Siswati 1996 (SWA96)
2

Kutalwa kwaJesu

(Mat. 1:18-25)

21Kulawo malanga Khesari, Agustusi, wamemetela kubo bonkhe bantfu bembuso kutsi kubhaliselwe lubalo. 2Lolubalo lwekucala lwentiwa ngesikhatsi Kwiriniyusi anguLusibalukhulu waseSiriya. 3Wonkhe umuntfu wahamba wayawubhalisa edolobheni lakubo.

4

2:4
1 Sam. 16:1
Mik. 5:2
NaJosefa wesuka eNazaretha yaseGalile waya eBhetlehema yaseJudiya, edolobheni laDavide, ngobe abeyintalelwane yaDavide, 5waya kuyawubhalisa yena naMariya labetsembise kumshada. Mariya abetetfwele. 6Kwatsi baseBhetlehema, sase siyefika sikhatsi saMariya sekubeleka. 7Watubula ngendvodzana, wayigocota ngetindvwangu, wayilalisa emkhombeni wekudlela tinkhomo, ngobe phela kwakungenandzawo yekuhlala endlini yetihambi.

Belusi netingilosi

8Bekunebelusi kulelo live lababeluse imihlambi yetimvu ebusuku etsafeni. 9Ingilosi yeNkhosi yabonakala kubo, nebukhatikhati beNkhosi babakhanyisela, baze besaba kakhulu. 10Kodvwa ingilosi yatsi kubo: “Ningesabi; ngobe nginiletsele indzaba lemnandzi, yekutfokota lokutawuba kwebantfu bonkhe; 11ngobe lamuhla nitalelwe emtini waDavide uMsindzisi longuKhristu iNkhosi. 12Loku kutaba sibonakaliso kini: Niyawukhandza umntfwana agocotwe ngetindvwangu alele emkhombeni wekudlela tinkhomo.”

13Masinyane kwabonakala lengilosi inesicumbi lesikhulu setingilosi tasezulwini sihlabelela sidvumisa Nkulunkulu sitsi:

14“Akube bukhosi kuNkulunkulu

kulelisetulu kakhulu

nekuthula emhlabeni

kubantfu labatfokotelwa nguye!”

15Kwatsi lapho tingilosi setibuyele ezulwini, belusi bakhulumisana batsi: “Asambeni siye eBhetlehema siyewubona loko lokwentekile, lesitjelwe kona yiNkhosi.”

16Ngako-ke bashesha bahamba, bakhandza Mariya naJosefa nemntfwana alele emkhombeni wekudlela tinkhomo. 17Kwatsi nabambona belusi, babatjela loko lababekuve ngengilosi ngalomntfwana; 18bonkhe labakuva loko bamangala ngalababekutjelwe belusi. 19Yena-ke Mariya watikhumbula tonkhe leto tintfo, wazindla ngato enhlitiyweni yakhe. 20Belusi babuyela emuva badvumisa babonga Nkulunkulu ngako konkhe lababekuvile nalababekubonile; kwakunjengobe ingilosi yayibatjelile.

Jesu wetsiwa libito

21

2:21
Gen. 17:12
Lev. 12:3
Luk. 1:31
Ekupheleni kwemalanga lasiphohlongo umtfwana atelwe wasokwa, wase wetsiwa libito kwatsiwa nguJesu, labeletsiwe yingilosi asengekho nasesiswini senina.

Jesu unikelwa ethempelini

22

2:22
Lev. 12:2
Kwatsi kube kuphele sikhatsi sekuhlanjululwa kwabo lokwamiswa ngumtsetfo waMosi, base bamletsa eJerusalema kuze batewumnikela eNkhosini, 23
2:23
Eks. 13:2,12
njengobe kubhaliwe emtsetfweni weNkhosi, lotsi: “Onkhe ematubulo lamadvuna ayawuba ngcwele eNkhosini,” 24
2:24
Lev. 12:6-8
banikele nangemnikelo njengekusho kwemtsetfo weNkhosi lotsi: “Ematuba lamabili nome emavukutfu lamabili lasemancane.”

