Siswati 1996 (SWA96)
19

Jesu naZakewu

191Jesu wangena eJerikho endlula. 2Lapho-ke kwakukhona umtselisi lomkhulu kunguZakewu, futsi anjingile. 3Wetama kubona Jesu, kodvwa wehluleka ngenca yesicumbi ngobe phela abemfisha. 4Ngako wase ugijimela ngembili wakhwela esihlahleni semkhiwa isikhamore kuze atewubona Jesu, labetakwendlula ngaleyo ndlela. 5Watsi kube efike lapho Jesu, wase ubuka etulu watsi kuye: “Zakewu, shesha wehle, ngobe kufanele ngiyewungenisa endlini yakho lamuhla.”

6Ngako-ke Zakewu washesha wehla, wamemukela ngekujabula lokukhulu.

7Bantfu labakubona loko bacala bavungama basola batsi: “Hhawu-u, lomuntfu bekasivakashi emtini walesoni!”

8

19:8
Eks. 22:1
Zakewu wasukuma watsi eNkhosini: “Nkhosi, ngiyawukhipha incenye yalenginako ngenetise labaswele; futsi nakukhona lengimdlelele, ngitakubuyisela sekuphindvwe kane.”

9Jesu wase utsi kuye: “Lamuhla seyifikile insindziso kulomuti; ngobe phela lendvodza nayo isitukulwane sa-Abrahama. 10

19:10
Hez. 34:16
Mat. 18:11
Phela, iNdvodzana yeMuntfu itewufuna nekusindzisa lokulahlekile.”

Umfanekiso ngekutalisa imali

(Mat. 25:14-30)

11

19:11
Luk. 24:21
Imis. 1:6
Basalalele loko, Jesu wachubeka wabatjela lomunye umfanekiso, ngobe abesasondzele eJerusalema, nangobe bantfu base bacabanga kutsi umbuso waNkulunkulu wawutawuvela ngaleso sikhatsi. 12
19:12
Mat. 25:14
Mak. 13:24
Ngako wase utsi: “Kwakukhona umnumzane labehloniphekile, lowahamba waya eveni lelikhashane kakhulu ayawubekwa inkhosi, bese uyabuya-ke. 13Asengakahambi, wabita tisebenti takhe letatilishumi, nguleso wasinika luhlavu lwegolide, wase utitjela kutsi: ‘Ase nibone kutsi ningatitalisa kangakanani letinhlavu ngesikhatsi ngingekho.’ 14
19:14
Joh. 1:11
Kantsi takhamiti tatimtondza, ngako tase titfumela tigijimi kutsi tiyewubika tifike titsi: ‘Asimfuni lowo muntfu abe yinkhosi yetfu.’

15“Watsi kube abuye lomnumzane abesabekwe inkhosi kuleyo ndzawo, wase ubita tonkhe tisebenti takhe, labetinike imali, watsi atite titemlandzisa kutsi tase tiyitalise kangakanani. 16Wekucala watsi: ‘Mnumzane, ngitalise letinye tinhlavu letilishumi ngalolo lowanginika lona.’ 17Wase utsi kuye: ‘Wente kahle, sisebenti lesihle. Njengobe wetsembeke kulokuncane, ngitawukubeka wengamele emadolobha lalishumi.’

18“Sisebenti sesibili seta satsi: ‘Mnumzane, ngitalise letinye tinhlavu letisihlanu ngalolo lowanginika lona.’ 19Kulesi wase utsi: ‘Utakwengamela emadolobha lasihlanu.’

20“Lesinye sisebenti seta sefika satsi: ‘Mnumzane, nalu loluhlavu lwakho; ngalugocotela ngeliduku, ngase ngiyalufihla. 21Ngakwesaba ngobe ungumuntfu lonelulaka. Utsatsa lokungesiko kwakho, uvune lapho ungazange uhlanyele khona.’ 22Yase itsi lenkhosi kuso: ‘Wena sisebenti lesibi, ngitakulahla ngelicala ngemavi akho! Uyati kutsi ngingumuntfu lonelulaka, ngitsatsa lokungesiko kwami, ngivune lapho ngingazange ngihlanyele khona! 23Pho, manje, loluhlavu lwami awulufakanga ngani ebhange? Bengitawutsi ngibuya ngilutfole selunentalo.’ 24Wase utsi kulabo lababeme madvutane: ‘Memukeni, ninike lona lonetinhlavu letilishumi.’

