Siswati 1996 (SWA96)
7

Iminikelo yemacala

71“ ‘Lena-ke ngimitsetfo lecondzene neminikelo yemacala, ngiminikelo lengcwelengcwele: 2Silwane lesingulomnikelo kufanele sibulawelwe lapho kubulawelwa khona tilwane letiletselwe kuba ngiminikelo yekushiswa, nengati yaso kufanele ifafatwe emngcengcemeni welilati ndzawo tonkhe. 3Onkhe emanoni aso kufanele anikelwe elatini: emanoni emsila, nemhlehlo, 4netinso totimbili, nemanoni lakuto nalasematsebeni, nemanoni onkhe lembese sibindzi layawusuka kanye netinso. 5Umphristi uyawushisa onkhe lamanoni elatini abe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo embikwaSimakadze. Kungumnikelo welicala. 6Bonkhe labadvuna lababemndeni webaphristi bavunyelwe kuwudla lomnikelo. Kufanele udlelwe endzaweni lengcwele; ungcwelengcwele.

7“ ‘Indlela yekuphatfwa kwemnikelo welicala kanye nemnikelo wesono iyawufanana. Inyama iyawuba yalowo mphristi lowenta inhlawulo yekubuyisana. 8Sikhumba semnikelo wekushiswa siyawuba salowo mphristi. 9Wonkhe umnikelo walokutinhlavu lophekwe kuhhavini, nome ngelibhodo, nome ngelikesi, uyawuba walowo mphristi. 10Kodvwa yonkhe iminikelo yalokutinhlavu lebhicwe nemafutsa nome lengakabhicwa nawo, yawo onkhe emadvodzana a-Aroni, ngako kufanele ehlukaniselane yona.’ ”

Iminikelo yekuthula

11

7:11
Lev. 3:1
“ ‘Lena-ke ngimitsetfo lecondzene neminikelo yekuthula lenikelwa kuSimakadze. 12Nangabe umuntfu enta umnikelo wekubonga, uyawuletsa lomhlatjelo kanye nemipotongwane lete imbiliso lebhicwe nemafutsa, nemicatsane lebhicwe nemafutsa nemacebelengwane laphekwe ngemphuphu lecolisakele lete imbiliso lebhicwe nemafutsa. 13Ngetulu kwalomnikelo wakhe wekuthula layawubonga ngawo uyawuletsa umpotongwane lonembiliso. 14Uyawuletsa lolo nalolo luhlobo lwemnikelo umpotongwane ube munye, kube ngumnikelo kuSimakadze; loko kwemphristi lofafata lengati yemnikelo wekuthula. 15Inyama yalesilwane kufanele idliwe ngalelo langa lenikelwe ngalo; akukafaneli ibekelwe likusasa.

16“ ‘Nangabe umuntfu aletsa umnikelo wekufeza setsembiso nome umnikelo wesihle, kufanele udliwe ngalelo langa lawunikela ngalo; nakukhona lokusele, kungaphindze kudliwe futsi nangakusasa. 17Nangabe lenyama yemhlatjelo seyize yalala kabili, kufanele ishiswe yonkhe ngemlilo. 18Nangabe leyo nyama yemnikelo wakhe wekuthula seyidliwa ngelilanga lesitsatfu, lomnikati wawo angeke asemukeleka kanye nemnikelo wakhe. Lomnikelo utawuba sinengiso, nalowo lowudlako uyakwetfwala licala. 19Nangabe leyo nyama kwenteka itsintsana nome ngayini lengcolile ngekwemtsetfo, akukafaneli idliwe, kodvwa kufanele ishiswe.

