Siswati 1996 (SWA96)
11

Jesu ufundzisa ngekuthandaza

(Mat. 6:9-13; 7:7-11)

111Ngalelinye lilanga Jesu abethandaza endzaweni letsite. Nasacedzile, lomunye webafundzi bakhe watsi kuye: “Nkhosi, sifundzise kuthandaza njengaJohane lowafundzisa bafundzi bakhe.”

2Jesu wase utsi kubo:

“Nanithandaza, nibotsi:

‘Babe,Mat. 6:9: “... wetfu losezulwini ...”

alingcweliswe libito lakho,

umbuso wakho awute.

3Siphe lamuhla kudla kwetfu

njengasemalangeni onkhe.

4Sitsetselele netono tetfu,

njengobe natsi sibatsetselela labo labasonako.

Ungasingenisi ekulingweni.’ ”

5Jesu wase utsi kubafundzi bakhe: “Ase ngitsi lomunye wenu nangabe aye endlini yemngani wakhe ekhatsi nebusuku afike atsi: ‘Mngami, ngicela ungenanisele tinkhwa letintsatfu. 6Ngifikelwe ngumngani wami lophuma khashane, kantsi anginako nalokuncane nje lokuya ngasetfunjini lengingamnika kona!’ 7Ase ngitsi-ke lomnganakhe uyawuphendvula atsi: ‘Ungangiyabuli, umnyango sewukhiyiwe, bantfwabami nami sesilele, ngingeke ngivukele kukunika loko!’ Manje-ke bese kwentekani? 8Ase nginitjele naku kutsi: Nome abengeke avuke amnike letinkhwa ngobe angumngani wakhe, kodvwa utamnika konkhe lakudzingako, ngobe abengenamahloni ekumbekela siye ngekumcela.

9

11:9
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Joh. 14:13
15:7
16:23
1 Joh. 3:22
Jak. 1:5
“Ngako-ke ngiyanitjela ngitsi kini: Celani, niyawunikwa; funani, niyawutfola; nconcotsani, niyawuvulelwa umnyango; 10ngobe wonkhe locelako uyaphiwa, lofunako uyatfola, nalonconcotsako uyavulelwa. 11Nine bobabe, ningakwenta yini kutsi nangabe umsa wakho acela inhlanti bese umnika inyoka?Letinye tincwadzi tekucala tengeta “nakacela sinkhwa bese umnika litje” 12Nome kukhona yini longanika umsa wakhe fecela, kantsi ucela licandza? 13Nome ningakalungi kodvwa niyakwati kupha bantfwabenu tintfo letinhle, kakhulu kangakanani-ke, Babe losezulwini uyawubanika Moya Longcwele labo labamcelako.”

Jesu naBhelzebule

(Mat. 12:22-30; Mak. 3:20-27)

14Jesu abekhipha lidimoni lelingakhulumi; nasalikhiphile lelidimoni, lendvodza yacala yakhuluma; tamangala ticumbi tebantfu, 15

11:15
Mat. 9:34
10:25
kodvwa labanye batsi: “NguBhelzebule, inkhosi yemadimoni, lomnika emandla ekukhipha lamadimoni.”

16

11:16
Mat. 12:38
16:1
Mak. 8:11
Labanye batimisela kumgiba, ngako-ke, base bamcela kutsi ente sibonakaliso lesivela ezulwini. 17Kodvwa Jesu ayibona imicabango yabo, wase utsi kubo: “Lonkhe live lelehlukana emacembu bese alwa odvwana, alimi, lisheshe liwe; umndeni lowehlukene ekhatsi awumi, uyacitseka. 18Ngako-ke nangabe umbuso waSathane wehlukene emacembu lalwa odvwana, ungema njani? Nitsi ngikhipha emadimoni, ngobe nginikwe nguBhelzebule emandla ekwenta loko. 19Nangabe emadimoni ngiwakhipha kanjalo, pho, lenihambisana nabo bawakhipha kanjani?

