Siswati 1996 (SWA96)
13

Shiyani tono tenu nome nife-ke

131Ngaso leso sikhatsi labanye bantfu batjela Jesu ngebantfu baseGalile labatsi banikela umnikelo wekushiswa kuNkulunkulu, Philatu wababulala. 2Jesu wabaphendvula watsi: “Njengobe babulawa-ke laba baseGalile, nicabanga kutsi loko kusho kutsi bona babetoni kakhulu yini kunalabanye bantfu baseGalile? 3Cha! Nginitjela kutsi, nangabe nani ningatishiyi tono tenu, niyawubhubha njengabo. 4Nome-ke nicabanga kutsi laba labebali-18 baseSilowama lokwawela kubo umbhoshongo wababulala, bona babebabi kakhulu yini kunabo bonkhe bantfu lababehlala eJerusalema? 5Cha! Nginitjela kutsi, nangabe nani ningashiyi tono tenu, niyawubhubha njengabo.”

Umfanekiso ngemkhiwa longatseli

6Jesu wase ubatjela nankhu umfanekiso lotsi: “Lenye indvodza beyinesihlahla semkhiwa engadzeni yayo. Yaya kuyawufuna emakhiwa kulesihlahla, yakhandza kutsi kute. 7Ngako yase itsi esisebentini sayo sengadze: ‘Ase ubuke lesihlahla, sengite lapha iminyaka lemitsatfu ngitewukha emakhiwa kodvwa angiwakhandzi, sigece siwe! Yini siloku sichubeka sisebentisa lomhlabatsi mahhala?’ 8Kodvwa sisebenti sengadze samphendvula satsi: ‘Mnumzane, ase umane usiyekele kulomnyaka kuphela; ngitase ngisimbele umsele usitungelete, bese ngisifakela umcuba. 9Nangabe-ke sitsela nyakenye, kuyawuba ncono; kodvwa nasingatseli, utabe sewuyasijuba-ke.’ ”

Jesu uphilisa umfati losishosha, ngeliSabatha

10Ngalelinye liSabatha Jesu abefundzisa esinagogeni. 11Khona lapho bekunemfati labenemoya lomubi lowase umgulise iminyaka leli-18; abesagobene angasakwati nekuhamba eme acondze atsi tfwi! 12Jesu watsi nakambona, wambita watsi: “Mfati, sewukhululekile ekuguleni kwakho.”

13Wambeka tandla, masinyane umfati weluleka waphila, wadvumisa Nkulunkulu.

14

13:14
Eks. 20:9-10
Dut. 5:13-14
Siphatsimandla selisinagoge satfukutsela ngekutsi Jesu abesaphilise ngeliSabatha; ngako sakhuluma kubantfu satsi: “Asitfupha emalanga lesifanele sisebente ngawo; ngako-ke nibota ngalawo malanga kutewuphiliswa, kodvwa hhayi ngeliSabatha.”

15INkhosi yasiphendvula yatsi: “Nine batentisi! Lomunye wenu angete ayikhipha yini inkhabi nome imbongolo esibayeni ayeyinatsisa ngeliSabatha? 16Manje-ke nansi lendvodzakati lesitukulwane sa-Abrahama lebeseyiboshwe nguSathane iminyaka leli-18, akukafaneli yini kutsi ikhululwe ekuboshweni kwayo ngeliSabatha?”

17Lemphendvulo yakhe yenta tonkhe titsa takhe taba nemahloni, kantsi bantfu bonkhe bebajabulela tonkhe timangaliso labetenta.

Umfanekiso ngenhlanyelo yendlulamitsi

(Mat. 13:31-32; Mak. 4:30-32)

18Ngako-ke Jesu watsi: “Umbuso waNkulunkulu ufanana nani? Ngingawufanisa nani nje? 19Ufanana nenhlanyelo yendlulamitsi leyatsatfwa ngumuntfu wayihlanyela ensimini yakhe. Lenhlanyelo yakhula yaba sihlahla, netinyoni letindiza emoyeni takha tidleke tato emagaleni aso.”

