Siswati 1996 (SWA96)
20

Umbuzo ngemandla aJesu

(Mat. 21:23-27; Mak. 11:27-33)

201Ngalelinye lilanga Jesu asafundzisa ashumayela bantfu ethempelini ngeliVangeli, baphristi labakhulu netati temtsetfo kanye netibondza beta 2kuye batsi: “Sitjele, unagunya lini lekwenta letintfo? Wanikwa ngubani leligunya lekutenta?”

3Jesu wabaphendvula watsi: “Nami ase nginibute; ngitjeleni: 4Ligunya laJohane lekubhabhatisa laphuma kuNkulunkulu yini nome kubantfu?”

5Base baphikisana bodvwana batsi: “Sitawutsini? Nasitsi: ‘Laphuma kuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Pho, anikholwanga ngani kuJohane?’ 6Kodvwa nasitsi: ‘Laliphuma kubantfu,’ sonkhe lesicumbi sebantfu sitasigcoba ngematje, ngobe bayakholwa kutsi Johane abengumphrofethi.”

7Ngako baphendvula batsi: “Awu, asati kutsi laliphuma kubani lelo gunya.”

8NaJesu wase utsi kubo: “Nami-ke ngeke nginitjele kutsi ligunya lini lengenta ngalo letintfo.”

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mat. 21:33-46; Mak. 12:1-12)

9

20:9
Isa. 5:1
Jer. 2:21
Mat. 21:33
Mak. 12:1
Jesu wabatjela lomfanekiso, watsi: “Indvodza letsite yahlanyela insimi yemagelebisi, yase iyayicashisa yahambisisa sikhatsi lesidze. 10
20:10
2 Khr. 36:15
Satsi kube sifike sikhatsi sekuvuna emagelebisi, yatfumela sisebenti kuleticashi kuyawutsatsa sabelo sakayo sesivuno. Kodvwa leticashi tasishaya lesisebenti, tasincandza mahhala. 11Yaphindze yatfumela lesinye sisebenti, naso tasishaya futsi, tasiphatsa kabuhlungu, tasincandza mahhala. 12Yase itfumela sisebenti sesitsatfu; ticashwa tasilimata naso, futsi tasikhiphela ngephandle.

13“Lomnikati wensimi wase utsi: ‘Ngitakwente njani? Sengitawutfumela umsa wami lengimtsandzako; mhlawumbe yena bayawumhlonipha!’ 14Kodvwa tatsi kube ticashi timbone, tase tikhuluma todvwana titsi: ‘Lona yinkhosana yemnikati wensimi. Asimbulale, khona lensimi itawuba yetfu!’ 15Tamkhiphela ngephandle kwesivini tambulala.”

Jesu wase uyabuta utsi: “Manje lomnikati walesivini uyakwente njani kuleticashi?” 16Wachubeka watsi: “Uyawubuya atibulale leticashi ayinike labanye lensimi.”

Nabakuva loko bantfu, base batsi: “Cha, empeleni akungabi njalo!”

17

20:17
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
Kodvwa Jesu wababuka, wase uyababuta utsi: “LomBhalo uchazani?

“ ‘Litje lelaliwa bakhi

ngobe batsi alinamsebenti,

seligucuke laba litje lekusimisa indlu.’

18

20:18
Isa. 8:14
Dan. 2:34
Zak. 12:3
“Wonkhe umuntfu lowela etikwalelitje, uyawuhlifika abe ticucu; kantsi lelitje naliwela etikwemuntfu, liyawumsila abe timvutfu.”

Umbuzo ngekukhipha umtselo

(Mat. 22:15-22; Mak. 12:13-17)

19Tati temtsetfo nebaphristi labakhulu betama kumbopha Jesu khona lapho, ngobe bebati kutsi lomfanekiso wawucondze kulahla bona; kodvwa besaba bantfu. 20

20:20
Mat. 22:15
Mak. 12:13
Ngako betama kutfola sikhatsi lesikahle. Batsenga labanye bantfu kutsi babe timpimpi, batente shangatsi batimisele kantsi bentela kugiba Jesu ngemibuzo, kuze bamnikete kulabakhulu nasemandleni embusi. 21Letimpimpi tase titsi kuJesu: “Mfundzisi, siyati kutsi awunaki simo semuntfu, kodvwa ufundzisa liciniso ngentsandvo yaNkulunkulu ngemuntfu. 22Asusitjele, kuphambene yini nemtsetfo wetfu kukhipha umtselo kuKhesari, uMbusi wemaRoma, nome cha?”

