Siswati 1996 (SWA96)
22

Bungcwele beminikelo

221Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela Aroni nemadvodzana akhe kutsi bayihloniphe iminikelo lengcwele lenikelwe kimi ngema-Israyeli, khona bangetiwulihlambalata libito lami lelingcwele. NginguSimakadze. 3Nangabe lomunye wetitukulwane letitako, ngesikhatsi asangcolile ngekwemtsetfo, kwenteka asondzela eceleni kweminikelo lengcwele, lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze, lowo muntfu kufanele ancunywe ebukhoneni bami. NginguSimakadze.

4

22:4
Lev. 15:2,16
“Nangabe lomunye wesitukulwane sa-Aroni anesifo sesikhumba“sifo sesikhumba” ngekwelisiko “bulephelo” nome analokuvuta emtimbeni, kufanele angawudli umnikelo longcwele aze ahlantwe. Utawuba ngulongcolile nakwenteka atsintsa lokungcoliswe sidvumbu nome ngumuntfu lonalokuvutako, 5nome kwenteka atsintsa nome yini intfo lehuma ngesisu imngcolise, nome ngubani lomngcolisako nome ngabe kungcola kwaluphi luhlobo. 6Lowo lotsintsa nome yini yaletintfo, utawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. Kufanele angadli lutfo lweminikelo lengcwele ngaphandle kwekutsi ageze umtimba wakhe ngemanti. 7Nakushona lilanga, utawuhlanteka; emvakwaloko sangatidla leto tintfo letingcwele, ngobe phela tikudla kwakhe. 8
22:8
Hez. 44:31
Kufanele angayidli ingcuba nome lokuklejulwe tilwane tesiganga, ngobe loko kutamngcolisa. NginguSimakadze.

9“Baphristi kufanele bayigcine yonkhe imitsetfo lengibanika yona, khona bangetiwuba nelicala bafe ngenca yekungangihloniphi. NginguSimakadze lobangcwelisako.“lobangcwelisako” nome “lobahlambululako”

10“Umuntfu longesilo lilunga lemndeni wemphristi akukafaneli adle lutfo lolungcwele, ngisho nesivakashi nome sisebenti semphristi imbala. 11Kodvwa nangabe umphristi atsenga sigcili njengemphahla yakhe yemali, lesigcili singadla kulokungcwele, nome ngulesitalelwe kulowo mndeni naso singadla kulokungcwele. 12Nangabe indvodzakati yemphristi ishada nome ngubani longesiye umphristi, ayikafaneli kudla nome yini lengcwele. 13

22:13
Lev. 10:14
Kodvwa nangabe lendvodzakati iba ngumfelokati nome ilahlwe yindvodza isengakabi nabo bantfwana bese ibuyela ekhaya kubo njenganayiseyinsha, ingakudla loko kudla kweyise. Kodvwa lowo lote lilungelo akukafaneli akudle.

14

22:14
Lev. 5:16
“Nakwenteka umuntfu adla umnikelo longcwele ngesiphosiso, kufanele ahlawule kumphristi, engete incenye yawo yesihlanu. 15Baphristi akukafaneli bayiphatse ngalokungakafaneli iminikelo lengcwele lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze 16ngekutsi bawavumele adle iminikelo lengcwele, ngobe ngaloko utawaletsela licala lelitawudzinga kuhlawulwa. NginguSimakadze, lobangcwelisako.“lobangcwelisako” nome “lobahlambululako”

17Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 18“Tjela Aroni nemadvodzana akhe kanye nesive sonkhe sema-Israyeli, utsi: ‘Nome ngangubani wesive sema-Israyeli nome wetive losemkhatsini wenu nakaletsa umnikelo wekushiswa kuSimakadze wekufeza setsembiso nome umnikelo wesihle, 19kufanele niletse lokudvuna lokute siyela kukhetfwe etinkhomeni, nome etimvini, nome etimbutini, khona kutawukwemukelwa egameni lenu. 20

