Siswati 1996 (SWA96)
16

Indvuna lehlakaniphile

161Jesu wase utsi kubafundzi bakhe: “Kwake kwaba khona indvodza leyayisicebi lesasinendvuna. Sase sitjelwe kutsi lendvuna ihlaphata imali yaso. 2Sayibita lendvuna satsi: ‘Yini loku lengikuvako ngawe? Ngikhombise kutsi imphahla yami uyiphatsa kanjani, ngobe ungeke uchubeke ube yindvuna yami, nawuhamba ngalolunyawo!’ 3Lendvuna yacabanga yatsi: ‘Inkhosi yami itangicosha emsebentini. Ngitakwente njani? Ngingeke ngikumele kuba simbamgodzi, kantsi nekucela futsi ngiyakwesaba. 4Sengibonile lengitawukwenta, kuze nase ngiphelelwe ngumsebenti, bangani bami bangemukele, bangihlalise emakhaya abo.’

5“Ngako wabita bonkhe lababekweleda lesicebi ngamunye ngamunye. Kulona wekucala watsi: ‘Uyikweleda malini inkhosi yami?’ 6Wamphendvula watsi: ‘Nasi sikwelede, ngikweleda emabhodlela emafutsa eliphehla lati-4 000.’ Lendvuna yamtjela yatsi: ‘Nali libhuku lakho lesikwelede. Hlala phansi ubhale ti-2 000.’ 7Kulomunye watsi: ‘Wena-ke ukweleda malini?’ Waphendvula watsi: ‘Nasi sikwelede, ngikweleda emasaka emmbila lalikhulu.’ Lendvuna yatsi: ‘Nali libhuku lesikwelede sakho. Hlala phansi ubhale ema-80.’

8“Inkhosi yayidvumisa lendvuna lengaketsembeki ngekwenta lentfo lenebucili kangaka, ngobe bantfu balomhlaba bahlakaniphile esitukulwaneni sabo kunebantfu bekukhanya.”

9

16:9
1 Thim. 6:17
Jesu wachubeka watsi: “Nginitjela ngitsi: Tenteleni bangani ngemcebo wemhlaba, kuze kutsi ungaphela banemukele ekhaya laphakadze.

10

16:10
Luk. 19:17
“Lowo lowetsembekile etintfweni letincane, uyakwetsembeka nasetintfweni letinkhulu, longetsembeki etintfweni letincane, angeke etsembeke etintfweni letinkhulu. 11Ngako naningaketsembeki ekuphatseni umcebo walomhlaba, ningetsembeka kanjani emcebeni lokunguwo sibili? 12Nani naningaketsembeki entfweni yalomunye umuntfu, ngubani loyawuninika lokukwenu?

13

16:13
Mat. 6:24
“Asikho sisebenti lesingasebenta emakhosi lamabili ngasikhatsi sinye. Siyawutondza lenye, sitsandze lenye; siyawunamatsela kulenye, sedzelele lenye. Ngako-ke ningeke nikhonte Nkulunkulu nemcebo.”

Umtsetfo nembuso waNkulunkulu

(Mat. 11:12-13; 5:31-32; Mak. 10:11-12)

14BaFarisi nabakuva loku, bamphukuta Jesu, ngobe phela babeyitsandza imali. 15

16:15
1 Sam. 16:7
Hla. 7:9
Mat. 23:28
Luk. 18:9
Kodvwa Jesu watsi kubo: “Nitenta labalungile emehlweni ebantfu, kodvwa Nkulunkulu uyatati tinhlitiyo. Loko bantfu labacabanga kutsi kuyintfo lenkhulu lebalulekile, kusinengiso ebusweni baNkulunkulu.

16

16:16
Mat. 11:12-13
“Umtsetfo netimfundziso tebaphrofethi kwasebenta kwaze kwefika sikhatsi saJohane uMbhabhatisi. Kusukela ngaleso sikhatsi sekushunyayelwa liVangeli ngembuso waNkulunkulu, wonkhe umuntfu ulwela kungena kuwo, 17
16:17
Mat. 5:18
kodvwa kulula kutsi lizulu nemhlaba kwendlule kunekutsi lichashatana lemtsetfo lendlule liphele.

