Siswati 1996 (SWA96)
21

Bungcwele bebaphristi

211

21:1-2
Num. 6:6
Lev. 19:27
Hez. 44:20,25
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Khuluma kubaphristi, emadvodzana a-Aroni, utsi kubo: ‘Akukafaneli kutsi umphristi atingcolise ngekwemtsetfo ngekutsi kube khona lakwentako nakungcwatjwa sihlobo sakhe, 2ngaphandle kwekutsi lona lofile usinini lesisondzele kakhulu njengenina nome uyise, nome umsa wakhe, nome indvodzakati yakhe, nome umnakabo, 3nome dzadzewabo labesengakendzi labehlala naye encike kuye, ngobe ate indvodza; lowo-ke angatingcolisa ngaye. 4Akukafaneli atingcolise ngenca yekufa kwalahlobene naye ngemshado.Nome “atingcolise angumholi esiveni sakubo” NgesiHebheru akucondzakali

5

21:5
Lev. 19:27-28
Dut. 14:1
“ ‘Baphristi abafanele bahhule tinwele, nome basinge tilevu, nome basike imitimba yabo bakhombise kutsi bazilile. 6Kufanele babe ngcwele embikwaNkulunkulu wabo, bangalihlambalati libito laNkulunkulu wabo, ngobe ngabo labaletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, sinkhwa saNkulunkulu wabo; ngako-ke kufanele babe ngcwele. 7Bafanele bangayishadi ingwadla nome umfati lolahlwe yindvodza yakhe; yebo, baphristi bangcwele kuNkulunkulu wabo. 8Ma-Israyeli, batiseni kutsi bangcwele, ngobe banikela ngekudla kwaNkulunkulu wenu. Bangcwele ngobe mine, Simakadze, lenginingcwelisako“lenginingcwelisako” nome “lengibangcwelisako” ngingcwele. 9Nangabe indvodzakati yemphristi itingcolisa ngekugwadla, ihlazisa uyise, iyawushiswa ngemlilo ize ife.

10

21:10
Lev. 10:6
“ ‘UmPhristi Lomkhulu logcotjwe enhloko ngemafutsa, emkhatsini webanakabo, wangcweliselwa kutsi agcoke tembatfo tebuphristi, akayiwutiyekela tinwele tenhloko yakhe tingemahlutse,“tinwele tenhloko yakhe tingemahlutse” nome “inhloko ingakambonywa” nome aklebhule kwekwembatsa kwakhe. 11Akayiwungena endlini lenesidvumbu; yebo, angatingcolisi nome kungeseyise nome kungesenina, 12akayiwusuka nekusuka endzaweni lengcwele yaNkulunkulu wakhe, nome ayihlazise, ngobe bungcwele bemgcobo wemafutsa aNkulunkulu busetikwakhe. NginguSimakadze. 13
21:13
Hez. 44:22
Uyawushada nentfombi lengazange seyilale nalomdvuna. 14Akayiwushada nemfelokati nome nemfati lowehlukene nendvodza yakhe nome umfati longcoliswe bugwadla, kodvwa uyawushada nentfombi yesive sakubo lengazange ilale nalomdvuna, 15khona angeyiwungcolisa bantfwabakhe besive sakubo. NginguSimakadze lomngcwelisako.“lomngcwelisako” nome “lomhlambululako”’ ”

16Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 17“Tjela Aroni utsi: ‘Etitukulwaneni takho kute namunye lonesici loyawusondzela atewunikela ngekudla kwaNkulunkulu wakhe. 18Kute lonesici loyawusondzela: loyimphumphutse nome lochutako, nome lonebuso lobungakapheleli, nome lonetitfo temtimba letichwalile, 19nome lonemilente netinyawo netandla letichwalile, 20nome lonelichubu, nome lomfishane kakhulu, nome lonemasoli, nome lonesifo sesikhumba, nome lonesilondza lesivuta bovu, nome lonemasendze lalimele. 21Kuyawubate esitukulwaneni sa-Aroni lonesici nome ngesaluphi luhlobo loyawusondzela atewunikela ngesinkhwa saNkulunkulu wakhe. 22

21:22
Num. 18:8
Lowo muntfu angakudla kudla lokungcwelengcwele kwaNkulunkulu wakhe kanye nekudla lokungcwele; 23kodvwa ngenca yesici sakhe akayiwusondzela endvwangwini nome elatini kutsi ahlazise indzawo yami lengcwele. NginguSimakadze lobangcwelisako.’ ”

24Ngako-ke Mosi wakhuluma ku-Aroni, nakumadvodzana akhe, nakuso sonkhe sive saka-Israyeli, abatjela konkhe loko.