25Ngaleso sikhatsi bekukhona indvodza leyayilungile yesaba Nkulunkulu, ihlala eJerusalema, libito layo kunguSimeyoni. Abelindzele indvudvuto ngensindziso yesive sema-Israyeli, Moya Longcwele abesetikwakhe. 26Abesambulelwe nguMoya Longcwele kutsi abengetikufa angakamboni Khristu weNkhosi. 27Achutjwa nguMoya waya ethempelini; batali base baletsa lomntfwana longuJesu kutsi bente loko lokwakulisiko lemtsetfo. 28Simeyoni wamtsatsa wamgona lomntfwana, wase ubonga Nkulunkulu utsi:

29“Nkhosi, sengimbonile lona

wawungetsembise kutsi ngitambona,

ngako sengingafa ngekuthula,

30ngobe emehlo ami asayibonile insindziso yakho

31lowuyilungise wayihlela

embikwato tonkhe tive,

32

2:32
Isa. 42:6
46:13
49:6
52:10
lekukhanya lokwembulelwe betive,

neludvumo esiveni sakho saka-Israyeli.”

33Uyise nenina wemntfwana bamangala ngaloko lokwakushiwo nguSimeyoni ngaye.

34

2:34
Isa. 8:14
Simeyoni wababusisa, wase utsi kuMariya, unina: “Lalela, lomntfwana ukhetfwe nguNkulunkulu kutsi abe kuwa nekuvuka kwalabanyenti esiveni sema-Israyeli, uyawuba luphawu loluphikiswa ngulabanyenti, 35
2:35
Joh. 19:25
kuze imicabango lefihlekile yebantfu labanyenti yembulwe. Ngisho nenhlitiyo yakho imbala iyawudzabuka kube sengatsi igwazwa sikhali.”

36Bekunemphrofethikati labesamdzala kakhulu, libito lakhe kungu-Ana, ayindvodzakati yaFanuweli wesive saka-Asheri. Waba ngumfelokati emvakweminyaka lesikhombisa endzile, 37nyalo-ke abengumfelokati waze waba neminyaka lengema-84 budzala. Abehlale ethemphelini, akhonta, azila kudla, athandaza imini nebusuku. 38Ngaso leso sikhatsi weta wefika wabonga Nkulunkulu, wase ukhuluma ngalomntfwana kubo bonkhe lababelindzele inkhululeko yeJerusalema.

Kubuyela eNazaretha

39

2:39
Mat. 2:23
Batsi kube bacedze kwenta konkhe lababefanele kukwenta ngekwemtsetfo weNkhosi, base bayancandzeka babuyela edolobheni lakubo iNazaretha eGalile. 40Umntfwana wakhula waba nemandla; wagcwala inhlakanipho; umusa netibusiso taNkulunkulu tabasetikwakhe.

Jesu asengumfana usethempelini

41

2:41
Eks. 12:1-27
34:23
Dut. 16:1-8
Batali baJesu bebaya eJerusalema minyaka yonkhe ngemikhosi yeliPhasika. 42Kwatsi lapho Jesu asaneminyaka leli-12 budzala, wahamba nabo njengekwelisiko lemkhosi. 43Kutsite sekuphele emalanga emkhosi, bantfu bacala bahamba babuyela emakhaya abo, kodvwa umntfwana longuJesu wasala emuva eJerusalema. Batali bakhe babengati ngaloko. 44Babecabanga kutsi uhambisana nabontsanga yakhe, ngako-ke badzimate bahamba libanga lelilanga, emvakwaloko bacala bamfuna kubontsanga yakhe nasetihlotjeni tabo; 45kwatsi kube bangamtfoli, base bayancandzeka bayawumfuna eJerusalema. 46Ngelilanga lesitsatfu bamkhandza ethempelini, ahleti netati temtsetfo, atilalela futsi atibuta nemibuzo; 47bonkhe labamuva bamangaliswa kucondzisisa kwakhe kanye netimphendvulo takhe. 48Batali bakhe bamangala kakhulu nabambona lapho; waze watsi unina: “Mntfwanami, ukwenteleni loku kitsi? Uyihlo kanye nami sesiphatseke kabi ngekukufuna singakutfoli.”

49Jesu wabaphendvula watsi: “Beningifunelani? Beningati yini kutsi kufanele ngibesemsebentini waBabe?”Lamanye emahumusho atsi “ngibesendlini yaBabe”

50Kodvwa abayivanga kahle lemphendvulo yakhe.

51Noko Jesu wahamba nabo waya eNazaretha; lapho wafike watitfoba, waba ngephansi kwabo; kodvwa unina watigcina enhlitiyweni yakhe tonkhe leto tintfo.

52

2:52
1 Sam. 2:26
Taga 3:4
Jesu wakhula emtimbeni nasengcondvweni, watsandvwa nguNkulunkulu nebantfu.