18

16:18
Mat. 5:32
19:9
Mak. 10:11
1 Khor. 7:10-11
“Nangabe indvodza idivosa umkayo bese iteka lomunye umfati, iyaphinga; nendvodza letsatsa umfati lodivosiwe, iyaphinga.”

Indvodza lecebile naLazaro

19“Bekukhona indvodza leyayicebile igcoka timphahla letatidule kakhulu. Yayinekudla lokunyenti idla kahle onkhe emalanga. 20Esangweni lemuti wayo bekuhlala umuntfu labechakile, libito lakhe kunguLazaro, abenetilondza wonkhe umtimba, 21abedzinga kondliwa ngetimvutfuluka tekudla letatiwa etafuleni lalesicebi. Netinja tatita timkhotse tilondza.

22“Lendvodza leluphuya yafa yemukelwa tingilosi, tayiyisa edzilini lasezulwini, lapho tefike tayibeka edvute na-Abrahama; nesicebi safa sangcwatjwa. 23Sabasebuhlungwini lobukhulu endzaweni yalabafile; satsi sibuka ngetulu sabona Abrahama akhashane, anaLazaro. 24Sase siyamemeta sitsi: ‘Babe Abrahama, ngihawukele ungitfumelele nango Lazaro enye sihloko semuno wakhe emantini atengiphotisa elulwimini, ngobe ngisebuhlungwini lobukhulu, ngiyasha!’

25“Kodvwa Abrahama watsi: ‘Khumbula, ndvodzana yami, kutsi usaphila emhlabeni wanikwa konkhe lokuhle, kepha Lazaro abenikwe lokubi kodvwa. Sewuyajatjuliswa-ke lapha, kantsi wena sewusekuhluphekeni. 26Nangaphandle kwaloko nje kuneludvonga lolukhulu lapha emkhatsini wetfu, lolusivimbelako kutsi labamshiya ngalo bangakwati kwewelela ngalapho, nalabo labangesheya bangete bakwati kwewelela mshiya ngalo.’ 27Lesicebi sase sitsi: ‘Sengiyakuncenga, babe, umane sale nje umtfumela ekhaya lababe. 28Lapho nginebanaketfu labasihlanu, efike abatjele kutsi bangete beta lapha kulendzawo lengikuyo.’

29“Abrahama watsi: ‘Bomnakenu banemtsetfo waMosi netincwadzi tebaphrofethi letingabatjela, abalalele tona.’ 30Lesicebi samphendvula satsi: ‘Cha-ke, babe Abrahama, nakungavuka lomunye ekufeni aye kubo, bayawuphendvuka etonweni tabo.’ 31Kodvwa Abrahama watsi: ‘Nabangalaleli boMosi nebaphrofethi nababeluleka, nome bekungavuka lomunye kulabafile, bangeke baneliswe!’ ”

17

Tilingo tetono

(Mat. 18:6-7,21-22; Mak. 9:42)

171

17:1
Mat. 18:6
Mak. 9:42
Jesu watsi kubafundzi bakhe: “Tilingo tetono kufanele kutsi tenteke; kodvwa maye kulowo letita ngaye! 2Bekuyawuba ncono kutsi kuboshelwe litje entsanyeni yakhe, bese ujikijelwa elwandle, kunekutsi ente nome munye walaba labancane kutsi one. 3
17:3
Lev. 19:17
Mat. 18:15,21
Caphelani! Nangabe umnakenu ona, mekhute, nangabe uyaphendvuka, mtsetselele.

4“Nangabe akona emahlandla lasikhombisa ngelilanga linye solomane atsi kuwe: ‘Ngiyacolisa,’ kufanele umtsetselele.”

Kukholwa

5Baphostoli base batsi eNkhosini: “Yandzisa kukholwa kwetfu.”

6

17:6
Mat. 17:20
21:21
Mak. 11:23
INkhosi yabaphendvula yatsi: “Kube beningaba nekukholwa lokungangenhlavu yendlulamitsi, beningatsi kulesihlahla: ‘Dzephuneka uyewumila elwandle!’ Besiyawunilalela.”

