Siswati 1996 (SWA96)
25

Umnyaka wesikhombisa

(Dut. 15:1-11)

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
Simakadze wakhuluma kuMosi asentsabeni yaseSinayi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Naningena eveni lengininika lona, lelive kufanele ligcinele Simakadze liSabatha. 3Emasimi enu niyakuwalima iminyaka lesitfupha, niyawutsena tivini tenu, nivune netilimo tenu iminyaka lesitfupha. 4Kodvwa ngemnyaka wesikhombisa emasimi enu kufanele abe neliSabatha lekuphumula, liSabatha kuSimakadze. 5Aniyikukuvuna lokuyawutimilela, ngisho nemvini longakanakekelwa imbala aniyikuwuvuna. Emasimi enu ayawuba nemnyaka wekuphumula. 6Nome emasimi ayawube angakalinywa, kodvwa loko lokuyawumila kuwo kulowo mnyaka weSabatha kuyawuba kudla kwenu: nine matfupha, netisebenti tenu letidvuna naletisikati, nemcashwa wenu kanye nesihambi lesihleti emkhatsini wenu, 7netifuyo tenu, netilwane tesiganga letisemafusini enu. Konkhe lokutimilele kulawo masimi kuyawudliwa.’ ”

UMnyaka weMkhosi Weminyaka Lengema-50

8“ ‘Niyawubala iminyaka lesikhombisa niyiphindze kasikhombisa, nase kuhlangene kube ngiminyaka lengema-49. 9

25:9
Lev. 23:27
Ngelilanga lelishumi enyangeni yesikhombisa niyawushaya licilongo; yebo, ngalo lelo langa lekubuyisana niyawuvakalisa licilongo eveni lenu lonkhe. 10
25:10
Lev. 27:24
UMnyaka Wema-50 niyakuwungcwelisa nimemetele inkhululeko eveni lonkhe nakuto tonkhe takhamiti takhona. Kuyawuba nguMkhosi wekugubha iMinyaka Lengema-50 kini, ngulowo nalowo uyawuncandzeka abuyele kuleyo ndzawo bekungeyakhe, iphindze ibe yakhe nesitukulwane sakhe. 11LoMnyaka Wekubuyiselwa uyawuba ngumkhosi wekugubha iMinyaka Lengema-50 kini; ngalowo mnyaka aniyiwuhlanyela, futsi aniyiwuvuna lutfo kuloko lokutimilele, nome nivune umvini longakanakekelwa. 12Lowo nguMnyaka Wema-50 lekufanele ube ngcwele kini; nibodla loko lenikutsetse emasimini.

13“ ‘Ngalowo Mnyaka Wema-50 bonkhe bantfu bayawubuyela etindzaweni lebekuvele kulifa labo. 14Nanitsengiselana ngendzawo nebantfu bakini, ningadlelelani. 15Intsengo yaleyo ndzawo iyawumiswa incike ekutseni sekusele iminyaka lemingaki kufike umkhosi weMinyaka Lengema-50. 16Nangabe kusele iminyaka leminyenti, intsengo yayo iyawuba yinkhulu; kodvwa nangabe sekusele iminyaka lembalwa, intsengo yayo iyawuba yincane, ngobe empeleni intfo lakutsengisela yona ngulesivuno. 17Ningadlelelani, kodvwa yesabani Nkulunkulu wenu. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

Inkinga ngemnyaka wesikhombisa

18

25:18
Lev. 26:3
Isa. 1:19
“ ‘Ngako-ke hambani ngetimiso tami nilalele imitsetfo yami, khona nitawuphila ngekuphepha kulelive. 19Umhlaba uyawutsela titselo tawo, nidle nesutse, nihlale kulo niphephile.

20“ ‘Ningabuta nitsi: “Pho, sitawudlani ngemnyaka wesikhombisa, nasingalimi singavuni lutfo loludliwako?” 21Ngemnyaka wesitfupha ngiyawunehlisela tibusiso tenala yesivuno sekudla lokuyakwenela iminyaka lemitsatfu. 22Niyawutsi nihlanyela ngemnyaka wesiphohlongo, nibe nisadla kudla lokudzala kuze kuvunwe kudla kwemnyaka wemfica.’ ”

Kubuyiselwa kwendzawo

23

25:23
1 Khr. 29:15
Hla. 39:12
“ ‘Indzawo aniyiwuyitsengisa siphelane, ngobe phela lelive ngelami, nine nitihambi nebacashi bami.