“Ngako-ke labo lenihambisana nabo ngibo labanilahlako. 20Kodvwa nangabe ngiwakhipha ngemandla aNkulunkulu, loko-ke kufakazela kutsi umbuso waNkulunkulu sewufikile kini.

21“Nangabe umuntfu lonemandla, ahlome aphelele, bese ugadza indlu yakhe, tonkhe timphahla takhe tiphephile. 22

11:22
Khol. 2:15
Kodvwa nangabe umuntfu lonemandla kunaye alwa naye amehlule, uchwaga tonkhe letikhali abegungubele ngato, atenetise bangani bakhe.

23

11:23
Mak. 9:40
“Wonkhe longekho ngakimi, uphambene nami; longangisiti ekubutseni, uyasakata.”

Kubuyela kwemoya lomubi

(Mat. 12:43-45)

24“Umoya lomubi nasewuphumile kumuntfu, uhamba yonkhe indzawo leyomile ehlane ufuna indzawo yekuphumula; nangabe ungayitfoli bese utsi: ‘Angibuyele kulendlu yami lengayishiya!’ 25Ngako-ke uyancandzeka ukhandze lendlu ishanyelwe, ikhanya, ihlobile, konkhe kubekwe ngabolonina. 26

11:26
Joh. 5:14
Heb. 6:4
10:26
2 Phet. 2:20
Bese uyahamba ulandza leminye imimoya lesikhombisa, lemibi kakhulu kunawo, bese iyangena seyihlala lapho. Ngako emvakwaloko lomuntfu sewubasesimeni lesibi kakhulu kunesakucala.”

Kubusiseka kweliciniso

27

11:27
Luk. 1:28,42,48
Watsi asakhuluma Jesu, kwase kuphahluka lomunye umfati esicunjini watsi kuye: “Maye, ubusisiwe lomfati lowakutala nalamabele lakumunyisa!”

28

11:28
Mat. 7:21
Luk. 8:15,21
Rom. 2:13
Jak. 1:22
Kodvwa Jesu wamphendvula watsi: “Yebo, kunjalo, kodvwa lokukhulu kutsi: Babusisiwe labo labeva livi laNkulunkulu, bese bayalenta.”

Bafuna sibonakaliso

(Mat. 12:38-42; Mak. 8:12)

29

11:29
Mat. 16:4
Mak. 8:12
Sicumbi sisandza, Jesu wachubeka watsi: “Lesitukulwane lesi situkulwane lesibi, sifuna sibonakaliso, kepha kute sibonakaliso lesitawunikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso saJona. 30
11:30
Joh. 3:4
Njengobe Jona waba sibonakaliso kubantfu baseNineve, kanjalo neNdvodzana yeMuntfu iyawuba sibonakaliso kulesitukulwane. 31
11:31
1 Khos. 10:1-10
2 Khr. 9:1-12
Hez. 16:51
Mhlazana welilanga lekwehlulelwa indlovukazi yaseningizimu iyawusukuma isilahle ngelicala lesitukulwane salamuhla, ngobe yahamba yadzabula umhlaba yayawulalela kuhlakanipha kwemfundziso yaSolomoni; ngiyanitjela ngitsi: Kukhona lomkhulu kunaSolomoni la. 32
11:32
Joh. 3:5
Ngelilanga lekwehlulelwa bantfu baseNineve bayawusukuma basilahle ngelicala lesitukulwane; ngobe baphendvuka nabashunyayelwa nguJona, ngiyanitjela ngitsi: Kukhona lomkhulu kunaJona la.”

Kukhanya kwemtimba

(Mat. 5:15; 6:22-23)

33

11:33
Mat. 5:15
Mak. 4:21
Luk. 8:16
“Kute umuntfu lowokhela sibane abese usifihla ngaphansi kwesitja; kodvwa esikhundleni saloko usibeka elutsini, entele kutsi labangenako batewubona lokukhanya. 34Liso lakho lisibane semtimba wakho. Nangabe liso lakho likhanya, nemtimba wakho wonkhe unekukhanya; kodvwa nangabe liso lakho lingaboni kahle, nemtimba wakho wonkhe ubasebumnyameni. 35Caphelani-ke kutsi lokukhanya lokukini kungabi bumnyama. 36Nangabe umtimba wakho wonkhe unekukhanya, kungabikho nalencane indzawana lesemnyameni, utawukhanya wonkhe, njengesibane nasikhanya kakhulu.”

