Siswati 1996 (SWA96)
26

Tibusiso tekulalela

(Dut. 7:12-24; 28:1-14)

261

26:1
Eks. 20:4
Lev. 19:4
Dut. 5:8
16:21-22
27:1
Hla. 81:9
97:7
“ ‘Ningatenteli nkulunkulu nome sithico lesibatwe ngelitje, nome umfanekiso waluphi luhlobo lobatwe ngelitje eveni lenu kutsi nitewukhotsama embikwawo. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu. 2
26:2
Eks. 20:8
Lev. 19:30
Gcinani emaSabatha ami niyihloniphe nendzawo yami lengcwele. NginguSimakadze.

3

26:3-5
Dut. 11:13-15
28:1-14
“ ‘Nanihamba ngetimiso tami nilalele, nemiyalo yami niyente, 4ngiyawunitfumelela imvula ngesikhatsi sayo, nemhlaba uninike sivuno lesihle, netihlahla tesiganga titsele titselo tato. 5Sivuno siyawuba sikhulu kangangekutsi niyawuchubeka nivune, kuze kushaye sikhatsi sekukha emagelebisi. Nekukha emagelebisi kuyawuchubeka kuze kushaye sikhatsi sekuhlanyela. Yebo, niyawudla konkhe kudla lenikufunako, niphindze nihlale ngekuthula eveni lenu.

6“ ‘Lelive ngiyawulipha kuthula, nicambalale ngekukhululeka ningesatjiswa lutfo. Tonkhe tilwane letiyingoti kini ngiyawutisusa kulelo live, kungabikho timphi eveni lenu. 7Titsa tenu niyawuticosha niticotfule ngenkemba. 8

26:8
Josh. 23:10
2 Khr. 14:9,12
Labasihlanu benu bayawuba nemandla ekwehlula likhulu lato, nelikhulu lenu liyawuba nemandla ekwehlula titsa leti-10 000; yebo, titsa tenu niyawutehlula niticotfule ngenkemba. 9
26:9
Hez. 37:26
Ngiyawunibusisa, nginiphe bantfwana labanyenti, nandze; sivumelwane lengisenta nani ngiyawusigcina ngisifeze. 10Sivuno senu siyawuba sinyenti kangangekutsi niyawuze nisilahle lesi sanyakenye, nentele kwekhweta lesi salonyaka. 11
26:11
2 Khor. 6:16
Ngiyawuhlala emkhatsini wenu ngisethendeni lekukhontela, ngingesuki kini. 12
26:12
2 Khor. 6:16
Ngiyawuhamba emkhatsini wenu ngibe nguNkulunkulu wenu, nine nibe sive sami. 13Mine nginguSimakadze, Nkulunkulu wenu, lowanikhipha eGibhithe, kuze ningabe nisaba tigcili temaGibhithe. Ngephula tikeyi telijoko lenu, nganenta nahambela etulu nikhululekile.’ ”

Sijeziso sekungalaleli

(Dut. 28:15-68)

14

26:14
Dut. 28:15
Sil. 2:17
Mal. 2:2
“ ‘Nangabe ningangilaleli, ningayenti yonkhe lemiyalo yami, 15ningatilandzeli netimiso tami, ningayenti nemitsetfo yami, nehluleke nekuyifeza lemiyalo yami ngekuphambana nesivumelwane sami, 16ngiyawunijezisa nganaku: Ngiyawunehlisela kutfutfumela lokwesabekako, netifo letingelapheki, nemikhuhlane lephumphutsekisa emehlo, nginente nihusheke. Niyawulima nihlanyelele lite, ngobe titsa tenu tiyawunehlula tidle konkhe loko kudla. 17
26:17
Jobe 36:12
Taga 28:1
Buso bami buyawumelana nani, bese nehlulwa titsa tenu, tona leto letinitondzako tiyawunibusa, nani nibaleke, ngisho nome seningasacoshwa ngumuntfu.

18“ ‘Nanichubeka ngekungangilaleli nome sekunehlele konkhe loku, sijeziso senu ngiyawusikhulisa siphindvwe kasikhombisa. 19

26:19
Dut. 28:23
Ligcabho lenu lelinenkhani ngiyawulifohlota; sibhakabhaka senu ngiyawusenta sibe njengensimbi, sibete imvula; umhlaba ngiyakuwomisa ube lukhuni njengelitfusi. 20Konkhe kusebenta kwenu kamatima kungeke kunibuyisele lutfo, ngobe emasimi enu angeke abe nesivuno, netihlahla tingeke titsele titselo.

