Siswati 1996 (SWA96)
16

Lilanga lenhlawulo nekubuyisana

161

16:1
Lev. 10:1
Kwatsi kube kufe emadvodzana lamabili a-Aroni ngesizatfu sekutsi banikela kuSimakadze ngemlilo longengcwele, 2
16:2
Heb. 6:19
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Tjela Aroni, umnakenu, kutsi angangeni nome ngunini emvakwendvwangu lesendzaweni lengcwelengcwele, embikwesihlalo semusa lesisebhokisini lesivumelwane funa afe, ngobe ngivela ngisefini lelisetikwesihlalo semusa.

3

16:3
Heb. 9:7
“Angakangeni endzaweni lengcwelengcwele kufanele ete nenkunzana yemnikelo wesono kanye nesihhanca semhlatjelo wekushiswa.

4“Ngaphambi kwekutsi Aroni angene endzaweni lengcwelengcwele, kufanele atigeze ngemanti bese ugcoka letembatfo tebuphristi: ingubo lengcwele yelineni lete umkhono, nelibhuluko langaphansi lelineni, nelibhande laselukhalweni kanye nemshuculo wenhloko.

5“Aroni uyakwemukela esandleni sema-Israyeli tiphongo letimbili temnikelo wesono nesihhanca sinye semnikelo wekushiswa. 6Aroni utawunikela ngalenkunzana ibe ngumhlatjelo wesono, atentele yena nemndeni wakhe inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 7Emvakwaloko Aroni kufanele atsatse letiphongo letimbili atetfule kuSimakadze ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 8Utawube sewenta tinkatho tibe timbili, lenye ibe yaSimakadze lenye kutsiwe ya-Azazeli. 9Aroni utawunikela ngalembuti lekhetseke ngenkatho kutsi ibe yaSimakadze, ayinikele ibe ngumnikelo wesono. 10Lembuti ledliwe yinkatho kutsi ibe ya-AzazeliLeligama akwateki kutsi lisho kutsini; lingahle lisho “lugwadvule” nome “lidimoni” itawuletfwa iphila embikwaSimakadze, kwentiwe ngayo inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngekutsi iyekelwe iye ehlane ibe ngeya-Azazeli.

11“Aroni kufanele anikele ngalenkunzana lekufanele ibe ngumhlatjelo wesono sakhe, ente inhlawulo yekubuyisana kwakhe nekwemndeni wakhe kuSimakadze, bese uyayibulala-ke. 12

16:12
Heb. 9:7
Emvakwaloko utawube sewutsatsa sitja semlilo lesigcwele emalahle lavutsako latsetfwe elatini lelisembikwaSimakadze, Aroni atsatse nemabinta lamabili esandla emphepho lenuka kamnandzi nalecolisakele, bese ukungenisa endzaweni lengcwelengcwele, ngale kwendvwangu. 13Lemphepho utawube sewuyifaka emlilweni embikwaSimakadze, lentfutfu itawube seyibhunya ize isitselise sihlalo semusa selibhokisi lesivumelwane, khona angetikufa. 14
16:14
Heb. 10:4
Kufanele enye umuno wakhe kulengati yalenkunzana, bese uyifafata ngemuno etikwesihlalo semusa; aphindze ayifafate kasikhombisa embikwesihlalo semusa.

15

16:15
Heb. 9:12
“Emvakwaloko uyawube sewubulala lembuti kutsi itewuba ngumnikelo wesono sesive sonkhe, bese ungenisa lengati yayo ngale kwendvwangu ente njengobe entile ngengati yenkunzi, afafate ngayo etikwesihlalo semusa nasembikwaso. 16Ngaleyo ndlela uyakwentela indzawo lengcwelengcwele inhlawulo yekubuyisana ngenca yekungcola kwebantfu baka-Israyeli ngekwemtsetfo nangenca yekona kwabo nato tonkhe tono tabo, alentele njalo nelithende lekuhlangana lelihlala emkhatsini wabo, litungeletwe kungcola kwabo ngekwemtsetfo. 17Kufanele kubete lobasethendeni lekuhlangana kusukela ngesikhatsi Aroni nakangena endzaweni lengcwelengcwele kuyawukwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze kuze kube sikhatsi sekuphuma kwakhe, asente kuSimakadze inhlawulo yekubuyisana kwakhe nekwemndeni wakhe kanye nekwesive sonkhe sema-Israyeli. 18
16:18
Eks. 30:10
Uyawuphuma ete elatini embikwaSimakadze ente inhlawulo yekubuyisana kwelilati kuSimakadze. Uyawutsatsa lenye yalengati yalenkunzi nalenye yalengati yembuti ayibeke etimphondvweni tonkhe telilati. 19Ingati uyawuyifafata ngemuno wakhe kasikhombisa kulelilati atelihlambulula ekungcoleni kwema-Israyeli, alehlukanisele Simakadze libe ngcwele.”