Jesu ulahla baFarisi netati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Mak. 12:38-40; Luk. 20:45-47)

37Jesu nasacedze kukhuluma, lomunye umFarisi wammema kutsi ayewudla kakhe; waya, wafike wadla. 38LomFarisi wamangala kakhulu nakabona kutsi Jesu udle angakagezi. 39Ngako iNkhosi yatsi:

“Nine baFarisi, nigeza lingephandle lenkomishi nelipulede, kodvwa ngekhatsi nigcwele bumiti nebubi. 40Nine tilima! Lona lowenta lingephandle akusiye yini lowenta lingekhatsi? 41Kodvwa banikeni labaphuyile lokusetinkomishini nemapuledini enu, konkhe kutabe kuhlambulukile kini.

42

11:42
Lev. 27:30
Num. 18:21
Mik. 6:8
“Kodvwa maye kini, baFarisi! Ngobe nikhipha kwelishumi kwashaladi, napelepele, netinandzisi tonkhe nivilaphele kulunga nekutsandza Nkulunkulu; loko benifanele kukwenta ngaphandle kwekukuvilaphela loku.

43“Maye kini, baFarisi! Nitsandza titulo letincono emasinagogeni nibingelelwe ngekuhlonishwa nasetimakethe. 44Maye kini! Ninjengemadliza langasabonakali, nebantfu sebahamba etikwawo ngobe bangasawaboni.”

45Lomunye wetati temtsetfo wase utsi kuye: “Mfundzisi, nawusho loko wetfuka natsi phela.”

46Jesu waphendvula watsi: “Maye kini nani futsi, tati temtsetfo! Netfwesa bantfu imitfwalo lekulukhuni kuyetfwala, kodvwa nani matfupha aniyitsintsi ngisho nangemuno wenu leyo mitfwalo.

47“Maye kini! Nenta emadliza ebaphrofethi lababulawa bokhokho benu abe mahle. 48Nani matfupha niyakuvuma kutsi loko lokwentiwa bokhokho benu kulungile; ngobe babulala baphrofethi, nine senakha emadliza abo. 49

11:49
Taga 8:1
Jer. 7:25
25:4
Imis. 5:40
22:19
2 Khor. 4:8
Heb. 11:36
Ngako-ke kuHlakanipha kwaNkulunkulu kwatsi: ‘Ngiyawubatfumela baphrofethi nebaphostoli; labanye babo bayawubabulala babahluphe!’ 50Ngako yonkhe ingati yebaphrofethi leyacitfwa seloku kwasekelwa umhlaba iyawubitwa etikwalesitukulwane, 51
11:51
Gen. 4:8
2 Khr. 24:20-21
kusukela ekucitfweni kwengati ya-Abela kuze kufike ekucitfweni kwengati yaZakhariya, lowabulawa emkhatsini welilati nendzawo lengcwele. Yebo, ngiyanitjela, iyawubitwa kulesitukulwane.

52“Maye kini, tati temtsetfo! Nitsatse sikhiya sekuvula umnyango welwati, nine matfupha anikangeni ngekhatsi, konje nibavimbele labo labafuna kungena ngekhatsi.”

53Nasesuka kuleyo ndzawo, tati temtsetfo nebaFarisi bacala kumchukuluta bacondze kumcansula ngekumbuta imibuzo leminyenti ngetintfo letinyenti. 54Betama kumetsiya bentela kumgiba ngalokubi labengahle akukhulume.