22:20
Dut. 15:21
17:1
Mal. 1:8,13
Ningakuletsi lokunesiyela, ngobe kungeke kwemukeleke kutsi kubesesikhundleni senu. 21Nangabe umuntfu aletsa umnikelo wekuthula kuSimakadze kutsi atewufeza setsembiso sakhe nome umnikelo wesihle, leso silwane kufanele sibete sici, khona sitekwemukeleka. 22Unganikeli kuSimakadze ngesilwane lesingaboni, nome lesilimele, nome lesichwalile, nome lesinetilondza, nome lesinetinsumphe, nome lesinetilondza letivuta luhluti. Ningacali ninikele ngaletilwane letinjena elatini kutsi tibe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 23Noko ninganikela ngenkhomo nome ngemvu lechwalile kutsi ibe ngumnikelo wesihle, kodvwa ingeke yemukeleke nayinikelelwa kufeza setsembiso. 24Akukafaneli ninikele kuSimakadze ngesilwane lesinemasendze lahuzukile, nome lapitjitekile, nome laphakuliwe nome lasikekile. Ningacali nikwente loko eveni lenu.

25“ ‘Ningacali ninikele ngetilwane letinjalo, ningatemukeli natiletfwa betive, nangabe batinikelela kutsi tibe kudla kwaNkulunkulu wenu. Tingeke temukeleke esikhundleni senu, ngobe tichwalile futsi tinetici.’ ”

26Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 27

22:27
Eks. 22:30
“Nakutelwe linkhonyane, nome lizinyane lemvu, nome lembuti, litawuhlala nenina emalanga lasikhombisa. Kusukela ngelilanga lesiphohlongo, selingemukeleka kutsi libe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 28
22:28
Dut. 22:6
Aniyiwunikela ngenkhomo nelinkhonyane layo, nome ngemvu nelizinyane layo, nome ngembuti nelizinyane layo kokubili ngalanga linye. 29Naninikela umhlatjelo wekubonga kuSimakadze, nibowunikelela kutsi wemukeleke esikhundleni senu. 30
22:30
Lev. 7:15
Kufanele udliwe wonkhe ngalona lelo langa, ningashiyi lutfo lwawo kuze kubesekuseni. NginguSimakadze.

31“Niyawugcina imiyalo yami niyente. NginguSimakadze. 32Ningalihlambalati libito lami lelingcwele. Sonkhe sive sema-Israyeli siyawungidvumisa sitsi ngingcwele. NginguSimakadze loningcwelisako,“loningcwelisako” nome “lonihlambululako” 33nalowanikhipha eGibhithe kutsi abe nguNkulunkulu wenu. NginguSimakadze.”

23

Imikhosi nemitsetfo yayo

231Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Lena-ke ngimikhosi yami lengiyimisile, lekufanele ema-Israyeli ayatise kutsi ingcwele. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Dut. 5:12-14
Luk. 13:14
Ninemalanga lasitfupha leningasebenta ngawo nente umsebenti wenu, kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha lekuphumula, lilanga lekukhonta. Akukafaneli nente nome ngumuphi umsebenti lapho nihlala khona. Lelo liSabatha laSimakadze. 4Lena ngimikhosi lemiswe nguSimakadze, imikhosi lengcwele, yemihlangano yekukhonta, leniyawuyimemetela ngesikhatsi lesimiselwe yona.’ ”

LiPhasika neSinkhwa Lesingenambiliso

(Num. 28:16-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13,15
23:15
Num. 28:16
Dut. 16:1-2
“ ‘LiPhasika laSimakadze liyawucala kugujwa kusukela nakudzabuka kusa ngelilanga leli-14 enyangeni yekucala. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Ngelilanga leli-15 kuleyo nyanga kuyawucala uMkhosi waSimakadze weSinkhwa Lesingenambiliso; kuyawuze kuphele emalanga lasikhombisa nidla sinkhwa lesingenambiliso. 7Ngelilanga lekucala lalomkhosi niyawuba nemhlangano longcwele, ningenti lutfo lolungumsebenti wenu. 8Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. Kanjalo nangelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.’ ”

9Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: 10“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Naningena kulelive lengitaninika lona, niyawutsi nanivuna sivuno salo, bese niletsa kumphristi sitfungo emkhatsini wetitselo talokutinhlavu tekucala ekuvuneni, 11yena uyawusijikitisa embikwaSimakadze, khona atewusemukela egameni lenu. Umphristi uyawusijikitisa ngelilanga lelilandzela liSabatha. 12Ngalelo langa leniyawujikitisa ngalo sitfungo emvakweliSabatha kufanele ninikele kuSimakadze umhlatjelo wekushiswa, ube lizinyane lemvu lelite siyela, 13kanye nemnikelo walokutinhlavu longemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhicwe nemafutsa. Lowo ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Niyakuwunikela kanye nemnikelo weliwayini longagcwala lilitha linye. 14Aniyikukuluma kudla lokusha kuze kufike lelo langa lekuletsa loko kudla kuNkulunkulu wenu. Lona kuyawuba ngumkhosi leniyakuwenta titukulwane ngetitukulwane, nome kukuphi lapho niyawuhlala khona.’ ”

UMkhosi Wekuvuna

(Num. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Lev. 23:16
Dut. 16:9-12
“ ‘Kusukela ngelilanga lelilandzela liSabatha, mhlazana niletsa sitfungo lesingumnikelo wekujikitiswa, nibobala emaviki lagcwele lasikhombisa. 16Niyawubala emalanga langema-50 kuze kuyewuba lilanga lelilandzela liSabatha, bese niletsa kuSimakadze umnikelo wesivuno lesisha. 17Nome ngukuphi lapho nihlala khona, niyawuletsa tinkhwa letimbili letentiwe taba ngemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhakwe nembiliso, tibe ngumnikelo wekujikitiswa wetitselo tekucala kuSimakadze. 18Lesinkhwa niyawusiletsa kanye nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala langenasiyela, nenkunzana yinye netihhanca letimbili, tibe ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze kanye naleminikelo yato yalokutinhlavu, neminikelo yetinatfo, umnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 19Niyawunikela ngesiphongo sinye kube ngumnikelo wesono, nemazinyane lamabili emvu lanemnyaka munye budzala, kube ngumnikelo wekuthula. 20Umphristi uyawukujikitisa kanye nesinkhwa setitselo tekucala, kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze nalamazinyane emvu lamabili, ayawuba ngcwele kuSimakadze, abe sabelo salomphristi. 21Niyawumemetela ngalona lelo langa, nibe nemhlangano longcwele ningenti lutfo lolungumsebenti. Lowo-ke ngumyalo yonkhe indzawo leniyawuhlala kuyo titukulwane ngetitukulwane.

22

23:22
Lev. 19:9-10
Dut. 24:19-22
“ ‘Nanivuna tivuno temasimi enu, aniyiwuvuna nize nifike eminyeleni yemasimi enu, aniyiwubutsa ngisho nemikhwimito emvakwekuvuna kwenu. Niyawushiyela labamphofu nemihambima. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

UMkhosi Wemnyaka Lomusha

(Num. 29:1-6)

23Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 24

23:24
Num. 10:10
29:1
“Shano kuma-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa niyawuba nelilanga lekuphumula, umkhosi loyawumenyetelwa ngekukhaliswa kwemacilongo, umhlangano longcwele. 25Aniyikwenta lutfo lolungumsebenti, niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.’ ”

Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana

(Num. 29:7-11)

