Siswati 1996 (SWA96)
23

Imikhosi nemitsetfo yayo

231Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Lena-ke ngimikhosi yami lengiyimisile, lekufanele ema-Israyeli ayatise kutsi ingcwele. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Dut. 5:12-14
Luk. 13:14
Ninemalanga lasitfupha leningasebenta ngawo nente umsebenti wenu, kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha lekuphumula, lilanga lekukhonta. Akukafaneli nente nome ngumuphi umsebenti lapho nihlala khona. Lelo liSabatha laSimakadze. 4Lena ngimikhosi lemiswe nguSimakadze, imikhosi lengcwele, yemihlangano yekukhonta, leniyawuyimemetela ngesikhatsi lesimiselwe yona.’ ”

LiPhasika neSinkhwa Lesingenambiliso

(Num. 28:16-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13,15
23:15
Num. 28:16
Dut. 16:1-2
“ ‘LiPhasika laSimakadze liyawucala kugujwa kusukela nakudzabuka kusa ngelilanga leli-14 enyangeni yekucala. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Ngelilanga leli-15 kuleyo nyanga kuyawucala uMkhosi waSimakadze weSinkhwa Lesingenambiliso; kuyawuze kuphele emalanga lasikhombisa nidla sinkhwa lesingenambiliso. 7Ngelilanga lekucala lalomkhosi niyawuba nemhlangano longcwele, ningenti lutfo lolungumsebenti wenu. 8Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. Kanjalo nangelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.’ ”

9Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: 10“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Naningena kulelive lengitaninika lona, niyawutsi nanivuna sivuno salo, bese niletsa kumphristi sitfungo emkhatsini wetitselo talokutinhlavu tekucala ekuvuneni, 11yena uyawusijikitisa embikwaSimakadze, khona atewusemukela egameni lenu. Umphristi uyawusijikitisa ngelilanga lelilandzela liSabatha. 12Ngalelo langa leniyawujikitisa ngalo sitfungo emvakweliSabatha kufanele ninikele kuSimakadze umhlatjelo wekushiswa, ube lizinyane lemvu lelite siyela, 13kanye nemnikelo walokutinhlavu longemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhicwe nemafutsa. Lowo ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Niyakuwunikela kanye nemnikelo weliwayini longagcwala lilitha linye. 14Aniyikukuluma kudla lokusha kuze kufike lelo langa lekuletsa loko kudla kuNkulunkulu wenu. Lona kuyawuba ngumkhosi leniyakuwenta titukulwane ngetitukulwane, nome kukuphi lapho niyawuhlala khona.’ ”

UMkhosi Wekuvuna

(Num. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Lev. 23:16
Dut. 16:9-12
“ ‘Kusukela ngelilanga lelilandzela liSabatha, mhlazana niletsa sitfungo lesingumnikelo wekujikitiswa, nibobala emaviki lagcwele lasikhombisa. 16Niyawubala emalanga langema-50 kuze kuyewuba lilanga lelilandzela liSabatha, bese niletsa kuSimakadze umnikelo wesivuno lesisha. 17Nome ngukuphi lapho nihlala khona, niyawuletsa tinkhwa letimbili letentiwe taba ngemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhakwe nembiliso, tibe ngumnikelo wekujikitiswa wetitselo tekucala kuSimakadze. 18Lesinkhwa niyawusiletsa kanye nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala langenasiyela, nenkunzana yinye netihhanca letimbili, tibe ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze kanye naleminikelo yato yalokutinhlavu, neminikelo yetinatfo, umnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 19Niyawunikela ngesiphongo sinye kube ngumnikelo wesono, nemazinyane lamabili emvu lanemnyaka munye budzala, kube ngumnikelo wekuthula. 20Umphristi uyawukujikitisa kanye nesinkhwa setitselo tekucala, kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze nalamazinyane emvu lamabili, ayawuba ngcwele kuSimakadze, abe sabelo salomphristi. 21Niyawumemetela ngalona lelo langa, nibe nemhlangano longcwele ningenti lutfo lolungumsebenti. Lowo-ke ngumyalo yonkhe indzawo leniyawuhlala kuyo titukulwane ngetitukulwane.

