Siswati 1996 (SWA96)
1

Imihlatjelo yekushiswa

11Simakadze asethendeni lekuhlangana, wabita Mosi wakhuluma kuye watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli imitsetfo lekufanele siyigcine nasiletsa imihlatjelo yekushiswa kuSimakadze.

“Nangabe umuntfu anikela ngesilwane kutsi sibe ngumhlatjelo, kufanele kube yinkunzana nome yimvu nome yimbuti. 3Nangabe anikela ngesilwane kutsi sibe ngumnikelo wekushiswa, kufanele aletse inkunzana lengenasiyela. Kufanele ayinikelele ekungeneni kwelithende lekuhlangana, khona Simakadze atewumemukela.“atewumemukela” nome “atewuyemukela” 4

1:4
Eks. 29:10
Lowo muntfu uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo wekushiswa, khona-ke utawube sewuyemukelwa egameni lakhe kutsi umentele inhlawulo yekubuyisana. 5Lenkunzana utawube sewuyayihlaba embikwaSimakadze, bese-ke baphristi labangemadvodzana a-Aroni, batsatsa lengati bayinikela kuSimakadze bayifafate yonkhe emngcengcemeni welilati ndzawo tonkhe lapha ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 6Utawube sewuyayihlinza lenkunzana, bese uyayihlahlela ibe ngemacatsa. 7Emadvodzana a-Aroni, umphristi, alungise tinkhuni letisetikwelilati bese ayatokhela. 8Emadvodzana a-Aroni, baphristi, babowahlela lamacatsa kanye nenhloko nemanoni alomhlatjelo etikwetinkhuni letisetikwelilati. 9
1:9
Eks. 29:25
Lomuntfu kufanele ageze loku kwangekhatsi nemilente; umphristi bese ushisa wonkhe lomhlatjelo etikwelilati. Loku kungumnikelo wekushiswa, umnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.

10“Nangabe anikela ngemvu nome ngembuti kutsi ibe ngumnikelo wekushiswa, kufanele kube sihhanca nome siwewe lesingenasiyela. 11Utawube sewusibulalela ngasenyakatfo yelilati embikwaSimakadze; emadvodzana a-Aroni, baphristi, lengati atawube asayifafata emngcengcemeni welilati ndzawo tonkhe. 12Lomuntfu utawutsi angayibulala ayihlahlele, umphristi bese uhlela onkhe lamacatsa, nenhloko kanye nemanoni ayo etikwetinkhuni letivutsako letiselatini. 13Lomuntfu kufanele ageze loku kwangekhatsi kwayo nemilente yayo; umphristi bese ushisa wonkhe lomhlatjelo etikwelilati. Loku kungumnikelo wekushiswa, umnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.

14“Nangabe umuntfu anikela ngetinyoni kutsi tibe ngumhlatjelo wekushiswa, kufanele kube lituba nome lizini lelivukutfu. 15Umphristi utalinikela elatini ngekutsi ashwile lenhloko yalo bese uyishisela etikwelilati. Lengati yalo ayiphomphisele eceleni kwelilati. 16Abosusa ingingila nekwangekhatsi“nekwangekatsi” nome “tinsiba” kwayo akulahle ngasemphumalanga nelilati, lapho kulahlwa khona umlotsa. 17Utalibamba ngetimphiko totimbili alidzabule ekhatsi ngaphandle kwekuhluphula timphiko talo, bese ulishisa lonkhe etikwetinkhuni letivutsako letiselatini. Loku kungumnikelo wekushiswa, umnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.”

2

Iminikelo yalokutinhlavu

21

2:1
Lev. 6:14
“Nangabe umuntfu aletsa kuSimakadze umnikelo walokutinhlavu, kufanele kube yimphuphu lecolisakele. Kufanele afake emafutsa emncumo kanye nemphepho, 2bese ukuletsa kumadvodzana a-Aroni labaphristi. Umphristi utawukha libinta lemphuphu kanye nemafutsa emncumo, nemphepho yawo yonkhe akushisele etikwelilati kube sikhumbuto, umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadaze. 3Yonkhe lemphuphu lesele itawuba ya-Aroni nemadvodzana akhe; ingcwele, ngobe itsetfwe ekudleni bekunikelwe ngemlilo kuSimakadze.

4“Nangabe uletsa umnikelo walokutinhlavu longumpotongwane lophekiwe, kufanele kube ngulote imbiliso, lowentiwe ngafulaha wabhicwa nemafutsa emncumo nome-ke kube ngimicatsane legcotjiswe ngalawo mafutsa.

