Siswati 1996 (SWA96)
9

Jesu utfumela bafundzi bakhe labali-12

(Mat. 10:5-15; Mak. 6:7-13)

91Jesu wabita bafundzi bakhe labali-12 watsi abasondzele kuye; wase ubanika emandla, neligunya lekukhipha emadimoni nekuphilisa labanetifo. 2Wase uyabatfuma kutsi bayewushumayela umbuso waNkulunkulu baphilise nalabagulako.

3

9:3
Luk. 10:4-11
22:35
Watsi kubo: “Ningaphatsi lutfo lwalendlela, ningaphatsi naludvondvolo lwekudvondvolotela, nemgodla wetihambi, nekudla, nemali, ngisho nemphahla yekuntjintja. 4Lapho banemukela khona, hlalani kulelo khaya nize nihambe kulelo dolobha. 5
9:5
Imis. 13:51
Lapho banganemukeli khona lishiyeni lelo dolobha, nitsintsitse lutfuli etinyaweni tenu, kuze kube bufakazi bekunala kwabo.”

6Bahamba-ke, bangenela imiti ngemiti bashumayela liVangeli, baphilisa kuto tonkhe tindzawo.

Kudzidzeka kwaHerodi

(Mat. 14:1-12; Mak. 6:14-29)

7

9:7-8
Mat. 16:14
Mak. 8:28
Luk. 9:19
Herodi, inkhosi yaseGalile, weva ngato tonkhe letintfo letatenteka; wadzidzeka kakhulu, ngobe labanye bantfu bebatsi: “Johane uMbhabhatisi sewuvukile ekufeni;” 8labanye bebatsi ngu-Elija lotibonakalisile; kantsi labanye bebatsi ngulomunye webaphrofethi basendvulo lovuke ekufeni.

9

9:9
Luk. 23:8
Herodi watsi: “Ngayijuba inhloko yaJohane; kodvwa manje sengubani lona lesengiva ngaye konkhe loku?” Wase wetama kumbona.

Jesu wesutsisa sicumbi lesinemadvodza lati-5 000

(Mat. 14:13-21; Mak. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10Nase babuyile baphostoli, bafike batjela Jesu konkhe lababekwentile. Wase uhamba nabo uya edolobheni eBhethsayida. 11Tatsi kube tikuve loko leticumbi tebantfu, tamlandzela. Watemukela, wakhuluma ngembuso waNkulunkulu, waphilisa nalabo bebadzinga kuphiliswa.

12Nalishonako lilanga, baphostoli labali-12 beta kuye batsi: “Bacitse labantfu bahambe baye emitini nasemakhaya bayewutifunela kudla kanye nendzawo yekulala, ngobe ilihlane kakhulu lendzawo lesikuyo.”

13Kodvwa Jesu watsi kubo: “Banikeni nine matfupha labangahle bakudle.”

Baphendvula batsi: “Lesinako tinkhwa letisihlanu netinhlanti letimbili, ngaphandle kwekutsi siyewutsenga lokunye sitekwengeta, kuze kutekwenela bonkhe labantfu.”

14Bekungaba ti-5 000 temadvodza labelapho. Jesu watsi kubafundzi bakhe: “Hlalisani labantfu ngema-50 sicumbi sisinye.”

15Bafundzi bakhe benta njengobe abeshito, babahlalisa phansi bonkhe. 16Jesu wase utsatsa letinkhwa letisihlanu netinhlanti letimbili wabuka ezulwini, watibusisa, watihlephula wase utinika bafundzi bakhe kutsi babele bantfu. 17Bonkhe badla besutsa; bafundzi base babutsa timvutfuluka letatisele, kwagcwala emabhasikidi lali-12.

Phetro uvuma kutsi Jesu unguKhristu

(Mat. 16:13-19; Mak. 8:27-29)

18Kwatsi Jesu asathandaza yedvwana bafundzi bakhe banaye, wababuta watsi: “Bantfu batsi ngingubani?”

19

9:19
Mat. 14:1-2
Mak. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Bafundzi bamphendvula batsi: “Labanye batsi unguJohane uMbhabhatisi, labanye batsi ungu-Elija, kantsi labanye batsi ungulomunye webaphrofethi basendvulo uvukile ekufeni.”