22

Bungcwele beminikelo

221Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela Aroni nemadvodzana akhe kutsi bayihloniphe iminikelo lengcwele lenikelwe kimi ngema-Israyeli, khona bangetiwulihlambalata libito lami lelingcwele. NginguSimakadze. 3Nangabe lomunye wetitukulwane letitako, ngesikhatsi asangcolile ngekwemtsetfo, kwenteka asondzela eceleni kweminikelo lengcwele, lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze, lowo muntfu kufanele ancunywe ebukhoneni bami. NginguSimakadze.

4

22:4
Lev. 15:2,16
“Nangabe lomunye wesitukulwane sa-Aroni anesifo sesikhumba“sifo sesikhumba” ngekwelisiko “bulephelo” nome analokuvuta emtimbeni, kufanele angawudli umnikelo longcwele aze ahlantwe. Utawuba ngulongcolile nakwenteka atsintsa lokungcoliswe sidvumbu nome ngumuntfu lonalokuvutako, 5nome kwenteka atsintsa nome yini intfo lehuma ngesisu imngcolise, nome ngubani lomngcolisako nome ngabe kungcola kwaluphi luhlobo. 6Lowo lotsintsa nome yini yaletintfo, utawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. Kufanele angadli lutfo lweminikelo lengcwele ngaphandle kwekutsi ageze umtimba wakhe ngemanti. 7Nakushona lilanga, utawuhlanteka; emvakwaloko sangatidla leto tintfo letingcwele, ngobe phela tikudla kwakhe. 8
22:8
Hez. 44:31
Kufanele angayidli ingcuba nome lokuklejulwe tilwane tesiganga, ngobe loko kutamngcolisa. NginguSimakadze.

9“Baphristi kufanele bayigcine yonkhe imitsetfo lengibanika yona, khona bangetiwuba nelicala bafe ngenca yekungangihloniphi. NginguSimakadze lobangcwelisako.“lobangcwelisako” nome “lobahlambululako”

10“Umuntfu longesilo lilunga lemndeni wemphristi akukafaneli adle lutfo lolungcwele, ngisho nesivakashi nome sisebenti semphristi imbala. 11Kodvwa nangabe umphristi atsenga sigcili njengemphahla yakhe yemali, lesigcili singadla kulokungcwele, nome ngulesitalelwe kulowo mndeni naso singadla kulokungcwele. 12Nangabe indvodzakati yemphristi ishada nome ngubani longesiye umphristi, ayikafaneli kudla nome yini lengcwele. 13

22:13
Lev. 10:14
Kodvwa nangabe lendvodzakati iba ngumfelokati nome ilahlwe yindvodza isengakabi nabo bantfwana bese ibuyela ekhaya kubo njenganayiseyinsha, ingakudla loko kudla kweyise. Kodvwa lowo lote lilungelo akukafaneli akudle.

14

22:14
Lev. 5:16
“Nakwenteka umuntfu adla umnikelo longcwele ngesiphosiso, kufanele ahlawule kumphristi, engete incenye yawo yesihlanu. 15Baphristi akukafaneli bayiphatse ngalokungakafaneli iminikelo lengcwele lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze 16ngekutsi bawavumele adle iminikelo lengcwele, ngobe ngaloko utawaletsela licala lelitawudzinga kuhlawulwa. NginguSimakadze, lobangcwelisako.“lobangcwelisako” nome “lobahlambululako”

17Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 18“Tjela Aroni nemadvodzana akhe kanye nesive sonkhe sema-Israyeli, utsi: ‘Nome ngangubani wesive sema-Israyeli nome wetive losemkhatsini wenu nakaletsa umnikelo wekushiswa kuSimakadze wekufeza setsembiso nome umnikelo wesihle, 19kufanele niletse lokudvuna lokute siyela kukhetfwe etinkhomeni, nome etimvini, nome etimbutini, khona kutawukwemukelwa egameni lenu. 20

22:20
Dut. 15:21
17:1
Mal. 1:8,13
Ningakuletsi lokunesiyela, ngobe kungeke kwemukeleke kutsi kubesesikhundleni senu. 21Nangabe umuntfu aletsa umnikelo wekuthula kuSimakadze kutsi atewufeza setsembiso sakhe nome umnikelo wesihle, leso silwane kufanele sibete sici, khona sitekwemukeleka. 22Unganikeli kuSimakadze ngesilwane lesingaboni, nome lesilimele, nome lesichwalile, nome lesinetilondza, nome lesinetinsumphe, nome lesinetilondza letivuta luhluti. Ningacali ninikele ngaletilwane letinjena elatini kutsi tibe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 23Noko ninganikela ngenkhomo nome ngemvu lechwalile kutsi ibe ngumnikelo wesihle, kodvwa ingeke yemukeleke nayinikelelwa kufeza setsembiso. 24Akukafaneli ninikele kuSimakadze ngesilwane lesinemasendze lahuzukile, nome lapitjitekile, nome laphakuliwe nome lasikekile. Ningacali nikwente loko eveni lenu.

25“ ‘Ningacali ninikele ngetilwane letinjalo, ningatemukeli natiletfwa betive, nangabe batinikelela kutsi tibe kudla kwaNkulunkulu wenu. Tingeke temukeleke esikhundleni senu, ngobe tichwalile futsi tinetici.’ ”

26Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 27

22:27
Eks. 22:30
“Nakutelwe linkhonyane, nome lizinyane lemvu, nome lembuti, litawuhlala nenina emalanga lasikhombisa. Kusukela ngelilanga lesiphohlongo, selingemukeleka kutsi libe ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 28
22:28
Dut. 22:6
Aniyiwunikela ngenkhomo nelinkhonyane layo, nome ngemvu nelizinyane layo, nome ngembuti nelizinyane layo kokubili ngalanga linye. 29Naninikela umhlatjelo wekubonga kuSimakadze, nibowunikelela kutsi wemukeleke esikhundleni senu. 30
22:30
Lev. 7:15
Kufanele udliwe wonkhe ngalona lelo langa, ningashiyi lutfo lwawo kuze kubesekuseni. NginguSimakadze.

31“Niyawugcina imiyalo yami niyente. NginguSimakadze. 32Ningalihlambalati libito lami lelingcwele. Sonkhe sive sema-Israyeli siyawungidvumisa sitsi ngingcwele. NginguSimakadze loningcwelisako,“loningcwelisako” nome “lonihlambululako” 33nalowanikhipha eGibhithe kutsi abe nguNkulunkulu wenu. NginguSimakadze.”

23

Imikhosi nemitsetfo yayo

231Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Lena-ke ngimikhosi yami lengiyimisile, lekufanele ema-Israyeli ayatise kutsi ingcwele. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Dut. 5:12-14
Luk. 13:14
Ninemalanga lasitfupha leningasebenta ngawo nente umsebenti wenu, kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha lekuphumula, lilanga lekukhonta. Akukafaneli nente nome ngumuphi umsebenti lapho nihlala khona. Lelo liSabatha laSimakadze. 4Lena ngimikhosi lemiswe nguSimakadze, imikhosi lengcwele, yemihlangano yekukhonta, leniyawuyimemetela ngesikhatsi lesimiselwe yona.’ ”

