Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11Tiyofilusi,

Labanyenti bente kahle ngekubhala umbiko ngetintfo letentekile emkhatsini wetfu. 2Bakubhala loko lesakutjelwa baphatsi belivi lababetibona letintfo kusukela ekucaleni kwato. 3Ngako-ke, Mhlonishwa, ngobe ngitifundzisise kahle kusukela ekucaleni letindzaba, ngikubone kufanele kutsi ngikubhalele ngikulandzise kahle ngato. 4Loko ngikwentela kutsi wati ngalokugcwele liciniso lato tonkhe letindzaba lotifundzisiwe.

Kumenyetelwa kwekutalwa kwaJohane uMbhabhatisi

5

1:5
1 Khr. 24:10,19
Ngesikhatsi kubusa Herodi, inkhosi yaseJudiya, kwakunemphristi labebitwa ngekutsi nguZakhariya, abewelicembu la-Abiya lebuphristi. Umkakhe abewesitukulwane sa-Aroni, libito lakhe kungu-Elizabethe. 6Bobabili babephila imphilo lengcwele kuNkulunkulu, babeyigcina yonkhe imiyalo nemitsetfo yeNkhosi. 7Babete bantfwana, ngobe Elizabethe abengatali, futsi bobabili besebakhulile.

8Ngalelinye lilanga kwakuligema laZakhariya lekwenta umsebenti wakhe webuphristi kuNkulunkulu njengalokwakwetayelekile. 9

1:9
Eks. 30:7
Ngelisiko lebuphristi, abedliwe yinkatho yekutsi ashise imphepho elatini. Ngako-ke wangena ethempelini leNkhosi. 10Sicumbi sonkhe sebantfu sasithandaza ngephandle ngesikhatsi ashisa imphepho.

11Ingilosi yeNkhosi yabonakala kuye, ime ngesandleni sekudla selilati lapho kwakushiselwa khona imphepho. 12Nakayibona Zakhariya, wetfuka wesaba. 13Kodvwa ingilosi yatsi kuye: “Ungesabi, Zakhariya! Umthandazo wakho sewuvakele, umkakho Elizabethe utakutalela indvodzana. Utayetsa libito layo utsi nguJohane. 14Maye! Utawujabula utfokote kakhulu, nebantfu labanyenti batakujabula kanye nawe ngekutalwa kwakhe, 15

1:15
Num. 6:2-3
Khu. 13:14
Jer. 1:5
ngobe uyakuba ngumuntfu lomkhulu ebusweni baNkulunkulu, akayiwulinatsa liwayini nome-ke yini ledzakisako, uyawugcwaliswa ngaMoya Longcwele kusukela angakatalwa. 16Uyawubuyisela bantfu labanyenti baka-Israyeli kuNkulunkulu, iNkhosi yabo. 17
1:17
Mal. 3:1
4:5
Uyawuhamba embikwakhe ngemoya nangemandla njengemphrofethi Elija. Uyawuhlanganisa boyise nebantfwana babo babuye babe nebudlelwane, agucule bantfu labangalaleli babe ngulabalungile; uyakwenta bantfu balungele kuta kweNkhosi yabo.”

18Zakhariya watsi engilosini: “Ngiyawukwati ngani kutsi loku kungiko? Mine nemkami sesibadzala kakhulu.”

19

1:19
Dan. 8:16
9:21
Ingilosi yamphendvula yatsi: “NginguGabhriyeli, loma embikwaNkulunkulu, ngitfunywe kutsi ngikhulume kuwe, ngikutjele lendzaba lemnandzi. 20Kodvwa awukalikholwa livi lami, lelitawugcwaliseka ngesikhatsi lesifanele. Ngako-ke utawuba simungulu; uhlale ungakwati kukhuluma, kuze kufike lelo langa lekuyawugcwaliseka ngalo setsembiso sami.”

21Konkhe loku kwenteka nje bantfu babeloku balindzele Zakhariya, sebamangele kutsi sewephuteleni kangaka ethempelini. 22Waphuma angasakwati kukhuluma, ngako bavele bati kutsi wembulelwe umbono ethempelini. Njengobe abesasimungulu, wavele wakhuluma nabo ngetandla.