21“ ‘Nanichubeka kumelana nami nale nekungilalela, lokuhlupheka kwenu ngiyawukuphindza kasikhombisa kuye ngaleto tono lenitentile. 22

26:22
Hez. 14:15
Ngiyawunitfumelela tilwane tesiganga, tidle bantfwabenu netinkhomo tenu, nize nibe mbalwa, kangangekutsi ngisho nemigwaco yenu iyawubate bantfu.

23“ ‘Emvakwalesijeziso nanichubeka nekungangilaleli ngekungakwemukeli kucondziswa ngimi ngekutsi nijinge nimelane nami, 24

26:24
2 Sam. 22:27
Hla. 18:26
nami-ke sengiyawumelana nani ngekunivisa buhlungu ngalokuphindvwe kasikhombisa ngenca yetono tenu. 25Ngiyawuniletsela imphi itenijezisa ngekwephula kwenu sivumelwane. Niyawutsi nanihlangana emadolobheni enu etindzaweni tekuphepha, bese nginihlasela ngetifo letingelapheki, nivele niphoceleke kutinikela etitseni tenu. 26
26:26
Hez. 4:16
Umtfombo wesinkhwa ngiyakuwujuba kangangekutsi bafati labalishumi bayawuhlanganyela hhavini munye kupheka sonkhe sinkhwa labanaso. Bayawukwenetisana ngalelo lite labayawube banalo. Niyawudla, kodvwa ningeke nesutse.

27“ ‘Nangabe etikwako konkhe loku seloku aningilaleli, nichubeka nekumelana nami, 28ngiyawunigucukela ngentfukutselo yami ngimelane nani, sijeziso ngisente sibe buhlungu ngekusiphindza kasikhombisa. 29

26:29
Dut. 28:53
2 Khos. 6:29
Jer. 19:9
Sil. 4:10
Niyawudla inyama yemitimba yemadvodzana nemadvodzakati enu. 30
26:30
Hez. 6:4
Ngiyawubhidlita tindzawo tenu tekukhontela, ngidzilite nemalati enu etimphepho, tidvumbu tenu ngitibutsisele ndzawonye etikwetithico tenu letite imphilo naletiwile; umphefumulo wami uyawunicansukela. 31
26:31
Isa. 1:13
Emadolobha enu ngiyakuwenta abe tindzala, netindzawo tenu tekukhontela ngitente tibe lihlane, kantsi neliphunga lelinuka lusi lelimnandzi leminikelo yenu yekushiswa ngingeke ngilemukele. 32
26:32
2 Khr. 36:19
Jer. 19:8
25:19
Live lenu ngiyawuliphundla, kuze kutsi netitsa tenu letingena kulo timangale ngalo. 33
26:33
Dut. 28:64
Jer. 9:16
15:17
Ngiyawunisakatela kuletinye tive, nginicoshe ngenkemba yami. Live lenu liyawuphundleka nemadolobha enu abe tindzala. 34
26:34
2 Khr. 36:21
Live liyawuba nesikhatsi senjabulo ngeminyaka yemaSabatha ngalesikhatsi lisaphundlekile nani nisahleti eveni letitsa tenu; live liyawuphumula libe nesikhatsi lesimnandzi ngeminyaka yemaSabatha. 35Ngaso sonkhe lesikhatsi live lenu lisaphundlekile liyawuba nekuphumula lelalingazange selibe nako ngesikhatsi semaSabatha enu nisahlala kulo.

36

26:36
Isa. 30:17
“ ‘Labo benu labayawube basasele bangakafi kulawo mave labayawube batfunjelwe kuwo, ngiyawukwenta tinhlitiyo tabo tibe nekwesaba kangangekutsi ngisho nemsindvo welicembe lelipheshulwa ngumoya liyawubenta babaleke batephule, kube shangatsi babalekela imphi. Bayawukuwa nome kungekho lobacoshako. 37Bayawugilana bawe, lomunye etikwalomunye, kube shangatsi babalekela imphi, nome kungekho lobacoshako. Ngako-ke aniyikuba nawo emandla ekuma embikwetitsa tenu. 38Niyawufela emkhatsini webantfu betive, live letitsa tenu liyawunidla linicedze. 39Labo benu labayawube basasele bangakafi eveni letitsa tabo, bayawukondza babe tincotfo ngenca yetono tabo, nangenca yetono taboyise bayawukondza besabeke.