LiPhasika neSinkhwa Lesingenambiliso

(Num. 28:16-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13,15
23:15
Num. 28:16
Dut. 16:1-2
“ ‘LiPhasika laSimakadze liyawucala kugujwa kusukela nakudzabuka kusa ngelilanga leli-14 enyangeni yekucala. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Ngelilanga leli-15 kuleyo nyanga kuyawucala uMkhosi waSimakadze weSinkhwa Lesingenambiliso; kuyawuze kuphele emalanga lasikhombisa nidla sinkhwa lesingenambiliso. 7Ngelilanga lekucala lalomkhosi niyawuba nemhlangano longcwele, ningenti lutfo lolungumsebenti wenu. 8Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. Kanjalo nangelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.’ ”

9Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: 10“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Naningena kulelive lengitaninika lona, niyawutsi nanivuna sivuno salo, bese niletsa kumphristi sitfungo emkhatsini wetitselo talokutinhlavu tekucala ekuvuneni, 11yena uyawusijikitisa embikwaSimakadze, khona atewusemukela egameni lenu. Umphristi uyawusijikitisa ngelilanga lelilandzela liSabatha. 12Ngalelo langa leniyawujikitisa ngalo sitfungo emvakweliSabatha kufanele ninikele kuSimakadze umhlatjelo wekushiswa, ube lizinyane lemvu lelite siyela, 13kanye nemnikelo walokutinhlavu longemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhicwe nemafutsa. Lowo ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Niyakuwunikela kanye nemnikelo weliwayini longagcwala lilitha linye. 14Aniyikukuluma kudla lokusha kuze kufike lelo langa lekuletsa loko kudla kuNkulunkulu wenu. Lona kuyawuba ngumkhosi leniyakuwenta titukulwane ngetitukulwane, nome kukuphi lapho niyawuhlala khona.’ ”

UMkhosi Wekuvuna

(Num. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Lev. 23:16
Dut. 16:9-12
“ ‘Kusukela ngelilanga lelilandzela liSabatha, mhlazana niletsa sitfungo lesingumnikelo wekujikitiswa, nibobala emaviki lagcwele lasikhombisa. 16Niyawubala emalanga langema-50 kuze kuyewuba lilanga lelilandzela liSabatha, bese niletsa kuSimakadze umnikelo wesivuno lesisha. 17Nome ngukuphi lapho nihlala khona, niyawuletsa tinkhwa letimbili letentiwe taba ngemakhilogremu langaba mabili afulaha lobhakwe nembiliso, tibe ngumnikelo wekujikitiswa wetitselo tekucala kuSimakadze. 18Lesinkhwa niyawusiletsa kanye nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala langenasiyela, nenkunzana yinye netihhanca letimbili, tibe ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze kanye naleminikelo yato yalokutinhlavu, neminikelo yetinatfo, umnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 19Niyawunikela ngesiphongo sinye kube ngumnikelo wesono, nemazinyane lamabili emvu lanemnyaka munye budzala, kube ngumnikelo wekuthula. 20Umphristi uyawukujikitisa kanye nesinkhwa setitselo tekucala, kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze nalamazinyane emvu lamabili, ayawuba ngcwele kuSimakadze, abe sabelo salomphristi. 21Niyawumemetela ngalona lelo langa, nibe nemhlangano longcwele ningenti lutfo lolungumsebenti. Lowo-ke ngumyalo yonkhe indzawo leniyawuhlala kuyo titukulwane ngetitukulwane.

22

23:22
Lev. 19:9-10
Dut. 24:19-22
“ ‘Nanivuna tivuno temasimi enu, aniyiwuvuna nize nifike eminyeleni yemasimi enu, aniyiwubutsa ngisho nemikhwimito emvakwekuvuna kwenu. Niyawushiyela labamphofu nemihambima. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

UMkhosi Wemnyaka Lomusha

(Num. 29:1-6)

23Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 24

23:24
Num. 10:10
29:1
“Shano kuma-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa niyawuba nelilanga lekuphumula, umkhosi loyawumenyetelwa ngekukhaliswa kwemacilongo, umhlangano longcwele. 25Aniyikwenta lutfo lolungumsebenti, niyawuletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.’ ”

Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana

(Num. 29:7-11)