26

23:26-32
Lev. 16:29-34
Num. 29:7
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 27“Ngelilanga lelishumi lalenyanga yesikhombisa kuyawuba Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze. Kini lelo langa kuyawuba lemkhosi longcwele. Niyawutitfoba“Niyawutitfoba” nome “Niyawuzila ningadli” ngekutsi niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 28Ngalelo langa aniyiwutsintsa lutfo lolungumsebenti, ngobe kuLilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze lekutsi nibuyisane ngenhlawulo kuSimakadze longuNkulunkulu wenu. 29Ngobe wonkhe longakaze atitfobe ngalelo langa, uyawuncunywa esiveni sakubo. 30Nome ngubani loyawutsintsa umsebenti ngalelo langa ngiyawumbhubhisa, angabikho esiveni sakubo. 31Aniyiwuphatsa msebenti ngalelo langa: Ngumtsetfo waphakadze loyawugcinwa titukulwane ngetitukulwane, nome ngukuyiphi indzawo lapho niyawube nihlala khona. 32Lelo kuyawuba liSabatha kini lekuphumula leniyawutitfoba ngalo; ngelilanga lemfica kuleyo nyanga kusukela nakuhwalalako kuze kube ngunakuhwalalako ngelilanga lelishumi kuyo leyo nyanga, niyawulitsatsa ngekutsi lilanga lekuphumula lelimcoka, ningenti lutfo.”

UMkhosi Wemadlangala

(Num. 29:12-40)

33

23:33-36
Eks. 23:16
Num. 29:12
Dut. 16:13-15
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 34“Shano kubantfwana baka-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga leli-15 kulenyanga yesikhombisa, emalanga lasikhombisa ngeweMkhosi Wemadlangala kuSimakadze wenu. 35Ngelilanga lekucala ngumkhosi longcwele, aniyikwenta lutfo lolungumsebenti. 36Emalanga lasikhombisa niyawube niletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, ngelilanga lesiphohlongo niyawuba nemkhosi longcwele niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze; lowo ngumgidvo lomkhulu lapho ningayiwusebenta lutfo khona.

37“ ‘Leyo-ke ngimikhosi lemisiwe nguSimakadze leniyawuyimemetela esiveni kutsi iyawuba tikhatsi temihlangano lengcwele yekumikisa iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze; iminikelo yekushiswa neminikelo yalokutinhlavu, nemihlatjelo, neminikelo yetinatfo, ngulowo nalowo mnikelo ngelilanga lelicondzene nawo. 38Ngaphandle kweliSabatha laSimakadze nangaphandle kwetipho tenu kanye naleminye nje iminikelo lenitentela yona ngetetsembiso neminikelo yenu yesihle leniyinikela kuSimakadze.

39“ ‘Ngelilanga leli-15 lenyanga yesikhombisa, nase nibutse sonkhe sivuno selive lenu, niyawugcina lomkhosi waSimakadze emalanga lasikhombisa. Lilanga lekucala liyawuba lekuphumula, kodvwa nangelilanga lesiphohlongo ningenti lutfo. 40

23:40
Neh. 8:14
Ngelilanga lekucala niyawutsatsa titselo tetihlahla letihle, nemagala etihlahla telisundvu, nemagala etihlahla letinemacembe latibhelekeca, neminyetane yasetihlanjeni nijabule kuSimakadze, longuNkulunkulu wenu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 41Niyawuligcina libe lilanga lemkhosi kuSimakadze emalanga lasikhombisa ngemnyaka; kungumyalo wenu titukulwane ngetitukulwane, leniyakuwugcina ngenyanga yesikhombisa. 42Niyawuhlala emadlangaleni emalanga lasikhombisa, bonkhe lababewutalwa baka-Israyeli bayawuhlala emadlangaleni, 43kuze titukulwane tenu tati kutsi ngenta sive sema-Israyeli kutsi sihlale emadlangaleni, mhlazane ngibakhipha eveni laseGibhithe. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

44Wabetfulela kanjalo-ke Mosi bantfwana baka-Israyeli imitsetfo yemikhosi leyemiswa nguSimakadze.

24

Kunakekelwa kwetibane

(Eks. 27:20-21)

241Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

24:2
Eks. 27:20
“Tjela ema-Israyeli kutsi akakuletsele emafutsa lacengekile ekukhanyisa tibane laphehlwe etitselweni temncumo. Letibane kufanele tihlale tikhanya njalo tingacimi. 3Njalo nje entsambama Aroni utabotikhanyisa tihlale tikhanya embikwaSimakadze kuze kuse, ethendeni lekuhlangana ngaphandle kwendvwangu lesembikwelibhokisi lesivumelwane. Lomtsetfo uyawugcinwa wentiwe titukulwane ngetitukulwane. 4Aroni uyawuhlela kahle letibane, atimise etikwelutsi lwegolide lecengekile atikhanyise onkhe emalanga embikwaSimakadze.”