5“Nangabe lomnikelo walokutinhlavu utfoswa ngelikesi, kufanele wentiwe ngafulaha lobhicwe nemafutsa emncumo kodvwa kubete imbiliso lefakwako. 6Kufanele uhleshulwe ube ticucu bese utselwa ngemafutsa. Lowo-ke ngumnikelo walokutinhlavu.

7“Nangabe lomnikelo walokutinhlavu uphekwe ngelibhodo, kufanele wentiwe ngafulaha nemafutsa emncumo. 8Uboletsa kuSimakadze lomnikelo walokutinhlavu lowentiwe ngaleto tintfo, uwetfule kumphristi kucala, yena-ke utawumikisa elatini. 9Umphristi utawutsatsa licashana lawo libe sikhumbuto bese ulishisela elatini, kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 10Incenye yawo lesele iyawuba sabelo sa-Aroni nemadvodzana akhe; ingcwele kakhulu ngobe itsetfwe emnikelweni lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

11“Konkhe lokutinhlavu lokunikelwa kuSimakadze akuyiwufakwa imbiliso; ningacali nikufake imbiliso nome luju lwetinyosi kuloko lokunikelwa kuSimakadze ngemlilo. 12

2:12
Lev. 23:17
2 Khr. 31:5
Niyawukuletsa kuSimakadze njengemnikelo losivuno sekwendvulelisa, kodvwa ngeke sishiselwe elatini kutsi sibe liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuye. 13
2:13
Hez. 43:24
Wonkhe umnikelo wenu walokutinhlavu nibowuvanga ngeluswayi. Ningacali nilushiye luswayi lwesivumelwane saNkulunkulu eminikelweni yenu yalokutinhlavu. Kufanele niyifake luswayi yonkhe iminikelo yenu. 14
2:14
Lev. 23:10
Nawuletsa umnikelo walokutinhlavu wesivuno sekwendvulelisa kuSimakadze, ubonikela ngako kulukhotse. 15Ubengeta emafutsa emncumo kanye nemphepho; lowo ngumnikelo walokutinhlavu. 16Umphristi uyawushisa incenye yalokutinhlavu ibe sikhumbuto, ayishise kanye nemafutsa, nemphepho; loko-ke ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.”

3

Umtsetfo ngeminikelo yekuthula

31

3:1
Lev. 7:11
“Nangabe kukhona lonikela ngenkhomo kutsi ibe ngumnikelo wekuthula, kufanele kube yinkunzana nome sitfokati lesingenasiyela, awetfule embikwaSimakadze. 2Lowo muntfu uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo wakhe, bese uwubulalela ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni labaphristi ayawufafata ngalengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 3
3:3
Eks. 29:13,22
Emnikelweni wekuthula utawuletsa umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi kanye nemanoni lahlanganisa loku kwangekhatsi, 4netinso totimbili, nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye nato. 5
3:5
Eks. 29:25
Emadvodzana a-Aroni atawushisa konkhe loko elatini kanye neminikelo yekushiswa etikwetinkhuni temlilo. Kungumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.

6“Nangabe yimvu nome yimbuti lena lesetjentiswa emnikelweni wekuthula, ingaba yindvuna nome ibe yinsikati, kodvwa kufanele kube ngulengenasiyela. 7Nangabe umuntfu anikela ngemvu, kufanele ayetfule kuSimakadze, 8bese ubeka sandla sakhe etikwenhloko yalomnikelo, ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni ayawufafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 9Kulomnikelo wekuthula kufanele aletse umhlatjelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni nemsila wonkhe ngekunona kwawo usikwe ekugcineni kwemgogodla, nemanoni alokungekhatsi, 10netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi latawusuka kanye netinso. 11Umphristi utakushisela etikwelilati njengekudla, kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

12“Nangabe umuntfu anikela ngembuti, kufanele ayetfule kuSimakadze, 13uyawubeka sandla sakhe etikwenhloko yayo ayibulalele embikwelithende lekuhlangana. Emadvodzana a-Aroni atawube asafafata lengati emngcengcemeni walelilati alitungelete ndzawo tonkhe. 14Kulomnikelo naku-ke latakunikela kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze: emanoni lembese kwangekhatsi nawo onkhe lanamatsele kuko, 15netinso totimbili, nemanoni lakuto nasematsebeni, nemanoni lembese sibindzi, nalawo latawusuka kanye netinso. 16Umphristi utawube sewushisa konkhe loku elatini kube ngumnikelo wemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi. Onkhe emanoni ngewaSimakadze. 17

3:17
Gen. 9:4
Lev. 7:23
17:10
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Lona kutawuba ngumtsetfo wetitukulwane ngetitukulwane tenu, nome ngukuphi lapho niyawuhlala khona: kubete lodla emanoni nengati.”