22

23:22
Lev. 19:9-10
Dut. 24:19-22
“ ‘Nanivuna tivuno temasimi enu, aniyiwuvuna nize nifike eminyeleni yemasimi enu, aniyiwubutsa ngisho nemikhwimito emvakwekuvuna kwenu. Niyawushiyela labamphofu nemihambima. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

UMkhosi Wemnyaka Lomusha

(Num. 29:1-6)

23Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 24

23:24
Num. 10:10
29:1
“Shano kuma-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa niyawuba nelilanga lekuphumula, umkhosi loyawumenyetelwa ngekukhaliswa kwemacilongo, umhlangano longcwele. 25Aniyikwenta lutfo lolungumsebenti, niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.’ ”

Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana

(Num. 29:7-11)

26

23:26-32
Lev. 16:29-34
Num. 29:7
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 27“Ngelilanga lelishumi lalenyanga yesikhombisa kuyawuba Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze. Kini lelo langa kuyawuba lemkhosi longcwele. Niyawutitfoba“Niyawutitfoba” nome “Niyawuzila ningadli” ngekutsi niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 28Ngalelo langa aniyiwutsintsa lutfo lolungumsebenti, ngobe kuLilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze lekutsi nibuyisane ngenhlawulo kuSimakadze longuNkulunkulu wenu. 29Ngobe wonkhe longakaze atitfobe ngalelo langa, uyawuncunywa esiveni sakubo. 30Nome ngubani loyawutsintsa umsebenti ngalelo langa ngiyawumbhubhisa, angabikho esiveni sakubo. 31Aniyiwuphatsa msebenti ngalelo langa: Ngumtsetfo waphakadze loyawugcinwa titukulwane ngetitukulwane, nome ngukuyiphi indzawo lapho niyawube nihlala khona. 32Lelo kuyawuba liSabatha kini lekuphumula leniyawutitfoba ngalo; ngelilanga lemfica kuleyo nyanga kusukela nakuhwalalako kuze kube ngunakuhwalalako ngelilanga lelishumi kuyo leyo nyanga, niyawulitsatsa ngekutsi lilanga lekuphumula lelimcoka, ningenti lutfo.”

UMkhosi Wemadlangala

(Num. 29:12-40)

33

23:33-36
Eks. 23:16
Num. 29:12
Dut. 16:13-15
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 34“Shano kubantfwana baka-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga leli-15 kulenyanga yesikhombisa, emalanga lasikhombisa ngeweMkhosi Wemadlangala kuSimakadze wenu. 35Ngelilanga lekucala ngumkhosi longcwele, aniyikwenta lutfo lolungumsebenti. 36Emalanga lasikhombisa niyawube niletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, ngelilanga lesiphohlongo niyawuba nemkhosi longcwele niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze; lowo ngumgidvo lomkhulu lapho ningayiwusebenta lutfo khona.

37“ ‘Leyo-ke ngimikhosi lemisiwe nguSimakadze leniyawuyimemetela esiveni kutsi iyawuba tikhatsi temihlangano lengcwele yekumikisa iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze; iminikelo yekushiswa neminikelo yalokutinhlavu, nemihlatjelo, neminikelo yetinatfo, ngulowo nalowo mnikelo ngelilanga lelicondzene nawo. 38Ngaphandle kweliSabatha laSimakadze nangaphandle kwetipho tenu kanye naleminye nje iminikelo lenitentela yona ngetetsembiso neminikelo yenu yesihle leniyinikela kuSimakadze.

39“ ‘Ngelilanga leli-15 lenyanga yesikhombisa, nase nibutse sonkhe sivuno selive lenu, niyawugcina lomkhosi waSimakadze emalanga lasikhombisa. Lilanga lekucala liyawuba lekuphumula, kodvwa nangelilanga lesiphohlongo ningenti lutfo. 40