20

9:20
Joh. 6:68-69
Wababuta watsi: “Nine nitsi ngingubani?”

Phetro wamphendvula watsi: “UnguKhristu waNkulunkulu.”

Jesu ukhuluma kwekucala ngekuhlupheka nekufa kwakhe

(Mat. 16:21-28; Mak. 8:30 – 9:1)

21Jesu wabadvonsa ngendlebe watsi loko bangakutjeli muntfu, 22wachubeka watsi: “INdvodzana yeMuntfu ifanele kuhlupheka kakhulu, ilahlwe tibondza tenkholo, nebaphristi labakhulu nebafundzisi bemtsetfo. Iyawubulawa, ivuswe ekufeni ngelilanga lesitsatfu.”

23

9:23
Mat. 10:38
16:24
Luk. 14:27
Wase utsi kubo bonkhe: “Lofuna kungilandzela, kufanele atidzele, etjatse siphambano sakhe onkhe emalanga, angilandzele. 24
9:24
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ngobe lofuna kusindzisa imphilo yakhe, uyawulahlekelwa ngiyo, kodvwa lolahlekelwa yimphilo yakhe ngenca yami, uyakuyisindzisa.

25“Kodvwa kuyawumbuyiselani umuntfu kuzuza live lonkhe, bese ulahlekelwa nguye lucobo lwakhe nome abhujiswe? 26Nangabe umuntfu unemahloni ngami nangemavi ami, neNdvodzana yeMuntfu iyawuba nemahloni ngaye nayita ngenkhatimulo yayo nangebukhosi beYise kanye neyetingilosi letingcwele. 27Ase nginitjele naliciniso kutsi, bakhona lapha emkhatsini wenu labangeyikufa bangakawuboni umbuso waNkulunkulu.”

Kugucuka kwesimo saJesu

(Mat. 17:1-8; Mak. 9:2-8)

28

9:28-35
2 Phet. 1:17-18
Ngemuva kweliviki akushito loko, Jesu watsatsa boPhetro, naJohane, naJakobe wenyukela nabo entsabeni ayewuthandaza. 29Asathandaza buso bakhe bagucuka, netimphahla takhe taba mhlophe tamengetela. 30Kusenjalo kwabonakala emadvodza lamabili asakhuluma naye, kwakuboMosi na-Elija; 31babonakala ngebukhatikhati banenkhatimulo yasezulwini bakhuluma naJesu ngeluhambo lwakhe belutawugcwaliseka eJerusalema lokwakuyinjongo yaNkulunkulu.

32Phetro nebangani bakhe babephetfwe butfongo lobukhulu, kodvwa babebhekile bayibona inkhatimulo yaJesu kanye nalamadvodza. 33Atsi nasehlukana lamadvodza, Phetro watsi kuye: “Mfundzisi, kuhle lokutsi sibe lapha. Asakhe emathende lamatsatfu: lelinye libe lakho, lelinye libe laMosi, lelinye libe la-Elija.” Empeleni abengati kutsi utsini.

34Asakhuluma loko, kwachamuka lifu labasitsa ngesitfunti salo, bafundzi besaba nababona kusondzela lelifu. 35

9:35
Isa. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mak. 1:11
Luk. 3:22
2 Phet. 1:16
Kwase kuvakala livi liphuma kulelifu litsi: “Lena yiNdvodzana yami, lengiyikhetsile, yilaleleni!”

36Latsi libindza lelivi, kwabesekusele Jesu yedvwana. Bafundzi bakufihla loko, abazange batjele muntfu ngalababekubonile ngalawo malanga.

Jesu uphilisa umfana lonemoya lomubi

(Mat. 17:14-18; Mak. 9:14-27)

37Ngakusasa sebehlile entsabeni, sicumbi lesikhulu seta sihlangabeta Jesu. 38Kwase kumemeta indvodza emkhatsini waso itsi: “Mfundzisi, ase ungibonele nangu umsa wami, indvodzana yekuphela. 39Kunemoya lomhlaselako ummemetise kakhulu, bese uba nesitfutfwane, aze akhihlite emagwebu emlonyeni; kumshumphisa kangangekutsi uze ehluleke ngisho nekuhamba, kulukhuni kuphuma kwawo. 40Ngancenga bafundzi bakho kutsi bawukhiphe lomoya, kodvwa behluleka.”

