jesu waphendvula watsi: “Phetro, ngikutjela kutsi: Lamuhla lichudze litawukhala sewungiphike katsatfu utsi awungati.”

Sipatji, nesikhwama, nenkemba

35

22:35
Mat. 10:9-10
Mak. 6:8-9
Luk. 9:3
10:4
Wase utsi Jesu kubo: “Mhlazana nginitfuma ngitsi ningaphatsi sipatji, nesikhwama, neticatfulo, nake neswelani?”

Baphendvula batsi: “Kute lesakweswela.”

36Jesu watsi: “Kodvwa lowo lonesipatji nalonesikhwama, akasitsatse; nalowo longenankemba, akatsengise lijazi lakhe atsenge inkemba. 37

22:37
Isa. 53:12
Ase nginitjele naku: UmBhalo lotsi: ‘Wabalwa kanye netigelekece,’ kufanele ugcwaliseke ngami. Phela lokwabhalwa ngami sekuyagcwaliseka.”

38Bafundzi batsi: “Buka! Nati tinkemba letimbili, Nkhosi!”

Waphendvula watsi: “Sekwenele!”

Jesu uthandaza eNtsabeni Yemincumo

(Mat. 26:36-46; Mak. 14:32-42)

39Jesu wesuka wahamba, waya eNtsabeni Yemincumo njengobe abevamile; nebafundzi bakhe bahamba naye. 40Watsi kube efike kuleyo ndzawo, watsi kubo: “Thandazani, kuze ningangeni ekulingweni.”

41Kodvwa yena wesuka kubo, wachubeka libanga lelingaba ngangemjikijelo, waguca phansi wathandaza. 42Watsi: “Babe, nawutsandza, susa kimi lendzebe yelusizi. Noko kungabi ngentsandvo yami, kodvwa akwenteke intsandvo yakho.”

43Ingilosi leyayiphuma ezulwini yefika kuye yamcinisa. 44

22:44
Joh. 12:27
Heb. 5:7
Inhlitiyo yakhe yayilusizi; wathandaza ngekuciniseka lokukhulu, titfukutfuku takhe taze taba njengematfonsi engati, atfontsela phansi.

45Wesuka ekuthandazeni, wabuyela kubafundzi bakhe wabakhandza sebalele, ngobe bebakhatsateke kakhulu etinhlitiyweni tabo. 46Watsi kubo: “Nilaleleni? Vukani nithandaze kuze ningangeni ekulingweni.”

Kuboshwa kwaJesu

(Mat. 26:47-56; Mak. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47Watsi asakhuluma, kwase kufika sicumbi sebantfu; Judasi, labengulomunye webafundzi labali-12 labesihola embili, weta kuJesu wafike wamanga. 48Kodvwa Jesu watsi: “Judasi, nembala iNdvodzana yeMuntfu uyitsengisa ngekuyanga?”

49Bafundzi lababenaJesu babona lokwakutakwenteka, base batsi: “Nkhosi! Sigadle yini ngaletinkemba tetfu?”

50Lomunye wabo wagadla sigcili semPhristi Lomkhulu wasihhumbula indlebe yangasekudla. 51Kodvwa Jesu waphendvula watsi: “Manini! Sekwenele!”

Watsintsa lendlebe yaleyo ndvodza wayiphilisa.

52Jesu watsi kubaphristi labakhulu kanye netiphatsimandla tebalindzi belithempeli netibondza letatite kutembamba: “Niteleni la netinkemba netagila, kube sengatsi ngisigebengu? 53

22:53
Joh. 7:30
Luk. 19:47
21:37
Nganginani onkhe emalanga ethempelini, anizange netame kungibopha. Kodvwa lesikhatsi senu nesemandla ebumnyama.”

Phetro uphika Jesu

(Mat. 26:57-58,69-75; Mak. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Base bayambopha Jesu bamtsatsa bamfaka endlini yemPhristi Lomkhulu; Phetro abelandzela khashane ngemuva. 55Kwakubaswe umlilo ekhatsi nendzawo yelibala lenkantolo, naPhetro weta wahlala wotsa nabo umlilo. 56Kwatsi kube intfombatana, leyayisisebenti, imbona otsa umlilo, yambukisisa yatsi: “Nalendvodza beyihamba naye!”

57Kodvwa Phetro waphika watsi: “Ntfombatana! Angimati nekumati!”

58Emvakwesikhashana, indvodza lenye yamfanisa yatsi: “Ungulomunye wabo nawe.”

Kodvwa Phetro waphendvula watsi:

“Ndvodza-ndzini, angisiye!”

59Ngemvakwesikhatsi lesidzanyana lesingaba li-awa lenye indvodza yambelesela ngemandla yatsi: “Akukho nalokuncane nje kungabata kutsi lendvodza yayinaye, ngobe ingumGalile!”

60Kodvwa Phetro waphendvula watsi: “Ndvodza, angiyati lentfo lokhuluma ngayo!”

Ngekushesha, asakhuluma, lichudze lakhala. 61INkhosi yagucuka yabuka Phetro, naPhetro wase uyawakhumbula emavi eNkhosi nayitsi: “Lamuhla lichudze lingakakhali, utabe sewushito katsatfu kutsi awungati.” 62Phetro waphumela ngephandle wafike wakhala kabuhlungu kakhulu.

Jesu uyaphukutwa, uyashaywa

(Mat. 26:67-68; Mak. 14:65)

63Lamadvodza abegadze Jesu amenta inhlekisa amshaya; 64abemvala emehlo bese ayambuta atsi: “Combelela kutsi ngubani lokushayile?”

65Akhuluma ametfuka ngetinhlamba letinyenti.

Jesu ume embikweLiqoqo letibondza

(Mat. 26:59-66; Mak. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Ekuseni Liqoqo letibondza temaJuda, nebaphristi labakhulu, netati temtsetfo tahlangana ndzawonye, naJesu waletfwa kuleLiqoqo labo.

67Batsi kuye: “Sitjele, unguye yini loKhristu?”

Waphendvula watsi: “Nanginitjela, ningeke nikholwe, 68kani futsi nanginganibuta umbuzo, ningeke ningiphendvule. 69Kodvwa kusukela manje iNdvodzana yeMuntfu itawuhlaliswa ngasesandleni sekudla saNkulunkulu, Somandla.”

70Bonkhe batsi: “Pho, ungiyo yini iNdvodzana yaNkulunkulu?”

Wabaphendvula watsi: “Niyasho kutsi ngingiyo.”

71Base batsi kuye: “Asisadzingi labanye bofakazi! Tsine matfupha sesitivele inkhulumo yakhe!”