Siswati 1996 (SWA96)
11

Jesu ufundzisa ngekuthandaza

(Mat. 6:9-13; 7:7-11)

111Ngalelinye lilanga Jesu abethandaza endzaweni letsite. Nasacedzile, lomunye webafundzi bakhe watsi kuye: “Nkhosi, sifundzise kuthandaza njengaJohane lowafundzisa bafundzi bakhe.”

2Jesu wase utsi kubo:

“Nanithandaza, nibotsi:

‘Babe,Mat. 6:9: “... wetfu losezulwini ...”

alingcweliswe libito lakho,

umbuso wakho awute.

3Siphe lamuhla kudla kwetfu

njengasemalangeni onkhe.

4Sitsetselele netono tetfu,

njengobe natsi sibatsetselela labo labasonako.

Ungasingenisi ekulingweni.’ ”

5Jesu wase utsi kubafundzi bakhe: “Ase ngitsi lomunye wenu nangabe aye endlini yemngani wakhe ekhatsi nebusuku afike atsi: ‘Mngami, ngicela ungenanisele tinkhwa letintsatfu. 6Ngifikelwe ngumngani wami lophuma khashane, kantsi anginako nalokuncane nje lokuya ngasetfunjini lengingamnika kona!’ 7Ase ngitsi-ke lomnganakhe uyawuphendvula atsi: ‘Ungangiyabuli, umnyango sewukhiyiwe, bantfwabami nami sesilele, ngingeke ngivukele kukunika loko!’ Manje-ke bese kwentekani? 8Ase nginitjele naku kutsi: Nome abengeke avuke amnike letinkhwa ngobe angumngani wakhe, kodvwa utamnika konkhe lakudzingako, ngobe abengenamahloni ekumbekela siye ngekumcela.

9

11:9
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Joh. 14:13
15:7
16:23
1 Joh. 3:22
Jak. 1:5
“Ngako-ke ngiyanitjela ngitsi kini: Celani, niyawunikwa; funani, niyawutfola; nconcotsani, niyawuvulelwa umnyango; 10ngobe wonkhe locelako uyaphiwa, lofunako uyatfola, nalonconcotsako uyavulelwa. 11Nine bobabe, ningakwenta yini kutsi nangabe umsa wakho acela inhlanti bese umnika inyoka?Letinye tincwadzi tekucala tengeta “nakacela sinkhwa bese umnika litje” 12Nome kukhona yini longanika umsa wakhe fecela, kantsi ucela licandza? 13Nome ningakalungi kodvwa niyakwati kupha bantfwabenu tintfo letinhle, kakhulu kangakanani-ke, Babe losezulwini uyawubanika Moya Longcwele labo labamcelako.”

Jesu naBhelzebule

(Mat. 12:22-30; Mak. 3:20-27)

14Jesu abekhipha lidimoni lelingakhulumi; nasalikhiphile lelidimoni, lendvodza yacala yakhuluma; tamangala ticumbi tebantfu, 15

11:15
Mat. 9:34
10:25
kodvwa labanye batsi: “NguBhelzebule, inkhosi yemadimoni, lomnika emandla ekukhipha lamadimoni.”

16

11:16
Mat. 12:38
16:1
Mak. 8:11
Labanye batimisela kumgiba, ngako-ke, base bamcela kutsi ente sibonakaliso lesivela ezulwini. 17Kodvwa Jesu ayibona imicabango yabo, wase utsi kubo: “Lonkhe live lelehlukana emacembu bese alwa odvwana, alimi, lisheshe liwe; umndeni lowehlukene ekhatsi awumi, uyacitseka. 18Ngako-ke nangabe umbuso waSathane wehlukene emacembu lalwa odvwana, ungema njani? Nitsi ngikhipha emadimoni, ngobe nginikwe nguBhelzebule emandla ekwenta loko. 19Nangabe emadimoni ngiwakhipha kanjalo, pho, lenihambisana nabo bawakhipha kanjani?