Umfanekiso ngembiliso

(Mat. 13:33)

20Jesu waphindze wabuta watsi: “Umbuso waNkulunkulu ngingawufanisa nani nje? 21Ngingawufanisa nembiliso leyatsatfwa ngumfati wayihlanganisa nemabinta lamatsatfu afulaha, yakhukhumuka lenhlama.”

Umnyango lomncane

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Jesu wadzabula emkhatsini wemadolobha nemadolobhana acondze eJerusalema, ahamba afundzisa. 23Lomunye wambuta watsi: “Nkhosi, kutawusindziswa bantfu labambalwa yini kantsi?”

Jesu watsi kubo: 24

13:24
Mat. 7:13
“Phikelelani kungena ngemnyango lomncane; ngobe banyenti bantfu labatakwetama kungena ngawo, kodvwa bayakwehluleka.

25

13:25
Mat. 7:21
25:11
“Umnikati wendlu nasekasukumile wavala umnyango, niyakuma ngephandle ninconcotse nitsi: ‘Nkhosi, sivulele umnyango!’ Uyakuniphendvula atsi: ‘Anginati lapho niphuma khona!’ 26Niyawube seniphendvula nitsi: ‘Sadla, sanatsa nawe; wafundzisa futsi, etitaladini telidolobha lakitsi.’ 27
13:27
Hla. 6:8
Kodvwa yena uyawutsi: ‘Ngiyanitjela ngitsi: Anginati lapho niphuma khona. Nyamalalani lapha embikwami, benti balokubi!’

28

13:28
Mat. 22:13
25:30
“Lapho niyawukhala kudzimate kugedletele ematinyo, nanibona Abrahama, na-Isaka, naJakobe, nabo bonkhe baphrofethi embusweni waNkulunkulu nibe nine nivalelwe ngephandle.

29

13:29
Mat. 8:11-12
“Bantfu bayawuta baphuma emphumalanga nasenshonalanga, enyakatfo naseningizimu bahlale etafuleni embusweni waNkulunkulu. 30
13:30
Mat. 19:30
20:16
Mak. 10:31
Lapho-ke laba lababekugcina bayawuba bekucala, laba lababekucala babe bekugcina.”

Lutsandvo lwaJesu ngeJerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Khona lapho nje kwase kufika labanye baFarisi bete kuJesu batsi kuye: “Suka lapha uhambe uye kulenye indzawo, ngobe Herodi ufuna kukubulala.”

32Jesu wabaphendvula watsi: “Hambani nitjele leyo mphungutja nitsi: ‘Ngikhipha emadimoni ngiphilise lamuhla nakusasa, lomsebenti wami ngiyawucedzela ngemhlomunye.’ 33Noko kufanele kutsi ngibesendleleni lamuhla nakusasa nangemhlomunye, ngobe kungeke kwenteke kutsi umphrofethi abulawelwe nome kukuphi ngaphandle kwaseJerusalema.

34

13:34
Isa. 31:5
65:2
Jer. 7:13
Mat. 23:37
“Jerusalema, Jerusalema! Ubulala baphrofethi, ugcobe ngematje titfunywa taNkulunkulu letitfunyelwe kuwe! Sekukangaki ngifuna kufukamela bonkhe bantfu bakho, njengesikhukhukati sifukamela emantjwele ngaphansi kwemaphiko aso, kodvwa awuzange ungivumele! 35
13:35
Hla. 118:26
Jer. 7:14
22:5
Mik. 3:12
Luk. 19:43
Buka-ke manje likhaya lakho selilahliwe, ngiyakutjela kutsi, ungeke usangibona, kuze kufike sikhatsi lapho uyawutsi: ‘Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi.’ ”

14

Jesu uphilisa indvodza lenesifo sekuvuvuka

141Ngalelinye liSabatha Jesu abeyewudla emtini walesinye siphatsimandla selicembu lebaFarisi, bantfu bebacaphelisisile kutsi Jesu utakwentani. 2EmbikwaJesu kwakunendvodza leyayinesifo sekuvuvuka. 3

14:3
Mat. 12:9
Mak. 3:1
Luk. 6:6
13:14
Jesu wakhuluma, wabuta tati temtsetfo nebaFarisi watsi: “Umtsetfo wetfu uyasivumela yini kutsi siphilise ngeliSabatha, nome cha?”

