Siswati 1996 (SWA96)
3

Umtsetfo ngeminikelo yekuthula

31

3:1
Lev. 7:11
“Nangabe kukhona lonikela ngenkhomo kutsi ibe ngumnikelo wekuthula, kufanele kube yinkunzana nome sitfokati lesingenasiyela, awetfule embikwaSimakadze. 2Lowo muntfu uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo wakhe, bese uwubulalela ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni labaphristi ayawufafata ngalengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 3
3:3
Eks. 29:13,22
Emnikelweni wekuthula utawuletsa umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi kanye nemanoni lahlanganisa loku kwangekhatsi, 4netinso totimbili, nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye nato. 5
3:5
Eks. 29:25
Emadvodzana a-Aroni atawushisa konkhe loko elatini kanye neminikelo yekushiswa etikwetinkhuni temlilo. Kungumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.

6“Nangabe yimvu nome yimbuti lena lesetjentiswa emnikelweni wekuthula, ingaba yindvuna nome ibe yinsikati, kodvwa kufanele kube ngulengenasiyela. 7Nangabe umuntfu anikela ngemvu, kufanele ayetfule kuSimakadze, 8bese ubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo, ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni ayawufafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 9Kulomnikelo wekuthula kufanele aletse umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni nemsila wonkhe ngekunona kwawo usikwe ekugcineni kwemgogodla, nemanoni alokungekhatsi, 10netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi latawusuka kanye netinso. 11Umphristi utakushisela etikwelilati njengekudla, kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

12“Nangabe umuntfu anikela ngembuti, kufanele ayetfule kuSimakadze, 13uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yayo ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni atawube asafafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 14Kulomnikelo naku-ke latakunikela kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi nawo onkhe lanamatsele kuko, 15netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye netinso. 16Umphristi utawube sewushisa konkhe loku elatini kube ngumnikelo wemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi. Onkhe emanoni ngewaSimakadze. 17

3:17
Gen. 9:4
Lev. 7:23
17:10
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Lona kutawuba ngumtsetfo wetitukulwane ngetitukulwane tenu, nome ngukuphi lapho niyawuhlala khona: kubete lodla emanoni nengati.”

4

Iminikelo leyinhlawulo yetono letenteke ngengoti

41Simakadze wayala Mosi watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Nangabe umuntfu onile wephula nome ngangumuphi wemiyalo yaSimakadze, angakacondzi, kufanele ahambe ngalemitsetfo.

3“ ‘Nangabe kona umphristi logcotjiwe waze wehlisela lelo cala lakhe esiveni, uyawuletsa inkunzana lengenasiyela ayinikele ibe ngumhlatjelo wesono sakhe kuSimakadze. 4Lenkunzana uyayiletsa ekungeneni kwelithende lekuhlangana, abeke sandla etikwenhloko yayo, bese uyibulalela khona lapho embikwaSimakadze. 5Umphristi logcotjiwe uyawube sewutsatsa lengati yalenkunzana, angene nayo ethendeni lekuhlangana. 6Uyakwenya umuno wakhe kulengati, bese uyifafata embikwaSimakadze embikwendvwangu lengcwele, kuze kube kasikhombisa. 7Lenye ingati umphristi uyayibhoca etimphondvweni telilati lemphepho lenuka kamnandzi embikwaSimakadze ngekhatsi kwelithende lekuhlangana. Incenye yalengati uyayitsela emasekweni elilati lemnikelo wekushiswa lelisekungeneni kwelithende lekuhlangana. 8Kulenkunzana yemhlatjelo wesono uyawasusa onkhe emanoni lembese kwangekhatsi kanye nalawo lahlangene nako, 9netinso totimbili, nemanoni lakuto nalasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi kanye nalawo layawusuka kanye netinso. 10Umphristi uyawutsatsa lamanoni alenkhomo awashisele elatini leminikelo yekushiswa, njengobe enta nakashisa umnikelo wekuthula. 11

4:11
Eks. 29:14
Kodvwa uyawutsatsa sikhumba sayo, nenyama yayo yonkhe, nenhloko yayo, nemilente yayo, nekwangekhatsi kwayo, nemswane wayo. 12
4:12
Heb. 13:11
Yonkhe lenkunzana uyawuyitsatsa aphumele nayo ngaphandle kwenkambu endzaweni lehlantekile ngekwemtsetfo, lapho kucitfwa khona umlotsa, afike akushisele khona ngemlilo wetinkhuni, etikwendvundvuma yemlotsa.