“Ngako-ke labo lenihambisana nabo ngibo labanilahlako. 20Kodvwa nangabe ngiwakhipha ngemandla aNkulunkulu, loko-ke kufakazela kutsi umbuso waNkulunkulu sewufikile kini.

21“Nangabe umuntfu lonemandla, ahlome aphelele, bese ugadza indlu yakhe, tonkhe timphahla takhe tiphephile. 22

11:22
Khol. 2:15
Kodvwa nangabe umuntfu lonemandla kunaye alwa naye amehlule, uchwaga tonkhe letikhali abegungubele ngato, atenetise bangani bakhe.

23

11:23
Mak. 9:40
“Wonkhe longekho ngakimi, uphambene nami; longangisiti ekubutseni, uyasakata.”

Kubuyela kwemoya lomubi

(Mat. 12:43-45)

24“Umoya lomubi nasewuphumile kumuntfu, uhamba yonkhe indzawo leyomile ehlane ufuna indzawo yekuphumula; nangabe ungayitfoli bese utsi: ‘Angibuyele kulendlu yami lengayishiya!’ 25Ngako-ke uyancandzeka ukhandze lendlu ishanyelwe, ikhanya, ihlobile, konkhe kubekwe ngabolonina. 26

11:26
Joh. 5:14
Heb. 6:4
10:26
2 Phet. 2:20
Bese uyahamba ulandza leminye imimoya lesikhombisa, lemibi kakhulu kunawo, bese iyangena seyihlala lapho. Ngako emvakwaloko lomuntfu sewubasesimeni lesibi kakhulu kunesakucala.”

Kubusiseka kweliciniso

27

11:27
Luk. 1:28,42,48
Watsi asakhuluma Jesu, kwase kuphahluka lomunye umfati esicunjini watsi kuye: “Maye, ubusisiwe lomfati lowakutala nalamabele lakumunyisa!”

28

11:28
Mat. 7:21
Luk. 8:15,21
Rom. 2:13
Jak. 1:22
Kodvwa Jesu wamphendvula watsi: “Yebo, kunjalo, kodvwa lokukhulu kutsi: Babusisiwe labo labeva livi laNkulunkulu, bese bayalenta.”

Bafuna sibonakaliso

(Mat. 12:38-42; Mak. 8:12)

29

11:29
Mat. 16:4
Mak. 8:12
Sicumbi sisandza, Jesu wachubeka watsi: “Lesitukulwane lesi situkulwane lesibi, sifuna sibonakaliso, kepha kute sibonakaliso lesitawunikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso saJona. 30
11:30
Joh. 3:4
Njengobe Jona waba sibonakaliso kubantfu baseNineve, kanjalo neNdvodzana yeMuntfu iyawuba sibonakaliso kulesitukulwane. 31
11:31
1 Khos. 10:1-10
2 Khr. 9:1-12
Hez. 16:51
Mhlazana welilanga lekwehlulelwa indlovukazi yaseningizimu iyawusukuma isilahle ngelicala lesitukulwane salamuhla, ngobe yahamba yadzabula umhlaba yayawulalela kuhlakanipha kwemfundziso yaSolomoni; ngiyanitjela ngitsi: Kukhona lomkhulu kunaSolomoni la. 32
11:32
Joh. 3:5
Ngelilanga lekwehlulelwa bantfu baseNineve bayawusukuma basilahle ngelicala lesitukulwane; ngobe baphendvuka nabashunyayelwa nguJona, ngiyanitjela ngitsi: Kukhona lomkhulu kunaJona la.”