Umsebenti wesisebenti

7“Ase ngitsi lomunye wenu unesisebenti lesilimako nome leselusa tinkhomo nome timvu. Nase sibuya ensimini angasho yini kuso kutsi: ‘Hlala phansi kucala udle naku kudla’? 8Cha! Esikhundleni saloko angatsi kuso: ‘Faka sidziya sakho, ungilungisele kudla kwami, unginike ngidle nginatse; emvakwaloko-ke nawe utawuhlala phansi udle unatse.’ 9Uyasibonga yini sisebenti lesisuke sente loko lebesifanele sikwente? 10Kanjalo-ke nani nanente konkhe lenitjelwe kutsi nikwente, nibotsi: ‘Sitisebenti letingakafaneli kubongwa, ngobe sente lebesifanele kutsi sikwente.’ ”

Jesu uphilisa emalephelo lalishumi

11

17:11
Luk. 9:51
13:22
Endleleni Jesu asaya eJerusalema wendlula emkhatsini weSamariya neGalile. 12Asangena emtini wahlangabetwa ngemadvodza labelishumi labephetfwe bulephelo ema bucadlwana naye, 13amemeta atsi: “Nkhosi Jesu, sihawukele.”

14

17:14
Lev. 14:1-32
Luk. 5:14
Watsi nakawabona Jesu, watsi: “Hambani nitibonakalise kubaphristi.”

Nangempela atsi asahamba, bulephelo bahhohloka. 15Lenye yatsi kube ibone kutsi seyiphilile, yancandzeka idvumisa Nkulunkulu ngelivi lelikhulu. 16Yefika yatilahla phansi etinyaweni taJesu imbonga. Yona-ke beyingumSamariya. 17Jesu watsi: “Beningesilo yini lishumi ekuphilisweni kwenu? Baphi labayimfica? 18Akatfolakalanga namunye yini, lowabuyela emuva weta kutawubonga Nkulunkulu ngaphandle kwalomchamuki?”

19Wase utsi kuye: “Sukuma uhambe; kukholwa kwakho kukusindzisile.”

Kuta kwembuso

(Mat. 24:23-28,37-41)

20

17:20
Joh. 18:36
Labanye baFarisi babuta Jesu batsi: “Umbuso waNkulunkulu uyawufika nini?” Wabaphendvula watsi: “Umbuso waNkulunkulu awuti ngendlela lebonakalako. 21Kute loyawutsi: ‘Ase nibuke nankhu!’ nome: ‘Nankhuya!’ Ngobe umbuso waNkulunkulu ukini.”

22Wase utsi kubafundzi bakhe: “Siyeta sikhatsi lapho niyawufisa shangatsi ningabona linye nje lemalanga eNdvodzana yeMuntfu, kodvwa ningeke nilibone. 23

17:23
Mat. 24:23
Mak. 13:21
Luk. 21:8
Bayawuba khona labayawutsi kini: ‘Ase nibuke lapha!’ nome batsi: ‘Ase nibuke naku!’ Kodvwa ningayi, ningabalandzeli. 24Njengembane ubaneka uvundla kabili esibhakabhakeni, iyawuba njalo neNdvodzana yeMuntfu ngelilanga layo. 25Kodvwa kwekucala ifanele ihlupheke kakhulu ilahlwe bantfu balesitukulwane.

26

17:26
Gen. 6:5-8
Mat. 24:37
1 Phet. 3:20
“Njengobe kwakunjalo ngemalanga aNowa, kuyawuba njalo nangemalanga eNdvodzana yeMuntfu. 27
17:27
Gen. 6:1
7:1,6-24
Bonkhe bantfu bebadla, banatsa, bateka bafati, bendziswa, kwaze kwaba lilanga Nowa langena ngalo emkhunjini lana zamcolo wababulala bonkhe. 28
17:28-29
Gen. 18:20 – 19:25
Kuyawuba njengesikhatsi saLoti; bebadla, banatsa, batsenga, batsengisa, balima, bakha tindlu. 29Mhlazana Loti esuka eSodoma, umlilo nesibabule kwana kuphuma ezulwini, kwababulala bonkhe. 30Kuyawuba njalo nangelilanga leyiyakwembulwa ngalo iNdvodzana yeMuntfu.