13

4:13
Num. 15:24
“ ‘Nangabe kone sonkhe sive saka-Israyeli, saba nelicala lekwephula umyalo waSimakadze, singakacondzi, nome sive besingakakucapheli loko, noko sinelicala. 14Siyawutsi singabona kutsi sonile, bese siletsa inkunzana lengenasiyela itewuba ngumhlatjelo wesono; iyakwetfulwa embikwelithende lekuhlangana. 15Baholi besive bayawubeka tandla tabo etikwenhloko yayo embikwaSimakadze, bese ibulawelwa khona lapho embikwaSimakadze. 16Umphristi logcotjiwe uyawutsatsa lenye yalengati angene nayo ethendeni lekuhlangana, 17bese wenya umuno wakhe kulengati, ayifafate embikwaSimakadze embikwendvwangu kuze kube kasikhombisa. 18
4:18
Num. 15:27
Lenye ingati uyayibhoca etimphondvweni telilati lelisembikwaSimakadze ethendeni lekuhlangana. Incenye yalengati lesele uyayitsela esisekelweni selilati lemnikelo wekushiswa ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 19Onkhe lawo manoni ayo uyawatsatsa awashisele elatini. 20Uyakwenta njalo nakulenkunzana njengobe entile ngaleyo nakenta ngayo umhlatjelo wesono; umphristi uyawubentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese bayatsetselelwa. 21Lenkunzana uyawube sewuyayitsatsa, aphumele nayo ngaphandle kwenkambu afike ayishisele khona, njengobe entile nakashisa umnikelo wekucala. Lona-ke ngiwo umhlatjelo wekususa sono sesive sonkhe.

22“ ‘Nangabe kone umholi, waba nelicala lekwephula umyalo waSimakadze longuNkulunkulu wakhe, angakacondzi, 23bese uyatiswa kutsi wonile, uyawuletsa siphongo lesingenasiyela sibe ngumnikelo wakhe wesono. 24Uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalembuti, bese uyibulalela lapho kubulawelwa khona tonkhe tilwane temhlatjelo wekushiswa embikwaSimakadze. Lowo ngumnikelo wesono. 25Umphristi uyakwenya umuno wakhe kulengati yalesilwane, bese uyibhoca etimphondvweni telilati leminikelo yekushiswa, lena lenye ingati ayitsele esisekelweni selilati. 26Uyawushisa onkhe lamanoni awashisele elatini, njengobe enta nakashisa emanoni emnikelo wekuthula; umphristi uyawumentela kanjalo-ke umholi inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese lomholi uyatsetselelwa sono sakhe.

27

4:27-31
Num. 15:27-28
“ ‘Nangabe kone umuntfu nje, abe nelicala lekwephula lomunye wemiyalo yaSimakadze, angakacondzi, 28uyawutsi angatiswa kutsi wonile, bese uletsa imbutikati lengenasiyela ibe ngumnikelo waleso sono lasentile. 29Uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo wesono, bese uyibulalela lapho kubulawelwa khona tonkhe tilwane temhlatjelo wekushiswa. 30Umphristi uyakwenya umuno wakhe kulengati yalesilwane, bese uyibhoca etimphondvweni telilati lemihlatjelo yekushiswa, lena lenye ingati lesele ayitsele esisekelweni selilati. 31Uyawube sewukhipha onkhe emanoni ayo, njengobe enta nakukhishwa emanoni kuletilwane temnikelo wekuthula. Umphristi uyawube sewuwashisela elatini, khona kutawuba liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, uyawumentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese-ke lomuntfu uyatsetselelwa sono sakhe.

32“ ‘Nangabe lomuntfu aletsa imvu, kufanele kube ngulensikati lengenasiyela. 33Kufanele abeke sandla sakhe etikwenhloko yayo, bese uyayibulala njengemnikelo wesono, ayibulalele lapho kubulawelwa khona tonkhe tilwane temnikelo wekushiswa. 34Umphristi uyakwenya umuno wakhe kulengati yalesilwane, bese uyibhoca etimphondvweni telilati lemnikelo wekushiswa, lena lenye ingati ayitsele esisekelweni selilati. 35Uyawube sewukhipha onkhe emanoni, njengobe kwentiwa nakukhishwa onkhe emanoni kulemvu yemnikelo wekuthula; umphristi uyawushisela etikwelilati kulomnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. Umphristi uyawumentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese-ke lomuntfu uyatsetselelwa sono sakhe.’ ”

5

Imitsetfo ngeminikelo yesono

51“ ‘Nangabe umuntfu onile ngekutsi atsi afunwa ngumtsetfo kutsi atewufakaza ecaleni, kepha angabe asafakaza ngaloko lakubonile nome lakuvile, kufanele ajeziselwe lelo cala lakhe.