23Kodvwa Jesu wabona ngale ngemuva kwalobucili babo, wase utsi kubo: 24“Ase ningikhombise luhlavu lwemali loluyisiliva. Lomfanekiso nelibito lokubhalwe kulo kwabani?”

Bamphendvula batsi: “KwaKhesari.”

25Wabaphendvula watsi: “Yebo-ke, khiphani kuKhesari lokukwakhe, nikhiphe kuNkulunkulu lokukwaNkulunkulu.”

26Behluleka kumgiba ngalakushito embikwebantfu, ngako babindza, bamangaliswa yimphendvulo yakhe.

Umbuzo ngekuvuka ekufeni

(Mat. 22:23-33; Mak. 12:18-27)

27

20:27
Imis. 23:8
Labanye baSadusi beta kuJesu, ngulaba labatsi bantfu bangeke bavuke ekufeni, 28
20:28
Dut. 25:5
bambuta batsi: “Mfundzisi, Mosi wasibhalela umtsetfo lotsi: ‘Indvodza nayifa ishiya umfati ate bantfwana, umnakabo lendvodza uyamngena lomfelokati avusele lomufi indlu ngekumtalela bantfwana.’ 29Manje-ke kwake kwaba khona emadvodza layinkhotsa labelamana. Lona lomdzala wase uteka umfati, kodvwa wase uyafa angakabatfoli bantfwana. 30Lona-ke lomelamako wamngena lomfelokati, 31newesitsatfu; kwenteka loko kuwo onkhe lamadvodza layinkhotsa, afa angenabantfwana.

32“Kwatsi ekugcineni kwafa lomfati. 33Asewusho kutsi bonkhe labantfu nase bavuka ngelilanga lekuvuka, lomfati uyawuba wabani, njengobe onkhe lamadvodza lasikhombisa abengumfati wawo?”

34Jesu wabaphendvula watsi: “Bantfu balesikhatsi bayatsatsana, 35kodvwa bantfu labayawuvuswa ekufeni baphile kulesikhatsi lesitako abatsatsani. 36Banjengetingilosi, abafi. Bangemadvodzana aNkulunkulu, ngobe sebavusiwe ekufeni. 37

20:37
Eks. 3:6,11
Imis. 7:30
Kodvwa ngekuvuka kwalabafile naMosi uyakucinisa loko nasencwadzini lekhuluma ngesihlahla lesasivutsa emalangabi lapho abita iNkhosi ngekutsi Nkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe. 38Loku kusho kutsi unguNkulunkulu walabaphilako, hhayi walabafile; ngobe bonkhe bayaphila kuye.”

39Letinye tati temtsetfo takhuluma tatsi: “Uphendvule kahle, Mfundzisi,” 40ngobe base besaba kumbuta leminye imibuzo.

Umbuzo ngaKhristu

(Mat. 22:41-46; Mak. 12:35-37)

41Jesu wase utsi kubo: “Bangasho kanjani kutsi Khristu uyiNdvodzana yaDavide? 42

20:42-43
Hla. 110:1
Imis. 2:34
Heb. 1:13
10:12
Ngobe encwadzini yeTihlabelelo Davide matfupha utsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

Hlala lapha ngesekudla sami,

43ngize ngehlule titsa takho,

ngitifake ngaphansi kwetinyawo takho!’

44“NaDavide wambita ngekutsi ‘INkhosi!’ Ngako-ke, kungenteka kanjani kutsi abe yindvodzana yakhe?”