41Jesu waphendvula watsi: “Yehheni, nine situkulwane lesonakele nalesingakholwa, ngiyawuhlala nani kuze kube ngunini nginibeketelela? Mletse lapha lomsa wakho.”

42Watsi naketa lomfana, lidimoni lamjika phansi, waba nesitfutfwane. Jesu wawekhuta lomoya lomubi, wamphilisa lomfana, wase umbuyisela kuyise. 43Bonkhe bantfu bamangala ngalamandla aNkulunkulu lamakhulu kangaka.

Jesu ukhuluma kwesibili ngekufa kwakhe

(Mat. 17:22-23; Mak. 9:30-32)

Bantfu bebasamangele ngako konkhe lokwakwentiwa nguJesu, nakatsi kubafundzi bakhe: 44“Ningabokukhohlwa naku lengitanitjela kona! INdvodzana yeMuntfu itawunikelwa etandleni tebantfu.”

45Kodvwa abazange bayive lenkhulumo kutsi isho kutsini, ngobe beyifihlakele kubo futsi ingevakali, kantsi babesaba nekumbuta ngalendzaba.

Ngubani lomkhulu kakhulu?

(Mat. 18:1-5; Mak. 9:33-37)

46Bafundzi baJesu babese bayaphikisana ngekutsi ngubani lomkhulu kunabo bonkhe. 47Kodvwa Jesu asabonile kutsi bacabangani, wase uletsa umntfwana, wammisa eceleni kwakhe. 48

9:48
Mat. 10:40
Luk. 10:16
14:11
18:14
Joh. 13:20
Wase utsi kubo: “Umuntfu lowemukela lomntfwana ngelibito lami, wemukela mine; nalowo lowemukela mine, wemukela lowo longitfumile. Ngobe lowo lomncane kakhulu kunani nonkhe, nguye lomkhulu kunani nonkhe.”

Longalwi nani ungakini

(Mak. 9:38-40)

49Johane wakhuluma watsi: “Mfundzisi, sibone umuntfu akhipha emadimoni ngelibito lakho, samtjela satsi akakhawule, ngobe akahambisani natsi.”

50

9:50
Luk. 11:23
Fil. 1:18
Jesu wase utsi kuye: “Ningamyekelisi, ngobe longalwi nani ungakini.”

Lidolobha laseSamariya lala kwemukela Jesu

51Sekusele emalangana ekutsi Jesu atsatfwe ayiswe ezulwini, watimisela kutsi aye eJerusalema. 52Watfumela titfunywa ngembili kwakhe, letesuka tangena edolobheni lemaSamariya kuyawumlungisela khona. 53Kodvwa bantfu balapho abazange bamemukele, ngobe kwakukhanya kutsi ucondze kuya eJerusalema.

54

9:54
2 Khos. 1:9-16
Mak. 3:17
BoJakobe naJohane, bafundzi bakhe, nabakubona loku, batsi: “Nkhosi, uyafuna yini sibite umlilo wehle ezulwini ubacedze bonkhe?”

55Kodvwa Jesu wagucuka wabekhuta. 56Base bachubekela kulelinye lidolobha.

Labangaba balandzeli baJesu

(Mat. 8:19-22)

57

9:57
Mat. 8:19
Basesendleleni, kwefika indvodza kuJesu yatsi: “Ngitakulandzela nome ngukuphi lapho uya khona.”

58Jesu watsi kuyo: “Timphungutja tinemigodzi, netinyoni tinetidleke, kodvwa iNdvodzana yeMuntfu ayinandzawo yekulala iphumule.”

59Wase utsi kulenye indvodza: “Ngilandzele!”

Kodvwa yona yatsi: “Nkhosi, asewungivumele ngiyewungcwaba babe.”

60Jesu waphendvula watsi: “Yekela labafile bangcwabane bodvwana. Wena hamba uyewushumayela umbuso waNkulunkulu!”

61

9:61
1 Khos. 19:20
Lenye indvodza yatsi: “Ngitakulandzela, Nkhosi, kodvwa asewungivumele sengiyewuvalelisa likhaya lami.”

