Siswati 1996 (SWA96)
21

Umnikelo wemfelokati

(Mak. 12:41-44)

211

21:1
2 Khos. 12:9
Jesu abebukela tinjinga tibeka iminikelo ebhokisini leminikelo yelithempeli, 2wase ubona umfelokati labephuye kakhulu lowanikela ngetinhlavu temali letimbili letenta lisenti. 3Wase utsi: “Nginitjela kutsi lomfelokati lophuyile unikele kakhulu kunabo bonkhe labanikele, 4ngobe laba labanye banikele ngalokusele ebunjingeni babo; kodvwa yena, njengobe aphuyile nje, unikele ngako konkhe labengahle aphile ngako.”

Jesu ukhuluma ngekubhidlitwa kwelithempeli

(Mat. 24:1-2; Mak. 13:1-2)

5Labanye bebakhuluma ngelithempeli, nebuhle balo nangekuhlotjiswa kwalo ngematje lamahle, nangaletinye tintfo letatinikelwa kuNkulunkulu; Jesu watsi: 6

21:6
1 Khos. 9:7
Mik. 3:12
Luk. 19:43
“Niyakubona konkhe loku, sikhatsi siyeta lapho kuyawubate litje leliyawusala lihleti etikwalelinye; onkhe ayawudzilitelwa phansi.”

Tinhlupheko netibonakaliso tesikhatsi

(Mat. 24:3-14; Mak. 13:3-13)

7Babuta batsi: “Mfundzisi, kuyakwenteka nini loko? Siyini sibonakaliso lesiyawubona ngaso kutsi sengiso sikhatsi sekwenteka kwaletintfo?”

8Jesu watsi: “Caphelani, ningedukiswa. Kuyawufika bantfu labanyenti egameni lami, batsi: ‘Nginguye!’ batsi: ‘Sikhatsi sesifikile!’ Kodvwa ningabalandzeli! 9Ningesabi naniva ngetimphi nengucuko, ngobe letintfo kufanele tenteke kucala, kodvwa atisho kutsi siphetfo sesifikile.”

10Wachubeka watsi: “Sive siyawuvukela lesinye, umbuso uvukele lomunye. 11Kuyawuba nekutamatama kwemhlaba lokwesabekako lokunyenti, kuvame indlala netifo letingelapheki naletitsatselwanako etindzaweni letinyenti, kube netesabekiso netibonakaliso letikhulu letivela esibhakabhakeni.

12

21:12
Mat. 10:17
Joh. 15:19
16:2
Imis. 4:3
5:18
12:1
16:22
Semb. 2:10
“Noko, ngembili kwako konkhe loku niyawutingelwa, niboshwe niletfwe emasinagogeni, nibekwe emacala bese nifakwa emajele; niyawuletfwa embikwemakhosi nebabusi ngenca yelibito lami. 13Lelo kuyawuba litfuba lenu lekufakaza ngaleliVangeli. 14
21:14-15
Luk. 12:11-12
Timiseleni etinhlitiyweni nasetingcondvweni tenu, ngekutsi ningatihluphi ngekucabanga kutsi niyawutivikela kanjani; 15ngobe phela ngiyawuninika emavi nekuhlakanipha lekuyawubate nome sinye setitsa tenu lesiyawuba nemandla ekumelana nekuphikisana nani. 16Niyawunikelwa ngisho nabatali benu, nabomnakenu, netihlobo tenu, nebangani benu; labanye benu bayawubulawa nekubulawa. 17Wonkhe umuntfu uyawunitondza ngenca yelibito lami. 18Kodvwa kute nome lunye nje lunwele loluyawulahleka etinhloko tenu. 19
21:19
Heb. 10:36
Ciniselani ngekubeketela kwenu, niyawutisindzisa ngaloko.”

Jesu ukhuluma ngekubhidlitwa kweJerusalema

(Mat. 24:15-21; Mak. 13:14-19)

20“Nanibona iJerusalema itungeletwe timphi, nibovele nati kutsi seyitawubhidlitwa. 21Labo labaseJudiya babalekele etintsabeni, kutsi labo labakulelo dolobha babaleke, bese kutsi labo labasetigangeni bangabe basangena kulelo dolobha. 22

21:22
Hos. 9:7
Phela lamalanga ngesijeziso, newekugcwaliseka kwako konkhe lokushiwo ngimiBhalo.

23“Maye kulabo labayawube bakhulelwe, nakulabo labayakube bamunyisa tinswane kulawo malanga! Kuyakufika lusizi lolukhulu kulelive, nentfukutselo yaNkulunkulu iyakulwa nalesive; 24

21:24
Dut. 28:64
Rom. 11:25
Semb. 11:2
bayawubulawa ngenkemba, batsatfwe bentiwe babe titfunjwa etiveni tonkhe; nebetive bayakuyigcobagcoba iJerusalema, kuze kugcwaliseke sikhatsi sabo.”

Kufika kweNdvodzana yeMuntfu

(Mat. 24:29-31; Mak. 13:24-27)

25

21:25
Isa. 13:10
34:4
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Imis. 2:20
Semb. 6:12
“Kuyawuba netibonakaliso elangeni, nasenyangeni, nasetinkhanyetini; emhlabeni tonkhe tive tiyawufikelwa kudzidzeka nekudzangala, tesabe kudvungutela nekudvuma kwelwandle nemagagasi alo, 26bantfu bayawucaleka babe nesiyeti ngenca yekwesaba loko labayawube babheke kutsi kwenteke emhlabeni wonkhe; ngobe emandla emkhatsi ayawutanyatanyiswa. 27
21:27
Dan. 7:13
Mat. 26:64
Imis. 1:11
1 Thes. 4:16
Semb. 1:7
Kusenjalo iNdvodzana yeMuntfu iyawubonakala, ita ngelifu ngemandla lamakhulu neludvumo. 28Nakucala kwenteka letintfo, sukumani niphakamise tinhloko tenu, ngobe insindziso yenu iyawube seyisedvutane.”

Sifundvo ngesihlahla semkhiwa

(Mat. 24:32-35; Mak. 13:28-31)

29Jesu wabatjela lomfanekiso watsi: “Khumbulani sihlahla semkhiwa naletinye tihlahla; 30nasenibona kuhluma emagala aba luhlata nivele nati kutsi lihlobo seliyetfwasa. 31Ngalokufanako-ke, nanibona letintfo tenteka, nibokwati kutsi umbuso waNkulunkulu sewutawufika. 32Impela ngiyanitjela ngitsi: Tonkhe letintfo tiyakwenteka singakapheli lesitukulwane salamuhla. 33

21:33
Isa. 40:8
Luk. 16:17
Lizulu nemhlaba kuyawushabalala, kodvwa emavi ami ngeke endlule.”

Sidzingo sekulindza

34“Ticaphelisiseni! Ningatifaki kakhulu emadzilini nasekunatseni lokudzakanako, nasekunakeni tintfo talomhlaba, funa lelo langa linitume; 35ngobe liyawufika njengasochaka kubantfu bonkhe emhlabeni wonkhe. 36Lindzani nithandaze onkhe emalanga, khona nitawuba nemandla ekuphunyula kuletintfo letitakwenteka nitekwati kuma embikweNdvodzana yeMuntfu.”

37

21:37
Luk. 19:47
Emini Jesu abefundzisa ethempelini, bese kutsi ebusuku ayewukhosela eNtsabeni Yemincumo. 38Bonkhe bantfu babevukela ethempelini bayewumlalela nakakhuluma.