4Kodvwa abazange batsi vu. Jesu wayitsatsa lendvodza wayiphilisa, wase utsi ayihambe. 5

14:5
Mat. 12:11
Wase utsi kubo: “Ngubani emkhatsini wenu lokungatsi imbongolo yakhe nome inkhabi yakhe ibhajwe eludzakeni angete ayikhipha ngobe kuliSabatha?”

6Kodvwa behluleka kumphendvula kuloko.

Imphatfo lenhle nekutfobeka

7Jesu wabona kutsi laba bebamenyiwe babekhetsa tindzawo letinhle, ngako wase ubatjela bonkhe umfanekiso lotsi: 8

14:8-10
Taga 25:6-7
“Nangabe umenyiwe emshadweni ungabohlala etindzaweni letiphakeme, ngobe kusenekwenteka kutsi kukhona lomunye lomenyiwe loncono kunawe. 9Bese lona lonimemile uta kuwe utsi:

“ ‘Ase ukhweshele nangu, ahlale lapha.’ Ngako uyawuba nemahloni ngekwehliselwa endzaweni lephansi. 10Lokungenani nawumenyiwe, kuncono uhlale endzaweni lephansi, kuze kutsi lokumemile afike atsi: ‘Yenyuka, mngami, utewuhlala kunansi indzawo lencono,’ loko kutakuletsela kuhlonishwa emkhatsini walabo bebamenyiwe. 11

14:11
Mat. 23:12
Luk. 18:14
Ngobe wonkhe umuntfu lotiphakamisako uyawutfotjiswa, nalotitfobako uyawuphakanyiswa.”

12Jesu wase utsi kulona lammemile: “Nawente lidzili, ungabomema tihlobo takho, nome banakenu, nome tinini, nome bomakhelwane bakho labacebile, ngobe nawe bayawukumema, ngalendlela-ke uyawube sewuwutfolile umvuzo waloko kwenta kwakho. 13Nawente lidzili, ubomema timphuya, netishosha, netinchute, netimphumphutse. 14Uyawubusiswa, ngobe bangeke babe nemandla ekukwenana loko. Uyawubuyiselwa nguNkulunkulu ekuvukeni kwalabalungile.”

Umfanekiso ngelidzili lelikhulu

(Mat. 22:1-10)

15Lomunye walamadvodza bekahleti adla naye nakeva loko, watsi kuJesu: “Maye, ubusisiwe loyawuhlanganyela ekudleni embusweni waNkulunkulu!”

16Jesu watsi: “Kwake kwaba khona umuntfu lowenta lidzili lelikhulu, wamema bantfu labanyenti. 17Sesifikile sikhatsi sekudla, watfumela sisebenti kutsi siyewubita labamenyiwe, watsi sifike sitsi: ‘Wotani, konkhe sekulungile!’ 18Kodvwa bonkhe ngalokufananako bacala babeka taba tekungaphumeleli. Wekucala watsi: ‘Ngitsenge lipulazi, kufanele ngiyewulibona; ngicela ufike ungicolisele!’ 19Lomunye watsi: ‘Ngitsenge tinkhabi letilishumi, manje ngisayawutilinga kutsi tinjani; ngicela ungicolisele!’ 20Lomunye watsi: ‘Ngisandza kuteka umfati, ngaleso sizatfu ngingeke ngiphumelele.’

21“Sisebenti sancandzeka, safike satjela lomnumzane waso. Lomnumzane watfukutsela, watselwa ngemanti, waze watsi kuso: ‘Sheshisa uye etindleleni nasetitaladini edolobheni ubite timphuya, netishosha, netimphumphutse netinchute.’ 22Sisebenti satsi: ‘Mnumzane, sengikwentile lokushito, kodvwa kusasele indzawo.’ 23Lomnumzane wase utsi esisebentini: ‘Hamba uye etindleleni nasemigwacweni lesetikhotseni uncenge bonkhe bantfu kutsi bete, khona itewugcwala lendlu yami. 24Nginitjela ngitsi: Kute nome munye loyawudla kulelidzili lami kulabo bebamenyiwe!’ ”