12

Secwayiso ngekutentisa

(Mat. 10:26-27; 16:6)

121

12:1
Mat. 16:6
Mak. 8:15
Tatsi lapho ticumbi tebantfu tisondzela madvutane, bantfu banyatselana ngenca yebunyenti, Jesu wase utsi kubafundzi bakhe kucala: “Caphelani imvubelo yebaFarisi yekutentisa. 2
12:2
Mak. 4:22
Luk. 8:17
Konkhe lokumbonyiwe kuyawugwatjulwa, yonkhe imfihlo iyakwatiwa. 3Ngako-ke, konkhe lenakusho ebumnyameni kuyawuvakala ekukhanyeni, lenake nakuhleba emasitseleni kuyawuba yindzaba lesematseni.”

Lofanele kwesatjwa

(Mat. 10:28-31)

4“Ngiyanitjela, tihlobo tami, ngitsi: Ningabesabi labo lababulala umtimba kodvwa bangenamandla ekwenta lokubi lokungetulu kwaloko. 5Kodvwa ngitaneluleka ngalenifanele kumesaba. Mesabeni lowo longuYena anemandla ekubulala umtimba aphindze ashisane esihogweni; yebo, nginitjela ngitsi: Yesabani lowo!

6“Boncedze labasihlanu ababiti emasenti lamabili yini? Noko Nkulunkulu akakhohlwa ngisho nome munye wabo. 7Hhawu, ingani netinwele tenhloko yenu tibaliwe. Ngako ningesabi; nine nibaluleke kakhulu kunaboncedze labanyenti.”

Kuvuma nekuphika Khristu

(Mat. 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Nginitjela kutsi: Longivuma embikwebantfu kutsi wami, iNdvodzana yeMuntfu nayo iyawumvuma embikwetingilosi taNkulunkulu. 9Kodvwa lowo longiphika embikwebantfu kutsi akasiye wami, iNdvodzana yeMuntfu nayo iyawumphika embikwetingilosi taNkulunkulu.

10

12:10
Mat. 12:31-32
Mak. 3:28-29
Joh. 5:16
Heb. 6:4
10:26
“Nome ngubani lokhuluma kabi ngeNdvodzana yeMuntfu, uyawutsetselelwa; kodvwa lowo lowetfuka Moya Longcwele, angeke atsetselelwe.

11

12:11-12
Mat. 10:19-20
Mak. 13:11
Luk. 21:14-15
“Nabaniletsa kutenigweba emasinagogeni, nome embikwebabusi nemakhosi, ningakhatsateki ngekutsi niyawutsini nitiphendvulele njani. 12Ngobe Moya Longcwele uyawunifundzisa ngaso leso sikhatsi lenifanele kukusho.”

Umfanekiso ngesicebi lesisilima

13Lomunye abesesicunjini wase utsi kuJesu: “Mfundzisi, tjela umnaketfu kutsi angabele incenye yelifa.”

14Kodvwa wamphendvula watsi: “Ndvodza, ngubani losangente umehluleli nemenetisi kini?” 15

12:15
1 Thim. 6:7
Watsi kubo: “Caphelani, nikubalekele konkhe kufisa lokubi; ngobe imphilo yemuntfu ayinconotiswa bunjinga bakhe.”

16Wase ubatjela umfanekiso watsi: “Emasimi esicebi enta sivuno lesikhulu; 17sase sicabanga enhlitiyweni yaso satsi: ‘Manje sengitakwente njani, ngobe ayisekho indzawo yekugcina lesivuno sami?’ 18Sachubeka satsi: ‘Ngitakwenta naku: Ngitawubhidlita tonkhe tinyango tami, bese ngakha letinkhulu, lapho ngitawugcina khona sonkhe sivuno netimphahla tami, 19bese ngikhuluma ngedvwana ngitsi: Cha, senginetimphahla lengitibekele tona teminyaka leminyenti; angikhululeke, ngidle, nginatse, ngijabule!’ 20Kodvwa Nkulunkulu watsi kuso: ‘Silima! Kulobusuku balamuhla umphefumulo wakho uyabitwa kuwe; pho, letintfo lesewutilungisile titawuba tabani?’

