Siswati 1996 (SWA96)
18

Umfanekiso ngemfelokati nemehluleli

181Jesu wase ubatjela lomfanekiso abafundzisa kutsi kufanele bathandaze sonkhe sikhatsi bangadzinwa. 2“Kwake kwaba khona umehluleli kulelinye lidolobha lelikhulu labengamesabi Nkulunkulu angahloniphi nebantfu. 3Kwakukhona umfelokati kulelo dolobha labevame kuta kulomehluleli atewucela emalungelo akhe afike atsi: ‘Ngisite kulona lolwa nami!’ 4Kwaba sikhatsi lesidze umehluleli angavumi, kodvwa ekugcineni watsi: ‘Nome ngingamesabi Nkulunkulu ngingahloniphi muntfu, 5kodvwa ngaloluhlupho lengilutfola kulomfelokati, kuncono kutsi ngimnike emalungelo akhe, funa achubeke nalokunginakashela, adzimate angiphuphise!’ ”

6INkhosi yachubeka yatsi: “Lalelani kutsi watsini lomehluleli lomubi! 7Pho, Nkulunkulu utakwehlulwa yini kubevela labakhetsiwe bakhe, labakhala kuye imini nebusuku bacela lusito? Uyawubina yini ekubasiteni? 8Nginitjela kutsi uyawubevela ngekushesha. Kodvwa ingabe iNdvodzana yeMuntfu nayibuyako iyawukukhandza kukhona yini kukholwa emhlabeni?”

Umfanekiso ngemFarisi nemtselisi

9Jesu wabatjela futsi nankhu umfanekiso acondzise kubantfu labetsemba kulunga kwabo bese bababukela phansi labanye bantfu: 10“Emadvodza lamabili enyukela ethempelini kuyawuthandaza, lomunye abengumFarisi, lomunye angumtselisi.

11“UmFarisi wakhwesha wema yedvwa wathandaza watsi: ‘Ngiyakubonga, Nkulunkulu, kutsi mine angifanani nalabanye bantfu labatigebengu, nalabangakalungi, netiphingi, nanjengalomtselisi. 12Ngizila kudla emalanga lamabili ngeliviki ngikunika kwelishumi kwako konkhe lengikwemukelako.’

13

18:13
Ezra 9:6
“Kodvwa umtselisi eme khashane akazange abhekise ngisho nebuso bakhe ezulwini, kepha ngekutisola wathandaza watsi: ‘Nkulunkulu, ngihawukele mine soni!’ ” 14
18:14
Taga 29:23
Mat. 23:12
Luk. 14:11
1 Phet. 5:5
Jesu watsi: “Nginitjela kutsi lendvodza lengumtselisi yabuyela ekhaya seyemukelwe nguNkulunkulu kutsi ilungile kunalona lomunye, ngobe phela wonkhe umuntfu lotiphakamisako, uyawutfotjiswa, wonkhe lotitfobako, uyawuphakanyiswa.”

Jesu ubusisa bantfwana

(Mat. 19:13-15; Mak. 10:13-16)

15Ngaleso sikhatsi baletsa ngisho netinswane kutsi Jesu atetibeka tandla. Kodvwa bafundzi batsi nabakubona loko, babatsetsisa. 16Kodvwa Jesu wababita labantfwana atsi: “Vumelani bantfwana bete kimi! Ningabavimbeli, ngobe umbuso waNkulunkulu walabanjalo. 17Ngicinisile, ngitsi kini: Longawemukeli umbuso waNkulunkulu njengemntfwana, angeke angene kuwo.”

Indvodza lenjingile

(Mat. 19:16-30; Mak. 10:17-31)

18Lesinye sikhulu sambuta satsi: “Mfundzisi lolungile, kufanele ngenteni kuze ngidle lifa lekuphila lokuphakadze?”