23:40
Neh. 8:14
Ngelilanga lekucala niyawutsatsa titselo tetihlahla letihle, nemagala etihlahla telisundvu, nemagala etihlahla letinemacembe latibhelekeca, neminyetane yasetihlanjeni nijabule kuSimakadze, longuNkulunkulu wenu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 41Niyawuligcina libe lilanga lemkhosi kuSimakadze emalanga lasikhombisa ngemnyaka; kungumyalo wenu titukulwane ngetitukulwane, leniyakuwugcina ngenyanga yesikhombisa. 42Niyawuhlala emadlangaleni emalanga lasikhombisa, bonkhe lababewutalwa baka-Israyeli bayawuhlala emadlangaleni, 43kuze titukulwane tenu tati kutsi ngenta sive sema-Israyeli kutsi sihlale emadlangaleni, mhlazane ngibakhipha eveni laseGibhithe. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

44Wabetfulela kanjalo-ke Mosi bantfwana baka-Israyeli imitsetfo yemikhosi leyemiswa nguSimakadze.

24

Kunakekelwa kwetibane

(Eks. 27:20-21)

241Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

24:2
Eks. 27:20
“Tjela ema-Israyeli kutsi akakuletsele emafutsa lacengekile ekukhanyisa tibane laphehlwe etitselweni temncumo. Letibane kufanele tihlale tikhanya njalo tingacimi. 3Njalo nje entsambama Aroni utabotikhanyisa tihlale tikhanya embikwaSimakadze kuze kuse, ethendeni lekuhlangana ngaphandle kwendvwangu lesembikwelibhokisi lesivumelwane. Lomtsetfo uyawugcinwa wentiwe titukulwane ngetitukulwane. 4Aroni uyawuhlela kahle letibane, atimise etikwelutsi lwegolide lecengekile atikhanyise onkhe emalanga embikwaSimakadze.”

Tinkhwa letinikelwe kuNkulunkulu

5

24:5-6
Eks. 25:30
“Uyawupheka tinkhwa letili-12 tafulaha; sinkhwa sisinye siyakwentiwa ngemalitha langaba mane nencenye. 6Uyawutimisa tinhlu letimbili, luhlu lulunye lube netinkhwa letisitfupha etikwelitafula legolide lecengekile embikwaSimakadze. 7Etikwalolo nalolo luhlu lwato uyawubeka imphepho lengakabhicwa nalutfo, ibe sikhumbuto lesiyawumela sinkhwa lesingumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 8Onkhe emaSabatha Aroni uyawubeka lesinkhwa embikwaSimakadze, emelele sive sonkhe sema-Israyeli, kube sivumelwane saphakadze. 9
24:9
Mat. 12:4
Mak. 2:26
Luk. 6:4
Siyawuba sa-Aroni nesemadvodzana akhe. Bayawusidlela endzaweni lengcwele, ngobe ngusona sabelo sabo lesingcwelengcwele eminikelweni leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, kube simiso saphakadze naphakadze.”

Sibonelo sesijeziso lesikahle nalesingakhetsi

10Indvodzana yemfati longum-Israyeli labendze endvodzeni lengumGibhithe yesuka yangena emkhatsini wesive saka-Israyeli yacabana nem-Israyeli enkambu. 11Lendvodzana yemfati longum-Israyeli yahlambalata libito laSimakadze ngekulicalekisa; bayitsatsa bayiletsa kuMosi. Unina bekunguShelomithi, indvodzakati yaDibri wesive sakaDani. 12Lendvodzana bayibopha, base balindzela kutsi intsandvo yaNkulunkulu itawutsini kubo ngayo.

13Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 14

24:14
Dut. 17:7
“Mkhipheleni ngaphandle kwenkambu lomhlambalati, bese kutsi bonkhe laba labamvile babeke tandla etikwenhloko yakhe, sive sonkhe simtselekele simgcobe ngematje. 15Shano kuma-Israyeli utsi: ‘Nome ngubani loyakwetfuka Nkulunkulu wakhe, uyakwetfwala licala lesono sakhe. 16
24:16
Eks. 20:7
Lowo lohlambalata libito laSimakadze uyawubulawa. Sive sonkhe siyawumgcoba ngematje. Yebo, nome lomuntfu wetive nome angum-Israyeli wengati, kodvwa nahlambalata libito laSimakadze, uyawubulawa.