Jesu wecwayisa ngetati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Mak. 12:38-40)

45Bantfu labanyenti kakhulu bebasalalele, Jesu nakatsi kubafundzi bakhe: 46“Caphelani tati temtsetfo, letihamba tigcoke imijiva yato, titsandza kubingelelwa ngenhlonipho etindzaweni temibutsano, titsandza tihlalo letisembili emasinagogeni, netindzawo letiphakeme emadzilini; 47tidla tindlu tebafelokati, bese titentisa ngekuthandaza imithandazo lemidze. Tiyakwemukela sijeziso lesikhulu.”

21

Umnikelo wemfelokati

(Mak. 12:41-44)

211

21:1
2 Khos. 12:9
Jesu abebukela tinjinga tibeka iminikelo ebhokisini leminikelo yelithempeli, 2wase ubona umfelokati labephuye kakhulu lowanikela ngetinhlavu temali letimbili letenta lisenti. 3Wase utsi: “Nginitjela kutsi lomfelokati lophuyile unikele kakhulu kunabo bonkhe labanikele, 4ngobe laba labanye banikele ngalokusele ebunjingeni babo; kodvwa yena, njengobe aphuyile nje, unikele ngako konkhe labengahle aphile ngako.”

Jesu ukhuluma ngekubhidlitwa kwelithempeli

(Mat. 24:1-2; Mak. 13:1-2)

5Labanye bebakhuluma ngelithempeli, nebuhle balo nangekuhlotjiswa kwalo ngematje lamahle, nangaletinye tintfo letatinikelwa kuNkulunkulu; Jesu watsi: 6

21:6
1 Khos. 9:7
Mik. 3:12
Luk. 19:43
“Niyakubona konkhe loku, sikhatsi siyeta lapho kuyawubate litje leliyawusala lihleti etikwalelinye; onkhe ayawudzilitelwa phansi.”

Tinhlupheko netibonakaliso tesikhatsi

(Mat. 24:3-14; Mak. 13:3-13)

7Babuta batsi: “Mfundzisi, kuyakwenteka nini loko? Siyini sibonakaliso lesiyawubona ngaso kutsi sengiso sikhatsi sekwenteka kwaletintfo?”

8Jesu watsi: “Caphelani, ningedukiswa. Kuyawufika bantfu labanyenti egameni lami, batsi: ‘Nginguye!’ batsi: ‘Sikhatsi sesifikile!’ Kodvwa ningabalandzeli! 9Ningesabi naniva ngetimphi nengucuko, ngobe letintfo kufanele tenteke kucala, kodvwa atisho kutsi siphetfo sesifikile.”

10Wachubeka watsi: “Sive siyawuvukela lesinye, umbuso uvukele lomunye. 11Kuyawuba nekutamatama kwemhlaba lokwesabekako lokunyenti, kuvame indlala netifo letingelapheki naletitsatselwanako etindzaweni letinyenti, kube netesabekiso netibonakaliso letikhulu letivela esibhakabhakeni.

12

21:12
Mat. 10:17
Joh. 15:19
16:2
Imis. 4:3
5:18
12:1
16:22
Semb. 2:10
“Noko, ngembili kwako konkhe loku niyawutingelwa, niboshwe niletfwe emasinagogeni, nibekwe emacala bese nifakwa emajele; niyawuletfwa embikwemakhosi nebabusi ngenca yelibito lami. 13Lelo kuyawuba litfuba lenu lekufakaza ngaleliVangeli. 14
21:14-15
Luk. 12:11-12
Timiseleni etinhlitiyweni nasetingcondvweni tenu, ngekutsi ningatihluphi ngekucabanga kutsi niyawutivikela kanjani; 15ngobe phela ngiyawuninika emavi nekuhlakanipha lekuyawubate nome sinye setitsa tenu lesiyawuba nemandla ekumelana nekuphikisana nani. 16Niyawunikelwa ngisho nabatali benu, nabomnakenu, netihlobo tenu, nebangani benu; labanye benu bayawubulawa nekubulawa. 17Wonkhe umuntfu uyawunitondza ngenca yelibito lami. 18Kodvwa kute nome lunye nje lunwele loluyawulahleka etinhloko tenu. 19
21:19
Heb. 10:36
Ciniselani ngekubeketela kwenu, niyawutisindzisa ngaloko.”