24“ ‘Kulo lonkhe lelive lekungelenu lowo longumniyo uyawuba nelilungelo lekuyihlenga leyo ndzawo. 25

25:25
Rut. 4:1
Nangabe um-Israyeli kwenteka aphuya kangangekutsi aphoceleke kutsi atsengise lendzwawo yakhe, sinini sakhe sengati siyawuphutfuma siyitsenge lendzawo beseyitsengisiwe. 26Nangabe ate sinini sengati lesingamhlengela lendzawo ngekuyitsenga, kodvwa nakwenteka anotsa abe nako lokwenele kuyihlenga, 27uyawubala intsengo yayo, kuye ngekutsi kusele mingaki iminyaka kufike lowo Mnyaka Wema-50, uMnyaka Wekubuyiselwa, akhiphe kulomuntfu labeyitsengise kuye imali lelingene leminyaka lebeyisasele; lapho-ke angaphindze abuyele kuleyo, iphindze ibe yakhe. 28Kodvwa nangabe ehluleka kutfola lokwenele kuyihlenga lendzawo layitsengisile, iyawuba ngeyemtsengi kuze kufike uMnyaka Wekubuyiselwa. Ngalowo mnyaka lendzawo iyawubuyiselwa kumnikati wayo.

29“ ‘Nangabe umuntfu atsengise ngendlu leyakhiwe edolobheni lelitungeletwe lubondza, uyawuba nelilungelo lokuphindze ayihlenge ngekuyitsenga umnyaka ungakapheli ayitsengisile. 30Nangabe lomniyo kwaze kwaphela umnyaka angakayihlengi lendlu lekulelidolobha lelitungeletwe lubondza, itawube seyiba ngeyalomtsengi wayo netitukulwane takhe; ingeke iphindze ibuyele kulomniyo nome sekufike uMnyaka Wekubuyiselwa. 31Kodvwa tindlu letisemadolobheni late lubondza tiyawuhlengwa ngendlela lenjengeyekuhlengwa kwendzawo; nato tiyawuhlengwa ngeMnyaka Wekubuyiselwa. 32EmaLevi wona ayawuba nelilungelo lekuhlenga tindlu tawo nome ngunini kulawo madolobha lasesandleni sawo. 33Ngako-ke indlu lengeyemaLevi iyawuhlengwa, nayitsengiswe kulawo madolobha lasesandleni sawo, kufanele ibuyiselwe kuwo ngeMnyaka Wekubuyiselwa, ngobe letindlu letisemadolobheni emaLevi tawo kuso sive sema-Israyeli. 34

25:34
Num. 35:2
Kodvwa emadlelo langewemadolobha awo akayiwuze atsengiswe, ngobe lifa lawo laphakadze.’ ”

Kweboleka lomphofu

35

25:35
Dut. 15:7-8
“ ‘Nangabe lomunye emkhatsini wenu aba mphofu ehluleke nekutondla, msiteni njengobe bewungamsita losihambi nome losisebenti sesikhashana, kuze achubeke ahlale emkhatsini wenu. 36
25:36-37
Eks. 22:25
23:19
Dut. 23:19-20
Hla. 15:5
Taga 28:8
Hez. 18:8
Ungambiti intalo,“intalo” nome “intalo lenkhulu” kodvwa yesaba Nkulunkulu wakho, kuze lomnakenu atewuhlala nawe. 37Ungameboleki imali wentele kumbita intalo, kantsi futsi ungamtsengiseli kudla ngentalo wentele kutfola inzuzo. 38NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu, lowanikhipha eveni laseGibhithe kutaninika lelive laseKhenani, nekutsi ngibe nguNkulunkulu wenu.’ ”

Kukhululwa kwesigcili

39“ ‘Nangabe lomunye wenu aba mphofu bese utitsengisa yena kuwe, awuyiwumenta akusebentele njengesigcili. 40