62

9:62
Gen. 19:26
Jesu watsi kuye: “Wonkhe lobambe likhuba alima bese ubuka emuva, akawufaneli umbuso waNkulunkulu.”

10

Jesu utfuma labangema-72

101Ngemuva kwaloko iNkhosi yakhetsa labanye labangema-72,Letinye tincwadzi tekucala titsi “70” leyabatfuma ngababili kutsi bahambe ngembili kwayo bangene kuwo onkhe emadolobha netindzawo, lapho yayitawuhamba khona. 2

10:2
Mat. 9:37-38
Yase itsi kubo: “Kuvuna kukhulu, kodvwa tisebenti tincane. Thandazani kumnikati wekuvuna kutsi atfumele letinye tisebenti tekuvuna. 3
10:3
Mat. 10:16
Hambani-ke, nginitfumela njengetimvu emkhatsini wetimphisi.

4

10:4-11
Mat. 10:7-14
Mak. 6:8-11
Luk. 9:3-5
“Ningasiphatsi sipatji nome sikhwama salabacelako, nome ticatfulo; ningalitjatiswa ngisho nakubingelela bantfu endleleni. 5Nome ngukuyiphi indlu leningena kuyo nibotsi: ‘Kuthula akube kulendlu!’ 6Nangabe lapho kuhlala umuntfu wekuthula, kumbingelela kwenu kutawuhlala kuye; nangabe akunjalo, loko kuthula kwenu kutawubuyela kini. 7
10:7
1 Khor. 9:14
1 Thim. 5:18
Hlalani kulendlu, nidle ninatse loko labataninika kona; ngobe sisebenti kufanele sitfole liholo laso. Ningahambi ningena tindlu ngetindlu. 8Njalo nje naningena edolobheni banemukela, nibodla labaniphakela kona, 9nibaphilise labagulako kulelo dolobha, bese nibatjela nitsi: ‘Umbuso waNkulunkulu sewusondzele kini.’ 10
10:10-11
Imis. 13:51
Kodvwa nabanganemukeli kulelo dolobha, phumelani ngephandle etindleleni, bese nitsi: 11‘Nelutfuli lwelidolobha lenu lolunamatsele etinyaweni tetfu silutsintsitsela kini, kodvwa khumbulani kutsi umbuso waNkulunkulu sewusondzele kini!’ 12
10:12
Gen. 19:24-28
Mat. 10:15
11:24
Nginitjela kutsi: Ngelilanga lekwehlulela labakulelo dolobha Nkulunkulu uyawubajezisa kamatima kunebaseSodoma.”

Emadolobha langakholwa

(Mat. 11:20-24)

13

10:13
Isa. 23:1-18Jow. 3:4-8
Amo. 1:9-10
Zak. 9:2-4
“Maye kuwe Khorazini! Maye nakuwe Bhethsayida! Ngobe kube letimangaliso letentiwe kuwe betentiwe eThire naseSidoni, bantfu balapho ngabe kadze baphendvuka; bebayawuhlala phansi, bembatse emasaka, batitsele ngemlotsa bentele kubonakalisa kutsi batishiyile tono tabo.

14“Ngelilanga lekwehlulela niyawujeziswa kamatima kunebaseThire nebaseSidoni. 15

10:15
Isa. 14:13-15
Wena-ke Khaphanawume, ucabanga kutsi uyawuphakanyiselwa ezulwini yini? Cha! Uyakwehliselwa esihogweni.”

16

10:16
Mat. 10:40
Mak. 9:37
Luk. 9:48
Joh. 13:20
1 Thes. 4:8
Wase utsi kubafundzi bakhe: “Lonilalelako, ulalela mine; longanemukeli, akemukeli mine; nalowo longangemukeli, akamemukeli nalowo longitfumile.”

Kubuya kwalabangema-72

17Labangema-72Letinye tincwadzi tekucala titsi “70” babuya bajabule kakhulu. Befika batsi: “Nkhosi, ngisho nemadimoni ayasilalela nasiwekhuta ngelibito lakho.”