23Nasacedze emalanga emsebenti wakhe webuphristi ethempelini, wabuyela ekhaya lakhe.

24Emvakwesikhatsi umkakhe Elizabethe wakhulelwa, watifihla endlini tinyanga letisihlanu. 25

1:25
Gen. 30:23
Wase utsi: “Manje ekugcineni iNkhosi seyingisitile. Seyilisusile lihlazo lami ebantfwini.”

Kumenyetelwa kwekutalwa kwaJesu

26Ngenyanga yesitfupha Elizabethe atetfwele, Nkulunkulu watfumela ingilosi Gabhriyeli edolobheni laseGalile, lelitsiwa yiNazaretha. 27

1:27
Mat. 1:16,18
Beyitfunywe entfombini lenguMariya labesamiselwe Josefa,“labesamiselwe Josefa” nome “labesatsembisene naJosefa” lijaha lelusendvo lwenkhosi Davide. 28Ingilosi yeta kuye, yefika yatsi: “E! Sikhulekile! Wena lobusisekile, iNkhosi inawe.”

29Mariya yamkhatsata kakhulu lenkhulumo yengilosi, wamangala kutsi lenkhulumo isho kutsini. 30Ingilosi yase itsi kuye: “Ungesabi, Mariya, ngobe utfole umusa kuNkulunkulu. 31

1:31
Isa. 7:14
Mat. 1:21
Luk. 2:21
Utawukhulelwa utale indvodzana, uyetse libito utsi nguJesu. 32
1:32-33
2 Sam. 7:12,13,16
Isa. 9:6-7
Uyawuba mkhulu, abitwe ngekutsi yiNdvodzana yaNkulunkulu Losetikwako Konkhe. Nkulunkulu iNkhosi iyawumnika sihlalo sebukhosi sakhokho wakhe Davide, 33
1:33
1 Khr. 17:14
Jer. 23:5
Dan. 2:44
7:14,27
Mik. 4:7
uyawuba yiNkhosi yetitukulwane taJakobe nini nanini; umbuso wakhe ungeke ube nesiphetfo.”

34Mariya wase utsi engilosini: “Kepha loko kungenteka kanjani ngingakahlangani nendvodza?”

35Ingilosi yamphendvula yatsi: “Moya Longcwele uyakwehlela kuwe, emandla aNkulunkulu Losetikwako Konkhe akusibekele. Ngako-ke lomntfwana Longcwele lotawutalwa nguwe uyawubitwa ngekutsi yiNdvodzana yaNkulunkulu. 36Khumbula sihlobo sakho Elizabethe, lebekutsiwa angeke abe nemntfwana, kepha nyalo sewunetinyanga letisitfupha atetfwele, lite asamdzala kangaka. 37

1:37
Gen. 18:14
Jer. 32:17
Mat. 19:26
Nkulunkulu akehlulwa lutfo.”

38Mariya wase utsi: “Ngiyincekukati yeNkhosi; akwenteke kimi loko, njengobe sewushito.” Yase iyamshiya ingilosi.

Mariya uvakashela Elizabethe

39Kulawo malanga Mariya watilungiselela ngekushesha waya emtini loseJudiya, eveni letintsaba, 40wafike wangena kaZakhariya, wabingelela Elizabethe.

41Kwatsi lapho Elizabethe nakeva kubingelela kwaMariya, umntfwana wagcuma esiswini sakhe. Elizabethe wagcwaliswa ngaMoya Longcwele, 42wakhuluma kakhulu watsi:

“Ubusisiwe kubo bonkhe labasikati,

nentalo yesisu sakho ibusisiwe!

43Yini ngibe nenhlanhla kutsi ngivakashelwe

ngunina weNkhosi yami?

44Ngesikhatsi ngiva ungibingelela, umntfwana lengimetfwele

udzimate wagcuma entiwa yintfokoto.

45Maye! Ubusisiwe lowo lokholwe

kutsi tiyawugcwaliseka

letintfo letakhulunywa kuye yiNkhosi!”

Ingoma yaMariya yekudvumisa

46

1:46-55
1 Sam. 2:1-10
Mariya watsi:

“Umphefumulo wami uyayidvumisa iNkhosi,

47umoya wami uyatfokota

ngaNkulunkulu, uMsindzisi wami,

48

1:48
1 Sam. 1:11
ngobe ungikhumbulile,

mine ncekukati yakhe leyedzelelekile.

