Siswati 1996 (SWA96)
13

Shiyani tono tenu nome nife-ke

131Ngaso leso sikhatsi labanye bantfu batjela Jesu ngebantfu baseGalile labatsi banikela umnikelo wekushiswa kuNkulunkulu, Philatu wababulala. 2Jesu wabaphendvula watsi: “Njengobe babulawa-ke laba baseGalile, nicabanga kutsi loko kusho kutsi bona babetoni kakhulu yini kunalabanye bantfu baseGalile? 3Cha! Nginitjela kutsi, nangabe nani ningatishiyi tono tenu, niyawubhubha njengabo. 4Nome-ke nicabanga kutsi laba labebali-18 baseSilowama lokwawela kubo umbhoshongo wababulala, bona babebabi kakhulu yini kunabo bonkhe bantfu lababehlala eJerusalema? 5Cha! Nginitjela kutsi, nangabe nani ningashiyi tono tenu, niyawubhubha njengabo.”

Umfanekiso ngemkhiwa longatseli

6Jesu wase ubatjela nankhu umfanekiso lotsi: “Lenye indvodza beyinesihlahla semkhiwa engadzeni yayo. Yaya kuyawufuna emakhiwa kulesihlahla, yakhandza kutsi kute. 7Ngako yase itsi esisebentini sayo sengadze: ‘Ase ubuke lesihlahla, sengite lapha iminyaka lemitsatfu ngitewukha emakhiwa kodvwa angiwakhandzi, sigece siwe! Yini siloku sichubeka sisebentisa lomhlabatsi mahhala?’ 8Kodvwa sisebenti sengadze samphendvula satsi: ‘Mnumzane, ase umane usiyekele kulomnyaka kuphela; ngitase ngisimbele umsele usitungelete, bese ngisifakela umcuba. 9Nangabe-ke sitsela nyakenye, kuyawuba ncono; kodvwa nasingatseli, utabe sewuyasijuba-ke.’ ”

Jesu uphilisa umfati losishosha, ngeliSabatha

10Ngalelinye liSabatha Jesu abefundzisa esinagogeni. 11Khona lapho bekunemfati labenemoya lomubi lowase umgulise iminyaka leli-18; abesagobene angasakwati nekuhamba eme acondze atsi tfwi! 12Jesu watsi nakambona, wambita watsi: “Mfati, sewukhululekile ekuguleni kwakho.”

13Wambeka tandla, masinyane umfati weluleka waphila, wadvumisa Nkulunkulu.

14

13:14
Eks. 20:9-10
Dut. 5:13-14
Siphatsimandla selisinagoge satfukutsela ngekutsi Jesu abesaphilise ngeliSabatha; ngako sakhuluma kubantfu satsi: “Asitfupha emalanga lesifanele sisebente ngawo; ngako-ke nibota ngalawo malanga kutewuphiliswa, kodvwa hhayi ngeliSabatha.”

15INkhosi yasiphendvula yatsi: “Nine batentisi! Lomunye wenu angete ayikhipha yini inkhabi nome imbongolo esibayeni ayeyinatsisa ngeliSabatha? 16Manje-ke nansi lendvodzakati lesitukulwane sa-Abrahama lebeseyiboshwe nguSathane iminyaka leli-18, akukafaneli yini kutsi ikhululwe ekuboshweni kwayo ngeliSabatha?”

17Lemphendvulo yakhe yenta tonkhe titsa takhe taba nemahloni, kantsi bantfu bonkhe bebajabulela tonkhe timangaliso labetenta.

Umfanekiso ngenhlanyelo yendlulamitsi

(Mat. 13:31-32; Mak. 4:30-32)

18Ngako-ke Jesu watsi: “Umbuso waNkulunkulu ufanana nani? Ngingawufanisa nani nje? 19Ufanana nenhlanyelo yendlulamitsi leyatsatfwa ngumuntfu wayihlanyela ensimini yakhe. Lenhlanyelo yakhula yaba sihlahla, netinyoni letindiza emoyeni takha tidleke tato emagaleni aso.”

Umfanekiso ngembiliso

(Mat. 13:33)

20Jesu waphindze wabuta watsi: “Umbuso waNkulunkulu ngingawufanisa nani nje? 21Ngingawufanisa nembiliso leyatsatfwa ngumfati wayihlanganisa nemabinta lamatsatfu afulaha, yakhukhumuka lenhlama.”

Umnyango lomncane

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Jesu wadzabula emkhatsini wemadolobha nemadolobhana acondze eJerusalema, ahamba afundzisa. 23Lomunye wambuta watsi: “Nkhosi, kutawusindziswa bantfu labambalwa yini kantsi?”

Jesu watsi kubo: 24

13:24
Mat. 7:13
“Phikelelani kungena ngemnyango lomncane; ngobe banyenti bantfu labatakwetama kungena ngawo, kodvwa bayakwehluleka.

25

13:25
Mat. 7:21
25:11
“Umnikati wendlu nasekasukumile wavala umnyango, niyakuma ngephandle ninconcotse nitsi: ‘Nkhosi, sivulele umnyango!’ Uyakuniphendvula atsi: ‘Anginati lapho niphuma khona!’ 26Niyawube seniphendvula nitsi: ‘Sadla, sanatsa nawe; wafundzisa futsi, etitaladini telidolobha lakitsi.’ 27
13:27
Hla. 6:8
Kodvwa yena uyawutsi: ‘Ngiyanitjela ngitsi: Anginati lapho niphuma khona. Nyamalalani lapha embikwami, benti balokubi!’

28

13:28
Mat. 22:13
25:30
“Lapho niyawukhala kudzimate kugedletele ematinyo, nanibona Abrahama, na-Isaka, naJakobe, nabo bonkhe baphrofethi embusweni waNkulunkulu nibe nine nivalelwe ngephandle.

29

13:29
Mat. 8:11-12
“Bantfu bayawuta baphuma emphumalanga nasenshonalanga, enyakatfo naseningizimu bahlale etafuleni embusweni waNkulunkulu. 30
13:30
Mat. 19:30
20:16
Mak. 10:31
Lapho-ke laba lababekugcina bayawuba bekucala, laba lababekucala babe bekugcina.”

Lutsandvo lwaJesu ngeJerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Khona lapho nje kwase kufika labanye baFarisi bete kuJesu batsi kuye: “Suka lapha uhambe uye kulenye indzawo, ngobe Herodi ufuna kukubulala.”

32Jesu wabaphendvula watsi: “Hambani nitjele leyo mphungutja nitsi: ‘Ngikhipha emadimoni ngiphilise lamuhla nakusasa, lomsebenti wami ngiyawucedzela ngemhlomunye.’ 33Noko kufanele kutsi ngibesendleleni lamuhla nakusasa nangemhlomunye, ngobe kungeke kwenteke kutsi umphrofethi abulawelwe nome kukuphi ngaphandle kwaseJerusalema.

34

13:34
Isa. 31:5
65:2
Jer. 7:13
Mat. 23:37
“Jerusalema, Jerusalema! Ubulala baphrofethi, ugcobe ngematje titfunywa taNkulunkulu letitfunyelwe kuwe! Sekukangaki ngifuna kufukamela bonkhe bantfu bakho, njengesikhukhukati sifukamela emantjwele ngaphansi kwemaphiko aso, kodvwa awuzange ungivumele! 35
13:35
Hla. 118:26
Jer. 7:14
22:5
Mik. 3:12
Luk. 19:43
Buka-ke manje likhaya lakho selilahliwe, ngiyakutjela kutsi, ungeke usangibona, kuze kufike sikhatsi lapho uyawutsi: ‘Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi.’ ”