18Jesu wabaphendvula watsi: “Ngabona Sathane awa ezulwini ehla njengembane. 19

10:19
Hla. 91:13
Imis. 28:3
Bukani la! Ngininike emandla ekunyatsela tinyoka, nabofecela, nemandla ekuncoba sitsa; kute lokuyawunilimata. 20
10:20
Dan. 12:1
Fil. 4:3
Semb. 3:5
13:8
20:12
Ningajabuli ngobe imimoya lemibi initfobela; kodvwa jabulani kutsi emabito enu abhaliwe ezulwini.”

Jesu uyajabula

(Mat. 11:25-27; 13:16-17)

21Ngaso leso sikhatsi Jesu wajabula kuMoya Longcwele, watsi: “Yebo, Babe, Nkhosi yelizulu nemhlaba, konkhe loku utifihlele tati netihlakaniphi, kodvwa wakwembula kubantfwana. Yebo, Babe, loko kwaba yintsandvo yakho.

22

10:22
Joh. 3:35
10:15
“Konkhe nginikwe nguBabe. Kute lowatiko kutsi iNdvodzana ingubani ngaphandle kweYise, kantsi kute lowatiko kutsi uYise ngubani ngaphandle kweNdvodzana nalabo iNdvodzana lefuna kumbonakalisa kubo.”

23Jesu wase ugucukela kubafundzi bakhe emasitseleni utsi: “Maye, abusisiwe emehlo labona lenikubonako! 24Ngiyanitjela ngitsi: Baphrofethi nemakhosi lamanyenti abefisa kukubona loku lenikubonako, kodvwa abakubonanga, bebafuna nekuva loku lenikuvako, kodvwa abazange bakuve.”

Umfanekiso ngemSamariya lolungile

25

10:25-28
Mat. 22:35-40
Mak. 12:28-34
Lesinye sati semtsetfo seta satawulinga Jesu sicondze kumetsiya. Sabuta satsi: “Mfundzisi, kufanele ngenteni kuze ngitewutfola kuphila lokuphakadze?”

26Jesu wasiphendvula watsi: “Umtsetfo utsini? Uwufundza njani?”

27

10:27
Lev. 19:18
Dut. 6:5
Lendvodza yamphendvula yatsi: “Kufanele utsandze Nkulunkulu, iNkhosi yakho, ngenhlitiyo yakho yonkhe, nangemphefumulo wakho wonkhe, nangemandla akho onkhe, nangengcondvo yakho yonkhe; bese utsandza makhelwane wakho njengobe utitsandza wena.”

28

10:28
Lev. 18:5
Jesu watsi kuye: “Imphendvulo yakho ilungile; yenta loko uyawuphila.”

29Kepha sati semtsetfo sifuna kutitsetselela, sabuta satsi: “Ngubani makhelwane wami?”

30Jesu waphendvula ngekutsi: “Umuntfu lotsite abephuma eJerusalema aya eJerikho. Wahlaselwa tigebengu, tadzabula tingubo takhe, tamshaya, tamshiya asatawufa. 31Kwenteka kwendlula umphristi ehla ngaleyo ndlela; watsi kube ambone lomuntfu, wamgega. 32Kanjalo nemLevi wefika lapho, waya wambuka lomuntfu, naye washaya ngale kwakhe. 33

10:33-34
2 Khr. 28:15
Kepha umSamariya lotsite labehamba ngaleyo ndlela wamkhandza; watsi kube ambone lomuntfu, wamhawukela. 34Waya kuye, wamtsela ngeliwayini amgcobisa nangemafutsa emancebeni, wawabopha ngendvwangu, wase umgibelisa embongolweni yakhe, wamyisa endlini yetihambi lapho amongela khona. 35Ngakusasa lomSamariya wakhipha imali lengemasiliva lamabili, wayinika umnikati walendlu yetihambi. Watsi kuye: ‘Ngongele nangu umuntfu wami, nase ngibuya ngitakukhokhela tonkhe tindleko takhe.’ ”

36Jesu wephetsa ngekutsi: “Ngumuphi-ke walabantfu labatsatfu longatsi waba ngumakhelwane kulomuntfu lowahlaselwa tigebengu?”

37Sati semtsetfo saphendvula satsi: “Ngulona lowaba nesihawu kuye.”

Jesu waphendvula ngekutsi: “Hamba, nawe wente njalo!”

