Siswati 1996 (SWA96)
2

Iminikelo yalokutinhlavu

21

2:1
Lev. 6:14
“Nangabe umuntfu aletsa kuSimakadze umnikelo walokutinhlavu, kufanele kube yimphuphu lecolisakele. Kufanele afake emafutsa emncumo kanye nemphepho, 2bese ukuletsa kumadvodzana a-Aroni labaphristi. Umphristi utawukha libinta lemphuphu kanye nemafutsa emncumo, nemphepho yawo yonkhe akushisele etikwelilati kube sikhumbuto, umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadaze. 3Yonkhe lemphuphu lesele itawuba ya-Aroni nemadvodzana akhe; ingcwele, ngobe itsetfwe ekudleni bekunikelwe ngemlilo kuSimakadze.

4“Nangabe uletsa umnikelo walokutinhlavu longumpotongwane lophekiwe, kufanele kube ngulote imbiliso, lowentiwe ngafulaha wabhicwa nemafutsa emncumo nome-ke kube ngimicatsane legcotjiswe ngalawo mafutsa.

5“Nangabe lomnikelo walokutinhlavu utfoswa ngelikesi, kufanele wentiwe ngafulaha lobhicwe nemafutsa emncumo kodvwa kubete imbiliso lefakwako. 6Kufanele uhleshulwe ube ticucu bese utselwa ngemafutsa. Lowo-ke ngumnikelo walokutinhlavu.

7“Nangabe lomnikelo walokutinhlavu uphekwe ngelibhodo, kufanele wentiwe ngafulaha nemafutsa emncumo. 8Uboletsa kuSimakadze lomnikelo walokutinhlavu lowentiwe ngaleto tintfo, uwetfule kumphristi kucala, yena-ke utawumikisa elatini. 9Umphristi utawutsatsa licashana lawo libe sikhumbuto bese ulishisela elatini, kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 10Incenye yawo lesele iyawuba sabelo sa-Aroni nemadvodzana akhe; ingcwele kakhulu ngobe itsetfwe emnikelweni lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

11“Konkhe lokutinhlavu lokunikelwa kuSimakadze akuyiwufakwa imbiliso; ningacali nikufake imbiliso nome luju lwetinyosi kuloko lokunikelwa kuSimakadze ngemlilo. 12

2:12
Lev. 23:17
2 Khr. 31:5
Niyawukuletsa kuSimakadze njengemnikelo losivuno sekwendvulelisa, kodvwa ngeke sishiselwe elatini kutsi sibe liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuye. 13
2:13
Hez. 43:24
Wonkhe umnikelo wenu walokutinhlavu nibowuvanga ngeluswayi. Ningacali nilushiye luswayi lwesivumelwane saNkulunkulu eminikelweni yenu yalokutinhlavu. Kufanele niyifake luswayi yonkhe iminikelo yenu. 14
2:14
Lev. 23:10
Nawuletsa umnikelo walokutinhlavu wesivuno sekwendvulelisa kuSimakadze, ubonikela ngako kulukhotse. 15Ubengeta emafutsa emncumo kanye nemphepho; lowo ngumnikelo walokutinhlavu. 16Umphristi uyawushisa incenye yalokutinhlavu ibe sikhumbuto, ayishise kanye nemafutsa, nemphepho; loko-ke ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.”

3

Umtsetfo ngeminikelo yekuthula

31

3:1
Lev. 7:11
“Nangabe kukhona lonikela ngenkhomo kutsi ibe ngumnikelo wekuthula, kufanele kube yinkunzana nome sitfokati lesingenasiyela, awetfule embikwaSimakadze. 2Lowo muntfu uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo wakhe, bese uwubulalela ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni labaphristi ayawufafata ngalengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 3
3:3
Eks. 29:13,22
Emnikelweni wekuthula utawuletsa umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi kanye nemanoni lahlanganisa loku kwangekhatsi, 4netinso totimbili, nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye nato. 5
3:5
Eks. 29:25
Emadvodzana a-Aroni atawushisa konkhe loko elatini kanye neminikelo yekushiswa etikwetinkhuni temlilo. Kungumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.