Kuyabita kuba ngumfundzi waJesu

(Mat. 10:37-38)

25Ticumbi letinkhulu tebantfu betihamba naJesu. Wagucukela kuto watsi: 26

14:26
Mat. 10:37-38
“Lota kimi angeke abe ngumfundzi wami ngaphandle kwekutsi adzele uyise nenina, umfati wakhe nebantfwabakhe, bomnakabo nabodzadzewabo, yebo, kanye nemphilo yakhe lucobo lwayo. 27
14:27
Mat. 10:38
16:24
Mak. 8:34
Luk. 9:23
Longetjatsi siphambano sakhe angilandzele, angeke abe ngumfundzi wami.

28“Ngubani emkhatsini wenu longatsi afuna kwakha sitezi lesikhulu, angahlali phansi kucala, abale tindleko, abukisise kutsi unayo yini imali leyenele kutsi angasicedza lesitezi? 29Nangabe akanayo kantsi sewubeke nesisekelo saso, angasasicedzi, bonkhe lababonako bangahlekisa ngaye batsi: 30‘Lendvodza yacala yakha, kodvwa seyiyehluleka kuwucedza lomsebenti!’

31“Nangabe inkhosi inemabutfo lati-10 000 iyawulwa nalenye inkhosi lenemabutfo lati-20 000, leyo nkhosi ifanele kutsi ihlale phansi ibukisise kutsi ingaba nawo yini emandla ekubhekana nalenkhosi. 32Nangabe ayinawo, itawuvele itfumele tigijimi kulelenye inkhosi isesekhashane, tiyewutsi: ‘Mayoyo, ayiphele!’ ”

33Jesu wagcina ngekutsi: “Kunjalo-ke nakini, kute longaba ngumfundzi wami ngaphandle kwekutsi adzele konkhe lanako.”

Luswayi lolungenamsebenti

(Mat. 5:13; Mak. 9:50)

34

14:34
Mat. 5:13
Mak. 9:50
“Luswayi lulungile, kodvwa nangabe selulahlekelwe bunandzi balo, kungentiwa lisu lini kutsi luphindze lulunge? 35Alusekalungeli ngisho nemhlabatsi nome sengumcuba, nebantfu bayalulahla.

“Lonendlebe yekuva akeve.”

15

Imvu lelahlekile

(Mat. 18:12-14)

151

15:1-2
Luk. 5:29-30
Ngalelinye lilanga kwefika batselisi netilahlwa titewulalela Jesu. 2Kodvwa baFarisi netati temtsetfo tahhingatela tatsi: “Lomuntfu wemukela tilahlwa abuye futsi adle nato!”

3Ngako-ke Jesu wase ubatjela umfanekiso lotsi: 4

15:4
Hez. 34:11
“Nangabe lomunye wenu anetimvu letilikhulu bese kulahleka lenye, angente njani? Angete atishiya etsafeni yini leti letingema-99, ahambe ayewufuna lena lenye lelahlekile, adzimate ayitfole? 5Angatsi nase ayitfolile, atfokote ayetjatse ehlombe abuyele nayo ekhaya. 6Atsi nase afike ekhaya, ameme tihlobo takhe nabomakhelwane atsi kubo: ‘Tfokotani kanye nami, ngobe sengiyitfolile imvu yami lebeyilahlekile.’ ” 7Jesu wachubeka watsi: “Ngalokufananako, ngitsi kini: Kuyawuba khona kutfokota lokukhulu ezulwini ngesoni sinye lesiphendvukako kunebantfu labalungile labangema-99 labangakudzingi kuphendvuka.”

Imali lelahlekile

8“Nome-ke ake sitsi: Umfati lonetinhlavu tesiliva letilishumi alahlekelwe ngulolunye, wente njani? Akasikhanyisi yini sibane atsanyele indlu yakhe alufunisise adzimate alutfole? 9Atsi angalutfola, ameme tihlobo takhe, nabomakhelwane bakhe atsi kubo: ‘Tfokotani kanye nami, ngobe sengilutfolile luhlavu lebelulahlekile.’ ” 10Jesu wachubeka watsi: “Ngalokufananako-ke, ngitsi kini: Tingilosi taNkulunkulu tiyawutfokota ngesoni sinye lesiphendvukako.”