17

24:17
Eks. 21:12
Num. 35:15
“ ‘Lowo lobulala lomunye umuntfu, naye uyawubulawa. 18Lowo lobulala sifuyo salomunye umuntfu kufanele asenane. Umtsetfo utsi imphilo ihlawulwa ngemphilo.

19

24:19
Eks. 21:23
Dut. 19:21
“ ‘Nangabe umuntfu alimate makhelwane wakhe, naye kufanele entiwe njalo: 20
24:20
Eks. 21:23-25
Dut. 19:21
Mat. 5:38
nangabe amephule litsambo, nelakhe liyakwephulwa, liso ngeliso, litinyo ngelitinyo. Njengobe naye alimatile, kufanele naye alinyatwe. 21Lowo lobulala sifuyo kufanele asihlawule, kodvwa lowo lobulala umuntfu naye kufanele abulawe. 22
24:22
Num. 15:16
Niyawuba nemtsetfo munye nonkhe, umuntfu wetive nome wekutalwa. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

23Mosi wakhuluma esiveni sema-Israyeli, bamkhiphela ngaphandle kwenkambu lomhlambalati, bamtselekela bamgcoba ngematje. Ngako-ke ema-Israyeli enta njengobe Simakadze abeyale Mosi.

25

Umnyaka wesikhombisa

(Dut. 15:1-11)

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
Simakadze wakhuluma kuMosi asentsabeni yaseSinayi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Naningena eveni lengininika lona, lelive kufanele ligcinele Simakadze liSabatha. 3Emasimi enu niyakuwalima iminyaka lesitfupha, niyawutsena tivini tenu, nivune netilimo tenu iminyaka lesitfupha. 4Kodvwa ngemnyaka wesikhombisa emasimi enu kufanele abe neliSabatha lekuphumula, liSabatha kuSimakadze. 5Aniyikukuvuna lokuyawutimilela, ngisho nemvini longakanakekelwa imbala aniyikuwuvuna. Emasimi enu ayawuba nemnyaka wekuphumula. 6Nome emasimi ayawube angakalinywa, kodvwa loko lokuyawumila kuwo kulowo mnyaka weSabatha kuyawuba kudla kwenu: nine matfupha, netisebenti tenu letidvuna naletisikati, nemcashwa wenu kanye nesihambi lesihleti emkhatsini wenu, 7netifuyo tenu, netilwane tesiganga letisemafusini enu. Konkhe lokutimilele kulawo masimi kuyawudliwa.’ ”

UMnyaka weMkhosi Weminyaka Lengema-50

8“ ‘Niyawubala iminyaka lesikhombisa niyiphindze kasikhombisa, nase kuhlangene kube ngiminyaka lengema-49. 9

25:9
Lev. 23:27
Ngelilanga lelishumi enyangeni yesikhombisa niyawushaya licilongo; yebo, ngalo lelo langa lekubuyisana niyawuvakalisa licilongo eveni lenu lonkhe. 10
25:10
Lev. 27:24
UMnyaka Wema-50 niyakuwungcwelisa nimemetele inkhululeko eveni lonkhe nakuto tonkhe takhamiti takhona. Kuyawuba nguMkhosi wekugubha iMinyaka Lengema-50 kini, ngulowo nalowo uyawuncandzeka abuyele kuleyo ndzawo bekungeyakhe, iphindze ibe yakhe nesitukulwane sakhe. 11LoMnyaka Wekubuyiselwa uyawuba ngumkhosi wekugubha iMinyaka Lengema-50 kini; ngalowo mnyaka aniyiwuhlanyela, futsi aniyiwuvuna lutfo kuloko lokutimilele, nome nivune umvini longakanakekelwa. 12Lowo nguMnyaka Wema-50 lekufanele ube ngcwele kini; nibodla loko lenikutsetse emasimini.

