Siswati 1996 (SWA96)
22

Bungcwele beminikelo

221Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela Aroni nemadvodzana akhe kutsi bayihloniphe iminikelo lengcwele lenikelwe kimi ngema-Israyeli, khona bangetiwulihlambalata libito lami lelingcwele. NginguSimakadze. 3Nangabe lomunye wetitukulwane letitako, ngesikhatsi asangcolile ngekwemtsetfo, kwenteka asondzela eceleni kweminikelo lengcwele, lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze, lowo muntfu kufanele ancunywe ebukhoneni bami. NginguSimakadze.

4

22:4
Lev. 15:2,16
“Nangabe lomunye wesitukulwane sa-Aroni anesifo sesikhumba“sifo sesikhumba” ngekwelisiko “bulephelo” nome analokuvuta emtimbeni, kufanele angawudli umnikelo longcwele aze ahlantwe. Utawuba ngulongcolile nakwenteka atsintsa lokungcoliswe sidvumbu nome ngumuntfu lonalokuvutako, 5nome kwenteka atsintsa nome yini intfo lehuma ngesisu imngcolise, nome ngubani lomngcolisako nome ngabe kungcola kwaluphi luhlobo. 6Lowo lotsintsa nome yini yaletintfo, utawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. Kufanele angadli lutfo lweminikelo lengcwele ngaphandle kwekutsi ageze umtimba wakhe ngemanti. 7Nakushona lilanga, utawuhlanteka; emvakwaloko sangatidla leto tintfo letingcwele, ngobe phela tikudla kwakhe. 8
22:8
Hez. 44:31
Kufanele angayidli ingcuba nome lokuklejulwe tilwane tesiganga, ngobe loko kutamngcolisa. NginguSimakadze.

9“Baphristi kufanele bayigcine yonkhe imitsetfo lengibanika yona, khona bangetiwuba nelicala bafe ngenca yekungangihloniphi. NginguSimakadze lobangcwelisako.“lobangcwelisako” nome “lobahlambululako”

10“Umuntfu longesilo lilunga lemndeni wemphristi akukafaneli adle lutfo lolungcwele, ngisho nesivakashi nome sisebenti semphristi imbala. 11Kodvwa nangabe umphristi atsenga sigcili njengemphahla yakhe yemali, lesigcili singadla kulokungcwele, nome ngulesitalelwe kulowo mndeni naso singadla kulokungcwele. 12Nangabe indvodzakati yemphristi ishada nome ngubani longesiye umphristi, ayikafaneli kudla nome yini lengcwele. 13

22:13
Lev. 10:14
Kodvwa nangabe lendvodzakati iba ngumfelokati nome ilahlwe yindvodza isengakabi nabo bantfwana bese ibuyela ekhaya kubo njenganayiseyinsha, ingakudla loko kudla kweyise. Kodvwa lowo lote lilungelo akukafaneli akudle.

14

22:14
Lev. 5:16
“Nakwenteka umuntfu adla umnikelo longcwele ngesiphosiso, kufanele ahlawule kumphristi, engete incenye yawo yesihlanu. 15Baphristi akukafaneli bayiphatse ngalokungakafaneli iminikelo lengcwele lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze 16ngekutsi bawavumele adle iminikelo lengcwele, ngobe ngaloko utawaletsela licala lelitawudzinga kuhlawulwa. NginguSimakadze, lobangcwelisako.“lobangcwelisako” nome “lobahlambululako”

17Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 18“Tjela Aroni nemadvodzana akhe kanye nesive sonkhe sema-Israyeli, utsi: ‘Nome ngangubani wesive sema-Israyeli nome wetive losemkhatsini wenu nakaletsa umnikelo wekushiswa kuSimakadze wekufeza setsembiso nome umnikelo wesihle, 19kufanele niletse lokudvuna lokute siyela kukhetfwe etinkhomeni, nome etimvini, nome etimbutini, khona kutawukwemukelwa egameni lenu. 20

22:20
Dut. 15:21
17:1
Mal. 1:8,13
Ningakuletsi lokunesiyela, ngobe kungeke kwemukeleke kutsi kubesesikhundleni senu. 21Nangabe umuntfu aletsa umnikelo wekuthula kuSimakadze kutsi atewufeza setsembiso sakhe nome umnikelo wesihle, leso silwane kufanele sibete sici, khona sitekwemukeleka. 22Unganikeli kuSimakadze ngesilwane lesingaboni, nome lesilimele, nome lesichwalile, nome lesinetilondza, nome lesinetinsumphe, nome lesinetilondza letivuta luhluti. Ningacali ninikele ngaletilwane letinjena elatini kutsi tibe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 23Noko ninganikela ngenkhomo nome ngemvu lechwalile kutsi ibe ngumnikelo wesihle, kodvwa ingeke yemukeleke nayinikelelwa kufeza setsembiso. 24Akukafaneli ninikele kuSimakadze ngesilwane lesinemasendze lahuzukile, nome lapitjitekile, nome laphakuliwe nome lasikekile. Ningacali nikwente loko eveni lenu.

25“ ‘Ningacali ninikele ngetilwane letinjalo, ningatemukeli natiletfwa betive, nangabe batinikelela kutsi tibe kudla kwaNkulunkulu wenu. Tingeke temukeleke esikhundleni senu, ngobe tichwalile futsi tinetici.’ ”

26Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 27

22:27
Eks. 22:30
“Nakutelwe linkhonyane, nome lizinyane lemvu, nome lembuti, litawuhlala nenina emalanga lasikhombisa. Kusukela ngelilanga lesiphohlongo, selingemukeleka kutsi libe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 28
22:28
Dut. 22:6
Aniyiwunikela ngenkhomo nelinkhonyane layo, nome ngemvu nelizinyane layo, nome ngembuti nelizinyane layo kokubili ngalanga linye. 29Naninikela umhlatjelo wekubonga kuSimakadze, nibowunikelela kutsi wemukeleke esikhundleni senu. 30
22:30
Lev. 7:15
Kufanele udliwe wonkhe ngalona lelo langa, ningashiyi lutfo lwawo kuze kubesekuseni. NginguSimakadze.

31“Niyawugcina imiyalo yami niyente. NginguSimakadze. 32Ningalihlambalati libito lami lelingcwele. Sonkhe sive sema-Israyeli siyawungidvumisa sitsi ngingcwele. NginguSimakadze loningcwelisako,“loningcwelisako” nome “lonihlambululako” 33nalowanikhipha eGibhithe kutsi abe nguNkulunkulu wenu. NginguSimakadze.”