Siswati 1996 (SWA96)
2

Iminikelo yalokutinhlavu

21

2:1
Lev. 6:14
“Nangabe umuntfu aletsa kuSimakadze umnikelo walokutinhlavu, kufanele kube yimphuphu lecolisakele. Kufanele afake emafutsa emncumo kanye nemphepho, 2bese ukuletsa kumadvodzana a-Aroni labaphristi. Umphristi utawukha libinta lemphuphu kanye nemafutsa emncumo, nemphepho yawo yonkhe akushisele etikwelilati kube sikhumbuto, umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadaze. 3Yonkhe lemphuphu lesele itawuba ya-Aroni nemadvodzana akhe; ingcwele, ngobe itsetfwe ekudleni bekunikelwe ngemlilo kuSimakadze.

4“Nangabe uletsa umnikelo walokutinhlavu longumpotongwane lophekiwe, kufanele kube ngulote imbiliso, lowentiwe ngafulaha wabhicwa nemafutsa emncumo nome-ke kube ngimicatsane legcotjiswe ngalawo mafutsa.

5“Nangabe lomnikelo walokutinhlavu utfoswa ngelikesi, kufanele wentiwe ngafulaha lobhicwe nemafutsa emncumo kodvwa kubete imbiliso lefakwako. 6Kufanele uhleshulwe ube ticucu bese utselwa ngemafutsa. Lowo-ke ngumnikelo walokutinhlavu.

7“Nangabe lomnikelo walokutinhlavu uphekwe ngelibhodo, kufanele wentiwe ngafulaha nemafutsa emncumo. 8Uboletsa kuSimakadze lomnikelo walokutinhlavu lowentiwe ngaleto tintfo, uwetfule kumphristi kucala, yena-ke utawumikisa elatini. 9Umphristi utawutsatsa licashana lawo libe sikhumbuto bese ulishisela elatini, kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 10Incenye yawo lesele iyawuba sabelo sa-Aroni nemadvodzana akhe; ingcwele kakhulu ngobe itsetfwe emnikelweni lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

11“Konkhe lokutinhlavu lokunikelwa kuSimakadze akuyiwufakwa imbiliso; ningacali nikufake imbiliso nome luju lwetinyosi kuloko lokunikelwa kuSimakadze ngemlilo. 12

2:12
Lev. 23:17
2 Khr. 31:5
Niyawukuletsa kuSimakadze njengemnikelo losivuno sekwendvulelisa, kodvwa ngeke sishiselwe elatini kutsi sibe liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuye. 13
2:13
Hez. 43:24
Wonkhe umnikelo wenu walokutinhlavu nibowuvanga ngeluswayi. Ningacali nilushiye luswayi lwesivumelwane saNkulunkulu eminikelweni yenu yalokutinhlavu. Kufanele niyifake luswayi yonkhe iminikelo yenu. 14
2:14
Lev. 23:10
Nawuletsa umnikelo walokutinhlavu wesivuno sekwendvulelisa kuSimakadze, ubonikela ngako kulukhotse. 15Ubengeta emafutsa emncumo kanye nemphepho; lowo ngumnikelo walokutinhlavu. 16Umphristi uyawushisa incenye yalokutinhlavu ibe sikhumbuto, ayishise kanye nemafutsa, nemphepho; loko-ke ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.”