21“Kunjalo-ke kulowo lotibekela umcebo, kantsi akacebi kuNkulunkulu.”

Kwetsemba Nkulunkulu

(Mat. 6:25-34)

22

12:22
Mat. 6:25
Fil. 4:6
Heb. 13:5
1 Phet. 5:7
Jesu wase utjela bafundzi bakhe utsi: “Ngako-ke nginitjela kutsi: Ningakhatsateki ngemphilo yenu, nekutsi nitawudlani, nangekutsi nitakwembatsani emitimbeni yenu. 23Ngobe imphilo ibaluleke kakhulu kunekudla, nemtimba ubaluleke kakhulu kunetimphahla. 24Ase nibuke emangangane! Akahlanyeli akavuni; ate tincolobane netilulu, kodvwa noko Nkulunkulu uyawondla. Nibaluleke kakhulu kangakanani-ke nine kunetinyoni! 25Ngubani nje lapha emkhatsini wenu longatsi ngekunanta kwakhe kwengeteke iminyaka lembalwa ngetulu kwemphilo yakhe? 26Nangabe ningeke nibe nemandla ekwenta loku lokuncane kangaka, nitihluphelani ngaloku lokunye?

27

12:27
1 Khos. 10:4-7
2 Khr. 9:3-6
“Ase nibheke kutsi timbali tikhula njani! Atisebenti nome tititfungele timphahla. Kodvwa nginitjela kutsi, naSolomoni, labenjinge kangaka, abete timphahla letatihlotjiswe kwendlula ngisho nayinye yaletimbali. 28Nangabe Nkulunkulu embatsisa tjani besiganga lobukhona lamuhla, kusasa abusekho sebushile, angeke yini etsembeke kutsi anganembatsisa nani? Maye, bantfu bekukholwa lokuncane! 29Ngako ningakhatsateki ngekufuna leningahle nikudle nikunatse; netingcondvo tenu tingakhatsateki. 30Ngobe tonkhe tive temhlaba tifuna letintfo; neYihlo uyati kutsi niyatidzinga letintfo. 31
12:31
Hla. 37:25
Esikhundleni saloko, funani umbuso wakhe, khona-ke tonkhe letintfo titawuba tenu.”

Umcebo ezulwini

(Mat. 6:19-21)

32“Ningesabi, mhlambi lomncane, ngobe uYihlo utfokotela kona kutsi aninike umbuso. 33

12:33
Mat. 6:19
Luk. 16:9
18:22
Imis. 2:45
Tsengisani ngako konkhe leninako, bese nabela labeswele. Tiphatseleni tipatji letingagugi, nigcine umcebo wenu ezulwini, lapho ungeke unciphe khona, kute nelisela lelingefika kuwo, kute ngisho nemvunya longawudla. 34Ngobe lapho umcebo wenu ukhona, ngulapho nenhlitiyo yenu itawuba khona.”

Tisebenti letilindzile

35

12:35
Eks. 12:11
Mat. 25:1-13
Ef. 6:14
1 Phet. 1:13
“Hlalani tinkhalo tenu tiboshiwe netibane tenu tivutsa, 36
12:36
Mak. 13:34-36
Njengetisebenti letilindzele kufika kwemnumzane wato aphuma edzilini, khona atewutsi nakefika anconcotsa, tisheshe timvulele umnyango. 37Maye, tibusisekile leto tisebenti letiyakukhandvwa ngumnumzane wato tilindzele tingakalali! Ngicinisile, ngitsi kini, uyawubopha acinise libhande lakhe elukhalweni, atihlalise phansi, atiphe kudla. 38Maye, tibusisiwe nakatikhandza tilindzele, nome ngabe ufike ekhatsi nebusuku nome kusengakasi! 39
12:39-40
Mat. 24:43-44
Kodvwa yatini loku, kutsi kube lomniyo wendlu bekati sikhatsi sekufika kwelisela, abeyawulindza indlu yakhe kuze ingetikugcekezwa. 40Nani futsi, lindzani, ngobe iNdvodzana yeMuntfu iyawufika ngesikhatsi leningakasilindzeli.”