25:40
Eks. 21:2
Dut. 15:12
Jer. 34:14
Kufanele atsatfwe njengesisebenti lesicashiwe nome sisebenti sesikhashana lesisemkhatsini wenu akusebentele kuze kube nguMnyaka Wekubuyiselwa. 41Kulowo mnyaka yena nebantfwabakhe kufanele bakhululwe, bese ubuyela emndenini wakubo emhlabeni waboyisemkhulu. 42Njengobe ema-Israyeli atinceku tami lengatikhipha eGibhithe, kufanele angatsengiswa njengetigcili. 43
25:43
Ef. 6:9
Khol. 4:1
Kufanele ningawabusi ngelulaka, kodvwa yesabani Nkulunkulu wenu. 44Tigcili netigcilikati tenu tiyawutfolakala kuletive lenakhelene nato; tigcili ningatitsenga kuleto tive. 45Ningatitsenga tigcili nakulabo betive labahambisana nani nakuleyo mindeni lesemkhatsini wenu letalelene eveni lenu, babe timphahla tenu. 46Letigcili ningatishiyela bantfwabenu tibe lifa labo; nabatsandza bangatenta tibe tigcili tabo siphelane. Kodvwa umnakenu longum-Israyeli awuyikumbusa ngelulaka. Ningabusani lomunye etikwalomunye.

47“ ‘Nangabe wetive nome sisebenti sesikhashana lesisemkhatsini wenu kwenteka sinjinga, bese kutsi lomnakenu loseceleni aba mphofu aze atitsengise kulona wetive losemkhatsini wenu, 48nome asatitsengisile, unalo lilungelo lekuhlengwa. Lomunye wabomnakabo angamhlenga, 49nome malume wakhe, nome umzala wakhe, nome ngusiphi-ke sihlobo sakhe sengati, nome naye nasanjingile angatihlenga. 50Bayawubonisana nalowo labemtsengile kusukela ngalowo mnyaka latitsengisa ngawo kuze kube nguMnyaka Wekubuyiselwa. Intsengo yekukhululwa kwakhe iyakuya ngaleminyaka asehleti nemtsengi wakhe kube shangatsi abe sisebenti lesicashiwe kuleyo minyaka. 51Nangabe kusalele iminyaka leminyenti, kufanele akhokhe inhlawulo yakhe lelingene leminyaka lesele. 52Nangabe sekusele iminyaka lembalwa kufike uMnyaka Wekubuyiselwa, kufanele babonisane nemtsengi wakhe ngentsengo yakhe lekufanele ayikhiphe. 53Kufanele atsatfwe njengemuntfu lobekacashiwe yonkhe leminyaka, kubukisiswe nekutsi lomnikati wakhe akamphatsi kabi ngesihluku yini. 54Nome ngabe akahlengwa nangayinye yaletindlela, kodvwa kufanele yena nemndeni wakhe akhululwe ngeMnyaka Wekubuyiselwa, 55ngobe kimi phela sive sema-Israyeli tinceku, yebo, tinceku tami lengatikhipha eveni laseGibhithe. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

26

Tibusiso tekulalela

(Dut. 7:12-24; 28:1-14)

261

26:1
Eks. 20:4
Lev. 19:4
Dut. 5:8
16:21-22
27:1
Hla. 81:9
97:7
“ ‘Ningatenteli nkulunkulu nome sithico lesibatwe ngelitje, nome umfanekiso waluphi luhlobo lobatwe ngelitje eveni lenu kutsi nitewukhotsama embikwawo. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu. 2
26:2
Eks. 20:8
Lev. 19:30
Gcinani emaSabatha ami niyihloniphe nendzawo yami lengcwele. NginguSimakadze.

3

26:3-5
Dut. 11:13-15
28:1-14
“ ‘Nanihamba ngetimiso tami nilalele, nemiyalo yami niyente, 4ngiyawunitfumelela imvula ngesikhatsi sayo, nemhlaba uninike sivuno lesihle, netihlahla tesiganga titsele titselo tato. 5Sivuno siyawuba sikhulu kangangekutsi niyawuchubeka nivune, kuze kushaye sikhatsi sekukha emagelebisi. Nekukha emagelebisi kuyawuchubeka kuze kushaye sikhatsi sekuhlanyela. Yebo, niyawudla konkhe kudla lenikufunako, niphindze nihlale ngekuthula eveni lenu.