UYise nemadvodzana akhe lamabili

11Wachubeka Jesu watsi: “Bekukhona umuntfu labenemadvodzana lamabili. 12Indvodzana lencane yatsi kuyise: ‘Babe, nginike sabelo lesilifa lami.’ Ngako-ke uyise wawehlukanisela lifa emadvodzana akhe.

13

15:13
Taga 29:3
“Kwatsi ngemalangana indvodzana lencane yatsengisa lifa layo, yahamba nalemali yalibangisa eveni lelikhashane, lapho yayihlaphata khona imali ihleti ngekonakala. 14
15:14
Taga 23:21
Yayidla yonkhe imali. Kwefika indlala lenkhulu kulelo live, ingasenalutfo yahlupheka kakhulu. 15Ngako-ke yahamba yayawufuna umsebenti kumuntfu walelo live, wayitfumela enhlonhleni yakhe kuyakwelusa tingulube. 16Yayilamba idzimate ifise kudla imidvumba ledliwa tingulube, ngobe yayinganikwa ngumuntfu kudla.

17“Sigcino yasanguluka engcondvweni yacabanga yatsi: ‘Tonkhe tisebenti tababe tidla tidzimate titibekele, kepha mine lapha ngilamba kangaka. 18Ngitawuhamba ngiye kubabe ngitsi kuye: “Babe, ngonile kuNkulunkulu nakuwe. 19Angisafanele nekutsi ngibitwe ngekutsi ngiyindvodzana yakho; sale umane ungenta lomunye wetisebenti takho.” ’ 20Ngako-ke yesuka yahamba yaya kuyise.

“Yayisekudzeni kabi nelikhaya ngesikhatsi uyise ayibona. Inhlitiyo yeyise yagcwala sihawu, wayihawukela wagijima wayihlangabeta. Wayigaca ngemkhono wakhe, wayanga. 21Lendvodzana yatsi kuyise: ‘Babe, ngonile kuNkulunkulu nakuwe, angisafanele nekutsi ngibitwe ngekutsi ngiyindvodzana yakho.’ 22Kepha uyise wabita tisebenti watsi: ‘Phangisani niletse ingubo lenhle niyembatsise, niyifake nendandatho emnweni wayo, neticatfulo etinyaweni. 23Nifune litfole lelihle lelikhuluphele nilihlabe sitewudla sijabule. 24Ngobe lendvodzana yami beyifile, kodvwa nyalo seyiyaphila; beyilahlekile, kodvwa nyalo seyitfolakele.’ Ngako kwase kuyadliwa, kuyajatjulwa.

25“Ngaleso sikhatsi indvodzana lenkhulu beyingekho isensimini, yatsi seyibuya yeva umsindvo wekuhlabela nekugidza ingakangeni ekhaya, 26yase ibita lesinye setisebenti iyabuta kutsi kwente njani lapha ekhaya kunemsindvo nje. 27Sisebenti satsi kuye: ‘Umnakenu sewubuyile, ngako-ke uyihlo umhlabise litfole lelikhuluphele, ngobe umnakenu ubuye asaphila.’

28“Indvodzana lenkhulu yatfukutsela yabila, yase iyala nekungena lapha ekhaya. Kwadzimate kwaphuma uyise wayakuyincenga; 29yamphendvula yatsi: ‘Kodvwa, babe, mine yonkhe leminyaka bengihleti nawe ngikusebentela. Angizange sengephule namunye umyalo wakho, kodvwa awuzange sewunginike nangalinye lilanga ngisho nelizinyane nje, kutsi nami ngitijabulise kanye nebangani bami. 30Kodvwa lendvodzana yakho nayibuya kuyawuhlaphata lifa lakho netingwadla, yona uyihlabisa litfole lelikhuluphele!’

31“Uyise watsi kuye: ‘Ndvodzana yami, wena unami njalo, nako konkhe lokukwami ubokwati kutsi kwakho. 32Kepha kusifanele kutsi sijabule sidle ngekutfokota, ngobe umnakenu abefile, kepha manje sewuyaphila; abelahlekile, kepha manje sewutfolakele.’ ”