Sisebenti lesetsembekile nome lesingaketsembeki

(Mat. 24:45-51)

41Phetro watsi: “Nkhosi, utjela tsine sodvwa yini lomfanekiso, nome uwucondzise kubo bonkhe bantfu?”

42INkhosi yaphendvula yatsi: “Ngubani-ke losisebenti lesetsembekile nalesihlakaniphile lesiyawutfunywa kutsi sicize indlu yenkhosi kanye nekunika letinye tisebenti kudla lokutifanele nangesikhatsi lesifanele? 43Sibusisiwe leso sisebenti lesiyawukhandvwa yinkhosi yaso senta tonkhe timfanelo talelo khaya nayibuyako. 44Ecinisweni leso sisebenti siyawunikwa umsebenti wekutsi siphatse tonkhe timphahla talenkhosi, 45kodvwa nangabe lesisebenti sicabange satsi: ‘Inkhosi yami isalibele,’ bese sishaya tonkhe letinye tisebenti, letidvuna naletisikati, sihlaphate kudla, sinatse sidzakwe, 46lenkhosi yaso iyawufika ngelilanga nangesikhatsi lesingakasilindzeli isijezise, isihlanganise nalabangetsembeki.

47“Sisebenti lesatiko kutsi inkhosi yaso ifuna senteni, kodvwa singatilungiseleli kutsi sente loko lokufunwa yinkhosi yaso, siyawujeziswa ngekushaywa kakhulu; 48kodvwa sisebenti lesingati kutsi inkhosi yaso ifunani, bese senta lokubi lesifanele sishayelwe kona, siyawujeziswa ngekushaywa kancane. Umuntfu lonikwe lokukhulu, kuyawudzingeka lokukhulu kuye; umuntfu lonikwe lokukhulu kakhulu, kuyawudzingeka lokukhulu kakhulu kuye.”

Jesu uletse kwehlukana

(Mat. 10:34-36)

49“Ngitele kutakokhela umlilo emhlabeni, maye, ngifisa shangatsi ngabe sewokhelekile!

50

12:50
Mat. 20:22
26:38
Mak. 10:38
Joh. 12:27
“Kunembhabhatiso lengitawemukela; maye, ngicindzetelekile, uyawudzimate wendlule! 51
12:51
Mat. 10:34
Nicabanga kutsi ngiletse kuthula yini emhlabeni? Cha, hhayi kuthula, kodvwa ngiletse kwehlukana. 52Kusukela manje indlu lenebantfu labasihlanu itakwehlukana, labatsatfu bacabane nalababili, lababili nalabatsatfu. 53
12:53
Mik. 7:6
Bayawucabana, uyise nendvodzana, indvodzana neyise, unina nendvodzakati, indvodzakati nenina, uninatala nemalukatane, malukatane neninatala.”

Kucondza sikhatsi

(Mat. 16:2-3)

54

12:54
Mat. 16:2
Jesu wachubeka watsi eticumbini tebantfu: “Nanibona lifu lemvula lichamuka ngasenshonalanga, niyaye nitsi: ‘Litakuna,’ livele line. 55Naniva umoya lochamuka eningizimu uhhusha, niyaye nitsi: ‘Kutawushisa,’ livele lishise. 56Batentisi! Ngekubuka umhlaba nesibhakabhaka niyakwati kufundza lesikushoko; pho, nehlulwa yini kufundza inchazelo yaletikhatsi talamuhla?”

Lungisanani naleningevani naye

(Mat. 5:25-26)

57“Anitiboneli ngani kutsi ngukuphi lokulungile? 58

12:58
Mat. 5:25
Nangabe umuntfu akumangalele enkantolo, yetama ngawo onkhe emandla akho kulungisana naye endleleni nisaya kuyawuliteka lelicala, kuze angetikufikisa embikwemehluleli, ngobe umehluleli utakunikela emaphoyiseni, wona akufake ejele. 59Lapho-ke ngikutjela kutsi, ungeke uphume ungakayikhiphi yonkhe inhlawulo.”