2

5:2
Lev. 11:1
“ ‘Nangabe umuntfu kwenteka angakacondzi atsintsa nome yini lengcolile ngekwemtsetfo, njengesidvumbu sesilwane lesingcolile, nome sifuyo, nome silwanyakatana, naye sewungcolile, sewunelicala.

3“ ‘Nangabe umuntfu kwenteka angakacondzi atsintsa nome yini yemuntfu lengcolile, levamisile kumngcolisa umuntfu, unelicala laloko, nasakubonile loko lakwentile.

4“ ‘Nangabe kwenteka umuntfu wafunga ngekunganaki, kwenta lokuhle nome lokubi, njengobe umuntfu afunge nome ngayini angakacabangisisi nome abengakanaki, noko unelicala, nasakubonile loko lakwentile.

5“ ‘Nangabe umuntfu anelicala ngalokunye kwaloku lokubaliwe, kufanele avume lesono asho nekutsi usente kanjani. 6Inhlawulo yaso kufanele kube lizinyane lelisikati, lemvu nome lembuti, kube ngumhlatjelo wesono kuSimakadze. Umphristi utamentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngesono sakhe.

7“ ‘Nangabe lomuntfu angeke akhone kukhipha lizinyane lemvu, uyawuletsa ematuba lamabili nome emazini lamabili elivukutfu kuSimakadze, kube yinhlawulo yesono: linye libe ngumnikelo wesono, lelinye libe ngumnikelo wekushiswa. 8

5:8
Lev. 1:15
Utawaletsa kumphristi, loyawucale anikele ngaloko lokungumnikelo wesono. Uyalishwila intsamo kodvwa angayihluphuli inhloko, 9bese ufafata lengati yalo emhlubulweni welilati. Incenye yalengati kufanele iphomphiselwe esisekelweni selilati. Lona-ke ngumnikelo wesono. 10Leli lelinye lesibili liyawuba lemnikelo wekushiswa, njengobe kusho umtsetfo. Umphristi uyawumentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese-ke lomuntfu uyatsetselelwa sono sakhe.

11“ ‘Nangabe lomuntfu angeke akhone kukhokha ematuba lamabili nome emazini lamabili elivukutfu, kufanele aletse imphuphu lengaba yikhilogremu kutsi itewuba ngumnikelo wesono. Kufanele angayifaki emafutsa emncumo nome imphepho, ngobe ingumnikelo wesono. 12Uyayiletsa kumphristi, loyawufike acaphune libinta lesandla kube sikhumbuto, bese uwushisela elatini etikweminikelo yemlilo leyetfulwe kuSimakadze; lowo-ke ngumnikelo wesono. 13Umphristi uyawumentela kanjalo-ke umuntfu inhlawulo yekubuyisana naSikmakadze, nome sono sakhe ngabe saluphi luhlobo, uyawube sewuyatsetselelwa. Loku lokusele kufanele kube sabelo semphristi, njengobe kunjalo emnikelweni walokutinhlavu.’ ”

Umnikelo wenhlawulo

14Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 15“Nangabe umuntfu ona ngekwephula munye walemiyalo lengcwele yaSimakadze angakacondzi, kufanele ahlawule kuSimakadze ngesihhanca lesingenasiyela. Bungako balesihhanca buyawubonwa nguwe ngekwesilinganiso sendzawo lengcwele; lowo-ke ngumnikelo loyinhlawulo yelicala. 16Kufanele abuyisele konkhe loko lehlulekile kukwenta macondzana nemiyalo lengcwele aphindze engete kwesihlanu. Loko uyawukunika umphristi, yena-ke uyawube sewunikela ngalesihhanca lesingumnikelo welicala. Uyawumentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze; lowo muntfu uyawube sewuyatsetselelwa.

17“Nangabe umuntfu ona ngekutsi ephule lomunye wemitsetfo yaSimakadze, nome abengati, unelicala, kufanele ahlawule. 18Kufanele ahlawule kumphristi, ngesihhanca lesingenasiyela. Bungako baso buyawukalwa nguwe njengesimiso semnikelo welicala. Umphristi uyawumentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze; lowo muntfu uyawube sewuyatsetselelwa licala lakhe lalente angakacondzi. 19Lowo-ke ngumnikelo loyinhlawulo yelicala; empeleni abenelicala kuSimakadze.”