“ ‘Lowo lohlantekile ngekwemtsetfo yena angayidla, 20kodvwa nakukhona longcolile ngekwemtsetfo lodla lenyama yemnikelo wekuthula kuSimakadze, kufanele lowo muntfu ancunywe esiveni sakubo. 21

7:21
Lev. 11:1
Nangabe umuntfu atsintsa lokungcolile ngekwemtsetfo, kungaba kungcola kwemuntfu nome silwane lesingcolile nome ngayini lengcolile nalenengekako, bese udla inyama yemnikelo wekuthula kuSimakadze, kufanele lowo muntfu ancunywe esiveni sakubo.’ ”

22Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 23

7:23
Lev. 3:17
“Khuluma esiveni sema-Israyeli utsi: ‘Ningawadli emanoni enkhomo, newemvu, newembuti. 24
7:24
Lev. 22:8
Ningawadli emanoni esilwane lesitifele nome lesibulewe tilwane tesiganga, kodvwa emanoni angasetjentiswa kulokunye. 25Umuntfu loyakudla emanoni alesilwane lesinikelelwe umnikelo wekushiswa kuSimakadze, kufanele ancunywe esiveni sakubo. 26
7:26-27
Gen. 9:4
Lev. 3:17
17:10-14
19:26
Eks. 29:27
Dut. 12:16,23
15:23
Nome ngukuphi lapho niyawuhlala khona, aniyikuyidla ingati yetinyoni nome yetilwane. 27Nome ngubani loyakudla ingati, lowo muntfu kufanele ancunywe esiveni sakubo.’ ”

28Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 29“Khuluma esiveni sema-Israyeli utsi: ‘Lowo lonikela ngemnikelo wekuthula kufanele aletse incenye yawo ibe ngumhlatjelo wakhe kuSimakadze. 30Kufanele ayiletse yena matfupha ngetandla takhe kuSimakadze kutsi kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo. Utawuletsa emanoni alesilwane kanye nemganga waso, kuze kutsi lomganga utewujikitiswa ube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. 31Umphristi uyawushisa lamafutsa etikwelilati, kodvwa lomganga uyawuba wa-Aroni kanye nemadvodzana akhe. 32Umlente wesekudla weminikelo yekuthula uyawuyetfula kulowo mphristi kutsi kube sabelo sakhe. 33Indvodzana ya-Aroni lenikela ngalengati nalamanoni emnikelo wekuthula iyawutsatsa umlente wesekudla kutsi ube sabelo sayo. 34Umganga lojikitiswako nalomlente wesekudla lonikelwe kumphristi ngiwutsetse esiveni sema-Israyeli ngawunika Aroni nemadvodzana akhe kutsi kube sabelo sabo titukulwane ngetitukulwane.’ ”

35Loko kwaba sabelo sa-Aroni nemadvodzana akhe lesatsatfwa emnikelweni lowawuletfwe kuSimakadze, mhlazana bagcotjwa kutsi bakhonte Simakadze njengebaphristi. 36Ngalelo langa labagcotjwa ngalo Simakadze wayala ema-Israyeli kutsi abanike loko kube tabelo tabo. Loko kwamiswa kutsi kube ngumtsetfo wetitukulwane ngetitukulwane tabo.

37Ngiyo lena-ke imitsetfo lecondzene neminikelo yekushiswa, neminikelo yalokutinhlavu, neminikelo yesono, neminikelo yelicala, neminikelo yemgcobo kanye neminikelo yekuthula, 38Simakadze layinika Mosi entsabeni yaseSinayi, mhlazana ayala ema-Israyeli kutsi anikele ngeminikelo yawo kuSimakadze, ehlane laseSinayi.

8

Kugcotjwa kwa-Aroni nemadvodzana akhe

(Eks. 29:1-37)

81Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

8:2
Eks. 29:1
“Tsatsa bo-Aroni nemadvodzana akhe ubemise ekungeneni kwelithende lekuhlangana, uletse tembatfo tabo tebuphristi, nemafutsa emgcobo, nenkunzi yemnikelo wesono, netihhanca letimbili, nelibhasikidi lelinetinkhwa letingenambiliso, 3bese ubutsa sonkhe sive sema-Israyeli usihlanganise ndzawonye ekungeneni kwelithende lekuhlangana.”

