Siswati 1996 (SWA96)
7

Iminikelo yemacala

71“ ‘Lena-ke ngimitsetfo lecondzene neminikelo yemacala, ngiminikelo lengcwelengcwele: 2Silwane lesingulomnikelo kufanele sibulawelwe lapho kubulawelwa khona tilwane letiletselwe kuba ngiminikelo yekushiswa, nengati yaso kufanele ifafatwe emngcengcemeni welilati ndzawo tonkhe. 3Onkhe emanoni aso kufanele anikelwe elatini: emanoni emsila, nemhlehlo, 4netinso totimbili, nemanoni lakuto nalasematsebeni, nemanoni onkhe lembese sibindzi layawusuka kanye netinso. 5Umphristi uyawushisa onkhe lamanoni elatini abe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo embikwaSimakadze. Kungumnikelo welicala. 6Bonkhe labadvuna lababemndeni webaphristi bavunyelwe kuwudla lomnikelo. Kufanele udlelwe endzaweni lengcwele; ungcwelengcwele.

7“ ‘Indlela yekuphatfwa kwemnikelo welicala kanye nemnikelo wesono iyawufanana. Inyama iyawuba yalowo mphristi lowenta inhlawulo yekubuyisana. 8Sikhumba semnikelo wekushiswa siyawuba salowo mphristi. 9Wonkhe umnikelo walokutinhlavu lophekwe kuhhavini, nome ngelibhodo, nome ngelikesi, uyawuba walowo mphristi. 10Kodvwa yonkhe iminikelo yalokutinhlavu lebhicwe nemafutsa nome lengakabhicwa nawo, yawo onkhe emadvodzana a-Aroni, ngako kufanele ehlukaniselane yona.’ ”

Iminikelo yekuthula

11

7:11
Lev. 3:1
“ ‘Lena-ke ngimitsetfo lecondzene neminikelo yekuthula lenikelwa kuSimakadze. 12Nangabe umuntfu enta umnikelo wekubonga, uyawuletsa lomhlatjelo kanye nemipotongwane lete imbiliso lebhicwe nemafutsa, nemicatsane lebhicwe nemafutsa nemacebelengwane laphekwe ngemphuphu lecolisakele lete imbiliso lebhicwe nemafutsa. 13Ngetulu kwalomnikelo wakhe wekuthula layawubonga ngawo uyawuletsa umpotongwane lonembiliso. 14Uyawuletsa lolo nalolo luhlobo lwemnikelo umpotongwane ube munye, kube ngumnikelo kuSimakadze; loko kwemphristi lofafata lengati yemnikelo wekuthula. 15Inyama yalesilwane kufanele idliwe ngalelo langa lenikelwe ngalo; akukafaneli ibekelwe likusasa.

16“ ‘Nangabe umuntfu aletsa umnikelo wekufeza setsembiso nome umnikelo wesihle, kufanele udliwe ngalelo langa lawunikela ngalo; nakukhona lokusele, kungaphindze kudliwe futsi nangakusasa. 17Nangabe lenyama yemhlatjelo seyize yalala kabili, kufanele ishiswe yonkhe ngemlilo. 18Nangabe leyo nyama yemnikelo wakhe wekuthula seyidliwa ngelilanga lesitsatfu, lomnikati wawo angeke asemukeleka kanye nemnikelo wakhe. Lomnikelo utawuba sinengiso, nalowo lowudlako uyakwetfwala licala. 19Nangabe leyo nyama kwenteka itsintsana nome ngayini lengcolile ngekwemtsetfo, akukafaneli idliwe, kodvwa kufanele ishiswe.

“ ‘Lowo lohlantekile ngekwemtsetfo yena angayidla, 20kodvwa nakukhona longcolile ngekwemtsetfo lodla lenyama yemnikelo wekuthula kuSimakadze, kufanele lowo muntfu ancunywe esiveni sakubo. 21

7:21
Lev. 11:1
Nangabe umuntfu atsintsa lokungcolile ngekwemtsetfo, kungaba kungcola kwemuntfu nome silwane lesingcolile nome ngayini lengcolile nalenengekako, bese udla inyama yemnikelo wekuthula kuSimakadze, kufanele lowo muntfu ancunywe esiveni sakubo.’ ”

22Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 23

7:23
Lev. 3:17
“Khuluma esiveni sema-Israyeli utsi: ‘Ningawadli emanoni enkhomo, newemvu, newembuti. 24
7:24
Lev. 22:8
Ningawadli emanoni esilwane lesitifele nome lesibulewe tilwane tesiganga, kodvwa emanoni angasetjentiswa kulokunye. 25Umuntfu loyakudla emanoni alesilwane lesinikelelwe umnikelo wekushiswa kuSimakadze, kufanele ancunywe esiveni sakubo. 26
7:26-27
Gen. 9:4
Lev. 3:17
17:10-14
19:26
Eks. 29:27
Dut. 12:16,23
15:23
Nome ngukuphi lapho niyawuhlala khona, aniyikuyidla ingati yetinyoni nome yetilwane. 27Nome ngubani loyakudla ingati, lowo muntfu kufanele ancunywe esiveni sakubo.’ ”

28Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 29“Khuluma esiveni sema-Israyeli utsi: ‘Lowo lonikela ngemnikelo wekuthula kufanele aletse incenye yawo ibe ngumhlatjelo wakhe kuSimakadze. 30Kufanele ayiletse yena matfupha ngetandla takhe kuSimakadze kutsi kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo. Utawuletsa emanoni alesilwane kanye nemganga waso, kuze kutsi lomganga utewujikitiswa ube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. 31Umphristi uyawushisa lamafutsa etikwelilati, kodvwa lomganga uyawuba wa-Aroni kanye nemadvodzana akhe. 32Umlente wesekudla weminikelo yekuthula uyawuyetfula kulowo mphristi kutsi kube sabelo sakhe. 33Indvodzana ya-Aroni lenikela ngalengati nalamanoni emnikelo wekuthula iyawutsatsa umlente wesekudla kutsi ube sabelo sayo. 34Umganga lojikitiswako nalomlente wesekudla lonikelwe kumphristi ngiwutsetse esiveni sema-Israyeli ngawunika Aroni nemadvodzana akhe kutsi kube sabelo sabo titukulwane ngetitukulwane.’ ”

35Loko kwaba sabelo sa-Aroni nemadvodzana akhe lesatsatfwa emnikelweni lowawuletfwe kuSimakadze, mhlazana bagcotjwa kutsi bakhonte Simakadze njengebaphristi. 36Ngalelo langa labagcotjwa ngalo Simakadze wayala ema-Israyeli kutsi abanike loko kube tabelo tabo. Loko kwamiswa kutsi kube ngumtsetfo wetitukulwane ngetitukulwane tabo.

37Ngiyo lena-ke imitsetfo lecondzene neminikelo yekushiswa, neminikelo yalokutinhlavu, neminikelo yesono, neminikelo yelicala, neminikelo yemgcobo kanye neminikelo yekuthula, 38Simakadze layinika Mosi entsabeni yaseSinayi, mhlazana ayala ema-Israyeli kutsi anikele ngeminikelo yawo kuSimakadze, ehlane laseSinayi.