Siswati 1996 (SWA96)
20

Umbuzo ngemandla aJesu

(Mat. 21:23-27; Mak. 11:27-33)

201Ngalelinye lilanga Jesu asafundzisa ashumayela bantfu ethempelini ngeliVangeli, baphristi labakhulu netati temtsetfo kanye netibondza beta 2kuye batsi: “Sitjele, unagunya lini lekwenta letintfo? Wanikwa ngubani leligunya lekutenta?”

3Jesu wabaphendvula watsi: “Nami ase nginibute; ngitjeleni: 4Ligunya laJohane lekubhabhatisa laphuma kuNkulunkulu yini nome kubantfu?”

5Base baphikisana bodvwana batsi: “Sitawutsini? Nasitsi: ‘Laphuma kuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Pho, anikholwanga ngani kuJohane?’ 6Kodvwa nasitsi: ‘Laliphuma kubantfu,’ sonkhe lesicumbi sebantfu sitasigcoba ngematje, ngobe bayakholwa kutsi Johane abengumphrofethi.”

7Ngako baphendvula batsi: “Awu, asati kutsi laliphuma kubani lelo gunya.”

8NaJesu wase utsi kubo: “Nami-ke ngeke nginitjele kutsi ligunya lini lengenta ngalo letintfo.”

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mat. 21:33-46; Mak. 12:1-12)

9

20:9
Isa. 5:1
Jer. 2:21
Mat. 21:33
Mak. 12:1
Jesu wabatjela lomfanekiso, watsi: “Indvodza letsite yahlanyela insimi yemagelebisi, yase iyayicashisa yahambisisa sikhatsi lesidze. 10
20:10
2 Khr. 36:15
Satsi kube sifike sikhatsi sekuvuna emagelebisi, yatfumela sisebenti kuleticashi kuyawutsatsa sabelo sakayo sesivuno. Kodvwa leticashi tasishaya lesisebenti, tasincandza mahhala. 11Yaphindze yatfumela lesinye sisebenti, naso tasishaya futsi, tasiphatsa kabuhlungu, tasincandza mahhala. 12Yase itfumela sisebenti sesitsatfu; ticashwa tasilimata naso, futsi tasikhiphela ngephandle.

13“Lomnikati wensimi wase utsi: ‘Ngitakwente njani? Sengitawutfumela umsa wami lengimtsandzako; mhlawumbe yena bayawumhlonipha!’ 14Kodvwa tatsi kube ticashi timbone, tase tikhuluma todvwana titsi: ‘Lona yinkhosana yemnikati wensimi. Asimbulale, khona lensimi itawuba yetfu!’ 15Tamkhiphela ngephandle kwesivini tambulala.”

Jesu wase uyabuta utsi: “Manje lomnikati walesivini uyakwente njani kuleticashi?” 16Wachubeka watsi: “Uyawubuya atibulale leticashi ayinike labanye lensimi.”

Nabakuva loko bantfu, base batsi: “Cha, empeleni akungabi njalo!”

17

20:17
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
Kodvwa Jesu wababuka, wase uyababuta utsi: “LomBhalo uchazani?

“ ‘Litje lelaliwa bakhi

ngobe batsi alinamsebenti,

seligucuke laba litje lekusimisa indlu.’

18

20:18
Isa. 8:14
Dan. 2:34
Zak. 12:3
“Wonkhe umuntfu lowela etikwalelitje, uyawuhlifika abe ticucu; kantsi lelitje naliwela etikwemuntfu, liyawumsila abe timvutfu.”

Umbuzo ngekukhipha umtselo

(Mat. 22:15-22; Mak. 12:13-17)

19Tati temtsetfo nebaphristi labakhulu betama kumbopha Jesu khona lapho, ngobe bebati kutsi lomfanekiso wawucondze kulahla bona; kodvwa besaba bantfu. 20

20:20
Mat. 22:15
Mak. 12:13
Ngako betama kutfola sikhatsi lesikahle. Batsenga labanye bantfu kutsi babe timpimpi, batente shangatsi batimisele kantsi bentela kugiba Jesu ngemibuzo, kuze bamnikete kulabakhulu nasemandleni embusi. 21Letimpimpi tase titsi kuJesu: “Mfundzisi, siyati kutsi awunaki simo semuntfu, kodvwa ufundzisa liciniso ngentsandvo yaNkulunkulu ngemuntfu. 22Asusitjele, kuphambene yini nemtsetfo wetfu kukhipha umtselo kuKhesari, uMbusi wemaRoma, nome cha?”