19Jesu watsi kuso: “Ungibitelani ngekutsi ngilungile? Kute lolungile ngaphandle kwaNkulunkulu. 20

18:20
Eks. 20:12-16
Dut. 5:16-20
Uyayati imiyalo letsi: ‘Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungacali emanga, hlonipha uyihlo nenyoko’?”

21Lendvodza yaphendvula yatsi: “Yonkhe lemiyalo ngayenta kusukela ebuncaneni bami.”

22Nakakuva loko Jesu, watsi kuyo: “Kusadzingeka wente intfo yinye, tsengisa ngako konkhe lonako, bese wabela timphuya lemali, uyawuba nemcebo ezulwini, bese uyeta uyangilandzela.”

23Kodvwa yatsi kube ikuve loko lendvodza, yadzabuka kakhulu, ngobe beyinjinge kakhulu.

24Jesu abona lokutsi idzabukile, wase utsi: “Maye, kulukhuni etinjingeni kutsi tingene embusweni waNkulunkulu! 25Kulula kutsi likamela lingene embotjeni yenyalitsi kunekutsi injinga ingene embusweni waNkulunkulu.”

26Nabeva loku bantfu, bambuta batsi: “Kepha nakunjalo, ngubani longasindziswa?”

27

18:27
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Jesu waphendvula watsi: “Lokungeke kwenteke kubantfu, kuNkulunkulu kuyenteka.”

28Phetro watsi: “Buka tsine, sishiye konkhe kwetfu salandzela wena.”

29Jesu watsi kubo: “Empeleni wonkhe loshiya likhaya lakhe, nome umfati wakhe, nome bomnakabo, nome batali bakhe, nome bantfwabakhe ngesimanga sembuso waNkulunkulu, 30uyakwemukela lokuphindzaphindziwe kulamalanga, nekuphila lokuphakadze etikhatsini letitako.”

Jesu ukhuluma kwesitsatfu ngekufa kwakhe

(Mat. 20:17-19; Mak. 10:32-34)

31Jesu wabadvonsela eceleni bafundzi bakhe labali-12 watsi kubo: “Lalelani, sesiya eJerusalema, lapho konkhe lokwabhalwa baphrofethi ngeNdvodzana yeMuntfu kutakugcwaliseka khona. 32Itawunikelwa etandleni tetive letitawuhlekisa ngayo tiyetfuke, tiyikhafulele. 33Titawuyibhambabula tiyibulale, kodvwa ngelilanga lesitsatfu iyawuvuka iphile.”

34Bafundzi bakhe abazange beve kutsi ucondze kutsini, ngobe inchazelo yalamavi akhe yayifihlekile kubo, bebangati kutsi Jesu ukhuluma ngani.

Jesu uphilisa imphumphutse

(Mat. 20:29-34; Mak. 10:46-52)

35Jesu asasondzela ngaseJerikho wakhandza indvodza leyayiyimphumphutse ihleti elusentseni lwemgwaco icela. 36Yatsi nayiva sicumbi sebantfu sendlula, yabuta yatsi: “Yini leyo?”

37Bayitjela batsi: “NguJesu waseNazaretha lowendlulako.”

38Yase iyamemeta itsi: “Jesu, Ndvodzana yaDavide! Ngihawukele!”

39Bantfu labebangembili bayekhuta lendvodza batsi ayibindze. Kodvwa yamemeta kakhulu kunakucala yatsi: “Ndvodzana yaDavide, ngihawukele!”

40Ngako Jesu wase uyema utsi abayiletse kuye; nase isondzele wayibuta watsi:

41“Ufuna ngikwenteleni?”

Yaphendvula yatsi: “Nkhosi, ngicela kubona.”

42Jesu watsi kuyo: “Bona; kukholwa kwakho kukuphilisile.”

43Ngekushesha yabona, yase ilandzela Jesu, idvumisa Nkulunkulu; nabakubona loko, bonkhe bantfu badvumisa Nkulunkulu.