Jesu ukhuluma ngekubhidlitwa kweJerusalema

(Mat. 24:15-21; Mak. 13:14-19)

20“Nanibona iJerusalema itungeletwe timphi, nibovele nati kutsi seyitawubhidlitwa. 21Labo labaseJudiya babalekele etintsabeni, kutsi labo labakulelo dolobha babaleke, bese kutsi labo labasetigangeni bangabe basangena kulelo dolobha. 22

21:22
Hos. 9:7
Phela lamalanga ngesijeziso, newekugcwaliseka kwako konkhe lokushiwo ngimiBhalo.

23“Maye kulabo labayawube bakhulelwe, nakulabo labayakube bamunyisa tinswane kulawo malanga! Kuyakufika lusizi lolukhulu kulelive, nentfukutselo yaNkulunkulu iyakulwa nalesive; 24

21:24
Dut. 28:64
Rom. 11:25
Semb. 11:2
bayawubulawa ngenkemba, batsatfwe bentiwe babe titfunjwa etiveni tonkhe; nebetive bayakuyigcobagcoba iJerusalema, kuze kugcwaliseke sikhatsi sabo.”

Kufika kweNdvodzana yeMuntfu

(Mat. 24:29-31; Mak. 13:24-27)

25

21:25
Isa. 13:10
34:4
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Imis. 2:20
Semb. 6:12
“Kuyawuba netibonakaliso elangeni, nasenyangeni, nasetinkhanyetini; emhlabeni tonkhe tive tiyawufikelwa kudzidzeka nekudzangala, tesabe kudvungutela nekudvuma kwelwandle nemagagasi alo, 26bantfu bayawucaleka babe nesiyeti ngenca yekwesaba loko labayawube babheke kutsi kwenteke emhlabeni wonkhe; ngobe emandla emkhatsi ayawutanyatanyiswa. 27
21:27
Dan. 7:13
Mat. 26:64
Imis. 1:11
1 Thes. 4:16
Semb. 1:7
Kusenjalo iNdvodzana yeMuntfu iyawubonakala, ita ngelifu ngemandla lamakhulu neludvumo. 28Nakucala kwenteka letintfo, sukumani niphakamise tinhloko tenu, ngobe insindziso yenu iyawube seyisedvutane.”

Sifundvo ngesihlahla semkhiwa

(Mat. 24:32-35; Mak. 13:28-31)

29Jesu wabatjela lomfanekiso watsi: “Khumbulani sihlahla semkhiwa naletinye tihlahla; 30nasenibona kuhluma emagala aba luhlata nivele nati kutsi lihlobo seliyetfwasa. 31Ngalokufanako-ke, nanibona letintfo tenteka, nibokwati kutsi umbuso waNkulunkulu sewutawufika. 32Impela ngiyanitjela ngitsi: Tonkhe letintfo tiyakwenteka singakapheli lesitukulwane salamuhla. 33

21:33
Isa. 40:8
Luk. 16:17
Lizulu nemhlaba kuyawushabalala, kodvwa emavi ami ngeke endlule.”

Sidzingo sekulindza

34“Ticaphelisiseni! Ningatifaki kakhulu emadzilini nasekunatseni lokudzakanako, nasekunakeni tintfo talomhlaba, funa lelo langa linitume; 35ngobe liyawufika njengasochaka kubantfu bonkhe emhlabeni wonkhe. 36Lindzani nithandaze onkhe emalanga, khona nitawuba nemandla ekuphunyula kuletintfo letitakwenteka nitekwati kuma embikweNdvodzana yeMuntfu.”

37

21:37
Luk. 19:47
Emini Jesu abefundzisa ethempelini, bese kutsi ebusuku ayewukhosela eNtsabeni Yemincumo. 38Bonkhe bantfu babevukela ethempelini bayewumlalela nakakhuluma.

22

Licebo lekubulala Jesu

(Mat. 26:1-5; Mak. 14:1-2; Joh. 11:45-53)

221

22:1
Eks. 12:1-27
Sikhatsi seMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso, lokutsiwa liPhasika, sasesimadvutane. 2Baphristi labakhulu netati temtsetfo betama kwenta lisu lekubulala Jesu; noko babesaba bantfu.