Kusukela lamuhla tonkhe titukulwane

tiyawungibita titsi ngibusisekile,

49ngobe Somandla ungentele tintfo letinkhulu.

Libito lakhe lingcwele.

50

1:50
Hla. 103:17
Ubonakalisa sihawu sakhe

kubo bonkhe labamesabako,

kusukela esitukulwaneni, kuya esitukulwaneni.

51

1:51
2 Sam. 22:28
1 Phet. 5:5
Welulile sandla sakhe lesinemandla,

wasakata labatigcabhako etinhlitiyweni tabo.

52

1:52
Jobe 5:11
12:19
Hla. 147:6
Wehlisa emakhosi lanemandla

etihlalweni tawo,

waphakamisa labedzelelekile.

53Wesutsisa labalambile ngalokumnandzi,

wacosha labanjingile bahamba bate lutfo.

54Usite inceku yakhe Israyeli

ngekukhumbula umusa wakhe,

55

1:55
Gen. 17:7,19
Mik. 7:20
njengobe akhuluma kubokhokho betfu,

ku-Abrahama,

nakuto tonkhe titukulwane takhe,

kuze kube ngunini nanini!”

56Mariya wahlala na-Elizabethe tinyanga letatingacishe tibe tintsatfu, wase ubuyela ekhaya.

Kutalwa kwaJohane uMbhabhatisi

57Sefika sikhatsi sa-Elizabethe sekubeleka, wabeleka umfana. 58Bomakhelwane netihlobo takhe beva kutsi iNkhosi imbusise kanganani, bajabula kanye naye.

59

1:59
Gen. 17:12
Lev. 12:3
Ngelilanga lesiphohlongo umntfwana atelwe beta ekusokweni kwakhe; base batawumetsa ngelibito leyise lelalinguZakhariya, 60kodvwa unina watsi: “Cha! Libito lakhe kutakuba nguJohane.”

61Batsi kuye: “Ingani kute ngisho nasinye sihlobo senu lesinalelibito.” 62Base bakhuluma neyise ngetandla, babuta kutsi yena ufuna lomfana etsiwe ngaliphi libito.

63Zakhariya wacela kwekubhala, wabhala watsi: “Libito lakhe nguJohane.” Bonkhe bantfu bamangala. 64Ngasona leso sikhatsi lulwimi lwaZakhariya lwatfukululeka, wakhuluma, wadvumisa Nkulunkulu.

65Bonkhe bomakhelwane befikelwa kwesaba lokukhulu, yandza indzaba ngaloko lokwakwentekile kulo lonkhe live letintsaba laseJudiya. 66Bonkhe labayiva bacabanga ngayo batibuta batsi: “Ingabe lomntfwana utawuba yini?” Ngobe kwavele kwakhanya kutsi emandla eNkhosi abekuye.

Siphrofetho saZakhariya

67Uyise Zakhariya wagcwaliswa ngaMoya Longcwele, wase uyaphrofetha utsi:

68“Ayidvunyiswe iNkhosi,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

ngobe ibahambele bantfu bayo, yabakhulula.

69

1:69
Hla. 132:17
Jer. 23:5
Usivusele uMsindzisi lonemandla,

lositukulwane senceku yakhe Davide.

70Ngiko loku lakusho

ngemlomo webaphrofethi labangcwele basendvulo.

71Wasetsembisa kusisindzisa etitseni tetfu,

nasemandleni abo bonkhe labasitondzako.

72

1:72
Lev. 26:42
Watsi utawubonakalisa sihawu

kubokhokho betfu,

akhumbule sivumelwane sakhe lesingcwele,

73

1:73
Gen. 22:16
wenta sifungo kukhokho wetfu Abrahama, watsi utawusenta

74kutsi, nase sikhululiwe esandleni setitsa tetfu,

simkhonte ngaphandle kwekwesaba,

75sibe ngcwele, silunge kuye

ngawo onkhe emalanga

ekuphila kwetfu.