31

17:31
Mat. 24:17-18
Mak. 13:15-16
“Umuntfu loyawube asetikwendlu yakhe ngalelo langa, angehli kuyawutsatsa timphahla takhe endlini, kanjalo futsi nemuntfu losensimini, angabuyeli emuva. 32
17:32
Gen. 19:26
Khumbulani umkaLoti. 33
17:33
Mat. 10:39
16:25
Mak. 8:35
Luk. 9:24
Joh. 12:25
Umuntfu lowetama kusindzisa imphilo yakhe, uyawulahlekelwa ngiyo. Kodvwa umuntfu lolahlekelwa yimphilo yakhe, uyawuyisindzisa. 34Nginitjela kutsi: Kulobo busuku bantfu bayawube balele bababili embhedzeni munye; lomunye uyawutsatfwa, lomunye asale ngemuva. 35Bafati lababili bayawube bagaya ndzawonye; lomunye uyawutsatfwa, lomunye asale ngemuva. [ 36Emadvodza lamabili ayawube asensimini; lenye iyakutsatfwa, lenye isale ngemuva.]”Letinye tincwadzi tekucala atinalo lelivesi

37Bafundzi bambuta batsi: “Kuphi, Nkhosi?”

Jesu wabaphendvula watsi: “Lapho kunesidvumbu khona, nemangce ahlangana khona.”

18

Umfanekiso ngemfelokati nemehluleli

181Jesu wase ubatjela lomfanekiso abafundzisa kutsi kufanele bathandaze sonkhe sikhatsi bangadzinwa. 2“Kwake kwaba khona umehluleli kulelinye lidolobha lelikhulu labengamesabi Nkulunkulu angahloniphi nebantfu. 3Kwakukhona umfelokati kulelo dolobha labevame kuta kulomehluleli atewucela emalungelo akhe afike atsi: ‘Ngisite kulona lolwa nami!’ 4Kwaba sikhatsi lesidze umehluleli angavumi, kodvwa ekugcineni watsi: ‘Nome ngingamesabi Nkulunkulu ngingahloniphi muntfu, 5kodvwa ngaloluhlupho lengilutfola kulomfelokati, kuncono kutsi ngimnike emalungelo akhe, funa achubeke nalokunginakashela, adzimate angiphuphise!’ ”

6INkhosi yachubeka yatsi: “Lalelani kutsi watsini lomehluleli lomubi! 7Pho, Nkulunkulu utakwehlulwa yini kubevela labakhetsiwe bakhe, labakhala kuye imini nebusuku bacela lusito? Uyawubina yini ekubasiteni? 8Nginitjela kutsi uyawubevela ngekushesha. Kodvwa ingabe iNdvodzana yeMuntfu nayibuyako iyawukukhandza kukhona yini kukholwa emhlabeni?”

Umfanekiso ngemFarisi nemtselisi

9Jesu wabatjela futsi nankhu umfanekiso acondzise kubantfu labetsemba kulunga kwabo bese bababukela phansi labanye bantfu: 10“Emadvodza lamabili enyukela ethempelini kuyawuthandaza, lomunye abengumFarisi, lomunye angumtselisi.

11“UmFarisi wakhwesha wema yedvwa wathandaza watsi: ‘Ngiyakubonga, Nkulunkulu, kutsi mine angifanani nalabanye bantfu labatigebengu, nalabangakalungi, netiphingi, nanjengalomtselisi. 12Ngizila kudla emalanga lamabili ngeliviki ngikunika kwelishumi kwako konkhe lengikwemukelako.’

13

18:13
Ezra 9:6
“Kodvwa umtselisi eme khashane akazange abhekise ngisho nebuso bakhe ezulwini, kepha ngekutisola wathandaza watsi: ‘Nkulunkulu, ngihawukele mine soni!’ ” 14
18:14
Taga 29:23
Mat. 23:12
Luk. 14:11
1 Phet. 5:5
Jesu watsi: “Nginitjela kutsi lendvodza lengumtselisi yabuyela ekhaya seyemukelwe nguNkulunkulu kutsi ilungile kunalona lomunye, ngobe phela wonkhe umuntfu lotiphakamisako, uyawutfotjiswa, wonkhe lotitfobako, uyawuphakanyiswa.”

Jesu ubusisa bantfwana

(Mat. 19:13-15; Mak. 10:13-16)

15Ngaleso sikhatsi baletsa ngisho netinswane kutsi Jesu atetibeka tandla. Kodvwa bafundzi batsi nabakubona loko, babatsetsisa. 16Kodvwa Jesu wababita labantfwana atsi: “Vumelani bantfwana bete kimi! Ningabavimbeli, ngobe umbuso waNkulunkulu walabanjalo. 17Ngicinisile, ngitsi kini: Longawemukeli umbuso waNkulunkulu njengemntfwana, angeke angene kuwo.”