6“ ‘Lelive ngiyawulipha kuthula, nicambalale ngekukhululeka ningesatjiswa lutfo. Tonkhe tilwane letiyingoti kini ngiyawutisusa kulelo live, kungabikho timphi eveni lenu. 7Titsa tenu niyawuticosha niticotfule ngenkemba. 8

26:8
Josh. 23:10
2 Khr. 14:9,12
Labasihlanu benu bayawuba nemandla ekwehlula likhulu lato, nelikhulu lenu liyawuba nemandla ekwehlula titsa leti-10 000; yebo, titsa tenu niyawutehlula niticotfule ngenkemba. 9
26:9
Hez. 37:26
Ngiyawunibusisa, nginiphe bantfwana labanyenti, nandze; sivumelwane lengisenta nani ngiyawusigcina ngisifeze. 10Sivuno senu siyawuba sinyenti kangangekutsi niyawuze nisilahle lesi sanyakenye, nentele kwekhweta lesi salonyaka. 11
26:11
2 Khor. 6:16
Ngiyawuhlala emkhatsini wenu ngisethendeni lekukhontela, ngingesuki kini. 12
26:12
2 Khor. 6:16
Ngiyawuhamba emkhatsini wenu ngibe nguNkulunkulu wenu, nine nibe sive sami. 13Mine nginguSimakadze, Nkulunkulu wenu, lowanikhipha eGibhithe, kuze ningabe nisaba tigcili temaGibhithe. Ngephula tikeyi telijoko lenu, nganenta nahambela etulu nikhululekile.’ ”

Sijeziso sekungalaleli

(Dut. 28:15-68)

14

26:14
Dut. 28:15
Sil. 2:17
Mal. 2:2
“ ‘Nangabe ningangilaleli, ningayenti yonkhe lemiyalo yami, 15ningatilandzeli netimiso tami, ningayenti nemitsetfo yami, nehluleke nekuyifeza lemiyalo yami ngekuphambana nesivumelwane sami, 16ngiyawunijezisa nganaku: Ngiyawunehlisela kutfutfumela lokwesabekako, netifo letingelapheki, nemikhuhlane lephumphutsekisa emehlo, nginente nihusheke. Niyawulima nihlanyelele lite, ngobe titsa tenu tiyawunehlula tidle konkhe loko kudla. 17
26:17
Jobe 36:12
Taga 28:1
Buso bami buyawumelana nani, bese nehlulwa titsa tenu, tona leto letinitondzako tiyawunibusa, nani nibaleke, ngisho nome seningasacoshwa ngumuntfu.

18“ ‘Nanichubeka ngekungangilaleli nome sekunehlele konkhe loku, sijeziso senu ngiyawusikhulisa siphindvwe kasikhombisa. 19

26:19
Dut. 28:23
Ligcabho lenu lelinenkhani ngiyawulifohlota; sibhakabhaka senu ngiyawusenta sibe njengensimbi, sibete imvula; umhlaba ngiyakuwomisa ube lukhuni njengelitfusi. 20Konkhe kusebenta kwenu kamatima kungeke kunibuyisele lutfo, ngobe emasimi enu angeke abe nesivuno, netihlahla tingeke titsele titselo.

21“ ‘Nanichubeka kumelana nami nale nekungilalela, lokuhlupheka kwenu ngiyawukuphindza kasikhombisa kuye ngaleto tono lenitentile. 22

26:22
Hez. 14:15
Ngiyawunitfumelela tilwane tesiganga, tidle bantfwabenu netinkhomo tenu, nize nibe mbalwa, kangangekutsi ngisho nemigwaco yenu iyawubate bantfu.