76

1:76
Mal. 3:1
Nawe-ke, mntfwana, uyawubitwa ngekutsi ungumphrofethi

waNkulunkulu Losetikwako Konkhe;

uyakwendvulela iNkhosi

kulungisa tindlela tayo,

77nekutjela bantfu bayo kutsi bayawusindziswa

ngekutsetselelwa kwetono tabo,

78

1:78
Isa. 9:2
60:1
Mal. 4:2
ngenca yesihawu setibilini saNkulunkulu kitsi,

ngaloko-ke kukhanya kuyawusa kitsi

kuvela ngetulu

79

1:79
Isa. 9:2
kuletse kukhanya kulabo labasebumnyameni

nasetfuntini lekufa,

acondzise tinyawo tetfu endleleni yekuthula.”

80Umntfwana wakhula waba nemandla emoyeni; wahlala ehlane, kwaze kwaba lilanga lavela ngalo ebaleni kubantfu baka-Israyeli.

2

Kutalwa kwaJesu

(Mat. 1:18-25)

21Kulawo malanga Khesari, Agustusi, wamemetela kubo bonkhe bantfu bembuso kutsi kubhaliselwe lubalo. 2Lolubalo lwekucala lwentiwa ngesikhatsi Kwiriniyusi anguLusibalukhulu waseSiriya. 3Wonkhe umuntfu wahamba wayawubhalisa edolobheni lakubo.

4

2:4
1 Sam. 16:1
Mik. 5:2
NaJosefa wesuka eNazaretha yaseGalile waya eBhetlehema yaseJudiya, edolobheni laDavide, ngobe abeyintalelwane yaDavide, 5waya kuyawubhalisa yena naMariya labetsembise kumshada. Mariya abetetfwele. 6Kwatsi baseBhetlehema, sase siyefika sikhatsi saMariya sekubeleka. 7Watubula ngendvodzana, wayigocota ngetindvwangu, wayilalisa emkhombeni wekudlela tinkhomo, ngobe phela kwakungenandzawo yekuhlala endlini yetihambi.

Belusi netingilosi

8Bekunebelusi kulelo live lababeluse imihlambi yetimvu ebusuku etsafeni. 9Ingilosi yeNkhosi yabonakala kubo, nebukhatikhati beNkhosi babakhanyisela, baze besaba kakhulu. 10Kodvwa ingilosi yatsi kubo: “Ningesabi; ngobe nginiletsele indzaba lemnandzi, yekutfokota lokutawuba kwebantfu bonkhe; 11ngobe lamuhla nitalelwe emtini waDavide uMsindzisi longuKhristu iNkhosi. 12Loku kutaba sibonakaliso kini: Niyawukhandza umntfwana agocotwe ngetindvwangu alele emkhombeni wekudlela tinkhomo.”

13Masinyane kwabonakala lengilosi inesicumbi lesikhulu setingilosi tasezulwini sihlabelela sidvumisa Nkulunkulu sitsi:

14“Akube bukhosi kuNkulunkulu

kulelisetulu kakhulu

nekuthula emhlabeni

kubantfu labatfokotelwa nguye!”

15Kwatsi lapho tingilosi setibuyele ezulwini, belusi bakhulumisana batsi: “Asambeni siye eBhetlehema siyewubona loko lokwentekile, lesitjelwe kona yiNkhosi.”

16Ngako-ke bashesha bahamba, bakhandza Mariya naJosefa nemntfwana alele emkhombeni wekudlela tinkhomo. 17Kwatsi nabambona belusi, babatjela loko lababekuve ngengilosi ngalomntfwana; 18bonkhe labakuva loko bamangala ngalababekutjelwe belusi. 19Yena-ke Mariya watikhumbula tonkhe leto tintfo, wazindla ngato enhlitiyweni yakhe. 20Belusi babuyela emuva badvumisa babonga Nkulunkulu ngako konkhe lababekuvile nalababekubonile; kwakunjengobe ingilosi yayibatjelile.

Jesu wetsiwa libito

21

2:21
Gen. 17:12
Lev. 12:3
Luk. 1:31
Ekupheleni kwemalanga lasiphohlongo umtfwana atelwe wasokwa, wase wetsiwa libito kwatsiwa nguJesu, labeletsiwe yingilosi asengekho nasesiswini senina.