Judasi ulungiselela kutsengisa Jesu

(Mat. 26:14-16; Mak. 14:10-11)

3

22:3
Joh. 13:2,27
Sathane wase ungena kuJudasi Skariyothe, labengulomunye webafundzi lababeli-12. 4Ngako wahamba wayawukhuluma nebaphristi labakhulu netindvuna tebalindzi belithempeli kutsi angabatsengisela kanjani loJesu. 5Bajabula bavumelana kutsi batambhadala imali. 6Judasi wakuvuma loko, wase wetama kutfola litfuba lelikahle lekutsengisa Jesu kubo, sicumbi singekho.

Jesu ulungiselela kudla Sidlo seliPhasika

(Mat. 26:17-25; Mak. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7Lefika lilanga leMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso lekusikhatsi sekuhlatjwa kwemazinyane eSidlo seliPhasika. 8Jesu watfuma boPhetro naJohane watsi: “Hambani niyewulungisela liPhasika sitewudla.”

9Bambuta batsi: “Ufuna siyekulungisa kuphi?”

10Wase utsi kubo: “Lalelani-ke, naningena edolobheni nitawuhlangana nemuntfu etfwele imbita yemanti. Mlandzeleni aze angene endlini, 11bese nitsi kulomnikati wendlu: ‘Umfundzisi utsi kuwe: Iphi indlu lapho ngitawudlela khona liPhasika nebafundzi bami?’ 12Utanikhombisa indlu lenkhulu lesetulu lenako konkhe kwekuhlala, lapho nitawulungisa khona.”

13Bahamba bakhandza konkhe kunjengobe abebatjelile, bafike basilungisa Sidlo seliPhasika.

Kusungulwa kweSidlo seNkhosi

(Mat. 26:26-30; Mak. 14:22-26; 1 Khor. 11:23-25)

14Satsi nasishaya sikhatsi, Jesu wahlala endzaweni yakhe ekudleni kanye nebaphostoli. 15Wase utsi kubo: “Bengifisa kakhulu kudla nani leliPhasika kucala ngingakahlupheki; 16ngobe nginitjela kutsi: Ngingeke ngiphindze ngilidle futsi, lize ligcwaliseke embusweni waNkulunkulu.”

17Jesu wemukela indzebe, wabonga kuNkulunkulu wase utsi: “Tsatsani loku nenetisane; 18ngobe nginitjela kutsi ngingeke ngiphindze ngilinatse leliwayini kusukela manje, kuze kufike umbuso waNkulunkulu.”

19

22:19
1 Khor. 11:23
Wase utsatsa sinkhwa, wabonga kuNkulunkulu, wasihlephula, wabanika watsi kubo: “Loku ngumtimba wami [lonikelwe esikhundleni senu. Yentani loku kuze kube sikhumbuto ngami.”

20

22:20
Eks. 24:8
Jer. 31:31-34
Wenta njalo futsi ngekubanika indzebe emvakwekudla, atsi: “Lendzebe sivumelwane lesisha sengati yami lecitselwe nine.]Loko lokusetibayeni akutfolakali kuletinye tincwadzi tekucala

21

22:21
Hla. 41:9
Joh. 13:21
“Kodvwa bukani la, lona longitsengisako ukhona la etafuleni kanye nami; 22vele, iNdvodzana yeMuntfu itawufa, njengobe kwamiswa, kodvwa maye kulowo muntfu loyitsengisako!”

23Bacala babutana bodvwana kutsi ngubani emkhatsini wabo labetakwenta loko.

Kuphikisana ngebukhulu

(Mat. 20:24-28; Mak. 9:30-37; 10:41-45; Joh. 13:4-5,12-17)

24

22:24
Mat. 18:1
Mak. 9:34
Luk. 9:46
Kwase kuba nembango emkhatsini webafundzi ngekutsi ngubani lotaba mkhulu kunabo bonkhe. 25
22:25-26
Mat. 20:25-27
Mak. 10:42-44
Jesu watsi kubo: “Emakhosi alomhlaba anemandla etikwebantfu bawo, nebabusi babitwa ngekutsi: ‘Benti balokuhle’. 26
22:26
Mat. 23:11
Mak. 9:35
Kodvwa kini akunjalo; lokungenani lomkhulu kakhulu emkhatsini wenu kufanele afanane nalomncane kakhulu, nemholi kufanele afane nesisebenti. 27
22:27
Joh. 13:12-15
Fil. 2:7
Ngubani lomkhulu, ngulohlalako angene ngekudla yini, nome ngulona lolungisela lomunye kudla? Vele, ngulona lohlalako angene ngekudla. Kodvwa mine ngisemkhatsini wenu njengemuntfu lonilungiselako.