6“Nangabe yimvu nome yimbuti lena lesetjentiswa emnikelweni wekuthula, ingaba yindvuna nome ibe yinsikati, kodvwa kufanele kube ngulengenasiyela. 7Nangabe umuntfu anikela ngemvu, kufanele ayetfule kuSimakadze, 8bese ubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo, ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni ayawufafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 9Kulomnikelo wekuthula kufanele aletse umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni nemsila wonkhe ngekunona kwawo usikwe ekugcineni kwemgogodla, nemanoni alokungekhatsi, 10netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi latawusuka kanye netinso. 11Umphristi utakushisela etikwelilati njengekudla, kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

12“Nangabe umuntfu anikela ngembuti, kufanele ayetfule kuSimakadze, 13uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yayo ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni atawube asafafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 14Kulomnikelo naku-ke latakunikela kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi nawo onkhe lanamatsele kuko, 15netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye netinso. 16Umphristi utawube sewushisa konkhe loku elatini kube ngumnikelo wemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi. Onkhe emanoni ngewaSimakadze. 17

3:17
Gen. 9:4
Lev. 7:23
17:10
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Lona kutawuba ngumtsetfo wetitukulwane ngetitukulwane tenu, nome ngukuphi lapho niyawuhlala khona: kubete lodla emanoni nengati.”

4

Iminikelo leyinhlawulo yetono letenteke ngengoti

41Simakadze wayala Mosi watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Nangabe umuntfu onile wephula nome ngangumuphi wemiyalo yaSimakadze, angakacondzi, kufanele ahambe ngalemitsetfo.

3“ ‘Nangabe kona umphristi logcotjiwe waze wehlisela lelo cala lakhe esiveni, uyawuletsa inkunzana lengenasiyela ayinikele ibe ngumhlatjelo wesono sakhe kuSimakadze. 4Lenkunzana uyayiletsa ekungeneni kwelithende lekuhlangana, abeke sandla etikwenhloko yayo, bese uyibulalela khona lapho embikwaSimakadze. 5Umphristi logcotjiwe uyawube sewutsatsa lengati yalenkunzana, angene nayo ethendeni lekuhlangana. 6Uyakwenya umuno wakhe kulengati, bese uyifafata embikwaSimakadze embikwendvwangu lengcwele, kuze kube kasikhombisa. 7Lenye ingati umphristi uyayibhoca etimphondvweni telilati lemphepho lenuka kamnandzi embikwaSimakadze ngekhatsi kwelithende lekuhlangana. Incenye yalengati uyayitsela emasekweni elilati lemnikelo wekushiswa lelisekungeneni kwelithende lekuhlangana. 8Kulenkunzana yemhlatjelo wesono uyawasusa onkhe emanoni lembese kwangekhatsi kanye nalawo lahlangene nako, 9netinso totimbili, nemanoni lakuto nalasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi kanye nalawo layawusuka kanye netinso. 10Umphristi uyawutsatsa lamanoni alenkhomo awashisele elatini leminikelo yekushiswa, njengobe enta nakashisa umnikelo wekuthula. 11

4:11
Eks. 29:14
Kodvwa uyawutsatsa sikhumba sayo, nenyama yayo yonkhe, nenhloko yayo, nemilente yayo, nekwangekhatsi kwayo, nemswane wayo. 12
4:12
Heb. 13:11
Yonkhe lenkunzana uyawuyitsatsa aphumele nayo ngaphandle kwenkambu endzaweni lehlantekile ngekwemtsetfo, lapho kucitfwa khona umlotsa, afike akushisele khona ngemlilo wetinkhuni, etikwendvundvuma yemlotsa.