Sesulelo

20“Uyawutsi Aroni angacedza kwenta inhlawulo yekubuyisana kwendzawo lengcwelengcwele nekwelithende lekuhlangana nekwelilati, bese uletsa lembuti lephilako, 21abeke tandla takhe etikwenhloko yayo ativume tonkhe tiphambuko tesive saka-Israyeli, nabo bonkhe bubi babo, netono tabo, akubeke enhloko yalembuti. Lembuti uyawube sewuyayikhulula kutsi iye ehlane ihanjiswe nguleyo ndvodza lebekelwe lowo msebenti. 22Leyo mbuti iyakwetfwala tonkhe leto tono tabo iye nato ehlane kalashameshame, lembuti iyawuyichuba leyo ndvodza iyimikise eveni lelingenalutfo.

23

16:23
Hez. 44:19
“Aroni uyawube sewubuyela ethendeni lekuhlangana, afike akhumule letembatfo takhe leticolisakele labetigcoke nakayewungena endzaweni lengcwelengcwele, atishiye khona lapho. 24Utawutigeza umtimba ngemanti, agezele endzaweni lengcwele, bese ugcoka letimphahla takhe temihla ngemihla. Emvakwaloko utawuphuma atinikelele yena nesive sonkhe ngemnikelo wekushiswa, ente kuSimakadze inhlawulo yekubuyisana kwakhe nekwesive sonkhe. 25Emanoni emnikelo wesono uyawashisela etikwelilati. 26Lendvodza lekhululele lembuti lesesulelo kufanele igeze timphahla tayo nemtimba wayo ngemanti, emvakwaloko seyingancandzeka ibuyele enkambu ngekhatsi. 27
16:27
Lev. 4:11
6:30
Heb. 13:11
Inkunzi nalembuti yeminikelo yesono, ingati yayo lengeniswe endzaweni lengcwelengcwele kuyawukwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze kufanele kutsatfwe kukhishelwe ngaphandle kwenkambu; tikhumba tato, nenyama yato, nekwangekhatsi kwato kushiswe ngemlilo. 28Lowo lobekashisa loku kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, emvakwaloko sekangangena ngekhatsi enkambu.”

Kugcina Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana

29

16:29-34
Lev. 23:26-32
Num. 29:7-11
“Lona-ke ngumtsetfo lekufanele niwugcine titukulwane ngetitukulwane: Ngelilanga lelishumi enyangeni yesikhombisa ema-Israyeli, nebetive labasemkhatsini wenu kufanele bazile, bangadli,“bazile, bangadli” nome “batitfobe” bangasebenti, 30ngobe ngalelo langa nitakwentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, khona nitewuhlambuluka etonweni tenu nibe msulwa embikwaSimakadze. 31Lelo lilanga lekuphumula, kufanele nizile, ningadli, ningasebenti. Lomtsetfo uyawuhlala ukhona titukulwane ngetitukulwane. 32UMphristi Lomkhulu logcotjwe ngalokufanele nalobekwe kulandzela uyise, nguye loyawukwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. Uyawugcoka letembatfo tebuphristi, 33ente kuSimakadze inhlawulo yekubuyisana kwendzawo lengcwelengcwele nekwelithende lekuhlangana, nekwelilati, nekwebaphristi kanye nekwesive sonkhe. 34Lomtsetfo kufanele ugcinwe, wentiwe titukulwane ngetitukulwane. Inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze iyakwentiwa kanye ngemnyaka, yentelwe tonkhe tono tema-Israyeli.”

Konkhe kwentiwa njengobe Simakadze abeyale Mosi.