40

26:40
Hla. 106:6
Dan. 9:4
“ ‘Kodvwa nabavuma tono tabo netaboyise ekungihlubukeni kwabo nasekumelaneni nami kwabo, 41lokungukona kwangenta ngaze ngabayisa eveni letitsa tabo, nangabe netinhlitiyo tabo letingakasoki titfobeka bayikhipha nenkhokhelo yesono sekuhlubuka kwabo, 42
26:42
Gen. 17:7-8
26:3-4
28:13-14
ngiyawusikhumbula sivumelwane sami naJakobe, sivumelwane sami na-Isaka, sivumelwane sami na-Abrahama, ngilikhumbule live. 43Lelo live bayawulifulatsela lisale litijabulisa ngemaSabatha alo ngesikhatsi liselihlane bangekho kulo. Bayawukhipha inkhokhelo yetono tabo, ngobe bayilahlile imitsetfo baticansukela netimiso tami. 44
26:44
Dut. 4:30
Isa. 59:20
Rom. 11:26
Kodvwa nome kunjalo, nasebaseveni letitsa tabo, ngingeke ngibadvube, futsi ngingeke ngibacansukele kangangekutsi ngize ngibabhubhise baphele nya, ngephule sivumelwane sami nabo. NginguSimakadze, Nkulunkulu wabo. 45Kodvwa ngenca yabo ngiyawusikhumbula sivumelwane sami nabokhokho babo, lengabakhipha eveni laseGibhithe embikwato tonkhe tive kutsi ngitewuba nguNkulunkulu wabo. NginguSimakadze.’ ”

46Leti-ke timiso, nemiyalo, nemitsetfo Simakadze layenta entsabeni yaseSinayi emkhatsini wakhe nesive sema-Israyeli ngesandla saMosi.

27

Imitsetfo lecondzene netipho kuSimakadze

271Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Nangabe umuntfu ente setsembiso ngebantfu kuSimakadze ngekunika intsengo lelingene bona, 3lomdvuna loneminyaka lesemkhatsini kwalengema-20 kuya kulengema-60 budzala, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba ngema-50 ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni. 4Nangabe lomuntfu amsikati, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba ngema-30. 5Nangabe lomuntfu uneminyaka lesihlanu kuya kulengema-20 budzala, nakangulomdvuna, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba ngema-20, kantsi nakamsikati, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba lishumi. 6Nangabe lomuntfu unenyanga atelwe kuya eminyakeni lesihlanu budzala, inhlawulo yakhe nakangulomdvuna, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba sihlanu, kantsi nakamsikati, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba tintsatfu. 7Nangabe lomuntfu aneminyaka lengema-60 kuya etulu budzala, nakangulomdvuna, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba li-15, kantsi nakangulomsikati, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba lishumi.

8“ ‘Nangabe lomuntfu amphofu kakhulu angakhoni kukhokha lenhlawulo loyibitako, lomuntfu kufanele aletse umuntfu kumphristi lotawubala inhlawulo yakhe lengakhonwa ngulowo muntfu.

9“ ‘Nangabe wetsembise ngesilwane lesingemukeleka kutsi sibe ngumnikelo kuSimakadze, leso silwane lesesinikwe Simakadze sesiyawuba ngcwele. 10Akukafaneli enane silwane lesihle ngalesibi, nome lesibi ngalesihle; nangabe asenana ngalesinye silwane, leso lenana ngaso naleso lesenanwako totimbili tiyawuba ngcwele. 11Nangabe kwetsenjiswe ngesilwane lesingcolile, lesingemukeleki kuSimakadze kutsi sibe ngumnikelo, lomuntfu kufanele amikise lesilwane kumphristi, 12lokunguyena atawuhlolisisa simo saso kutsi sihle nome sibi. Inhlawulo yaso iyawuba nguleyo lejutjwe ngumphristi ngekwesimo saleso silwane. 13Nangabe umniyo afuna kusihlenga, uyakwengeta incenye yesihlanu yenhlawulo yaso.

14“ ‘Nangabe umuntfu anikela ngendlu yakhe kutsi ibe ngcwele kuSimakadze, umphristi uyawuyihlolisisa kutsi ilungile yini nome cha. Leyo nhlawulo lebalwa ngumphristi ngalelo langa kuyawuma yona. 15Nangabe lomuntfu lonikela lendlu asafuna kuyihlenga, kufanele engete incenye yesihlanu yenhlawulo yayo, bese lendlu iphindze iba ngeyakhe.

