Siswati 1996 (SWA96)
25

Umnyaka wesikhombisa

(Dut. 15:1-11)

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
Simakadze wakhuluma kuMosi asentsabeni yaseSinayi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Naningena eveni lengininika lona, lelive kufanele ligcinele Simakadze liSabatha. 3Emasimi enu niyakuwalima iminyaka lesitfupha, niyawutsena tivini tenu, nivune netilimo tenu iminyaka lesitfupha. 4Kodvwa ngemnyaka wesikhombisa emasimi enu kufanele abe neliSabatha lekuphumula, liSabatha kuSimakadze. 5Aniyikukuvuna lokuyawutimilela, ngisho nemvini longakanakekelwa imbala aniyikuwuvuna. Emasimi enu ayawuba nemnyaka wekuphumula. 6Nome emasimi ayawube angakalinywa, kodvwa loko lokuyawumila kuwo kulowo mnyaka weSabatha kuyawuba kudla kwenu: nine matfupha, netisebenti tenu letidvuna naletisikati, nemcashwa wenu kanye nesihambi lesihleti emkhatsini wenu, 7netifuyo tenu, netilwane tesiganga letisemafusini enu. Konkhe lokutimilele kulawo masimi kuyawudliwa.’ ”

UMnyaka weMkhosi Weminyaka Lengema-50

8“ ‘Niyawubala iminyaka lesikhombisa niyiphindze kasikhombisa, nase kuhlangene kube ngiminyaka lengema-49. 9

25:9
Lev. 23:27
Ngelilanga lelishumi enyangeni yesikhombisa niyawushaya licilongo; yebo, ngalo lelo langa lekubuyisana niyawuvakalisa licilongo eveni lenu lonkhe. 10
25:10
Lev. 27:24
UMnyaka Wema-50 niyakuwungcwelisa nimemetele inkhululeko eveni lonkhe nakuto tonkhe takhamiti takhona. Kuyawuba nguMkhosi wekugubha iMinyaka Lengema-50 kini, ngulowo nalowo uyawuncandzeka abuyele kuleyo ndzawo bekungeyakhe, iphindze ibe yakhe nesitukulwane sakhe. 11LoMnyaka Wekubuyiselwa uyawuba ngumkhosi wekugubha iMinyaka Lengema-50 kini; ngalowo mnyaka aniyiwuhlanyela, futsi aniyiwuvuna lutfo kuloko lokutimilele, nome nivune umvini longakanakekelwa. 12Lowo nguMnyaka Wema-50 lekufanele ube ngcwele kini; nibodla loko lenikutsetse emasimini.

13“ ‘Ngalowo Mnyaka Wema-50 bonkhe bantfu bayawubuyela etindzaweni lebekuvele kulifa labo. 14Nanitsengiselana ngendzawo nebantfu bakini, ningadlelelani. 15Intsengo yaleyo ndzawo iyawumiswa incike ekutseni sekusele iminyaka lemingaki kufike umkhosi weMinyaka Lengema-50. 16Nangabe kusele iminyaka leminyenti, intsengo yayo iyawuba yinkhulu; kodvwa nangabe sekusele iminyaka lembalwa, intsengo yayo iyawuba yincane, ngobe empeleni intfo lakutsengisela yona ngulesivuno. 17Ningadlelelani, kodvwa yesabani Nkulunkulu wenu. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

Inkinga ngemnyaka wesikhombisa

18

25:18
Lev. 26:3
Isa. 1:19
“ ‘Ngako-ke hambani ngetimiso tami nilalele imitsetfo yami, khona nitawuphila ngekuphepha kulelive. 19Umhlaba uyawutsela titselo tawo, nidle nesutse, nihlale kulo niphephile.

20“ ‘Ningabuta nitsi: “Pho, sitawudlani ngemnyaka wesikhombisa, nasingalimi singavuni lutfo loludliwako?” 21Ngemnyaka wesitfupha ngiyawunehlisela tibusiso tenala yesivuno sekudla lokuyakwenela iminyaka lemitsatfu. 22Niyawutsi nihlanyela ngemnyaka wesiphohlongo, nibe nisadla kudla lokudzala kuze kuvunwe kudla kwemnyaka wemfica.’ ”

Kubuyiselwa kwendzawo

23

25:23
1 Khr. 29:15
Hla. 39:12
“ ‘Indzawo aniyiwuyitsengisa siphelane, ngobe phela lelive ngelami, nine nitihambi nebacashi bami.

24“ ‘Kulo lonkhe lelive lekungelenu lowo longumniyo uyawuba nelilungelo lekuyihlenga leyo ndzawo. 25

25:25
Rut. 4:1
Nangabe um-Israyeli kwenteka aphuya kangangekutsi aphoceleke kutsi atsengise lendzwawo yakhe, sinini sakhe sengati siyawuphutfuma siyitsenge lendzawo beseyitsengisiwe. 26Nangabe ate sinini sengati lesingamhlengela lendzawo ngekuyitsenga, kodvwa nakwenteka anotsa abe nako lokwenele kuyihlenga, 27uyawubala intsengo yayo, kuye ngekutsi kusele mingaki iminyaka kufike lowo Mnyaka Wema-50, uMnyaka Wekubuyiselwa, akhiphe kulomuntfu labeyitsengise kuye imali lelingene leminyaka lebeyisasele; lapho-ke angaphindze abuyele kuleyo, iphindze ibe yakhe. 28Kodvwa nangabe ehluleka kutfola lokwenele kuyihlenga lendzawo layitsengisile, iyawuba ngeyemtsengi kuze kufike uMnyaka Wekubuyiselwa. Ngalowo mnyaka lendzawo iyawubuyiselwa kumnikati wayo.