26

23:26-32
Lev. 16:29-34
Num. 29:7
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 27“Ngelilanga lelishumi lalenyanga yesikhombisa kuyawuba Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze. Kini lelo langa kuyawuba lemkhosi longcwele. Niyawutitfoba“Niyawutitfoba” nome “Niyawuzila ningadli” ngekutsi niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 28Ngalelo langa aniyiwutsintsa lutfo lolungumsebenti, ngobe kuLilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze lekutsi nibuyisane ngenhlawulo kuSimakadze longuNkulunkulu wenu. 29Ngobe wonkhe longakaze atitfobe ngalelo langa, uyawuncunywa esiveni sakubo. 30Nome ngubani loyawutsintsa umsebenti ngalelo langa ngiyawumbhubhisa, angabikho esiveni sakubo. 31Aniyiwuphatsa msebenti ngalelo langa: Ngumtsetfo waphakadze loyawugcinwa titukulwane ngetitukulwane, nome ngukuyiphi indzawo lapho niyawube nihlala khona. 32Lelo kuyawuba liSabatha kini lekuphumula leniyawutitfoba ngalo; ngelilanga lemfica kuleyo nyanga kusukela nakuhwalalako kuze kube ngunakuhwalalako ngelilanga lelishumi kuyo leyo nyanga, niyawulitsatsa ngekutsi lilanga lekuphumula lelimcoka, ningenti lutfo.”

UMkhosi Wemadlangala

(Num. 29:12-40)

33

23:33-36
Eks. 23:16
Num. 29:12
Dut. 16:13-15
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 34“Shano kubantfwana baka-Israyeli utsi: ‘Ngelilanga leli-15 kulenyanga yesikhombisa, emalanga lasikhombisa ngeweMkhosi Wemadlangala kuSimakadze wenu. 35Ngelilanga lekucala ngumkhosi longcwele, aniyikwenta lutfo lolungumsebenti. 36Emalanga lasikhombisa niyawube niletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze, ngelilanga lesiphohlongo niyawuba nemkhosi longcwele niletse umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze; lowo ngumgidvo lomkhulu lapho ningayiwusebenta lutfo khona.

37“ ‘Leyo-ke ngimikhosi lemisiwe nguSimakadze leniyawuyimemetela esiveni kutsi iyawuba tikhatsi temihlangano lengcwele yekumikisa iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze; iminikelo yekushiswa neminikelo yalokutinhlavu, nemihlatjelo, neminikelo yetinatfo, ngulowo nalowo mnikelo ngelilanga lelicondzene nawo. 38Ngaphandle kweliSabatha laSimakadze nangaphandle kwetipho tenu kanye naleminye nje iminikelo lenitentela yona ngetetsembiso neminikelo yenu yesihle leniyinikela kuSimakadze.

39“ ‘Ngelilanga leli-15 lenyanga yesikhombisa, nase nibutse sonkhe sivuno selive lenu, niyawugcina lomkhosi waSimakadze emalanga lasikhombisa. Lilanga lekucala liyawuba lekuphumula, kodvwa nangelilanga lesiphohlongo ningenti lutfo. 40

23:40
Neh. 8:14
Ngelilanga lekucala niyawutsatsa titselo tetihlahla letihle, nemagala etihlahla telisundvu, nemagala etihlahla letinemacembe latibhelekeca, neminyetane yasetihlanjeni nijabule kuSimakadze, longuNkulunkulu wenu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 41Niyawuligcina libe lilanga lemkhosi kuSimakadze emalanga lasikhombisa ngemnyaka; kungumyalo wenu titukulwane ngetitukulwane, leniyakuwugcina ngenyanga yesikhombisa. 42Niyawuhlala emadlangaleni emalanga lasikhombisa, bonkhe lababewutalwa baka-Israyeli bayawuhlala emadlangaleni, 43kuze titukulwane tenu tati kutsi ngenta sive sema-Israyeli kutsi sihlale emadlangaleni, mhlazane ngibakhipha eveni laseGibhithe. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

44Wabetfulela kanjalo-ke Mosi bantfwana baka-Israyeli imitsetfo yemikhosi leyemiswa nguSimakadze.