16“ ‘Nangabe umuntfu anikela ngencenye yemhlaba wemndeni wakhe kuSimakadze, inhlawulo yawo iyawubalwa isuselwa entsengweni yenhlanyelo lehlanyelwa kulowo mhlaba lekutinhlavu tesiliva letingaba lishumi kuleso nakuleso sisindvo sebhali lesingemakhilogremu langaba ngema-20. 17Nangabe anikela ngensimi yakhe kusukela ngalowo Mnyaka Wekubuyiselwa, inhlawulo yayo iyawuba ngulephelele. 18Kodvwa nangabe anikela ngensimi yakhe emvakwaloMnyaka Wekubuyiselwa, umphristi uyawubala inhlawulo ayinciphise kuye ngeminyaka lesasele kutsi kufike uMnyaka Wekubuyiselwa. 19Nangabe lomuntfu lonikele lensimi asafuna kuyihlenga futsi, kufanele engete incenye yesihlanu yenhlawulo, bese-ke lensimi iphindze iba ngeyakhe. 20Kodvwa nakangafisi kuyihlenga lensimi nome asayitsengisele lomunye umuntfu, ingeke iphindze ihlengeke. 21Kutawutsi lensimi nase ikhululekile ngeMnyaka Wekubuyiselwa, iyawuba ngcwele kuSimakadze njengensimi leseyinikelwe kuye, ibe ngeyebaphristi.

22“ ‘Nangabe umuntfu anikela kuSimakadze ngensimi layitsengile, lengesilo lifa lemndeni wakubo, 23umphristi uyawubala inhlawulo yayo kuye ngeminyaka lesele kuze kufike uMnyaka Wekubuyiselwa, lomuntfu uyawukhipha inhlawulo yayo ngalona lelo langa, bese yehlukaniselwa Simakadze. 24

27:24
Lev. 25:10
NgeMnyaka Wekubuyiselwa leyo nsimi iyawuphindze ibuyiselwe kulomnikati lebeyitsengwe kuye, kulifa lakhe.

25“ ‘Yonkhe inhlawulo iyawubasemtsetfweni, kusetjentiswe silinganiso sasendzaweni lengcwele.

26“ ‘Kufanele kubete lonikela ngelitubulo lesilwane, ngobe phela lona vele laSimakadze: nome lenkhomo, nome lemvu, laSimakadze. 27Nangabe litubulo kusilwane lesingcolile ngekwemtsetfo, umuntfu angalihlenga ngaleyo nhlawulo lesemtsetfweni, engete kulo incenye yesihlanu yenhlawulo yalo. Nangabe angalihlengi, kufanele litsengiswe ngalelo nani lalo lese libaliwe.

28

27:28
Dut. 7:2
Num. 18:14
Josh. 6:18
“ ‘Kodvwa kufanele kubete umuntfu lotawutsengisa nome lotawuhlenga loko lesekunikelwe kuSimakadze, nome kungumuntfu, nome kusilwane, nome kungumhlaba lolifa lakhe. Konkhe loko sekuyawuhlala kukwaSimakadze kungcwelengcwele. 29
27:29
1 Sam. 15:3,9
Umuntfu lonikelwe ekufeni kuSimakadze akayiwuhlengwa; kufanele abulawe.

30

27:30-33
Num. 18:21
Dut. 14:22-29
“ ‘Konkhe kwelishumi kwako konkhe lokulinywako kwetilimo nome kwetitselo kwaSimakadze; kungcwele kuSimakadze. 31Nangabe umuntfu afisa kuhlenga kwelishumi kwakhe, kufanele engete incenye yesihlanu yako enhlawulweni yako. 32Konkhe kwelishumi emhlambini wetinkhomo netimvu, ngisho sonkhe silwane selishumi lesendlula ngaphansi kwendvuku yemelusi, siyawuba ngcwele kuSimakadze. 33Lomnikati akayiwutiphambanisa leto tilwane, khona kutewukhetseka leto letinesici. Nakwenteka enana lesilwane ngalesinye, totimbili letilwane, lesenaniwe nalekwenanwa ngaso tiyawuba taSimakadze, futsi atiyiwuhlengwa.’ ”

34Ngiyo lena-ke imiyalo yesive sema-Israyeli Simakadze layinika Mosi entsabeni yaseSinayi.