Indvodza lenjingile

(Mat. 19:16-30; Mak. 10:17-31)

18Lesinye sikhulu sambuta satsi: “Mfundzisi lolungile, kufanele ngenteni kuze ngidle lifa lekuphila lokuphakadze?”

19Jesu watsi kuso: “Ungibitelani ngekutsi ngilungile? Kute lolungile ngaphandle kwaNkulunkulu. 20

18:20
Eks. 20:12-16
Dut. 5:16-20
Uyayati imiyalo letsi: ‘Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungacali emanga, hlonipha uyihlo nenyoko’?”

21Lendvodza yaphendvula yatsi: “Yonkhe lemiyalo ngayenta kusukela ebuncaneni bami.”

22Nakakuva loko Jesu, watsi kuyo: “Kusadzingeka wente intfo yinye, tsengisa ngako konkhe lonako, bese wabela timphuya lemali, uyawuba nemcebo ezulwini, bese uyeta uyangilandzela.”

23Kodvwa yatsi kube ikuve loko lendvodza, yadzabuka kakhulu, ngobe beyinjinge kakhulu.

24Jesu abona lokutsi idzabukile, wase utsi: “Maye, kulukhuni etinjingeni kutsi tingene embusweni waNkulunkulu! 25Kulula kutsi likamela lingene embotjeni yenyalitsi kunekutsi injinga ingene embusweni waNkulunkulu.”

26Nabeva loku bantfu, bambuta batsi: “Kepha nakunjalo, ngubani longasindziswa?”

27

18:27
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Jesu waphendvula watsi: “Lokungeke kwenteke kubantfu, kuNkulunkulu kuyenteka.”

28Phetro watsi: “Buka tsine, sishiye konkhe kwetfu salandzela wena.”

29Jesu watsi kubo: “Empeleni wonkhe loshiya likhaya lakhe, nome umfati wakhe, nome bomnakabo, nome batali bakhe, nome bantfwabakhe ngesimanga sembuso waNkulunkulu, 30uyakwemukela lokuphindzaphindziwe kulamalanga, nekuphila lokuphakadze etikhatsini letitako.”

Jesu ukhuluma kwesitsatfu ngekufa kwakhe

(Mat. 20:17-19; Mak. 10:32-34)

31Jesu wabadvonsela eceleni bafundzi bakhe labali-12 watsi kubo: “Lalelani, sesiya eJerusalema, lapho konkhe lokwabhalwa baphrofethi ngeNdvodzana yeMuntfu kutakugcwaliseka khona. 32Itawunikelwa etandleni tetive letitawuhlekisa ngayo tiyetfuke, tiyikhafulele. 33Titawuyibhambabula tiyibulale, kodvwa ngelilanga lesitsatfu iyawuvuka iphile.”

34Bafundzi bakhe abazange beve kutsi ucondze kutsini, ngobe inchazelo yalamavi akhe yayifihlekile kubo, bebangati kutsi Jesu ukhuluma ngani.

Jesu uphilisa imphumphutse

(Mat. 20:29-34; Mak. 10:46-52)

35Jesu asasondzela ngaseJerikho wakhandza indvodza leyayiyimphumphutse ihleti elusentseni lwemgwaco icela. 36Yatsi nayiva sicumbi sebantfu sendlula, yabuta yatsi: “Yini leyo?”

37Bayitjela batsi: “NguJesu waseNazaretha lowendlulako.”

38Yase iyamemeta itsi: “Jesu, Ndvodzana yaDavide! Ngihawukele!”

39Bantfu labebangembili bayekhuta lendvodza batsi ayibindze. Kodvwa yamemeta kakhulu kunakucala yatsi: “Ndvodzana yaDavide, ngihawukele!”

40Ngako Jesu wase uyema utsi abayiletse kuye; nase isondzele wayibuta watsi:

41“Ufuna ngikwenteleni?”

Yaphendvula yatsi: “Nkhosi, ngicela kubona.”

42Jesu watsi kuyo: “Bona; kukholwa kwakho kukuphilisile.”

43Ngekushesha yabona, yase ilandzela Jesu, idvumisa Nkulunkulu; nabakubona loko, bonkhe bantfu badvumisa Nkulunkulu.