13“ ‘Ngalowo Mnyaka Wema-50 bonkhe bantfu bayawubuyela etindzaweni lebekuvele kulifa labo. 14Nanitsengiselana ngendzawo nebantfu bakini, ningadlelelani. 15Intsengo yaleyo ndzawo iyawumiswa incike ekutseni sekusele iminyaka lemingaki kufike umkhosi weMinyaka Lengema-50. 16Nangabe kusele iminyaka leminyenti, intsengo yayo iyawuba yinkhulu; kodvwa nangabe sekusele iminyaka lembalwa, intsengo yayo iyawuba yincane, ngobe empeleni intfo lakutsengisela yona ngulesivuno. 17Ningadlelelani, kodvwa yesabani Nkulunkulu wenu. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

Inkinga ngemnyaka wesikhombisa

18

25:18
Lev. 26:3
Isa. 1:19
“ ‘Ngako-ke hambani ngetimiso tami nilalele imitsetfo yami, khona nitawuphila ngekuphepha kulelive. 19Umhlaba uyawutsela titselo tawo, nidle nesutse, nihlale kulo niphephile.

20“ ‘Ningabuta nitsi: “Pho, sitawudlani ngemnyaka wesikhombisa, nasingalimi singavuni lutfo loludliwako?” 21Ngemnyaka wesitfupha ngiyawunehlisela tibusiso tenala yesivuno sekudla lokuyakwenela iminyaka lemitsatfu. 22Niyawutsi nihlanyela ngemnyaka wesiphohlongo, nibe nisadla kudla lokudzala kuze kuvunwe kudla kwemnyaka wemfica.’ ”

Kubuyiselwa kwendzawo

23

25:23
1 Khr. 29:15
Hla. 39:12
“ ‘Indzawo aniyiwuyitsengisa siphelane, ngobe phela lelive ngelami, nine nitihambi nebacashi bami.

24“ ‘Kulo lonkhe lelive lekungelenu lowo longumniyo uyawuba nelilungelo lekuyihlenga leyo ndzawo. 25

25:25
Rut. 4:1
Nangabe um-Israyeli kwenteka aphuya kangangekutsi aphoceleke kutsi atsengise lendzwawo yakhe, sinini sakhe sengati siyawuphutfuma siyitsenge lendzawo beseyitsengisiwe. 26Nangabe ate sinini sengati lesingamhlengela lendzawo ngekuyitsenga, kodvwa nakwenteka anotsa abe nako lokwenele kuyihlenga, 27uyawubala intsengo yayo, kuye ngekutsi kusele mingaki iminyaka kufike lowo Mnyaka Wema-50, uMnyaka Wekubuyiselwa, akhiphe kulomuntfu labeyitsengise kuye imali lelingene leminyaka lebeyisasele; lapho-ke angaphindze abuyele kuleyo, iphindze ibe yakhe. 28Kodvwa nangabe ehluleka kutfola lokwenele kuyihlenga lendzawo layitsengisile, iyawuba ngeyemtsengi kuze kufike uMnyaka Wekubuyiselwa. Ngalowo mnyaka lendzawo iyawubuyiselwa kumnikati wayo.

29“ ‘Nangabe umuntfu atsengise ngendlu leyakhiwe edolobheni lelitungeletwe lubondza, uyawuba nelilungelo lokuphindze ayihlenge ngekuyitsenga umnyaka ungakapheli ayitsengisile. 30Nangabe lomniyo kwaze kwaphela umnyaka angakayihlengi lendlu lekulelidolobha lelitungeletwe lubondza, itawube seyiba ngeyalomtsengi wayo netitukulwane takhe; ingeke iphindze ibuyele kulomniyo nome sekufike uMnyaka Wekubuyiselwa. 31Kodvwa tindlu letisemadolobheni late lubondza tiyawuhlengwa ngendlela lenjengeyekuhlengwa kwendzawo; nato tiyawuhlengwa ngeMnyaka Wekubuyiselwa. 32EmaLevi wona ayawuba nelilungelo lekuhlenga tindlu tawo nome ngunini kulawo madolobha lasesandleni sawo. 33Ngako-ke indlu lengeyemaLevi iyawuhlengwa, nayitsengiswe kulawo madolobha lasesandleni sawo, kufanele ibuyiselwe kuwo ngeMnyaka Wekubuyiselwa, ngobe letindlu letisemadolobheni emaLevi tawo kuso sive sema-Israyeli. 34

25:34
Num. 35:2
Kodvwa emadlelo langewemadolobha awo akayiwuze atsengiswe, ngobe lifa lawo laphakadze.’ ”

