Siswati 1996 (SWA96)
17

Tilingo tetono

(Mat. 18:6-7,21-22; Mak. 9:42)

171

17:1
Mat. 18:6
Mak. 9:42
Jesu watsi kubafundzi bakhe: “Tilingo tetono kufanele kutsi tenteke; kodvwa maye kulowo letita ngaye! 2Bekuyawuba ncono kutsi kuboshelwe litje entsanyeni yakhe, bese ujikijelwa elwandle, kunekutsi ente nome munye walaba labancane kutsi one. 3
17:3
Lev. 19:17
Mat. 18:15,21
Caphelani! Nangabe umnakenu ona, mekhute, nangabe uyaphendvuka, mtsetselele.

4“Nangabe akona emahlandla lasikhombisa ngelilanga linye solomane atsi kuwe: ‘Ngiyacolisa,’ kufanele umtsetselele.”

Kukholwa

5Baphostoli base batsi eNkhosini: “Yandzisa kukholwa kwetfu.”

6

17:6
Mat. 17:20
21:21
Mak. 11:23
INkhosi yabaphendvula yatsi: “Kube beningaba nekukholwa lokungangenhlavu yendlulamitsi, beningatsi kulesihlahla: ‘Dzephuneka uyewumila elwandle!’ Besiyawunilalela.”

Umsebenti wesisebenti

7“Ase ngitsi lomunye wenu unesisebenti lesilimako nome leselusa tinkhomo nome timvu. Nase sibuya ensimini angasho yini kuso kutsi: ‘Hlala phansi kucala udle naku kudla’? 8Cha! Esikhundleni saloko angatsi kuso: ‘Faka sidziya sakho, ungilungisele kudla kwami, unginike ngidle nginatse; emvakwaloko-ke nawe utawuhlala phansi udle unatse.’ 9Uyasibonga yini sisebenti lesisuke sente loko lebesifanele sikwente? 10Kanjalo-ke nani nanente konkhe lenitjelwe kutsi nikwente, nibotsi: ‘Sitisebenti letingakafaneli kubongwa, ngobe sente lebesifanele kutsi sikwente.’ ”

Jesu uphilisa emalephelo lalishumi

11

17:11
Luk. 9:51
13:22
Endleleni Jesu asaya eJerusalema wendlula emkhatsini weSamariya neGalile. 12Asangena emtini wahlangabetwa ngemadvodza labelishumi labephetfwe bulephelo ema bucadlwana naye, 13amemeta atsi: “Nkhosi Jesu, sihawukele.”

14

17:14
Lev. 14:1-32
Luk. 5:14
Watsi nakawabona Jesu, watsi: “Hambani nitibonakalise kubaphristi.”

Nangempela atsi asahamba, bulephelo bahhohloka. 15Lenye yatsi kube ibone kutsi seyiphilile, yancandzeka idvumisa Nkulunkulu ngelivi lelikhulu. 16Yefika yatilahla phansi etinyaweni taJesu imbonga. Yona-ke beyingumSamariya. 17Jesu watsi: “Beningesilo yini lishumi ekuphilisweni kwenu? Baphi labayimfica? 18Akatfolakalanga namunye yini, lowabuyela emuva weta kutawubonga Nkulunkulu ngaphandle kwalomchamuki?”

19Wase utsi kuye: “Sukuma uhambe; kukholwa kwakho kukusindzisile.”

Kuta kwembuso

(Mat. 24:23-28,37-41)

20

17:20
Joh. 18:36
Labanye baFarisi babuta Jesu batsi: “Umbuso waNkulunkulu uyawufika nini?” Wabaphendvula watsi: “Umbuso waNkulunkulu awuti ngendlela lebonakalako. 21Kute loyawutsi: ‘Ase nibuke nankhu!’ nome: ‘Nankhuya!’ Ngobe umbuso waNkulunkulu ukini.”

22Wase utsi kubafundzi bakhe: “Siyeta sikhatsi lapho niyawufisa shangatsi ningabona linye nje lemalanga eNdvodzana yeMuntfu, kodvwa ningeke nilibone. 23

17:23
Mat. 24:23
Mak. 13:21
Luk. 21:8
Bayawuba khona labayawutsi kini: ‘Ase nibuke lapha!’ nome batsi: ‘Ase nibuke naku!’ Kodvwa ningayi, ningabalandzeli. 24Njengembane ubaneka uvundla kabili esibhakabhakeni, iyawuba njalo neNdvodzana yeMuntfu ngelilanga layo. 25Kodvwa kwekucala ifanele ihlupheke kakhulu ilahlwe bantfu balesitukulwane.

26

17:26
Gen. 6:5-8
Mat. 24:37
1 Phet. 3:20
“Njengobe kwakunjalo ngemalanga aNowa, kuyawuba njalo nangemalanga eNdvodzana yeMuntfu. 27
17:27
Gen. 6:1
7:1,6-24
Bonkhe bantfu bebadla, banatsa, bateka bafati, bendziswa, kwaze kwaba lilanga Nowa langena ngalo emkhunjini lana zamcolo wababulala bonkhe. 28
17:28-29
Gen. 18:20 – 19:25

Kuyawuba njengesikhatsi saLoti; bebadla, banatsa, batsenga, batsengisa, balima, bakha tindlu. 29Mhlazana Loti esuka eSodoma, umlilo nesibabule kwana kuphuma ezulwini, kwababulala bonkhe. 30Kuyawuba njalo nangelilanga leyiyakwembulwa ngalo iNdvodzana yeMuntfu.

31

17:31
Mat. 24:17-18
Mak. 13:15-16
“Umuntfu loyawube asetikwendlu yakhe ngalelo langa, angehli kuyawutsatsa timphahla takhe endlini, kanjalo futsi nemuntfu losensimini, angabuyeli emuva. 32
17:32
Gen. 19:26
Khumbulani umkaLoti. 33
17:33
Mat. 10:39
16:25
Mak. 8:35
Luk. 9:24
Joh. 12:25
Umuntfu lowetama kusindzisa imphilo yakhe, uyawulahlekelwa ngiyo. Kodvwa umuntfu lolahlekelwa yimphilo yakhe, uyawuyisindzisa. 34Nginitjela kutsi: Kulobo busuku bantfu bayawube balele bababili embhedzeni munye; lomunye uyawutsatfwa, lomunye asale ngemuva. 35Bafati lababili bayawube bagaya ndzawonye; lomunye uyawutsatfwa, lomunye asale ngemuva. [ 36Emadvodza lamabili ayawube asensimini; lenye iyakutsatfwa, lenye isale ngemuva.]”Letinye tincwadzi tekucala atinalo lelivesi

37Bafundzi bambuta batsi: “Kuphi, Nkhosi?”

Jesu wabaphendvula watsi: “Lapho kunesidvumbu khona, nemangce ahlangana khona.”