Jesu unikelwa ethempelini

22

2:22
Lev. 12:2
Kwatsi kube kuphele sikhatsi sekuhlanjululwa kwabo lokwamiswa ngumtsetfo waMosi, base bamletsa eJerusalema kuze batewumnikela eNkhosini, 23
2:23
Eks. 13:2,12
njengobe kubhaliwe emtsetfweni weNkhosi, lotsi: “Onkhe ematubulo lamadvuna ayawuba ngcwele eNkhosini,” 24
2:24
Lev. 12:6-8
banikele nangemnikelo njengekusho kwemtsetfo weNkhosi lotsi: “Ematuba lamabili nome emavukutfu lamabili lasemancane.”

25Ngaleso sikhatsi bekukhona indvodza leyayilungile yesaba Nkulunkulu, ihlala eJerusalema, libito layo kunguSimeyoni. Abelindzele indvudvuto ngensindziso yesive sema-Israyeli, Moya Longcwele abesetikwakhe. 26Abesambulelwe nguMoya Longcwele kutsi abengetikufa angakamboni Khristu weNkhosi. 27Achutjwa nguMoya waya ethempelini; batali base baletsa lomntfwana longuJesu kutsi bente loko lokwakulisiko lemtsetfo. 28Simeyoni wamtsatsa wamgona lomntfwana, wase ubonga Nkulunkulu utsi:

29“Nkhosi, sengimbonile lona

wawungetsembise kutsi ngitambona,

ngako sengingafa ngekuthula,

30ngobe emehlo ami asayibonile insindziso yakho

31lowuyilungise wayihlela

embikwato tonkhe tive,

32

2:32
Isa. 42:6
46:13
49:6
52:10
lekukhanya lokwembulelwe betive,

neludvumo esiveni sakho saka-Israyeli.”

33Uyise nenina wemntfwana bamangala ngaloko lokwakushiwo nguSimeyoni ngaye.

34

2:34
Isa. 8:14
Simeyoni wababusisa, wase utsi kuMariya, unina: “Lalela, lomntfwana ukhetfwe nguNkulunkulu kutsi abe kuwa nekuvuka kwalabanyenti esiveni sema-Israyeli, uyawuba luphawu loluphikiswa ngulabanyenti, 35
2:35
Joh. 19:25
kuze imicabango lefihlekile yebantfu labanyenti yembulwe. Ngisho nenhlitiyo yakho imbala iyawudzabuka kube sengatsi igwazwa sikhali.”

36Bekunemphrofethikati labesamdzala kakhulu, libito lakhe kungu-Ana, ayindvodzakati yaFanuweli wesive saka-Asheri. Waba ngumfelokati emvakweminyaka lesikhombisa endzile, 37nyalo-ke abengumfelokati waze waba neminyaka lengema-84 budzala. Abehlale ethemphelini, akhonta, azila kudla, athandaza imini nebusuku. 38Ngaso leso sikhatsi weta wefika wabonga Nkulunkulu, wase ukhuluma ngalomntfwana kubo bonkhe lababelindzele inkhululeko yeJerusalema.

Kubuyela eNazaretha

39

2:39
Mat. 2:23
Batsi kube bacedze kwenta konkhe lababefanele kukwenta ngekwemtsetfo weNkhosi, base bayancandzeka babuyela edolobheni lakubo iNazaretha eGalile. 40Umntfwana wakhula waba nemandla; wagcwala inhlakanipho; umusa netibusiso taNkulunkulu tabasetikwakhe.

Jesu asengumfana usethempelini

41

2:41
Eks. 12:1-27
34:23
Dut. 16:1-8
Batali baJesu bebaya eJerusalema minyaka yonkhe ngemikhosi yeliPhasika. 42Kwatsi lapho Jesu asaneminyaka leli-12 budzala, wahamba nabo njengekwelisiko lemkhosi. 43Kutsite sekuphele emalanga emkhosi, bantfu bacala bahamba babuyela emakhaya abo, kodvwa umntfwana longuJesu wasala emuva eJerusalema. Batali bakhe babengati ngaloko. 44Babecabanga kutsi uhambisana nabontsanga yakhe, ngako-ke badzimate bahamba libanga lelilanga, emvakwaloko bacala bamfuna kubontsanga yakhe nasetihlotjeni tabo; 45kwatsi kube bangamtfoli, base bayancandzeka bayawumfuna eJerusalema. 46Ngelilanga lesitsatfu bamkhandza ethempelini, ahleti netati temtsetfo, atilalela futsi atibuta nemibuzo; 47bonkhe labamuva bamangaliswa kucondzisisa kwakhe kanye netimphendvulo takhe. 48Batali bakhe bamangala kakhulu nabambona lapho; waze watsi unina: “Mntfwanami, ukwenteleni loku kitsi? Uyihlo kanye nami sesiphatseke kabi ngekukufuna singakutfoli.”