13

Shiyani tono tenu nome nife-ke

131Ngaso leso sikhatsi labanye bantfu batjela Jesu ngebantfu baseGalile labatsi banikela umnikelo wekushiswa kuNkulunkulu, Philatu wababulala. 2Jesu wabaphendvula watsi: “Njengobe babulawa-ke laba baseGalile, nicabanga kutsi loko kusho kutsi bona babetoni kakhulu yini kunalabanye bantfu baseGalile? 3Cha! Nginitjela kutsi, nangabe nani ningatishiyi tono tenu, niyawubhubha njengabo. 4Nome-ke nicabanga kutsi laba labebali-18 baseSilowama lokwawela kubo umbhoshongo wababulala, bona babebabi kakhulu yini kunabo bonkhe bantfu lababehlala eJerusalema? 5Cha! Nginitjela kutsi, nangabe nani ningashiyi tono tenu, niyawubhubha njengabo.”

Umfanekiso ngemkhiwa longatseli

6Jesu wase ubatjela nankhu umfanekiso lotsi: “Lenye indvodza beyinesihlahla semkhiwa engadzeni yayo. Yaya kuyawufuna emakhiwa kulesihlahla, yakhandza kutsi kute. 7Ngako yase itsi esisebentini sayo sengadze: ‘Ase ubuke lesihlahla, sengite lapha iminyaka lemitsatfu ngitewukha emakhiwa kodvwa angiwakhandzi, sigece siwe! Yini siloku sichubeka sisebentisa lomhlabatsi mahhala?’ 8Kodvwa sisebenti sengadze samphendvula satsi: ‘Mnumzane, ase umane usiyekele kulomnyaka kuphela; ngitase ngisimbele umsele usitungelete, bese ngisifakela umcuba. 9Nangabe-ke sitsela nyakenye, kuyawuba ncono; kodvwa nasingatseli, utabe sewuyasijuba-ke.’ ”

Jesu uphilisa umfati losishosha, ngeliSabatha

10Ngalelinye liSabatha Jesu abefundzisa esinagogeni. 11Khona lapho bekunemfati labenemoya lomubi lowase umgulise iminyaka leli-18; abesagobene angasakwati nekuhamba eme acondze atsi tfwi! 12Jesu watsi nakambona, wambita watsi: “Mfati, sewukhululekile ekuguleni kwakho.”

13Wambeka tandla, masinyane umfati weluleka waphila, wadvumisa Nkulunkulu.

14

13:14
Eks. 20:9-10
Dut. 5:13-14
Siphatsimandla selisinagoge satfukutsela ngekutsi Jesu abesaphilise ngeliSabatha; ngako sakhuluma kubantfu satsi: “Asitfupha emalanga lesifanele sisebente ngawo; ngako-ke nibota ngalawo malanga kutewuphiliswa, kodvwa hhayi ngeliSabatha.”

15INkhosi yasiphendvula yatsi: “Nine batentisi! Lomunye wenu angete ayikhipha yini inkhabi nome imbongolo esibayeni ayeyinatsisa ngeliSabatha? 16Manje-ke nansi lendvodzakati lesitukulwane sa-Abrahama lebeseyiboshwe nguSathane iminyaka leli-18, akukafaneli yini kutsi ikhululwe ekuboshweni kwayo ngeliSabatha?”

17Lemphendvulo yakhe yenta tonkhe titsa takhe taba nemahloni, kantsi bantfu bonkhe bebajabulela tonkhe timangaliso labetenta.