28“Nine senibeketele kanye nami kuko konkhe kulingwa kwami; 29njengobe Babe anginikile ligunya lekubusa, nami-ke ngitaninika lona. 30

22:30
Mat. 19:28
Semb. 3:21
Niyawudla ninatse etafuleni embusweni wami, niyawuhlala etihlalweni nehlulele tive tema-Israyeli letili-12.”

Jesu uphrofetha kuphikwa nguPhetro

(Mat. 26:31-35; Mak. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31

22:31
1 Phet. 5:8
“Simoni! Simoni! Lalela! Sathane sewucele imvume kuNkulunkulu yekunilinga, njengemfati ela emabele awehlukanisa nemakhoba. 32Noko sengikukhulekele, Simoni, kuze kungehluleki kukholwa kwakho. Nase uphendvukile wabuya kimi, kufanele ucinise nalabanakenu.”

33Waphendvula watsi: “Nkhosi, ngitimisele kukulandzela ngisho nasekuboshweni nasekufeni.”

34Jesu waphendvula watsi: “Phetro, ngikutjela kutsi: Lamuhla lichudze litawukhala sewungiphike katsatfu utsi awungati.”

Sipatji, nesikhwama, nenkemba

35

22:35
Mat. 10:9-10
Mak. 6:8-9
Luk. 9:3
10:4
Wase utsi Jesu kubo: “Mhlazana nginitfuma ngitsi ningaphatsi sipatji, nesikhwama, neticatfulo, nake neswelani?”

Baphendvula batsi: “Kute lesakweswela.”

36Jesu watsi: “Kodvwa lowo lonesipatji nalonesikhwama, akasitsatse; nalowo longenankemba, akatsengise lijazi lakhe atsenge inkemba. 37

22:37
Isa. 53:12
Ase nginitjele naku: UmBhalo lotsi: ‘Wabalwa kanye netigelekece,’ kufanele ugcwaliseke ngami. Phela lokwabhalwa ngami sekuyagcwaliseka.”

38Bafundzi batsi: “Buka! Nati tinkemba letimbili, Nkhosi!”

Waphendvula watsi: “Sekwenele!”

Jesu uthandaza eNtsabeni Yemincumo

(Mat. 26:36-46; Mak. 14:32-42)

39Jesu wesuka wahamba, waya eNtsabeni Yemincumo njengobe abevamile; nebafundzi bakhe bahamba naye. 40Watsi kube efike kuleyo ndzawo, watsi kubo: “Thandazani, kuze ningangeni ekulingweni.”

41Kodvwa yena wesuka kubo, wachubeka libanga lelingaba ngangemjikijelo, waguca phansi wathandaza. 42Watsi: “Babe, nawutsandza, susa kimi lendzebe yelusizi. Noko kungabi ngentsandvo yami, kodvwa akwenteke intsandvo yakho.”

43Ingilosi leyayiphuma ezulwini yefika kuye yamcinisa. 44

22:44
Joh. 12:27
Heb. 5:7
Inhlitiyo yakhe yayilusizi; wathandaza ngekuciniseka lokukhulu, titfukutfuku takhe taze taba njengematfonsi engati, atfontsela phansi.

45Wesuka ekuthandazeni, wabuyela kubafundzi bakhe wabakhandza sebalele, ngobe bebakhatsateke kakhulu etinhlitiyweni tabo. 46Watsi kubo: “Nilaleleni? Vukani nithandaze kuze ningangeni ekulingweni.”