Jesu uvakashela Mata naMariya

38

10:38-39
Joh. 11:1
Kwatsi asahamba Jesu nebafundzi bakhe, wase yena uphambukela emtini lotsite lapho emukelwa nguMata endlini yakhe. 39Abenadzadzewabo labenguMariya lowafike wahlala phansi ngasetinyaweni teNkhosi alalela kufundzisa kwayo. 40Mata waze wacansulwa kudlangelwa ngumsebenti labewenta; ngako wefika watsi: “Nkhosi, awusangiboneleli dzadzewetfu angibukelela ngemsebenti longaka? Mtjele kutsi atengisita.”

41INkhosi yamphendvula yatsi: “Mata, ye Mata! Utikhatsata ngetintfo letinyenti, 42kodvwa yinye kuphela ledzingekile. Mariya ukhetse intfo lengiyo sibili, kunjalo nje angeke ayemukwe ngumuntfu leyo ntfo.”

11

Jesu ufundzisa ngekuthandaza

(Mat. 6:9-13; 7:7-11)

111Ngalelinye lilanga Jesu abethandaza endzaweni letsite. Nasacedzile, lomunye webafundzi bakhe watsi kuye: “Nkhosi, sifundzise kuthandaza njengaJohane lowafundzisa bafundzi bakhe.”

2Jesu wase utsi kubo:

“Nanithandaza, nibotsi:

‘Babe,Mat. 6:9: “... wetfu losezulwini ...”

alingcweliswe libito lakho,

umbuso wakho awute.

3Siphe lamuhla kudla kwetfu

njengasemalangeni onkhe.

4Sitsetselele netono tetfu,

njengobe natsi sibatsetselela labo labasonako.

Ungasingenisi ekulingweni.’ ”

5Jesu wase utsi kubafundzi bakhe: “Ase ngitsi lomunye wenu nangabe aye endlini yemngani wakhe ekhatsi nebusuku afike atsi: ‘Mngami, ngicela ungenanisele tinkhwa letintsatfu. 6Ngifikelwe ngumngani wami lophuma khashane, kantsi anginako nalokuncane nje lokuya ngasetfunjini lengingamnika kona!’ 7Ase ngitsi-ke lomnganakhe uyawuphendvula atsi: ‘Ungangiyabuli, umnyango sewukhiyiwe, bantfwabami nami sesilele, ngingeke ngivukele kukunika loko!’ Manje-ke bese kwentekani? 8Ase nginitjele naku kutsi: Nome abengeke avuke amnike letinkhwa ngobe angumngani wakhe, kodvwa utamnika konkhe lakudzingako, ngobe abengenamahloni ekumbekela siye ngekumcela.

9

11:9
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Joh. 14:13
15:7
16:23
1 Joh. 3:22
Jak. 1:5
“Ngako-ke ngiyanitjela ngitsi kini: Celani, niyawunikwa; funani, niyawutfola; nconcotsani, niyawuvulelwa umnyango; 10ngobe wonkhe locelako uyaphiwa, lofunako uyatfola, nalonconcotsako uyavulelwa. 11Nine bobabe, ningakwenta yini kutsi nangabe umsa wakho acela inhlanti bese umnika inyoka?Letinye tincwadzi tekucala tengeta “nakacela sinkhwa bese umnika litje” 12Nome kukhona yini longanika umsa wakhe fecela, kantsi ucela licandza? 13Nome ningakalungi kodvwa niyakwati kupha bantfwabenu tintfo letinhle, kakhulu kangakanani-ke, Babe losezulwini uyawubanika Moya Longcwele labo labamcelako.”

Jesu naBhelzebule

(Mat. 12:22-30; Mak. 3:20-27)

14Jesu abekhipha lidimoni lelingakhulumi; nasalikhiphile lelidimoni, lendvodza yacala yakhuluma; tamangala ticumbi tebantfu, 15

11:15
Mat. 9:34
10:25
kodvwa labanye batsi: “NguBhelzebule, inkhosi yemadimoni, lomnika emandla ekukhipha lamadimoni.”