Umfanekiso ngenhlanyelo yendlulamitsi

(Mat. 13:31-32; Mak. 4:30-32)

18Ngako-ke Jesu watsi: “Umbuso waNkulunkulu ufanana nani? Ngingawufanisa nani nje? 19Ufanana nenhlanyelo yendlulamitsi leyatsatfwa ngumuntfu wayihlanyela ensimini yakhe. Lenhlanyelo yakhula yaba sihlahla, netinyoni letindiza emoyeni takha tidleke tato emagaleni aso.”

Umfanekiso ngembiliso

(Mat. 13:33)

20Jesu waphindze wabuta watsi: “Umbuso waNkulunkulu ngingawufanisa nani nje? 21Ngingawufanisa nembiliso leyatsatfwa ngumfati wayihlanganisa nemabinta lamatsatfu afulaha, yakhukhumuka lenhlama.”

Umnyango lomncane

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Jesu wadzabula emkhatsini wemadolobha nemadolobhana acondze eJerusalema, ahamba afundzisa. 23Lomunye wambuta watsi: “Nkhosi, kutawusindziswa bantfu labambalwa yini kantsi?”

Jesu watsi kubo: 24

13:24
Mat. 7:13
“Phikelelani kungena ngemnyango lomncane; ngobe banyenti bantfu labatakwetama kungena ngawo, kodvwa bayakwehluleka.

25

13:25
Mat. 7:21
25:11
“Umnikati wendlu nasekasukumile wavala umnyango, niyakuma ngephandle ninconcotse nitsi: ‘Nkhosi, sivulele umnyango!’ Uyakuniphendvula atsi: ‘Anginati lapho niphuma khona!’ 26Niyawube seniphendvula nitsi: ‘Sadla, sanatsa nawe; wafundzisa futsi, etitaladini telidolobha lakitsi.’ 27
13:27
Hla. 6:8
Kodvwa yena uyawutsi: ‘Ngiyanitjela ngitsi: Anginati lapho niphuma khona. Nyamalalani lapha embikwami, benti balokubi!’

28

13:28
Mat. 22:13
25:30
“Lapho niyawukhala kudzimate kugedletele ematinyo, nanibona Abrahama, na-Isaka, naJakobe, nabo bonkhe baphrofethi embusweni waNkulunkulu nibe nine nivalelwe ngephandle.

29

13:29
Mat. 8:11-12
“Bantfu bayawuta baphuma emphumalanga nasenshonalanga, enyakatfo naseningizimu bahlale etafuleni embusweni waNkulunkulu. 30
13:30
Mat. 19:30
20:16
Mak. 10:31
Lapho-ke laba lababekugcina bayawuba bekucala, laba lababekucala babe bekugcina.”

Lutsandvo lwaJesu ngeJerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Khona lapho nje kwase kufika labanye baFarisi bete kuJesu batsi kuye: “Suka lapha uhambe uye kulenye indzawo, ngobe Herodi ufuna kukubulala.”

32Jesu wabaphendvula watsi: “Hambani nitjele leyo mphungutja nitsi: ‘Ngikhipha emadimoni ngiphilise lamuhla nakusasa, lomsebenti wami ngiyawucedzela ngemhlomunye.’ 33Noko kufanele kutsi ngibesendleleni lamuhla nakusasa nangemhlomunye, ngobe kungeke kwenteke kutsi umphrofethi abulawelwe nome kukuphi ngaphandle kwaseJerusalema.

34

13:34
Isa. 31:5
65:2
Jer. 7:13
Mat. 23:37
“Jerusalema, Jerusalema! Ubulala baphrofethi, ugcobe ngematje titfunywa taNkulunkulu letitfunyelwe kuwe! Sekukangaki ngifuna kufukamela bonkhe bantfu bakho, njengesikhukhukati sifukamela emantjwele ngaphansi kwemaphiko aso, kodvwa awuzange ungivumele! 35
13:35
Hla. 118:26
Jer. 7:14
22:5
Mik. 3:12
Luk. 19:43
Buka-ke manje likhaya lakho selilahliwe, ngiyakutjela kutsi, ungeke usangibona, kuze kufike sikhatsi lapho uyawutsi: ‘Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi.’ ”