Siswati 1996 (SWA96)
3

Umtsetfo ngeminikelo yekuthula

31

3:1
Lev. 7:11
“Nangabe kukhona lonikela ngenkhomo kutsi ibe ngumnikelo wekuthula, kufanele kube yinkunzana nome sitfokati lesingenasiyela, awetfule embikwaSimakadze. 2Lowo muntfu uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo wakhe, bese uwubulalela ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni labaphristi ayawufafata ngalengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 3
3:3
Eks. 29:13,22
Emnikelweni wekuthula utawuletsa umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi kanye nemanoni lahlanganisa loku kwangekhatsi, 4netinso totimbili, nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye nato. 5
3:5
Eks. 29:25
Emadvodzana a-Aroni atawushisa konkhe loko elatini kanye neminikelo yekushiswa etikwetinkhuni temlilo. Kungumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.

6“Nangabe yimvu nome yimbuti lena lesetjentiswa emnikelweni wekuthula, ingaba yindvuna nome ibe yinsikati, kodvwa kufanele kube ngulengenasiyela. 7Nangabe umuntfu anikela ngemvu, kufanele ayetfule kuSimakadze, 8bese ubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo, ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni ayawufafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 9Kulomnikelo wekuthula kufanele aletse umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni nemsila wonkhe ngekunona kwawo usikwe ekugcineni kwemgogodla, nemanoni alokungekhatsi, 10netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi latawusuka kanye netinso. 11Umphristi utakushisela etikwelilati njengekudla, kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

12“Nangabe umuntfu anikela ngembuti, kufanele ayetfule kuSimakadze, 13uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yayo ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni atawube asafafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 14Kulomnikelo naku-ke latakunikela kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi nawo onkhe lanamatsele kuko, 15netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye netinso. 16Umphristi utawube sewushisa konkhe loku elatini kube ngumnikelo wemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi. Onkhe emanoni ngewaSimakadze. 17

3:17
Gen. 9:4
Lev. 7:23
17:10
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Lona kutawuba ngumtsetfo wetitukulwane ngetitukulwane tenu, nome ngukuphi lapho niyawuhlala khona: kubete lodla emanoni nengati.”