4Mosi wenta njengobe Simakadze abemyalile kutsi akwente, satsi kube sonkhe sive sibutsane ndzawonye ekungeneni kwelithende lekuhlangana, 5wakhuluma kuso watsi: “Loku lese ngikwenta nguloko Simakadze langiyale kutsi ngikwente.”

6Mosi wasondzeta Aroni nemadvodzana akhe, wafike wabageza ngemanti. 7

8:7
Eks. 28:31
Wase wembesa Aroni ingubo lete imikhono, wambopha ngelibhande elukhalweni. Wamembatsisa umjiva, nesidziya, wambopha elukhalweni ngelibhande lelihlotjisiwe. 8
8:8
Eks. 28:30
Wamfaka sembatfo sesifuba, nalesembatfo sesifuba wasifaka i-Urimu neThumimu.“i-Urimu neThumimu” kwakutintfo letimbili baphristi babetisebentisa ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu; akwatiwa kutsi tatisetjentiswa njani 9Wamfaka umshuculo wenhloko kwatsi etikwawo ngembili wafaka ngcwengcwe wegolide, umchele longcwele; kwaya njengobe Simakadze abeyale Mosi.

10

8:10
Eks. 30:25
Mosi watsatsa emafutsa emgcobo wagcoba ngawo lithende lekukhontela nako konkhe lokwakungekhatsi kwalo, wakungcwelisa. 11Wakha incenye yalamafutsa wawafafata kasikhombisa etikwelilati, agcoba lilati nako konkhe lokuhambisana nalo kanye nemgezelo nesibunu sawo, wakungcwelisa. 12Watsela incenye yalamafutsa emgcobo etikwenhloko ya-Aroni, amgcoba, amnikela kuSimakadze kuze abe ngcwele. 13Emvakwaloko, Mosi wasondzeta emadvodzana a-Aroni ngembili wawagcokisa tembatfo tawo tebuphristi, wawabopha ngemabhande etinkhalweni tawo, wabophela imishuculo yawo etinhloko tawo, njengobe Simakadze abemyalile.

14

8:14
Eks. 29:10
Mosi wase uletsa inkunzi yemnikelo wesono, Aroni nemadvodzana akhe babeka tandla etikwenhloko yayo. 15Mosi wayihlaba lenkunzi, wase utsatsa lenye ingati yayo wenya umuno wakhe kuyo, wabhoca timphondvo telilati kutsi alihlambulule. Lena lenye ingati lesele wayitsela esisekelweni selilati, walingcwelisa ngekulentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 16Mosi watsatsa onkhe emanoni labesetibilinini, nemanoni labembonye sibindzi, netinso totimbili, nemanoni lakuto, wakushisela elatini. 17Titfo talenkunzi letatisele, sikhumba, nenyama, nemswane wayo wakushisela ngaphandle kwenkambu; kwaya njengobe Simakadze abeyale Mosi.

18

8:18
Eks. 29:15
Emvakwaloko Mosi waletsa lesihhanca lesingumnikelo wekushiswa, Aroni nemadvodzana akhe babeka tandla tabo etikwenhloko yaso. 19Mosi wasihlaba wase ufafata ngengati yaso ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 20Watsi kube Mosi asicobe sibe ngemacatsa, wase ushisa lenhloko yaso, nemacatsa kanye nemanoni aso. 21Wageza loku kwangekhatsi nemilente yaso, wase usishisa sonkhe elatini. Lomnikelo kwaba ngumnikelo wekushiswa, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