29“ ‘Nangabe umuntfu atsengise ngendlu leyakhiwe edolobheni lelitungeletwe lubondza, uyawuba nelilungelo lokuphindze ayihlenge ngekuyitsenga umnyaka ungakapheli ayitsengisile. 30Nangabe lomniyo kwaze kwaphela umnyaka angakayihlengi lendlu lekulelidolobha lelitungeletwe lubondza, itawube seyiba ngeyalomtsengi wayo netitukulwane takhe; ingeke iphindze ibuyele kulomniyo nome sekufike uMnyaka Wekubuyiselwa. 31Kodvwa tindlu letisemadolobheni late lubondza tiyawuhlengwa ngendlela lenjengeyekuhlengwa kwendzawo; nato tiyawuhlengwa ngeMnyaka Wekubuyiselwa. 32EmaLevi wona ayawuba nelilungelo lekuhlenga tindlu tawo nome ngunini kulawo madolobha lasesandleni sawo. 33Ngako-ke indlu lengeyemaLevi iyawuhlengwa, nayitsengiswe kulawo madolobha lasesandleni sawo, kufanele ibuyiselwe kuwo ngeMnyaka Wekubuyiselwa, ngobe letindlu letisemadolobheni emaLevi tawo kuso sive sema-Israyeli. 34

25:34
Num. 35:2
Kodvwa emadlelo langewemadolobha awo akayiwuze atsengiswe, ngobe lifa lawo laphakadze.’ ”

Kweboleka lomphofu

35

25:35
Dut. 15:7-8
“ ‘Nangabe lomunye emkhatsini wenu aba mphofu ehluleke nekutondla, msiteni njengobe bewungamsita losihambi nome losisebenti sesikhashana, kuze achubeke ahlale emkhatsini wenu. 36
25:36-37
Eks. 22:25
23:19
Dut. 23:19-20
Hla. 15:5
Taga 28:8
Hez. 18:8
Ungambiti intalo,“intalo” nome “intalo lenkhulu” kodvwa yesaba Nkulunkulu wakho, kuze lomnakenu atewuhlala nawe. 37Ungameboleki imali wentele kumbita intalo, kantsi futsi ungamtsengiseli kudla ngentalo wentele kutfola inzuzo. 38NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu, lowanikhipha eveni laseGibhithe kutaninika lelive laseKhenani, nekutsi ngibe nguNkulunkulu wenu.’ ”

Kukhululwa kwesigcili

39“ ‘Nangabe lomunye wenu aba mphofu bese utitsengisa yena kuwe, awuyiwumenta akusebentele njengesigcili. 40

25:40
Eks. 21:2
Dut. 15:12
Jer. 34:14
Kufanele atsatfwe njengesisebenti lesicashiwe nome sisebenti sesikhashana lesisemkhatsini wenu akusebentele kuze kube nguMnyaka Wekubuyiselwa. 41Kulowo mnyaka yena nebantfwabakhe kufanele bakhululwe, bese ubuyela emndenini wakubo emhlabeni waboyisemkhulu. 42Njengobe ema-Israyeli atinceku tami lengatikhipha eGibhithe, kufanele angatsengiswa njengetigcili. 43
25:43
Ef. 6:9
Khol. 4:1
Kufanele ningawabusi ngelulaka, kodvwa yesabani Nkulunkulu wenu. 44Tigcili netigcilikati tenu tiyawutfolakala kuletive lenakhelene nato; tigcili ningatitsenga kuleto tive. 45Ningatitsenga tigcili nakulabo betive labahambisana nani nakuleyo mindeni lesemkhatsini wenu letalelene eveni lenu, babe timphahla tenu. 46Letigcili ningatishiyela bantfwabenu tibe lifa labo; nabatsandza bangatenta tibe tigcili tabo siphelane. Kodvwa umnakenu longum-Israyeli awuyikumbusa ngelulaka. Ningabusani lomunye etikwalomunye.

47“ ‘Nangabe wetive nome sisebenti sesikhashana lesisemkhatsini wenu kwenteka sinjinga, bese kutsi lomnakenu loseceleni aba mphofu aze atitsengise kulona wetive losemkhatsini wenu, 48nome asatitsengisile, unalo lilungelo lekuhlengwa. Lomunye wabomnakabo angamhlenga, 49nome malume wakhe, nome umzala wakhe, nome ngusiphi-ke sihlobo sakhe sengati, nome naye nasanjingile angatihlenga. 50Bayawubonisana nalowo labemtsengile kusukela ngalowo mnyaka latitsengisa ngawo kuze kube nguMnyaka Wekubuyiselwa. Intsengo yekukhululwa kwakhe iyakuya ngaleminyaka asehleti nemtsengi wakhe kube shangatsi abe sisebenti lesicashiwe kuleyo minyaka. 51Nangabe kusalele iminyaka leminyenti, kufanele akhokhe inhlawulo yakhe lelingene leminyaka lesele. 52Nangabe sekusele iminyaka lembalwa kufike uMnyaka Wekubuyiselwa, kufanele babonisane nemtsengi wakhe ngentsengo yakhe lekufanele ayikhiphe. 53Kufanele atsatfwe njengemuntfu lobekacashiwe yonkhe leminyaka, kubukisiswe nekutsi lomnikati wakhe akamphatsi kabi ngesihluku yini. 54Nome ngabe akahlengwa nangayinye yaletindlela, kodvwa kufanele yena nemndeni wakhe akhululwe ngeMnyaka Wekubuyiselwa, 55ngobe kimi phela sive sema-Israyeli tinceku, yebo, tinceku tami lengatikhipha eveni laseGibhithe. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”