Siswati 1996 (SWA96)
23

Imikhosi nemitsetfo yayo

231Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Lena-ke ngimikhosi yami lengiyimisile, lekufanele ema-Israyeli ayatise kutsi ingcwele. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Dut. 5:12-14
Luk. 13:14
Ninemalanga lasitfupha leningasebenta ngawo nente umsebenti wenu, kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha lekuphumula, lilanga lekukhonta. Akukafaneli nente nome ngumuphi umsebenti lapho nihlala khona. Lelo liSabatha laSimakadze. 4Lena ngimikhosi lemiswe nguSimakadze, imikhosi lengcwele, yemihlangano yekukhonta, leniyawuyimemetela ngesikhatsi lesimiselwe yona.’ ”

LiPhasika neSinkhwa Lesingenambiliso

(Num. 28:16-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13,15
23:15
Num. 28:16
Dut. 16:1-2
“ ‘LiPhasika laSimakadze liyawucala kugujwa kusukela nakudzabuka kusa ngelilanga leli-14 enyangeni yekucala. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Ngelilanga leli-15 kuleyo nyanga kuyawucala uMkhosi waSimakadze weSinkhwa Lesingenambiliso; kuyawuze kuphele emalanga lasikhombisa nidla sinkhwa lesingenambiliso. 7Ngelilanga lekucala lalomkhosi niyawuba nemhlangano longcwele, ningenti lutfo lolungumsebenti wenu. 8Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. Kanjalo nangelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.’ ”

9Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: 10“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Naningena kulelive lengitaninika lona, niyawutsi nanivuna sivuno salo, bese niletsa kumphristi sitfungo emkhatsini wetitselo talokutinhlavu tekucala ekuvuneni, 11yena uyawusijikitisa embikwaSimakadze, khona atewusemukela egameni lenu. Umphristi uyawusijikitisa ngelilanga lelilandzela liSabatha. 12Ngalelo langa leniyawujikitisa ngalo sitfungo emvakweliSabatha kufanele ninikele kuSimakadze umhlatjelo wekushiswa, ube lizinyane lemvu lelite siyela, 13kanye nemnikelo walokutinhlavu longemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhicwe nemafutsa. Lowo ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Niyakuwunikela kanye nemnikelo weliwayini longagcwala lilitha linye. 14Aniyikukuluma kudla lokusha kuze kufike lelo langa lekuletsa loko kudla kuNkulunkulu wenu. Lona kuyawuba ngumkhosi leniyakuwenta titukulwane ngetitukulwane, nome kukuphi lapho niyawuhlala khona.’ ”

UMkhosi Wekuvuna

(Num. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Lev. 23:16
Dut. 16:9-12
“ ‘Kusukela ngelilanga lelilandzela liSabatha, mhlazana niletsa sitfungo lesingumnikelo wekujikitiswa, nibobala emaviki lagcwele lasikhombisa. 16Niyawubala emalanga langema-50 kuze kuyewuba lilanga lelilandzela liSabatha, bese niletsa kuSimakadze umnikelo wesivuno lesisha. 17Nome ngukuphi lapho nihlala khona, niyawuletsa tinkhwa letimbili letentiwe taba ngemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhakwe nembiliso, tibe ngumnikelo wekujikitiswa wetitselo tekucala kuSimakadze. 18Lesinkhwa niyawusiletsa kanye nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala langenasiyela, nenkunzana yinye netihhanca letimbili, tibe ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze kanye naleminikelo yato yalokutinhlavu, neminikelo yetinatfo, umnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 19Niyawunikela ngesiphongo sinye kube ngumnikelo wesono, nemazinyane lamabili emvu lanemnyaka munye budzala, kube ngumnikelo wekuthula. 20Umphristi uyawukujikitisa kanye nesinkhwa setitselo tekucala, kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze nalamazinyane emvu lamabili, ayawuba ngcwele kuSimakadze, abe sabelo salomphristi. 21Niyawumemetela ngalona lelo langa, nibe nemhlangano longcwele ningenti lutfo lolungumsebenti. Lowo-ke ngumyalo yonkhe indzawo leniyawuhlala kuyo titukulwane ngetitukulwane.