25“Base batsi kuye: ‘Mnumzane, ingani lona unetinhlavu letilishumi.’ 26

19:26
Mat. 13:12
25:29
Mak. 4:25
Luk. 8:18
Wabaphendvula watsi: ‘Nginitjela kutsi: Ngulowo lonako, uyakwengetelwa; kodvwa lowo longenalutfo, uyakwemukwa naloko lokuncane lanako. 27Njengamanje nje, tonkhe letitsa tami betingafuni kutsi ngibe yinkhosi yato, tiletseni la nitibulale embikwami.’ ”

Jesu ungena eJerusalema ngeludvumo

(Mat. 21:1-11; Mak. 11:1-11; Joh. 12:12-19)

28Jesu watsi kube acedze kukusho loko, wase uchubekela embili alibangise eJerusalema. 29Kwatsi lapho Jesu asasondzela eBhethifage naseBhetani, eNtsabeni yetihlahla temiNcumo, watfumela bafundzi lababili, 30wabayala watsi: “Hambani niye edolobhaneni lelisembikwenu, nisangena kulo nitawubona sidonkana lesingazange sesigitjelwe, sikhungiwe. Nifike nisitfukulule nisiletse lapha kimi.

31“Nakukhona lonibutako atsi: ‘Nisitfukululelani?’ nibomtjela nitsi: ‘INkhosi iyasidzinga.’ ”

32Bahamba-ke, bakhandza kunjengobe Jesu abebatjelile. 33Basasitfukulula sidonkana, baniyo baso batsi kubo: “Nisitfukululelani?”

34Babaphendvula batsi: “INkhosi iyasidzinga.” 35Base basimikisa kuJesu. Bagaca tingubo tabo etikwaso, bamkhweta kuso. 36Asasigibele, bendlala tingubo tabo endleleni embikwakhe.

37Nase asatawufika, edvute neJerusalema, lapho indlela yehlela khona eNtsabeni Yemincumo, sicuku lesikhulu sebafundzi bakhe sacala sabonga Nkulunkulu samemeta kakhulu, njengobe base babone timangaliso letikhulu, 38

19:38
Hla. 118:26
batsi:

“Ibusisiwe iNkhosi

letako egameni leNkhosi!

Akube nekuthula ezulwini,

neludvumo kulelisetulu kakhulu!”

39Khona lapho labanye baFarisi bakhuluma kuJesu esicukwini batsi:

“Mfundzisi, yekhuta bafundzi bakho babindze!”

40

19:40
Hab. 2:11
Jesu wabaphendvula watsi: “Ngiyanitjela ngitsi: Nababindza laba, ematje lucobo atawumemeta.”

Jesu ulilela iJerusalema

41Asasondzela eJerusalema wayibuka wayililela. 42Watsi: “Kube mane lamuhla bewati lokudzingwa kuthula! Kodvwa manje kufihlakele emehlweni akho. 43Ngobe ayeta emalanga lapho titsa takho tiyawukuhlasela, tikuvimbetele tikuvalele ndzawo tonkhe. 44

19:44
1 Khos. 9:7
Mik. 3:12
Luk. 21:6
Tiyawukubhidlita uphele nya kanye nebantfu labangekhatsi kwakho; alikho nome linye litje leliyawusala ngetulu kwalelinye, ngobe awusicaphelisisanga sikhatsi Nkulunkulu lakuhambela ngaso.”

Jesu uya ethempelini

(Mat. 21:12-17; Mak. 11:15-19; Joh. 2:13-22)

45Jesu wangena ethempelini wacala wacosha labo bebatsengisa, 46

19:46
Isa. 56:7
Jer. 7:11
watsi kubo: “Kubhaliwe emiBhalweni kutsi: ‘Indlu yami iyawuba yindlu yemthandazo.’ Kodvwa nine seniyigucule, nayenta yaba ngumgedze wetigebengu.”