23“ ‘Emvakwalesijeziso nanichubeka nekungangilaleli ngekungakwemukeli kucondziswa ngimi ngekutsi nijinge nimelane nami, 24

26:24
2 Sam. 22:27
Hla. 18:26
nami-ke sengiyawumelana nani ngekunivisa buhlungu ngalokuphindvwe kasikhombisa ngenca yetono tenu. 25Ngiyawuniletsela imphi itenijezisa ngekwephula kwenu sivumelwane. Niyawutsi nanihlangana emadolobheni enu etindzaweni tekuphepha, bese nginihlasela ngetifo letingelapheki, nivele niphoceleke kutinikela etitseni tenu. 26
26:26
Hez. 4:16
Umtfombo wesinkhwa ngiyakuwujuba kangangekutsi bafati labalishumi bayawuhlanganyela hhavini munye kupheka sonkhe sinkhwa labanaso. Bayawukwenetisana ngalelo lite labayawube banalo. Niyawudla, kodvwa ningeke nesutse.

27“ ‘Nangabe etikwako konkhe loku seloku aningilaleli, nichubeka nekumelana nami, 28ngiyawunigucukela ngentfukutselo yami ngimelane nani, sijeziso ngisente sibe buhlungu ngekusiphindza kasikhombisa. 29

26:29
Dut. 28:53
2 Khos. 6:29
Jer. 19:9
Sil. 4:10
Niyawudla inyama yemitimba yemadvodzana nemadvodzakati enu. 30
26:30
Hez. 6:4
Ngiyawubhidlita tindzawo tenu tekukhontela, ngidzilite nemalati enu etimphepho, tidvumbu tenu ngitibutsisele ndzawonye etikwetithico tenu letite imphilo naletiwile; umphefumulo wami uyawunicansukela. 31
26:31
Isa. 1:13
Emadolobha enu ngiyakuwenta abe tindzala, netindzawo tenu tekukhontela ngitente tibe lihlane, kantsi neliphunga lelinuka lusi lelimnandzi leminikelo yenu yekushiswa ngingeke ngilemukele. 32
26:32
2 Khr. 36:19
Jer. 19:8
25:19
Live lenu ngiyawuliphundla, kuze kutsi netitsa tenu letingena kulo timangale ngalo. 33
26:33
Dut. 28:64
Jer. 9:16
15:17
Ngiyawunisakatela kuletinye tive, nginicoshe ngenkemba yami. Live lenu liyawuphundleka nemadolobha enu abe tindzala. 34
26:34
2 Khr. 36:21
Live liyawuba nesikhatsi senjabulo ngeminyaka yemaSabatha ngalesikhatsi lisaphundlekile nani nisahleti eveni letitsa tenu; live liyawuphumula libe nesikhatsi lesimnandzi ngeminyaka yemaSabatha. 35Ngaso sonkhe lesikhatsi live lenu lisaphundlekile liyawuba nekuphumula lelalingazange selibe nako ngesikhatsi semaSabatha enu nisahlala kulo.

36

26:36
Isa. 30:17
“ ‘Labo benu labayawube basasele bangakafi kulawo mave labayawube batfunjelwe kuwo, ngiyawukwenta tinhlitiyo tabo tibe nekwesaba kangangekutsi ngisho nemsindvo welicembe lelipheshulwa ngumoya liyawubenta babaleke batephule, kube shangatsi babalekela imphi. Bayawukuwa nome kungekho lobacoshako. 37Bayawugilana bawe, lomunye etikwalomunye, kube shangatsi babalekela imphi, nome kungekho lobacoshako. Ngako-ke aniyikuba nawo emandla ekuma embikwetitsa tenu. 38Niyawufela emkhatsini webantfu betive, live letitsa tenu liyawunidla linicedze. 39Labo benu labayawube basasele bangakafi eveni letitsa tabo, bayawukondza babe tincotfo ngenca yetono tabo, nangenca yetono taboyise bayawukondza besabeke.