23Kodvwa Jesu wabona ngale ngemuva kwalobucili babo, wase utsi kubo: 24“Ase ningikhombise luhlavu lwemali loluyisiliva. Lomfanekiso nelibito lokubhalwe kulo kwabani?”

Bamphendvula batsi: “KwaKhesari.”

25Wabaphendvula watsi: “Yebo-ke, khiphani kuKhesari lokukwakhe, nikhiphe kuNkulunkulu lokukwaNkulunkulu.”

26Behluleka kumgiba ngalakushito embikwebantfu, ngako babindza, bamangaliswa yimphendvulo yakhe.

Umbuzo ngekuvuka ekufeni

(Mat. 22:23-33; Mak. 12:18-27)

27

20:27
Imis. 23:8
Labanye baSadusi beta kuJesu, ngulaba labatsi bantfu bangeke bavuke ekufeni, 28
20:28
Dut. 25:5
bambuta batsi: “Mfundzisi, Mosi wasibhalela umtsetfo lotsi: ‘Indvodza nayifa ishiya umfati ate bantfwana, umnakabo lendvodza uyamngena lomfelokati avusele lomufi indlu ngekumtalela bantfwana.’ 29Manje-ke kwake kwaba khona emadvodza layinkhotsa labelamana. Lona lomdzala wase uteka umfati, kodvwa wase uyafa angakabatfoli bantfwana. 30Lona-ke lomelamako wamngena lomfelokati, 31newesitsatfu; kwenteka loko kuwo onkhe lamadvodza layinkhotsa, afa angenabantfwana.

32“Kwatsi ekugcineni kwafa lomfati. 33Asewusho kutsi bonkhe labantfu nase bavuka ngelilanga lekuvuka, lomfati uyawuba wabani, njengobe onkhe lamadvodza lasikhombisa abengumfati wawo?”

34Jesu wabaphendvula watsi: “Bantfu balesikhatsi bayatsatsana, 35kodvwa bantfu labayawuvuswa ekufeni baphile kulesikhatsi lesitako abatsatsani. 36Banjengetingilosi, abafi. Bangemadvodzana aNkulunkulu, ngobe sebavusiwe ekufeni. 37

20:37
Eks. 3:6,11
Imis. 7:30
Kodvwa ngekuvuka kwalabafile naMosi uyakucinisa loko nasencwadzini lekhuluma ngesihlahla lesasivutsa emalangabi lapho abita iNkhosi ngekutsi Nkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe. 38Loku kusho kutsi unguNkulunkulu walabaphilako, hhayi walabafile; ngobe bonkhe bayaphila kuye.”

39Letinye tati temtsetfo takhuluma tatsi: “Uphendvule kahle, Mfundzisi,” 40ngobe base besaba kumbuta leminye imibuzo.

Umbuzo ngaKhristu

(Mat. 22:41-46; Mak. 12:35-37)

41Jesu wase utsi kubo: “Bangasho kanjani kutsi Khristu uyiNdvodzana yaDavide? 42

20:42-43
Hla. 110:1
Imis. 2:34
Heb. 1:13
10:12
Ngobe encwadzini yeTihlabelelo Davide matfupha utsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

Hlala lapha ngesekudla sami,

43ngize ngehlule titsa takho,

ngitifake ngaphansi kwetinyawo takho!’

44“NaDavide wambita ngekutsi ‘INkhosi!’ Ngako-ke, kungenteka kanjani kutsi abe yindvodzana yakhe?”

Jesu wecwayisa ngetati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Mak. 12:38-40)

45Bantfu labanyenti kakhulu bebasalalele, Jesu nakatsi kubafundzi bakhe: 46“Caphelani tati temtsetfo, letihamba tigcoke imijiva yato, titsandza kubingelelwa ngenhlonipho etindzaweni temibutsano, titsandza tihlalo letisembili emasinagogeni, netindzawo letiphakeme emadzilini; 47tidla tindlu tebafelokati, bese titentisa ngekuthandaza imithandazo lemidze. Tiyakwemukela sijeziso lesikhulu.”