Kweboleka lomphofu

35

25:35
Dut. 15:7-8
“ ‘Nangabe lomunye emkhatsini wenu aba mphofu ehluleke nekutondla, msiteni njengobe bewungamsita losihambi nome losisebenti sesikhashana, kuze achubeke ahlale emkhatsini wenu. 36
25:36-37
Eks. 22:25
23:19
Dut. 23:19-20
Hla. 15:5
Taga 28:8
Hez. 18:8
Ungambiti intalo,“intalo” nome “intalo lenkhulu” kodvwa yesaba Nkulunkulu wakho, kuze lomnakenu atewuhlala nawe. 37Ungameboleki imali wentele kumbita intalo, kantsi futsi ungamtsengiseli kudla ngentalo wentele kutfola inzuzo. 38NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu, lowanikhipha eveni laseGibhithe kutaninika lelive laseKhenani, nekutsi ngibe nguNkulunkulu wenu.’ ”

Kukhululwa kwesigcili

39“ ‘Nangabe lomunye wenu aba mphofu bese utitsengisa yena kuwe, awuyiwumenta akusebentele njengesigcili. 40

25:40
Eks. 21:2
Dut. 15:12
Jer. 34:14
Kufanele atsatfwe njengesisebenti lesicashiwe nome sisebenti sesikhashana lesisemkhatsini wenu akusebentele kuze kube nguMnyaka Wekubuyiselwa. 41Kulowo mnyaka yena nebantfwabakhe kufanele bakhululwe, bese ubuyela emndenini wakubo emhlabeni waboyisemkhulu. 42Njengobe ema-Israyeli atinceku tami lengatikhipha eGibhithe, kufanele angatsengiswa njengetigcili. 43
25:43
Ef. 6:9
Khol. 4:1
Kufanele ningawabusi ngelulaka, kodvwa yesabani Nkulunkulu wenu. 44Tigcili netigcilikati tenu tiyawutfolakala kuletive lenakhelene nato; tigcili ningatitsenga kuleto tive. 45Ningatitsenga tigcili nakulabo betive labahambisana nani nakuleyo mindeni lesemkhatsini wenu letalelene eveni lenu, babe timphahla tenu. 46Letigcili ningatishiyela bantfwabenu tibe lifa labo; nabatsandza bangatenta tibe tigcili tabo siphelane. Kodvwa umnakenu longum-Israyeli awuyikumbusa ngelulaka. Ningabusani lomunye etikwalomunye.

47“ ‘Nangabe wetive nome sisebenti sesikhashana lesisemkhatsini wenu kwenteka sinjinga, bese kutsi lomnakenu loseceleni aba mphofu aze atitsengise kulona wetive losemkhatsini wenu, 48nome asatitsengisile, unalo lilungelo lekuhlengwa. Lomunye wabomnakabo angamhlenga, 49nome malume wakhe, nome umzala wakhe, nome ngusiphi-ke sihlobo sakhe sengati, nome naye nasanjingile angatihlenga. 50Bayawubonisana nalowo labemtsengile kusukela ngalowo mnyaka latitsengisa ngawo kuze kube nguMnyaka Wekubuyiselwa. Intsengo yekukhululwa kwakhe iyakuya ngaleminyaka asehleti nemtsengi wakhe kube shangatsi abe sisebenti lesicashiwe kuleyo minyaka. 51Nangabe kusalele iminyaka leminyenti, kufanele akhokhe inhlawulo yakhe lelingene leminyaka lesele. 52Nangabe sekusele iminyaka lembalwa kufike uMnyaka Wekubuyiselwa, kufanele babonisane nemtsengi wakhe ngentsengo yakhe lekufanele ayikhiphe. 53Kufanele atsatfwe njengemuntfu lobekacashiwe yonkhe leminyaka, kubukisiswe nekutsi lomnikati wakhe akamphatsi kabi ngesihluku yini. 54Nome ngabe akahlengwa nangayinye yaletindlela, kodvwa kufanele yena nemndeni wakhe akhululwe ngeMnyaka Wekubuyiselwa, 55ngobe kimi phela sive sema-Israyeli tinceku, yebo, tinceku tami lengatikhipha eveni laseGibhithe. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”