47

19:47
Luk. 21:37
Jesu abefundzisa ethempelini onkhe emalanga. Baphristi labakhulu nebafundzisi bemtsetfo, nebaholi bebantfu bamtingela bafuna kumbulala, 48kodvwa behluleka kukwenta loko, ngobe bonkhe bantfu babenamatsele kuye, bangafuni kulahlekelwa nome ngulinye livi lakhe.

20

Umbuzo ngemandla aJesu

(Mat. 21:23-27; Mak. 11:27-33)

201Ngalelinye lilanga Jesu asafundzisa ashumayela bantfu ethempelini ngeliVangeli, baphristi labakhulu netati temtsetfo kanye netibondza beta 2kuye batsi: “Sitjele, unagunya lini lekwenta letintfo? Wanikwa ngubani leligunya lekutenta?”

3Jesu wabaphendvula watsi: “Nami ase nginibute; ngitjeleni: 4Ligunya laJohane lekubhabhatisa laphuma kuNkulunkulu yini nome kubantfu?”

5Base baphikisana bodvwana batsi: “Sitawutsini? Nasitsi: ‘Laphuma kuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Pho, anikholwanga ngani kuJohane?’ 6Kodvwa nasitsi: ‘Laliphuma kubantfu,’ sonkhe lesicumbi sebantfu sitasigcoba ngematje, ngobe bayakholwa kutsi Johane abengumphrofethi.”

7Ngako baphendvula batsi: “Awu, asati kutsi laliphuma kubani lelo gunya.”

8NaJesu wase utsi kubo: “Nami-ke ngeke nginitjele kutsi ligunya lini lengenta ngalo letintfo.”

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mat. 21:33-46; Mak. 12:1-12)

9

20:9
Isa. 5:1
Jer. 2:21
Mat. 21:33
Mak. 12:1
Jesu wabatjela lomfanekiso, watsi: “Indvodza letsite yahlanyela insimi yemagelebisi, yase iyayicashisa yahambisisa sikhatsi lesidze. 10
20:10
2 Khr. 36:15
Satsi kube sifike sikhatsi sekuvuna emagelebisi, yatfumela sisebenti kuleticashi kuyawutsatsa sabelo sakayo sesivuno. Kodvwa leticashi tasishaya lesisebenti, tasincandza mahhala. 11Yaphindze yatfumela lesinye sisebenti, naso tasishaya futsi, tasiphatsa kabuhlungu, tasincandza mahhala. 12Yase itfumela sisebenti sesitsatfu; ticashwa tasilimata naso, futsi tasikhiphela ngephandle.

13“Lomnikati wensimi wase utsi: ‘Ngitakwente njani? Sengitawutfumela umsa wami lengimtsandzako; mhlawumbe yena bayawumhlonipha!’ 14Kodvwa tatsi kube ticashi timbone, tase tikhuluma todvwana titsi: ‘Lona yinkhosana yemnikati wensimi. Asimbulale, khona lensimi itawuba yetfu!’ 15Tamkhiphela ngephandle kwesivini tambulala.”

Jesu wase uyabuta utsi: “Manje lomnikati walesivini uyakwente njani kuleticashi?” 16Wachubeka watsi: “Uyawubuya atibulale leticashi ayinike labanye lensimi.”

Nabakuva loko bantfu, base batsi: “Cha, empeleni akungabi njalo!”

17

20:17
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
Kodvwa Jesu wababuka, wase uyababuta utsi: “LomBhalo uchazani?

“ ‘Litje lelaliwa bakhi

ngobe batsi alinamsebenti,

seligucuke laba litje lekusimisa indlu.’

18

20:18
Isa. 8:14
Dan. 2:34
Zak. 12:3
“Wonkhe umuntfu lowela etikwalelitje, uyawuhlifika abe ticucu; kantsi lelitje naliwela etikwemuntfu, liyawumsila abe timvutfu.”