Kuboshwa kwaJesu

(Mat. 26:47-56; Mak. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47Watsi asakhuluma, kwase kufika sicumbi sebantfu; Judasi, labengulomunye webafundzi labali-12 labesihola embili, weta kuJesu wafike wamanga. 48Kodvwa Jesu watsi: “Judasi, nembala iNdvodzana yeMuntfu uyitsengisa ngekuyanga?”

49Bafundzi lababenaJesu babona lokwakutakwenteka, base batsi: “Nkhosi! Sigadle yini ngaletinkemba tetfu?”

50Lomunye wabo wagadla sigcili semPhristi Lomkhulu wasihhumbula indlebe yangasekudla. 51Kodvwa Jesu waphendvula watsi: “Manini! Sekwenele!”

Watsintsa lendlebe yaleyo ndvodza wayiphilisa.

52Jesu watsi kubaphristi labakhulu kanye netiphatsimandla tebalindzi belithempeli netibondza letatite kutembamba: “Niteleni la netinkemba netagila, kube sengatsi ngisigebengu? 53

22:53
Joh. 7:30
Luk. 19:47
21:37
Nganginani onkhe emalanga ethempelini, anizange netame kungibopha. Kodvwa lesikhatsi senu nesemandla ebumnyama.”

Phetro uphika Jesu

(Mat. 26:57-58,69-75; Mak. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Base bayambopha Jesu bamtsatsa bamfaka endlini yemPhristi Lomkhulu; Phetro abelandzela khashane ngemuva. 55Kwakubaswe umlilo ekhatsi nendzawo yelibala lenkantolo, naPhetro weta wahlala wotsa nabo umlilo. 56Kwatsi kube intfombatana, leyayisisebenti, imbona otsa umlilo, yambukisisa yatsi: “Nalendvodza beyihamba naye!”

57Kodvwa Phetro waphika watsi: “Ntfombatana! Angimati nekumati!”

58Emvakwesikhashana, indvodza lenye yamfanisa yatsi: “Ungulomunye wabo nawe.”

Kodvwa Phetro waphendvula watsi:

“Ndvodza-ndzini, angisiye!”

59Ngemvakwesikhatsi lesidzanyana lesingaba li-awa lenye indvodza yambelesela ngemandla yatsi: “Akukho nalokuncane nje kungabata kutsi lendvodza yayinaye, ngobe ingumGalile!”

60Kodvwa Phetro waphendvula watsi: “Ndvodza, angiyati lentfo lokhuluma ngayo!”

Ngekushesha, asakhuluma, lichudze lakhala. 61INkhosi yagucuka yabuka Phetro, naPhetro wase uyawakhumbula emavi eNkhosi nayitsi: “Lamuhla lichudze lingakakhali, utabe sewushito katsatfu kutsi awungati.” 62Phetro waphumela ngephandle wafike wakhala kabuhlungu kakhulu.

Jesu uyaphukutwa, uyashaywa

(Mat. 26:67-68; Mak. 14:65)

63Lamadvodza abegadze Jesu amenta inhlekisa amshaya; 64abemvala emehlo bese ayambuta atsi: “Combelela kutsi ngubani lokushayile?”

65Akhuluma ametfuka ngetinhlamba letinyenti.

Jesu ume embikweLiqoqo letibondza

(Mat. 26:59-66; Mak. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Ekuseni Liqoqo letibondza temaJuda, nebaphristi labakhulu, netati temtsetfo tahlangana ndzawonye, naJesu waletfwa kuleLiqoqo labo.

67Batsi kuye: “Sitjele, unguye yini loKhristu?”

Waphendvula watsi: “Nanginitjela, ningeke nikholwe, 68kani futsi nanginganibuta umbuzo, ningeke ningiphendvule. 69Kodvwa kusukela manje iNdvodzana yeMuntfu itawuhlaliswa ngasesandleni sekudla saNkulunkulu, Somandla.”

70Bonkhe batsi: “Pho, ungiyo yini iNdvodzana yaNkulunkulu?”

Wabaphendvula watsi: “Niyasho kutsi ngingiyo.”

71Base batsi kuye: “Asisadzingi labanye bofakazi! Tsine matfupha sesitivele inkhulumo yakhe!”