Tinkhwa letinikelwe kuNkulunkulu

5

24:5-6
Eks. 25:30
“Uyawupheka tinkhwa letili-12 tafulaha; sinkhwa sisinye siyakwentiwa ngemalitha langaba mane nencenye. 6Uyawutimisa tinhlu letimbili, luhlu lulunye lube netinkhwa letisitfupha etikwelitafula legolide lecengekile embikwaSimakadze. 7Etikwalolo nalolo luhlu lwato uyawubeka imphepho lengakabhicwa nalutfo, ibe sikhumbuto lesiyawumela sinkhwa lesingumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 8Onkhe emaSabatha Aroni uyawubeka lesinkhwa embikwaSimakadze, emelele sive sonkhe sema-Israyeli, kube sivumelwane saphakadze. 9
24:9
Mat. 12:4
Mak. 2:26
Luk. 6:4
Siyawuba sa-Aroni nesemadvodzana akhe. Bayawusidlela endzaweni lengcwele, ngobe ngusona sabelo sabo lesingcwelengcwele eminikelweni leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, kube simiso saphakadze naphakadze.”

Sibonelo sesijeziso lesikahle nalesingakhetsi

10Indvodzana yemfati longum-Israyeli labendze endvodzeni lengumGibhithe yesuka yangena emkhatsini wesive saka-Israyeli yacabana nem-Israyeli enkambu. 11Lendvodzana yemfati longum-Israyeli yahlambalata libito laSimakadze ngekulicalekisa; bayitsatsa bayiletsa kuMosi. Unina bekunguShelomithi, indvodzakati yaDibri wesive sakaDani. 12Lendvodzana bayibopha, base balindzela kutsi intsandvo yaNkulunkulu itawutsini kubo ngayo.

13Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 14

24:14
Dut. 17:7
“Mkhipheleni ngaphandle kwenkambu lomhlambalati, bese kutsi bonkhe laba labamvile babeke tandla etikwenhloko yakhe, sive sonkhe simtselekele simgcobe ngematje. 15Shano kuma-Israyeli utsi: ‘Nome ngubani loyakwetfuka Nkulunkulu wakhe, uyakwetfwala licala lesono sakhe. 16
24:16
Eks. 20:7
Lowo lohlambalata libito laSimakadze uyawubulawa. Sive sonkhe siyawumgcoba ngematje. Yebo, nome lomuntfu wetive nome angum-Israyeli wengati, kodvwa nahlambalata libito laSimakadze, uyawubulawa.

17

24:17
Eks. 21:12
Num. 35:15
“ ‘Lowo lobulala lomunye umuntfu, naye uyawubulawa. 18Lowo lobulala sifuyo salomunye umuntfu kufanele asenane. Umtsetfo utsi imphilo ihlawulwa ngemphilo.

19

24:19
Eks. 21:23
Dut. 19:21
“ ‘Nangabe umuntfu alimate makhelwane wakhe, naye kufanele entiwe njalo: 20
24:20
Eks. 21:23-25
Dut. 19:21
Mat. 5:38
nangabe amephule litsambo, nelakhe liyakwephulwa, liso ngeliso, litinyo ngelitinyo. Njengobe naye alimatile, kufanele naye alinyatwe. 21Lowo lobulala sifuyo kufanele asihlawule, kodvwa lowo lobulala umuntfu naye kufanele abulawe. 22
24:22
Num. 15:16
Niyawuba nemtsetfo munye nonkhe, umuntfu wetive nome wekutalwa. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

23Mosi wakhuluma esiveni sema-Israyeli, bamkhiphela ngaphandle kwenkambu lomhlambalati, bamtselekela bamgcoba ngematje. Ngako-ke ema-Israyeli enta njengobe Simakadze abeyale Mosi.