Umbuzo ngekukhipha umtselo

(Mat. 22:15-22; Mak. 12:13-17)

19Tati temtsetfo nebaphristi labakhulu betama kumbopha Jesu khona lapho, ngobe bebati kutsi lomfanekiso wawucondze kulahla bona; kodvwa besaba bantfu. 20

20:20
Mat. 22:15
Mak. 12:13
Ngako betama kutfola sikhatsi lesikahle. Batsenga labanye bantfu kutsi babe timpimpi, batente shangatsi batimisele kantsi bentela kugiba Jesu ngemibuzo, kuze bamnikete kulabakhulu nasemandleni embusi. 21Letimpimpi tase titsi kuJesu: “Mfundzisi, siyati kutsi awunaki simo semuntfu, kodvwa ufundzisa liciniso ngentsandvo yaNkulunkulu ngemuntfu. 22Asusitjele, kuphambene yini nemtsetfo wetfu kukhipha umtselo kuKhesari, uMbusi wemaRoma, nome cha?”

23Kodvwa Jesu wabona ngale ngemuva kwalobucili babo, wase utsi kubo: 24“Ase ningikhombise luhlavu lwemali loluyisiliva. Lomfanekiso nelibito lokubhalwe kulo kwabani?”

Bamphendvula batsi: “KwaKhesari.”

25Wabaphendvula watsi: “Yebo-ke, khiphani kuKhesari lokukwakhe, nikhiphe kuNkulunkulu lokukwaNkulunkulu.”

26Behluleka kumgiba ngalakushito embikwebantfu, ngako babindza, bamangaliswa yimphendvulo yakhe.

Umbuzo ngekuvuka ekufeni

(Mat. 22:23-33; Mak. 12:18-27)

27

20:27
Imis. 23:8
Labanye baSadusi beta kuJesu, ngulaba labatsi bantfu bangeke bavuke ekufeni, 28
20:28
Dut. 25:5
bambuta batsi: “Mfundzisi, Mosi wasibhalela umtsetfo lotsi: ‘Indvodza nayifa ishiya umfati ate bantfwana, umnakabo lendvodza uyamngena lomfelokati avusele lomufi indlu ngekumtalela bantfwana.’ 29Manje-ke kwake kwaba khona emadvodza layinkhotsa labelamana. Lona lomdzala wase uteka umfati, kodvwa wase uyafa angakabatfoli bantfwana. 30Lona-ke lomelamako wamngena lomfelokati, 31newesitsatfu; kwenteka loko kuwo onkhe lamadvodza layinkhotsa, afa angenabantfwana.

32“Kwatsi ekugcineni kwafa lomfati. 33Asewusho kutsi bonkhe labantfu nase bavuka ngelilanga lekuvuka, lomfati uyawuba wabani, njengobe onkhe lamadvodza lasikhombisa abengumfati wawo?”

34Jesu wabaphendvula watsi: “Bantfu balesikhatsi bayatsatsana, 35kodvwa bantfu labayawuvuswa ekufeni baphile kulesikhatsi lesitako abatsatsani. 36Banjengetingilosi, abafi. Bangemadvodzana aNkulunkulu, ngobe sebavusiwe ekufeni. 37

20:37
Eks. 3:6,11
Imis. 7:30
Kodvwa ngekuvuka kwalabafile naMosi uyakucinisa loko nasencwadzini lekhuluma ngesihlahla lesasivutsa emalangabi lapho abita iNkhosi ngekutsi Nkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe. 38Loku kusho kutsi unguNkulunkulu walabaphilako, hhayi walabafile; ngobe bonkhe bayaphila kuye.”

39Letinye tati temtsetfo takhuluma tatsi: “Uphendvule kahle, Mfundzisi,” 40ngobe base besaba kumbuta leminye imibuzo.

Umbuzo ngaKhristu

(Mat. 22:41-46; Mak. 12:35-37)

41Jesu wase utsi kubo: “Bangasho kanjani kutsi Khristu uyiNdvodzana yaDavide? 42

20:42-43
Hla. 110:1
Imis. 2:34
Heb. 1:13
10:12
Ngobe encwadzini yeTihlabelelo Davide matfupha utsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

Hlala lapha ngesekudla sami,

43ngize ngehlule titsa takho,

ngitifake ngaphansi kwetinyawo takho!’