49Jesu wabaphendvula watsi: “Beningifunelani? Beningati yini kutsi kufanele ngibesemsebentini waBabe?”Lamanye emahumusho atsi “ngibesendlini yaBabe”

50Kodvwa abayivanga kahle lemphendvulo yakhe.

51Noko Jesu wahamba nabo waya eNazaretha; lapho wafike watitfoba, waba ngephansi kwabo; kodvwa unina watigcina enhlitiyweni yakhe tonkhe leto tintfo.

52

2:52
1 Sam. 2:26
Taga 3:4
Jesu wakhula emtimbeni nasengcondvweni, watsandvwa nguNkulunkulu nebantfu.

3

Inshumayelo yaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Kwakungumnyaka weli-15 wekubusa kwaThibheriyusi, uMbusi; Phontiyuse Philatu bekanguLusibalukhulu waseJudiya, Herodi ayinkhosi yaseGalile, umnakabo Filiphu bekayinkhosi yesigodzi sase-Ithureya naseTrakhonithisi; Lisaniyasi abeyinkhosi yase-Abilene. 2

3:2
Joh. 11:49
18:13
Imis. 4:6
Bo-Anasi naKhayafase babebaphristi labakhulu.

Livi laNkulunkulu lefika kuJohane, indvodzana yaZakhariya, ngaso leso sikhatsi, asehlane. 3Ngako-ke Johane wasihamba sonkhe sigodzi lesingasemfuleni iJordane ashumayela atsi: “Phendvukani nibhajatiswe, Nkulunkulu utanitsetselela tono tenu.” 4

3:4
Isa. 40:3-5
Njengobe umphrofethi Isaya wabhala encwadzini yakhe watsi:

“Livi lalomemeta ehlane litsi:

‘Lungisani indlela yeNkhosi!

Nente imikhondvo yayo icondze!

5Tonkhe tigodzi atigcwaliswe,

tintsatjana netintsaba tentiwe tihlangane;

netindlela letingakacondzi ticondziswe,

tindlela letimbi tentiwe tihambeke.

6Bonkhe bantfu bayakuyibona

isindziso yaNkulunkulu!’ ”

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Ticumbi tebantfu teta kutakubhajatiswa nguJohane. Watsi kubo: “Tinyoka-ndzini! Nitjelwe ngubani kutsi ningalubalekela lolulaka lwaNkulunkulu lolutako? 8
3:8
Joh. 8:33-39
Imis. 2:38
Vetani titselo letikhombisa kuphendvuka. Ningacali nicabange kutsi: ‘Abrahama ngukhokho wetfu.’ Ngiyanitjela ngitsi: Nkulunkulu angawatsatsa nalamatje awente titukulwane ta-Abrahama! 9
3:9
Mat. 7:19
Lizembe selibekwe emphandzeni yetihlahla. Sonkhe sihlahla lesingatseli titselo letimnandzi, sitakugecwa siwe, bese silahlwa emlilweni.”

10Bantfu bambuta batsi: “Kepha kufanele sente njani?”

11

3:11
1 Joh. 3:17
Jak. 2:15
Waphendula watsi: “Nangabe unemahembe lamabili, nika lomunye longenalo libe linye, lonekudla akacetunele labanye.”

12Labanye batselisi beta nabo kutakubhajatiswa, bafike bambuta batsi: “Mfundzisi, kufanele sente njani?” 13Wabatjela watsi: “Ningabe nisatselisa ngalokungetulu kweyemtsetfo.”