13

4:13
Num. 15:24
“ ‘Nangabe kone sonkhe sive saka-Israyeli, saba nelicala lekwephula umyalo waSimakadze, singakacondzi, nome sive besingakakucapheli loko, noko sinelicala. 14Siyawutsi singabona kutsi sonile, bese siletsa inkunzana lengenasiyela itewuba ngumhlatjelo wesono; iyakwetfulwa embikwelithende lekuhlangana. 15Baholi besive bayawubeka tandla tabo etikwenhloko yayo embikwaSimakadze, bese ibulawelwa khona lapho embikwaSimakadze. 16Umphristi logcotjiwe uyawutsatsa lenye yalengati angene nayo ethendeni lekuhlangana, 17bese wenya umuno wakhe kulengati, ayifafate embikwaSimakadze embikwendvwangu kuze kube kasikhombisa. 18
4:18
Num. 15:27
Lenye ingati uyayibhoca etimphondvweni telilati lelisembikwaSimakadze ethendeni lekuhlangana. Incenye yalengati lesele uyayitsela esisekelweni selilati lemnikelo wekushiswa ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 19Onkhe lawo manoni ayo uyawatsatsa awashisele elatini. 20Uyakwenta njalo nakulenkunzana njengobe entile ngaleyo nakenta ngayo umhlatjelo wesono; umphristi uyawubentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese bayatsetselelwa. 21Lenkunzana uyawube sewuyayitsatsa, aphumele nayo ngaphandle kwenkambu afike ayishisele khona, njengobe entile nakashisa umnikelo wekucala. Lona-ke ngiwo umhlatjelo wekususa sono sesive sonkhe.

22“ ‘Nangabe kone umholi, waba nelicala lekwephula umyalo waSimakadze longuNkulunkulu wakhe, angakacondzi, 23bese uyatiswa kutsi wonile, uyawuletsa siphongo lesingenasiyela sibe ngumnikelo wakhe wesono. 24Uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalembuti, bese uyibulalela lapho kubulawelwa khona tonkhe tilwane temhlatjelo wekushiswa embikwaSimakadze. Lowo ngumnikelo wesono. 25Umphristi uyakwenya umuno wakhe kulengati yalesilwane, bese uyibhoca etimphondvweni telilati leminikelo yekushiswa, lena lenye ingati ayitsele esisekelweni selilati. 26Uyawushisa onkhe lamanoni awashisele elatini, njengobe enta nakashisa emanoni emnikelo wekuthula; umphristi uyawumentela kanjalo-ke umholi inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese lomholi uyatsetselelwa sono sakhe.

27

4:27-31
Num. 15:27-28
“ ‘Nangabe kone umuntfu nje, abe nelicala lekwephula lomunye wemiyalo yaSimakadze, angakacondzi, 28uyawutsi angatiswa kutsi wonile, bese uletsa imbutikati lengenasiyela ibe ngumnikelo waleso sono lasentile. 29Uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo wesono, bese uyibulalela lapho kubulawelwa khona tonkhe tilwane temhlatjelo wekushiswa. 30Umphristi uyakwenya umuno wakhe kulengati yalesilwane, bese uyibhoca etimphondvweni telilati lemihlatjelo yekushiswa, lena lenye ingati lesele ayitsele esisekelweni selilati. 31Uyawube sewukhipha onkhe emanoni ayo, njengobe enta nakukhishwa emanoni kuletilwane temnikelo wekuthula. Umphristi uyawube sewuwashisela elatini, khona kutawuba liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, uyawumentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese-ke lomuntfu uyatsetselelwa sono sakhe.

32“ ‘Nangabe lomuntfu aletsa imvu, kufanele kube ngulensikati lengenasiyela. 33Kufanele abeke sandla sakhe etikwenhloko yayo, bese uyayibulala njengemnikelo wesono, ayibulalele lapho kubulawelwa khona tonkhe tilwane temnikelo wekushiswa. 34Umphristi uyakwenya umuno wakhe kulengati yalesilwane, bese uyibhoca etimphondvweni telilati lemnikelo wekushiswa, lena lenye ingati ayitsele esisekelweni selilati. 35Uyawube sewukhipha onkhe emanoni, njengobe kwentiwa nakukhishwa onkhe emanoni kulemvu yemnikelo wekuthula; umphristi uyawushisela etikwelilati kulomnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. Umphristi uyawumentela kanjalo-ke inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, bese-ke lomuntfu uyatsetselelwa sono sakhe.’ ”