Kukhanya kwemtimba

(Mat. 5:15; 6:22-23)

33

11:33
Mat. 5:15
Mak. 4:21
Luk. 8:16
“Kute umuntfu lowokhela sibane abese usifihla ngaphansi kwesitja; kodvwa esikhundleni saloko usibeka elutsini, entele kutsi labangenako batewubona lokukhanya. 34Liso lakho lisibane semtimba wakho. Nangabe liso lakho likhanya, nemtimba wakho wonkhe unekukhanya; kodvwa nangabe liso lakho lingaboni kahle, nemtimba wakho wonkhe ubasebumnyameni. 35Caphelani-ke kutsi lokukhanya lokukini kungabi bumnyama. 36Nangabe umtimba wakho wonkhe unekukhanya, kungabikho nalencane indzawana lesemnyameni, utawukhanya wonkhe, njengesibane nasikhanya kakhulu.”

Jesu ulahla baFarisi netati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Mak. 12:38-40; Luk. 20:45-47)

37Jesu nasacedze kukhuluma, lomunye umFarisi wammema kutsi ayewudla kakhe; waya, wafike wadla. 38LomFarisi wamangala kakhulu nakabona kutsi Jesu udle angakagezi. 39Ngako iNkhosi yatsi:

“Nine baFarisi, nigeza lingephandle lenkomishi nelipulede, kodvwa ngekhatsi nigcwele bumiti nebubi. 40Nine tilima! Lona lowenta lingephandle akusiye yini lowenta lingekhatsi? 41Kodvwa banikeni labaphuyile lokusetinkomishini nemapuledini enu, konkhe kutabe kuhlambulukile kini.

42

11:42
Lev. 27:30
Num. 18:21
Mik. 6:8
“Kodvwa maye kini, baFarisi! Ngobe nikhipha kwelishumi kwashaladi, napelepele, netinandzisi tonkhe nivilaphele kulunga nekutsandza Nkulunkulu; loko benifanele kukwenta ngaphandle kwekukuvilaphela loku.

43“Maye kini, baFarisi! Nitsandza titulo letincono emasinagogeni nibingelelwe ngekuhlonishwa nasetimakethe. 44Maye kini! Ninjengemadliza langasabonakali, nebantfu sebahamba etikwawo ngobe bangasawaboni.”

45Lomunye wetati temtsetfo wase utsi kuye: “Mfundzisi, nawusho loko wetfuka natsi phela.”

46Jesu waphendvula watsi: “Maye kini nani futsi, tati temtsetfo! Netfwesa bantfu imitfwalo lekulukhuni kuyetfwala, kodvwa nani matfupha aniyitsintsi ngisho nangemuno wenu leyo mitfwalo.

47“Maye kini! Nenta emadliza ebaphrofethi lababulawa bokhokho benu abe mahle. 48Nani matfupha niyakuvuma kutsi loko lokwentiwa bokhokho benu kulungile; ngobe babulala baphrofethi, nine senakha emadliza abo. 49

11:49
Taga 8:1
Jer. 7:25
25:4
Imis. 5:40
22:19
2 Khor. 4:8
Heb. 11:36
Ngako-ke kuHlakanipha kwaNkulunkulu kwatsi: ‘Ngiyawubatfumela baphrofethi nebaphostoli; labanye babo bayawubabulala babahluphe!’ 50Ngako yonkhe ingati yebaphrofethi leyacitfwa seloku kwasekelwa umhlaba iyawubitwa etikwalesitukulwane, 51
11:51
Gen. 4:8
2 Khr. 24:20-21
kusukela ekucitfweni kwengati ya-Abela kuze kufike ekucitfweni kwengati yaZakhariya, lowabulawa emkhatsini welilati nendzawo lengcwele. Yebo, ngiyanitjela, iyawubitwa kulesitukulwane.

52“Maye kini, tati temtsetfo! Nitsatse sikhiya sekuvula umnyango welwati, nine matfupha anikangeni ngekhatsi, konje nibavimbele labo labafuna kungena ngekhatsi.”

53Nasesuka kuleyo ndzawo, tati temtsetfo nebaFarisi bacala kumchukuluta bacondze kumcansula ngekumbuta imibuzo leminyenti ngetintfo letinyenti. 54Betama kumetsiya bentela kumgiba ngalokubi labengahle akukhulume.