Siswati 1996 (SWA96)
8

Kugcotjwa kwa-Aroni nemadvodzana akhe

(Eks. 29:1-37)

81Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

8:2
Eks. 29:1
“Tsatsa bo-Aroni nemadvodzana akhe ubemise ekungeneni kwelithende lekuhlangana, uletse tembatfo tabo tebuphristi, nemafutsa emgcobo, nenkunzi yemnikelo wesono, netihhanca letimbili, nelibhasikidi lelinetinkhwa letingenambiliso, 3bese ubutsa sonkhe sive sema-Israyeli usihlanganise ndzawonye ekungeneni kwelithende lekuhlangana.”

4Mosi wenta njengobe Simakadze abemyalile kutsi akwente, satsi kube sonkhe sive sibutsane ndzawonye ekungeneni kwelithende lekuhlangana, 5wakhuluma kuso watsi: “Loku lese ngikwenta nguloko Simakadze langiyale kutsi ngikwente.”

6Mosi wasondzeta Aroni nemadvodzana akhe, wafike wabageza ngemanti. 7

8:7
Eks. 28:31
Wase wembesa Aroni ingubo lete imikhono, wambopha ngelibhande elukhalweni. Wamembatsisa umjiva, nesidziya, wambopha elukhalweni ngelibhande lelihlotjisiwe. 8
8:8
Eks. 28:30
Wamfaka sembatfo sesifuba, nalesembatfo sesifuba wasifaka i-Urimu neThumimu.“i-Urimu neThumimu” kwakutintfo letimbili baphristi babetisebentisa ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu; akwatiwa kutsi tatisetjentiswa njani 9Wamfaka umshuculo wenhloko kwatsi etikwawo ngembili wafaka ngcwengcwe wegolide, umchele longcwele; kwaya njengobe Simakadze abeyale Mosi.

10

8:10
Eks. 30:25
Mosi watsatsa emafutsa emgcobo wagcoba ngawo lithende lekukhontela nako konkhe lokwakungekhatsi kwalo, wakungcwelisa. 11Wakha incenye yalamafutsa wawafafata kasikhombisa etikwelilati, agcoba lilati nako konkhe lokuhambisana nalo kanye nemgezelo nesibunu sawo, wakungcwelisa. 12Watsela incenye yalamafutsa emgcobo etikwenhloko ya-Aroni, amgcoba, amnikela kuSimakadze kuze abe ngcwele. 13Emvakwaloko, Mosi wasondzeta emadvodzana a-Aroni ngembili wawagcokisa tembatfo tawo tebuphristi, wawabopha ngemabhande etinkhalweni tawo, wabophela imishuculo yawo etinhloko tawo, njengobe Simakadze abemyalile.

14

8:14
Eks. 29:10
Mosi wase uletsa inkunzi yemnikelo wesono, Aroni nemadvodzana akhe babeka tandla etikwenhloko yayo. 15Mosi wayihlaba lenkunzi, wase utsatsa lenye ingati yayo wenya umuno wakhe kuyo, wabhoca timphondvo telilati kutsi alihlambulule. Lena lenye ingati lesele wayitsela esisekelweni selilati, walingcwelisa ngekulentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 16Mosi watsatsa onkhe emanoni labesetibilinini, nemanoni labembonye sibindzi, netinso totimbili, nemanoni lakuto, wakushisela elatini. 17Titfo talenkunzi letatisele, sikhumba, nenyama, nemswane wayo wakushisela ngaphandle kwenkambu; kwaya njengobe Simakadze abeyale Mosi.

18

8:18
Eks. 29:15
Emvakwaloko Mosi waletsa lesihhanca lesingumnikelo wekushiswa, Aroni nemadvodzana akhe babeka tandla tabo etikwenhloko yaso. 19Mosi wasihlaba wase ufafata ngengati yaso ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 20Watsi kube Mosi asicobe sibe ngemacatsa, wase ushisa lenhloko yaso, nemacatsa kanye nemanoni aso. 21Wageza loku kwangekhatsi nemilente yaso, wase usishisa sonkhe elatini. Lomnikelo kwaba ngumnikelo wekushiswa, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

22

8:22
Eks. 29:19
Mosi wase uletsa lesinye sihhanca lesasisekugcoba baphristi; ngako Aroni nemadvodzana akhe babeka tandla tabo etikwenhloko yaso. 23Mosi wase uyasibulala, watsatsa lenye yalengati wabhoca ngayo lihwandza lendlebe ya-Aroni yangesekudla, nesitfupha sangesekudla, naqukulu wangesekudla. 24Wasondzeta emadvodzana a-Aroni ngembili, nawo wawabhoca ngalengati emahwandzeni etindlebe tawo tangesekudla, nasetitfupheni tawo tangesekudla kanye nakuboqukulu bangesekudla. Ingati leyayisele, Mosi wayitsela ndzawo tonkhe atungeleta lilati. 25Watsatsa lamanoni, nalomsila lononile, nemanoni lasetibilinini, nalambonye sibindzi, netinso totimbili kanye nemanoni lakuto, nemlente wangesekudla. 26Watsatsa libhasikidi lekuphatsa sinkhwa lesingenambiliso embikwaSimakadze, wakhipha umpotongwane wesinkhwa lesingenambiliso, nempotongwane wesinkhwa lesinemafutsa, nelicebelengwane linye, wakubeka etikwalamanoni nasetikwemlente wangesekudla. 27Konkhe lokudla wakwetfula etandleni tabo-Aroni nemadvodzana akhe, base bayakujikitisa kutsi kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. 28Mosi watsatsa lokudla kubo wakushisela elatini, etikwemnikelo wekushiswa, waba ngumnikelo wekugcotjwa lowentiwa ngemlilo, kwaba liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 29Mosi wase utsatsa umganga waso wawujikitisa njengemnikelo wekujikitiswa embikwaSimakadze; loko kwaba sabelo saMosi kuleso sihhanca semgcobo. Mosi wakwenta konkhe loko njengobe abeyalwe nguSimakadze.

30

8:30
Eks. 29:21
Mosi watsatsa lenye incenye yemafutsa emgcobo kanye nengati leyayisetikwelilati, wafafata ngayo bo-Aroni nemadvodzana akhe netimphahla tabo. Wabanikela kanjalo-ke bo-Aroni nemadvodzana akhe kanye netembatfo tabo kuSimakadze.

31Mosi wakhuluma ku-Aroni nemadvodzana akhe watsi: “Tsatsani lenyama niyekuyiphekela ekungeneni kwelithende lekuhlangana, bese niyidlela khona lapho kanye naleso sinkhwa lesisekhatsi kulelo bhasikidi leminikelo yemgcobo, njengobe Simakadze ashito. 32Konkhe lokusala lapho, inyama nesinkhwa, nibokushisa. 33Ningesuki lapho ekungeneni kwelithende lekuhlangana, kuze kuphele lawo malanga lasikhombisa emgcobo wenu; ngobe umgcobo wenu uyawutsatsa emalanga lasikhombisa. 34Simakadze usiyale kutsi sente loku lesikwente lamuhla khona kutewuba yinhlawulo yenu yekubuyisana naSimakadze. 35Kufanele nihlale ekungeneni kwelithende lekuhlangana, imini nebusuku, kuze kuphelele emalanga lasikhombisa, nente loko Simakadze latsite nikwente. Lomyalo lengininika wona nami lengiwunikwe nguSimakadze nibowenta, khona ningetikufa.” 36Ngako-ke bo-Aroni nemadvodzana akhe bakwenta konkhe Simakadze labekukhulume ngaMosi kutsi bakwente.