16

11:16
Mat. 12:38
16:1
Mak. 8:11
Labanye batimisela kumgiba, ngako-ke, base bamcela kutsi ente sibonakaliso lesivela ezulwini. 17Kodvwa Jesu ayibona imicabango yabo, wase utsi kubo: “Lonkhe live lelehlukana emacembu bese alwa odvwana, alimi, lisheshe liwe; umndeni lowehlukene ekhatsi awumi, uyacitseka. 18Ngako-ke nangabe umbuso waSathane wehlukene emacembu lalwa odvwana, ungema njani? Nitsi ngikhipha emadimoni, ngobe nginikwe nguBhelzebule emandla ekwenta loko. 19Nangabe emadimoni ngiwakhipha kanjalo, pho, lenihambisana nabo bawakhipha kanjani?

“Ngako-ke labo lenihambisana nabo ngibo labanilahlako. 20Kodvwa nangabe ngiwakhipha ngemandla aNkulunkulu, loko-ke kufakazela kutsi umbuso waNkulunkulu sewufikile kini.

21“Nangabe umuntfu lonemandla, ahlome aphelele, bese ugadza indlu yakhe, tonkhe timphahla takhe tiphephile. 22

11:22
Khol. 2:15
Kodvwa nangabe umuntfu lonemandla kunaye alwa naye amehlule, uchwaga tonkhe letikhali abegungubele ngato, atenetise bangani bakhe.

23

11:23
Mak. 9:40
“Wonkhe longekho ngakimi, uphambene nami; longangisiti ekubutseni, uyasakata.”

Kubuyela kwemoya lomubi

(Mat. 12:43-45)

24“Umoya lomubi nasewuphumile kumuntfu, uhamba yonkhe indzawo leyomile ehlane ufuna indzawo yekuphumula; nangabe ungayitfoli bese utsi: ‘Angibuyele kulendlu yami lengayishiya!’ 25Ngako-ke uyancandzeka ukhandze lendlu ishanyelwe, ikhanya, ihlobile, konkhe kubekwe ngabolonina. 26

11:26
Joh. 5:14
Heb. 6:4
10:26
2 Phet. 2:20
Bese uyahamba ulandza leminye imimoya lesikhombisa, lemibi kakhulu kunawo, bese iyangena seyihlala lapho. Ngako emvakwaloko lomuntfu sewubasesimeni lesibi kakhulu kunesakucala.”

Kubusiseka kweliciniso

27

11:27
Luk. 1:28,42,48
Watsi asakhuluma Jesu, kwase kuphahluka lomunye umfati esicunjini watsi kuye: “Maye, ubusisiwe lomfati lowakutala nalamabele lakumunyisa!”

28

11:28
Mat. 7:21
Luk. 8:15,21
Rom. 2:13
Jak. 1:22
Kodvwa Jesu wamphendvula watsi: “Yebo, kunjalo, kodvwa lokukhulu kutsi: Babusisiwe labo labeva livi laNkulunkulu, bese bayalenta.”

Bafuna sibonakaliso

(Mat. 12:38-42; Mak. 8:12)

29

11:29
Mat. 16:4
Mak. 8:12
Sicumbi sisandza, Jesu wachubeka watsi: “Lesitukulwane lesi situkulwane lesibi, sifuna sibonakaliso, kepha kute sibonakaliso lesitawunikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso saJona. 30
11:30
Joh. 3:4
Njengobe Jona waba sibonakaliso kubantfu baseNineve, kanjalo neNdvodzana yeMuntfu iyawuba sibonakaliso kulesitukulwane. 31
11:31
1 Khos. 10:1-10
2 Khr. 9:1-12
Hez. 16:51
Mhlazana welilanga lekwehlulelwa indlovukazi yaseningizimu iyawusukuma isilahle ngelicala lesitukulwane salamuhla, ngobe yahamba yadzabula umhlaba yayawulalela kuhlakanipha kwemfundziso yaSolomoni; ngiyanitjela ngitsi: Kukhona lomkhulu kunaSolomoni la. 32
11:32
Joh. 3:5
Ngelilanga lekwehlulelwa bantfu baseNineve bayawusukuma basilahle ngelicala lesitukulwane; ngobe baphendvuka nabashunyayelwa nguJona, ngiyanitjela ngitsi: Kukhona lomkhulu kunaJona la.”