14Emabutfo nawo ambuta atsi: “Tsine-ke? Sifanele sente njani?” Watsi-ke yena kubo: “Ningemuki muntfu imali yakhe ngemacebo, yeneliswani ngumholo wenu.”

15Bantfu bacala kwetsemba bacabangisisa ngaJohane, bacabanga kutsi mhlawumbe kungahle kube nguye loKhristu. 16

3:16
Imis. 1:5
2:1
11:15
13:25
19:4
Ngako Johane wabatjela bonkhe watsi: “Nginibhabhatisa ngemanti, kodvwa kukhona lomkhulu kunami lotako, lengingakafaneli ngisho nekutfukulula imichilo yeticatfulo etinyaweni takhe. Utakunibhabhatisa ngaMoya Longcwele nangemlilo. 17Esandleni sakhe unesitja sekwela emabele lasabhuliwe, awatsele esilulwini, bese kutsi emakhoba awashise ngemlilo longeke ucishe.”

18Johane washumayela ngetindlela letinyenti ancusa bantfu ngesineke abatjela ngeliVangeli.

19

3:19
Mat. 14:3-4
Mak. 6:17-18
Kodvwa Johane abeyisola inkhosi Herodi ngekutsatsa umkhula wayo lobekanguHerodiyasi. Kantsi futsi kunyenti lokubi labesakwentile loHerodi. 20Herodi wase wenta lokubi kakhulu-ke manje ngekubopha Johane amfake ejele.

Kubhajatiswa kwaJesu

(Mat. 3:13-17; Mak. 1:9-11)

21Kwatsi nase babhajatiswe bonkhe, kwase kubhajatiswa naJesu. Watsi asathandaza kwavuleka lizulu, 22

3:22
Gen. 22:2
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 9:35
Moya Longcwele wehlela kuye afana nelituba. Kwevakala livi liphuma ezulwini litsi: “Wena uyiNdvodzana yami letsandzekako. Ngitfokotile ngawe.”

Bokhokho baJesu

(Mat. 1:1-17)

23Nakacala lomsebenti wakhe Jesu abeneminyaka lecishe ibe ngema-30 budzala; bantfu babecabanga kutsi uyindvodzana yaJosefa labengumsa wa-Eli, 24umsa waMathati, umsa waLevi, umsa waMelkhi, umsa waJanayi, umsa waJosefa, 25umsa waMathathiyase, umsa wa-Amosi, umsa waNahume, umsa waHesli, umsa waNagayi, 26umsa waMahathi, umsa waMathathiyase, umsa waSemeyini, umsa waJoseki, umsa waJoda, 27umsa waJowanani, umsa waResa, umsa waZerubhabheli, umsa waSheyaltiyeli, umsa waNeri, 28umsa waMelkhi, umsa wa-Adi, umsa waKhosamu, umsa wa-Elmadamu, umsa wa-Eri, 29umsa waJoshuwa, umsa wa-Eliyezeri, umsa waJorimu, umsa waMathati, umsa waLevi, 30umsa waSimeyoni, umsa waJuda, umsa waJosefa, umsa waJonamu, umsa wa-Eliyakhimu, 31umsa waMeliya, umsa waMena, umsa waMathatha, umsa waNatani, umsa waDavide, 32

3:32
Rut. 4:20
umsa waJese, umsa wa-Obedi, umsa waBhowazi, umsa waSala, umsa waNasoni, 33
3:33
Rut. 4:18
umsa wa-Aminadabi, umsa wa-Admini, umsa wa-Arini, umsa wa-Hezroni, umsa waPheresi, umsa waJuda, 34
3:34
1 Khr. 2:1
umsa waJakobe, umsa wa-Isaka, umsa wa-Abrahama, umsa waThara, umsa waNahori, 35umsa waSerugi, umsa waRehu, umsa waPhelegi, umsa wa-Ebheri, umsa waShela, 36
3:36
Gen. 11:10
umsa waKhenani, umsa wa-Aphakisadi, umsa waShemi, umsa waNowa, umsa waLameki, 37umsa waMethusala, umsa wa-Enoki, umsa waJarede, umsa waMahalaleli, umsa waKhenani, 38
3:38
Gen. 5:1
1 Khr. 1:1
umsa wa-Enoshi, umsa waSethi, umsa wa-Adamu, umsa waNkulunkulu.