22

8:22
Eks. 29:19
Mosi wase uletsa lesinye sihhanca lesasisekugcoba baphristi; ngako Aroni nemadvodzana akhe babeka tandla tabo etikwenhloko yaso. 23Mosi wase uyasibulala, watsatsa lenye yalengati wabhoca ngayo lihwandza lendlebe ya-Aroni yangesekudla, nesitfupha sangesekudla, naqukulu wangesekudla. 24Wasondzeta emadvodzana a-Aroni ngembili, nawo wawabhoca ngalengati emahwandzeni etindlebe tawo tangesekudla, nasetitfupheni tawo tangesekudla kanye nakuboqukulu bangesekudla. Ingati leyayisele, Mosi wayitsela ndzawo tonkhe atungeleta lilati. 25Watsatsa lamanoni, nalomsila lononile, nemanoni lasetibilinini, nalambonye sibindzi, netinso totimbili kanye nemanoni lakuto, nemlente wangesekudla. 26Watsatsa libhasikidi lekuphatsa sinkhwa lesingenambiliso embikwaSimakadze, wakhipha umpotongwane wesinkhwa lesingenambiliso, nempotongwane wesinkhwa lesinemafutsa, nelicebelengwane linye, wakubeka etikwalamanoni nasetikwemlente wangesekudla. 27Konkhe lokudla wakwetfula etandleni tabo-Aroni nemadvodzana akhe, base bayakujikitisa kutsi kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. 28Mosi watsatsa lokudla kubo wakushisela elatini, etikwemnikelo wekushiswa, waba ngumnikelo wekugcotjwa lowentiwa ngemlilo, kwaba liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 29Mosi wase utsatsa umganga waso wawujikitisa njengemnikelo wekujikitiswa embikwaSimakadze; loko kwaba sabelo saMosi kuleso sihhanca semgcobo. Mosi wakwenta konkhe loko njengobe abeyalwe nguSimakadze.

30

8:30
Eks. 29:21
Mosi watsatsa lenye incenye yemafutsa emgcobo kanye nengati leyayisetikwelilati, wafafata ngayo bo-Aroni nemadvodzana akhe netimphahla tabo. Wabanikela kanjalo-ke bo-Aroni nemadvodzana akhe kanye netembatfo tabo kuSimakadze.

31Mosi wakhuluma ku-Aroni nemadvodzana akhe watsi: “Tsatsani lenyama niyekuyiphekela ekungeneni kwelithende lekuhlangana, bese niyidlela khona lapho kanye naleso sinkhwa lesisekhatsi kulelo bhasikidi leminikelo yemgcobo, njengobe Simakadze ashito. 32Konkhe lokusala lapho, inyama nesinkhwa, nibokushisa. 33Ningesuki lapho ekungeneni kwelithende lekuhlangana, kuze kuphele lawo malanga lasikhombisa emgcobo wenu; ngobe umgcobo wenu uyawutsatsa emalanga lasikhombisa. 34Simakadze usiyale kutsi sente loku lesikwente lamuhla khona kutewuba yinhlawulo yenu yekubuyisana naSimakadze. 35Kufanele nihlale ekungeneni kwelithende lekuhlangana, imini nebusuku, kuze kuphelele emalanga lasikhombisa, nente loko Simakadze latsite nikwente. Lomyalo lengininika wona nami lengiwunikwe nguSimakadze nibowenta, khona ningetikufa.” 36Ngako-ke bo-Aroni nemadvodzana akhe bakwenta konkhe Simakadze labekukhulume ngaMosi kutsi bakwente.

9

Aroni unikela imihlatjelo

91Ngelilanga lesiphohlongo sekuphele inkonzo yemgcobo, Mosi wabita Aroni nemadvodzana akhe kanye nebaholi bema-Israyeli. 2Wakhuluma ku-Aroni watsi: “Tsatsa inkunzana lengenasiyela nesihhanca lesingenasiyela utekunikela kuSimakadze: inkunzana ibe ngumnikelo wesono, sihhanca sibe ngumnikelo wekushiswa. 3Tjela lesive sema-Israyeli kutsi sitsatse imbuti letawuba ngumnikelo wesono, neliguca lenkhomo lelinemnyaka munye budzala kanye nelizinyane lemvu lelinemnyaka munye budzala, kokubili kungabi nasiyela kube ngumnikelo wekushiswa; 4inkhomo nesihhanca kube ngumnikelo wekuthula. Kufanele kube ngumhlatjelo wenu kuSimakadze kanye nemnikelo walokutinhlavu lokubhicwe nemafutsa. Loku kufanele nikwente, ngobe Simakadze utawubonakala kini lamuhla.”