40

26:40
Hla. 106:6
Dan. 9:4
“ ‘Kodvwa nabavuma tono tabo netaboyise ekungihlubukeni kwabo nasekumelaneni nami kwabo, 41lokungukona kwangenta ngaze ngabayisa eveni letitsa tabo, nangabe netinhlitiyo tabo letingakasoki titfobeka bayikhipha nenkhokhelo yesono sekuhlubuka kwabo, 42
26:42
Gen. 17:7-8
26:3-4
28:13-14
ngiyawusikhumbula sivumelwane sami naJakobe, sivumelwane sami na-Isaka, sivumelwane sami na-Abrahama, ngilikhumbule live. 43Lelo live bayawulifulatsela lisale litijabulisa ngemaSabatha alo ngesikhatsi liselihlane bangekho kulo. Bayawukhipha inkhokhelo yetono tabo, ngobe bayilahlile imitsetfo baticansukela netimiso tami. 44
26:44
Dut. 4:30
Isa. 59:20
Rom. 11:26
Kodvwa nome kunjalo, nasebaseveni letitsa tabo, ngingeke ngibadvube, futsi ngingeke ngibacansukele kangangekutsi ngize ngibabhubhise baphele nya, ngephule sivumelwane sami nabo. NginguSimakadze, Nkulunkulu wabo. 45Kodvwa ngenca yabo ngiyawusikhumbula sivumelwane sami nabokhokho babo, lengabakhipha eveni laseGibhithe embikwato tonkhe tive kutsi ngitewuba nguNkulunkulu wabo. NginguSimakadze.’ ”

46Leti-ke timiso, nemiyalo, nemitsetfo Simakadze layenta entsabeni yaseSinayi emkhatsini wakhe nesive sema-Israyeli ngesandla saMosi.

27

Imitsetfo lecondzene netipho kuSimakadze

271Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Nangabe umuntfu ente setsembiso ngebantfu kuSimakadze ngekunika intsengo lelingene bona, 3lomdvuna loneminyaka lesemkhatsini kwalengema-20 kuya kulengema-60 budzala, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba ngema-50 ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni. 4Nangabe lomuntfu amsikati, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba ngema-30. 5Nangabe lomuntfu uneminyaka lesihlanu kuya kulengema-20 budzala, nakangulomdvuna, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba ngema-20, kantsi nakamsikati, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba lishumi. 6Nangabe lomuntfu unenyanga atelwe kuya eminyakeni lesihlanu budzala, inhlawulo yakhe nakangulomdvuna, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba sihlanu, kantsi nakamsikati, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba tintsatfu. 7Nangabe lomuntfu aneminyaka lengema-60 kuya etulu budzala, nakangulomdvuna, inhlawulo yakhe kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba li-15, kantsi nakangulomsikati, kuyawuba tinhlavu tesiliva letingaba lishumi.

8“ ‘Nangabe lomuntfu amphofu kakhulu angakhoni kukhokha lenhlawulo loyibitako, lomuntfu kufanele aletse umuntfu kumphristi lotawubala inhlawulo yakhe lengakhonwa ngulowo muntfu.

9“ ‘Nangabe wetsembise ngesilwane lesingemukeleka kutsi sibe ngumnikelo kuSimakadze, leso silwane lesesinikwe Simakadze sesiyawuba ngcwele. 10Akukafaneli enane silwane lesihle ngalesibi, nome lesibi ngalesihle; nangabe asenana ngalesinye silwane, leso lenana ngaso naleso lesenanwako totimbili tiyawuba ngcwele. 11Nangabe kwetsenjiswe ngesilwane lesingcolile, lesingemukeleki kuSimakadze kutsi sibe ngumnikelo, lomuntfu kufanele amikise lesilwane kumphristi, 12lokunguyena atawuhlolisisa simo saso kutsi sihle nome sibi. Inhlawulo yaso iyawuba nguleyo lejutjwe ngumphristi ngekwesimo saleso silwane. 13Nangabe umniyo afuna kusihlenga, uyakwengeta incenye yesihlanu yenhlawulo yaso.

14“ ‘Nangabe umuntfu anikela ngendlu yakhe kutsi ibe ngcwele kuSimakadze, umphristi uyawuyihlolisisa kutsi ilungile yini nome cha. Leyo nhlawulo lebalwa ngumphristi ngalelo langa kuyawuma yona. 15Nangabe lomuntfu lonikela lendlu asafuna kuyihlenga, kufanele engete incenye yesihlanu yenhlawulo yayo, bese lendlu iphindze iba ngeyakhe.