22

23:22
Lev. 19:9-10
Dut. 24:19-22
“ ‘Nanivuna tivuno temasimi enu, aniyiwuvuna nize nifike eminyeleni yemasimi enu, aniyiwubutsa ngisho nemikhwimito emvakwekuvuna kwenu. Niyawushiyela labamphofu nemihambima. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

UMkhosi Wemnyaka Lomusha

(Num. 29:1-6)

23Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 24

23:24
Num. 10:10
29:1
“Shano kuma-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa niyawuba nelilanga lekuphumula, umkhosi loyawumenyetelwa ngekukhaliswa kwemacilongo, umhlangano longcwele. 25Aniyikwenta lutfo lolungumsebenti, niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.’ ”

Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana

(Num. 29:7-11)

26

23:26-32
Lev. 16:29-34
Num. 29:7
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 27“Ngelilanga lelishumi lalenyanga yesikhombisa kuyawuba Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze. Kini lelo langa kuyawuba lemkhosi longcwele. Niyawutitfoba“Niyawutitfoba” nome “Niyawuzila ningadli” ngekutsi niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 28Ngalelo langa aniyiwutsintsa lutfo lolungumsebenti, ngobe kuLilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze lekutsi nibuyisane ngenhlawulo kuSimakadze longuNkulunkulu wenu. 29Ngobe wonkhe longakaze atitfobe ngalelo langa, uyawuncunywa esiveni sakubo. 30Nome ngubani loyawutsintsa umsebenti ngalelo langa ngiyawumbhubhisa, angabikho esiveni sakubo. 31Aniyiwuphatsa msebenti ngalelo langa: Ngumtsetfo waphakadze loyawugcinwa titukulwane ngetitukulwane, nome ngukuyiphi indzawo lapho niyawube nihlala khona. 32Lelo kuyawuba liSabatha kini lekuphumula leniyawutitfoba ngalo; ngelilanga lemfica kuleyo nyanga kusukela nakuhwalalako kuze kube ngunakuhwalalako ngelilanga lelishumi kuyo leyo nyanga, niyawulitsatsa ngekutsi lilanga lekuphumula lelimcoka, ningenti lutfo.”

UMkhosi Wemadlangala

(Num. 29:12-40)

33

23:33-36
Eks. 23:16
Num. 29:12
Dut. 16:13-15
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 34“Shano kubantfwana baka-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga leli-15 kulenyanga yesikhombisa, emalanga lasikhombisa ngeweMkhosi Wemadlangala kuSimakadze wenu. 35Ngelilanga lekucala ngumkhosi longcwele, aniyikwenta lutfo lolungumsebenti. 36Emalanga lasikhombisa niyawube niletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, ngelilanga lesiphohlongo niyawuba nemkhosi longcwele niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze; lowo ngumgidvo lomkhulu lapho ningayiwusebenta lutfo khona.

37“ ‘Leyo-ke ngimikhosi lemisiwe nguSimakadze leniyawuyimemetela esiveni kutsi iyawuba tikhatsi temihlangano lengcwele yekumikisa iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze; iminikelo yekushiswa neminikelo yalokutinhlavu, nemihlatjelo, neminikelo yetinatfo, ngulowo nalowo mnikelo ngelilanga lelicondzene nawo. 38Ngaphandle kweliSabatha laSimakadze nangaphandle kwetipho tenu kanye naleminye nje iminikelo lenitentela yona ngetetsembiso neminikelo yenu yesihle leniyinikela kuSimakadze.

39“ ‘Ngelilanga leli-15 lenyanga yesikhombisa, nase nibutse sonkhe sivuno selive lenu, niyawugcina lomkhosi waSimakadze emalanga lasikhombisa. Lilanga lekucala liyawuba lekuphumula, kodvwa nangelilanga lesiphohlongo ningenti lutfo. 40

23:40
Neh. 8:14
Ngelilanga lekucala niyawutsatsa titselo tetihlahla letihle, nemagala etihlahla telisundvu, nemagala etihlahla letinemacembe latibhelekeca, neminyetane yasetihlanjeni nijabule kuSimakadze, longuNkulunkulu wenu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 41Niyawuligcina libe lilanga lemkhosi kuSimakadze emalanga lasikhombisa ngemnyaka; kungumyalo wenu titukulwane ngetitukulwane, leniyakuwugcina ngenyanga yesikhombisa. 42Niyawuhlala emadlangaleni emalanga lasikhombisa, bonkhe lababewutalwa baka-Israyeli bayawuhlala emadlangaleni, 43kuze titukulwane tenu tati kutsi ngenta sive sema-Israyeli kutsi sihlale emadlangaleni, mhlazane ngibakhipha eveni laseGibhithe. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

44Wabetfulela kanjalo-ke Mosi bantfwana baka-Israyeli imitsetfo yemikhosi leyemiswa nguSimakadze.