44“NaDavide wambita ngekutsi ‘INkhosi!’ Ngako-ke, kungenteka kanjani kutsi abe yindvodzana yakhe?”

Jesu wecwayisa ngetati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Mak. 12:38-40)

45Bantfu labanyenti kakhulu bebasalalele, Jesu nakatsi kubafundzi bakhe: 46“Caphelani tati temtsetfo, letihamba tigcoke imijiva yato, titsandza kubingelelwa ngenhlonipho etindzaweni temibutsano, titsandza tihlalo letisembili emasinagogeni, netindzawo letiphakeme emadzilini; 47tidla tindlu tebafelokati, bese titentisa ngekuthandaza imithandazo lemidze. Tiyakwemukela sijeziso lesikhulu.”

21

Umnikelo wemfelokati

(Mak. 12:41-44)

211

21:1
2 Khos. 12:9
Jesu abebukela tinjinga tibeka iminikelo ebhokisini leminikelo yelithempeli, 2wase ubona umfelokati labephuye kakhulu lowanikela ngetinhlavu temali letimbili letenta lisenti. 3Wase utsi: “Nginitjela kutsi lomfelokati lophuyile unikele kakhulu kunabo bonkhe labanikele, 4ngobe laba labanye banikele ngalokusele ebunjingeni babo; kodvwa yena, njengobe aphuyile nje, unikele ngako konkhe labengahle aphile ngako.”

Jesu ukhuluma ngekubhidlitwa kwelithempeli

(Mat. 24:1-2; Mak. 13:1-2)

5Labanye bebakhuluma ngelithempeli, nebuhle balo nangekuhlotjiswa kwalo ngematje lamahle, nangaletinye tintfo letatinikelwa kuNkulunkulu; Jesu watsi: 6

21:6
1 Khos. 9:7
Mik. 3:12
Luk. 19:43
“Niyakubona konkhe loku, sikhatsi siyeta lapho kuyawubate litje leliyawusala lihleti etikwalelinye; onkhe ayawudzilitelwa phansi.”

Tinhlupheko netibonakaliso tesikhatsi

(Mat. 24:3-14; Mak. 13:3-13)

7Babuta batsi: “Mfundzisi, kuyakwenteka nini loko? Siyini sibonakaliso lesiyawubona ngaso kutsi sengiso sikhatsi sekwenteka kwaletintfo?”

8Jesu watsi: “Caphelani, ningedukiswa. Kuyawufika bantfu labanyenti egameni lami, batsi: ‘Nginguye!’ batsi: ‘Sikhatsi sesifikile!’ Kodvwa ningabalandzeli! 9Ningesabi naniva ngetimphi nengucuko, ngobe letintfo kufanele tenteke kucala, kodvwa atisho kutsi siphetfo sesifikile.”

10Wachubeka watsi: “Sive siyawuvukela lesinye, umbuso uvukele lomunye. 11Kuyawuba nekutamatama kwemhlaba lokwesabekako lokunyenti, kuvame indlala netifo letingelapheki naletitsatselwanako etindzaweni letinyenti, kube netesabekiso netibonakaliso letikhulu letivela esibhakabhakeni.

12

21:12
Mat. 10:17
Joh. 15:19
16:2
Imis. 4:3
5:18
12:1
16:22
Semb. 2:10
“Noko, ngembili kwako konkhe loku niyawutingelwa, niboshwe niletfwe emasinagogeni, nibekwe emacala bese nifakwa emajele; niyawuletfwa embikwemakhosi nebabusi ngenca yelibito lami. 13Lelo kuyawuba litfuba lenu lekufakaza ngaleliVangeli. 14
21:14-15
Luk. 12:11-12
Timiseleni etinhlitiyweni nasetingcondvweni tenu, ngekutsi ningatihluphi ngekucabanga kutsi niyawutivikela kanjani; 15ngobe phela ngiyawuninika emavi nekuhlakanipha lekuyawubate nome sinye setitsa tenu lesiyawuba nemandla ekumelana nekuphikisana nani. 16Niyawunikelwa ngisho nabatali benu, nabomnakenu, netihlobo tenu, nebangani benu; labanye benu bayawubulawa nekubulawa. 17Wonkhe umuntfu uyawunitondza ngenca yelibito lami. 18Kodvwa kute nome lunye nje lunwele loluyawulahleka etinhloko tenu. 19
21:19
Heb. 10:36
Ciniselani ngekubeketela kwenu, niyawutisindzisa ngaloko.”