5Konkhe loko latsi Mosi akuletfwe, bakuletsa ekungeneni kwelithende lekuhlangana, sonkhe sive sasondzela sema embikwaSimakadze. 6Mosi wakhuluma kubo watsi: “Simakadze uniyale kutsi konkhe loku nikwente, khona kutawubonakala inkhatimulo yakhe kini.” 7

9:7
Heb. 7:27
Wachubeka watsi ku-Aroni: “Sondzela elatini unikele umnikelo wakho wesono kanye nemnikelo wakho wekushiswa, utentele wena nesive sonkhe inhlawulo yekubuyisana naSimakadze. Letsa lomnikelo wesive, usentele inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, njengobe Simakadze ashito.”

8Aroni waya elatini, wafike wabulala lenkunzana leyayiyemnikelo wesono sakhe. 9Emadvodzana akhe amletsela ingati, wenya umuno wakhe, wayifafata etimphondvweni telilati; lena lenye wayitsela esisekelweni selilati. 10Emanoni netinso totimbili kanye nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi wakushisela elatini, njengobe Simakadze abelayele Mosi. 11Inyama nesikhumba wakushisela ngaphandle kwenkambu.

12Wabulala nesilwane semnikelo wakhe wekushiswa. Emadvodzana akhe amnika ingati, wase uyifafata ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 13Aphindza amnika umnikelo wekushiswa, sitfo ngesitfo, ngisho nenhloko yaso imbala, konkhe wakushisela etikwelilati. 14Wase ugeza loku kwangekhatsi kanye nemilente, nako wakushisela etikwelilati kanye nemnikelo wekushiswa.

15Emvakwaloko Aroni wase uletsa umnikelo wesive sonkhe. Watsatsa imbuti leyayitewunikelelwa lesive wayibulala, wayinikela elatini, kwaba ngumnikelo wesono sesive sonkhe, njengobe abentile emnikelweni wesono labecale ngawo. 16Wase uletsa umnikelo wekushiswa, nawo wawunikela alandzela leyo mitsetfo yakhona leyayibekiwe. 17Wanikela ngemnikelo walokutinhlavu, wacupha libinta ngesandla walishisela elatini. Phela loku kwakwentiwa ekwengeteni umnikelo wekushiswa wasekuseni. 18

9:18
Lev. 3:1-11
Wabulala inkhomo kanye nesihhanca, kwaba ngumnikelo wekuthula wesive sonkhe. Emadvodzana akhe amnika ingati, wayifafata ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 19Aphindza amnika emanoni alenkhomo, newalesihhanca, nemsila waso lononile, nemhlehlo, netinso totimbili, nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi; 20abuye abeka emanoni etikwemganga, Aroni wawashisela etikwelilati. 21Imiganga nemlente wangesekudla Aroni wakujikitisa embikwaSimakadze, kwaba ngumnikelo wekujikitiswa, njengobe Mosi abeshito.

22

9:22
Num. 6:22-26
Aroni wasiphakamisela tandla takhe sive, wasibusisa. Wase uyehla, nasacedze kunikela umnikelo wesono, newekuthula, newekushiswa. 23BoMosi na-Aroni bangena ethendeni lekuhlangana, batsi nase baphuma, babusisa sive, inkhatimulo yebukhosi baSimakadze yabonakala kubo bonkhe bantfu. 24
9:24
1 Khos. 18:38
2 Khr. 7:1
Kwachamuka umlilo usuka kuSimakadze wacedza lomnikelo wekushiswa kanye nemanoni labesetikwelilati. Satsi kube sive sikubone loku, samemeta sakhotsamisa nebuso baso, sawela phansi.