Siswati 1996 (SWA96)
20

Tijeziso tekungalaleli

201Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 2

20:2
Lev. 18:21
“Khuluma esiveni sema-Israyeli utsi: ‘Wonkhe um-Israyeli nome wetive lohlala nani lonikela ngemntfwana wakhe akhonte Moloki, kufanele abulawe. Sive sonkhe siyawumbulala ngekumgcoba ngematje. 3Buso bami ngiyawubufulatselisa kulowo muntfu ngimncume esiveni sakubo, ngobe phela ngekunikela ngebantfwabakhe kuMoloki ungcolise indlu yami lengcwele, wahlambalata libito lami lelingcwele. 4Nangabe sive sivala emehlo aso singabuki ngesikhatsi lomuntfu anikela ngemntfwanakhe kuMoloki, sehluleke nekumbulala, 5ngiyawubufulatselisa buso bami kulowo muntfu kanye nasemndenini wakhe kanye nakulabo labamlandzelako ngekugwadla nekuphinga kwakhe naMoloki, angihlubuka.

6

20:6
Lev. 19:31
Dut. 18:10
“ ‘Ngiyawubufulatselisa buso bami kulowo muntfu locela lusito kulabaphansi agwadle nabo ngekubalandzela; yebo, lowo muntfu ngiyawumncuma esiveni sakubo. 7
20:7
Lev. 11:44
19:2
1 Phet. 1:16
Tigcineni nibe ngcwele, ngobe mine nginguSimakadze, Nkulunkulu wenu. 8Gcinani imitsetfo yami, niyilandzele, ngobe ngimi loningcwelisako.

9

20:9
Eks. 21:17
Dut. 27:16
Mat. 15:4
Mak. 7:10
“ ‘Umuntfu localekisa uyise nome unina, kufanele abulawe, ngobe sewucalekise uyise nome unina; ingati yakhe iyawubasetikwakhe.

10

20:10
Eks. 20:14
Lev. 18:20
Dut. 5:18
Mat. 5:27
Joh. 8:4
“ ‘Nangabe indvodza iphinga nemfati walenye indvodza, nome yamakhelwane wayo, bobabili, lesiphingi nalesiphingikati, kufanele babulawe. 11
20:11
Lev. 18:8
Dut. 22:30
27:20
Nangabe indvodza ilala nemkayise, seyimhlazisile uyise. Bobabili, lendvodza nalomfati, kufanele babulawe; ingati yabo iyawubasetikwabo. 12
20:12
Lev. 18:15
Nangabe indvodza ilala namalokatana wayo, bobabili kufanele babulawe. Loku labakwentile kuphambene nemvelo; ingati yabo iyawubasetikwabo. 13
20:13
Gen. 9:7
Lev. 18:22
Nangabe indvodza ilala nendvodza njengobe yenta nayilele nalomsikati, bobabili bente intfo lesinengiso. Kufanele babulawe, ingati yabo iyawubasetikwabo. 14
20:14
Lev. 18:17
Dut. 27:23
Nangabe indvodza ishada nendvodzakati kanye nenina walendvodzakati, loko kubi. Lendvodza kanye nabo kufanele bashiswe ngemlilo, khona kungetikuba khona lokusinengiso emkhatsini wenu. 15
20:15-16
Eks. 22:19
Lev. 18:23
Dut. 27:21
Nangabe indvodza ilala nesilwane, kufanele ibulawe, nalesilwane sibulawe. 16Nangabe lomsikati etama kulala nesilwane, bulalani lomsikati kanye nalesilwane. Kufanele babulawe; ingati yabo iyawubasetikwabo.

17

20:17
Lev. 18:9
Dut. 27:22
“ ‘Nangabe indvodza ishada nadzadzewabo, ngeyise nome ngenina, balalane, loko kulihlazo. Kufanele bancunywe emehlweni ebantfu bakubo. Seyihlazise dzadzewabo, ngako iyawuba nelicala laloko. 18
20:18
Lev. 18:19
Nangabe indvodza ilala nalomsikati asesesikhatsini, lendvodza seyembule kopha kwalona lomsikati, kantsi-ke vele naye sewukugwabulile loko kopha kwakhe. Bobabili kufanele bancunywe esiveni sakubo.

19

20:19-20
Lev. 18:12-14
“ ‘Ungalali nadzadzewabonyoko nome dzadzewaboyihlo, ngobe loko kungahlazisa sihlobo sakho sengati; nobabili niyawuba nelicala. 20Nangabe indvodza ilala nadzadzewaboyise, seyihlazise umkhwenyewabo. Bayawuba nelicala, bafe bangenamntfwana. 21
20:21
Lev. 18:16
Nangabe indvodza ishada nemkamnakabo umnakabo asaphila, leso sento sekungcola, ihlazise umnakabo. Bangeke bamtfole umntfwana.

22

20:22
Lev. 18:25,28
“ ‘Gcinani yonkhe imitsetfo yami niyilandzele, khona lelive lapho nginimikisa khona kutsi niyewuhlala kulo lingeke linihlante. 23Ningacali nente lawo masiko aleto tive lengitatikhipha nisengakangeni. Tingicunulile ngalawo masiko ato. 24Kodvwa nine nganetsembisa kutsi lelo live labo, leligcwele lubisi neluju lwetinyosi liyawuba lenu, ngiyakunipha lona libe lifa lenu. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu, lonehlukise kuletinye tive. 25
20:25
Lev. 11:2
Dut. 14:3
Ngako-ke kufanele niwente umehluko emkhatsini wetilwane letihlantekile naletingcolile ngekwemtsetfo, nasemkhatsini wetinyoni letihlantekile naletingcolile ngekwemtsetfo. Ningatingcolisi nome ngangusiphi silwane nome yinyoni nome ngayini lehamba emhlabatsini, leto lenginehlukanisele tona kutsi tingcolile kini. 26
20:26
Eks. 19:5
Kufanele nibe ngcwele kimi,“nibe ngcwele kimi” nome “nibe ngulabangcwele bami” ngobe mine, Simakadze, ngingcwele, ngitehlukanisele nine emkhatsini wetive tonkhe kutsi nibe sive sami.

27

20:27
Dut. 18:10
“ ‘Indvodza nome lomsikati losangoma nome longumtsakatsi nibombulala. Labo nibobagcoba ngematje baze bafe; ingati yabo iyawubasetikwabo.’ ”