Jesu ukhuluma ngekubhidlitwa kweJerusalema

(Mat. 24:15-21; Mak. 13:14-19)

20“Nanibona iJerusalema itungeletwe timphi, nibovele nati kutsi seyitawubhidlitwa. 21Labo labaseJudiya babalekele etintsabeni, kutsi labo labakulelo dolobha babaleke, bese kutsi labo labasetigangeni bangabe basangena kulelo dolobha. 22

21:22
Hos. 9:7
Phela lamalanga ngesijeziso, newekugcwaliseka kwako konkhe lokushiwo ngimiBhalo.

23“Maye kulabo labayawube bakhulelwe, nakulabo labayakube bamunyisa tinswane kulawo malanga! Kuyakufika lusizi lolukhulu kulelive, nentfukutselo yaNkulunkulu iyakulwa nalesive; 24

21:24
Dut. 28:64
Rom. 11:25
Semb. 11:2
bayawubulawa ngenkemba, batsatfwe bentiwe babe titfunjwa etiveni tonkhe; nebetive bayakuyigcobagcoba iJerusalema, kuze kugcwaliseke sikhatsi sabo.”

Kufika kweNdvodzana yeMuntfu

(Mat. 24:29-31; Mak. 13:24-27)

25

21:25
Isa. 13:10
34:4
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Imis. 2:20
Semb. 6:12
“Kuyawuba netibonakaliso elangeni, nasenyangeni, nasetinkhanyetini; emhlabeni tonkhe tive tiyawufikelwa kudzidzeka nekudzangala, tesabe kudvungutela nekudvuma kwelwandle nemagagasi alo, 26bantfu bayawucaleka babe nesiyeti ngenca yekwesaba loko labayawube babheke kutsi kwenteke emhlabeni wonkhe; ngobe emandla emkhatsi ayawutanyatanyiswa. 27
21:27
Dan. 7:13
Mat. 26:64
Imis. 1:11
1 Thes. 4:16
Semb. 1:7
Kusenjalo iNdvodzana yeMuntfu iyawubonakala, ita ngelifu ngemandla lamakhulu neludvumo. 28Nakucala kwenteka letintfo, sukumani niphakamise tinhloko tenu, ngobe insindziso yenu iyawube seyisedvutane.”

Sifundvo ngesihlahla semkhiwa

(Mat. 24:32-35; Mak. 13:28-31)

29Jesu wabatjela lomfanekiso watsi: “Khumbulani sihlahla semkhiwa naletinye tihlahla; 30nasenibona kuhluma emagala aba luhlata nivele nati kutsi lihlobo seliyetfwasa. 31Ngalokufanako-ke, nanibona letintfo tenteka, nibokwati kutsi umbuso waNkulunkulu sewutawufika. 32Impela ngiyanitjela ngitsi: Tonkhe letintfo tiyakwenteka singakapheli lesitukulwane salamuhla. 33

21:33
Isa. 40:8
Luk. 16:17
Lizulu nemhlaba kuyawushabalala, kodvwa emavi ami ngeke endlule.”

Sidzingo sekulindza

34“Ticaphelisiseni! Ningatifaki kakhulu emadzilini nasekunatseni lokudzakanako, nasekunakeni tintfo talomhlaba, funa lelo langa linitume; 35ngobe liyawufika njengasochaka kubantfu bonkhe emhlabeni wonkhe. 36Lindzani nithandaze onkhe emalanga, khona nitawuba nemandla ekuphunyula kuletintfo letitakwenteka nitekwati kuma embikweNdvodzana yeMuntfu.”

37

21:37
Luk. 19:47
Emini Jesu abefundzisa ethempelini, bese kutsi ebusuku ayewukhosela eNtsabeni Yemincumo. 38Bonkhe bantfu babevukela ethempelini bayewumlalela nakakhuluma.