16“ ‘Nangabe umuntfu anikela ngencenye yemhlaba wemndeni wakhe kuSimakadze, inhlawulo yawo iyawubalwa isuselwa entsengweni yenhlanyelo lehlanyelwa kulowo mhlaba lekutinhlavu tesiliva letingaba lishumi kuleso nakuleso sisindvo sebhali lesingemakhilogremu langaba ngema-20. 17Nangabe anikela ngensimi yakhe kusukela ngalowo Mnyaka Wekubuyiselwa, inhlawulo yayo iyawuba ngulephelele. 18Kodvwa nangabe anikela ngensimi yakhe emvakwaloMnyaka Wekubuyiselwa, umphristi uyawubala inhlawulo ayinciphise kuye ngeminyaka lesasele kutsi kufike uMnyaka Wekubuyiselwa. 19Nangabe lomuntfu lonikele lensimi asafuna kuyihlenga futsi, kufanele engete incenye yesihlanu yenhlawulo, bese-ke lensimi iphindze iba ngeyakhe. 20Kodvwa nakangafisi kuyihlenga lensimi nome asayitsengisele lomunye umuntfu, ingeke iphindze ihlengeke. 21Kutawutsi lensimi nase ikhululekile ngeMnyaka Wekubuyiselwa, iyawuba ngcwele kuSimakadze njengensimi leseyinikelwe kuye, ibe ngeyebaphristi.

22“ ‘Nangabe umuntfu anikela kuSimakadze ngensimi layitsengile, lengesilo lifa lemndeni wakubo, 23umphristi uyawubala inhlawulo yayo kuye ngeminyaka lesele kuze kufike uMnyaka Wekubuyiselwa, lomuntfu uyawukhipha inhlawulo yayo ngalona lelo langa, bese yehlukaniselwa Simakadze. 24

27:24
Lev. 25:10
NgeMnyaka Wekubuyiselwa leyo nsimi iyawuphindze ibuyiselwe kulomnikati lebeyitsengwe kuye, kulifa lakhe.

25“ ‘Yonkhe inhlawulo iyawubasemtsetfweni, kusetjentiswe silinganiso sasendzaweni lengcwele.

26“ ‘Kufanele kubete lonikela ngelitubulo lesilwane, ngobe phela lona vele laSimakadze: nome lenkhomo, nome lemvu, laSimakadze. 27Nangabe litubulo kusilwane lesingcolile ngekwemtsetfo, umuntfu angalihlenga ngaleyo nhlawulo lesemtsetfweni, engete kulo incenye yesihlanu yenhlawulo yalo. Nangabe angalihlengi, kufanele litsengiswe ngalelo nani lalo lese libaliwe.

28

27:28
Dut. 7:2
Num. 18:14
Josh. 6:18
“ ‘Kodvwa kufanele kubete umuntfu lotawutsengisa nome lotawuhlenga loko lesekunikelwe kuSimakadze, nome kungumuntfu, nome kusilwane, nome kungumhlaba lolifa lakhe. Konkhe loko sekuyawuhlala kukwaSimakadze kungcwelengcwele. 29
27:29
1 Sam. 15:3,9
Umuntfu lonikelwe ekufeni kuSimakadze akayiwuhlengwa; kufanele abulawe.

30

27:30-33
Num. 18:21
Dut. 14:22-29
“ ‘Konkhe kwelishumi kwako konkhe lokulinywako kwetilimo nome kwetitselo kwaSimakadze; kungcwele kuSimakadze. 31Nangabe umuntfu afisa kuhlenga kwelishumi kwakhe, kufanele engete incenye yesihlanu yako enhlawulweni yako. 32Konkhe kwelishumi emhlambini wetinkhomo netimvu, ngisho sonkhe silwane selishumi lesendlula ngaphansi kwendvuku yemelusi, siyawuba ngcwele kuSimakadze. 33Lomnikati akayiwutiphambanisa leto tilwane, khona kutewukhetseka leto letinesici. Nakwenteka enana lesilwane ngalesinye, totimbili letilwane, lesenaniwe nalekwenanwa ngaso tiyawuba taSimakadze, futsi atiyiwuhlengwa.’ ”

34Ngiyo lena-ke imiyalo yesive sema-Israyeli Simakadze layinika Mosi entsabeni yaseSinayi.