Kukhanya kwemtimba

(Mat. 5:15; 6:22-23)

33

11:33
Mat. 5:15
Mak. 4:21
Luk. 8:16
“Kute umuntfu lowokhela sibane abese usifihla ngaphansi kwesitja; kodvwa esikhundleni saloko usibeka elutsini, entele kutsi labangenako batewubona lokukhanya. 34Liso lakho lisibane semtimba wakho. Nangabe liso lakho likhanya, nemtimba wakho wonkhe unekukhanya; kodvwa nangabe liso lakho lingaboni kahle, nemtimba wakho wonkhe ubasebumnyameni. 35Caphelani-ke kutsi lokukhanya lokukini kungabi bumnyama. 36Nangabe umtimba wakho wonkhe unekukhanya, kungabikho nalencane indzawana lesemnyameni, utawukhanya wonkhe, njengesibane nasikhanya kakhulu.”

Jesu ulahla baFarisi netati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Mak. 12:38-40; Luk. 20:45-47)

37Jesu nasacedze kukhuluma, lomunye umFarisi wammema kutsi ayewudla kakhe; waya, wafike wadla. 38LomFarisi wamangala kakhulu nakabona kutsi Jesu udle angakagezi. 39Ngako iNkhosi yatsi:

“Nine baFarisi, nigeza lingephandle lenkomishi nelipulede, kodvwa ngekhatsi nigcwele bumiti nebubi. 40Nine tilima! Lona lowenta lingephandle akusiye yini lowenta lingekhatsi? 41Kodvwa banikeni labaphuyile lokusetinkomishini nemapuledini enu, konkhe kutabe kuhlambulukile kini.

42

11:42
Lev. 27:30
Num. 18:21
Mik. 6:8
“Kodvwa maye kini, baFarisi! Ngobe nikhipha kwelishumi kwashaladi, napelepele, netinandzisi tonkhe nivilaphele kulunga nekutsandza Nkulunkulu; loko benifanele kukwenta ngaphandle kwekukuvilaphela loku.

43“Maye kini, baFarisi! Nitsandza titulo letincono emasinagogeni nibingelelwe ngekuhlonishwa nasetimakethe. 44Maye kini! Ninjengemadliza langasabonakali, nebantfu sebahamba etikwawo ngobe bangasawaboni.”

45Lomunye wetati temtsetfo wase utsi kuye: “Mfundzisi, nawusho loko wetfuka natsi phela.”

46Jesu waphendvula watsi: “Maye kini nani futsi, tati temtsetfo! Netfwesa bantfu imitfwalo lekulukhuni kuyetfwala, kodvwa nani matfupha aniyitsintsi ngisho nangemuno wenu leyo mitfwalo.

47“Maye kini! Nenta emadliza ebaphrofethi lababulawa bokhokho benu abe mahle. 48Nani matfupha niyakuvuma kutsi loko lokwentiwa bokhokho benu kulungile; ngobe babulala baphrofethi, nine senakha emadliza abo. 49

11:49
Taga 8:1
Jer. 7:25
25:4
Imis. 5:40
22:19
2 Khor. 4:8
Heb. 11:36
Ngako-ke kuHlakanipha kwaNkulunkulu kwatsi: ‘Ngiyawubatfumela baphrofethi nebaphostoli; labanye babo bayawubabulala babahluphe!’ 50Ngako yonkhe ingati yebaphrofethi leyacitfwa seloku kwasekelwa umhlaba iyawubitwa etikwalesitukulwane, 51
11:51
Gen. 4:8
2 Khr. 24:20-21
kusukela ekucitfweni kwengati ya-Abela kuze kufike ekucitfweni kwengati yaZakhariya, lowabulawa emkhatsini welilati nendzawo lengcwele. Yebo, ngiyanitjela, iyawubitwa kulesitukulwane.

52“Maye kini, tati temtsetfo! Nitsatse sikhiya sekuvula umnyango welwati, nine matfupha anikangeni ngekhatsi, konje nibavimbele labo labafuna kungena ngekhatsi.”

53Nasesuka kuleyo ndzawo, tati temtsetfo nebaFarisi bacala kumchukuluta bacondze kumcansula ngekumbuta imibuzo leminyenti ngetintfo letinyenti. 54Betama kumetsiya bentela kumgiba ngalokubi labengahle akukhulume.