Siswati 1996 (SWA96)
15

Lokungcolile lokuvuta emtimbeni wemadvodza

151Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Khuluma esiveni sema-Israyeli utsi kuso: ‘Nangabe indvodza inalokuvutako, loko lokuvutako kungcolile. 3Ngulowo-ke umtsetfo wekungcola, nome ngabe lokuvuta kuyachubeka nome sekuncamukile, vele seyingcolile. 4Wonkhe umbhedze lelala kuwo nako konkhe lehlala kuko lendvodza, kutawungcola, 5nome ngubani lotsintsa lombhedze wayo, kufanele ageze timphahla takhe ngemanti, aphindze ageze nemtimba wakhe, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 6Lowo lohlala lapho bekuhleti khona leyo ndvodza, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 7Lowo lotsintsa leyo ndvodza levutelwako, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 8Nangabe lendvodza legulako ikhafulela umuntfu lohlantekile ngematse, lomuntfu kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 9Tonkhe tihlalo lahlala kuto nakagibele, titawuba nguletingcolile. 10Bonkhe labo labake batsintsa nome yini leke yaba ngaphansi kwakhe, nabo batawuba ngulabangcolile kuze kuhlwe. 11Bonkhe labo labatsintfwa ngulendvodza ingakagezi tandla, kufanele bageze timphahla tabo nemitimba yabo ngemanti, babe ngulabangcolile kuze kuhlwe. 12Ludziwo lolutsintfwe ngulendvodza, kufanele lubhidlitwe, nangabe kusitja selugodvo kufanele sihlanjululwe ngemanti.

13“ ‘Nangabe lendvodza levutelwako seyiphilile, kufanele ihlale emalanga lasikhombisa ekuhlanjululwa kwayo, igeze timphahla tayo nemtimba wayo emantini lageletako, itawube seyiyahlambuluka. 14Ngelilanga lesiphohlongo kufanele itsatse ematuba lamabili nome emazini emavukutfu lamabili ite embikwaSimakadze ekungeneni kwelithende lekuhlangana, ifike iwetfule kumphristi. 15Umphristi kufanele anikele lelinye libe ngumnikelo wesono, leli lelinye libe ngumhlatjelo wekushiswa. Ngaleyo ndlela umphristi uyakwentela leyo ndvodza inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngekuvutisa kwayo.

16“ ‘Nangabe indvodza ishaye litubuko, kufanele igeze wonkhe umtimba wayo ngemanti, ihlale ingcolile kuze kuhlwe. 17Yonkhe imphahla leyentiwe ngendvwangu nome ngesikhumba lesitselwe ngulesidvodza, kufanele kugezwe, kutawungcola kuze kuhlwe. 18Nangabe indvodza ilele nemfati kwase kuchitseka sidvodza, bobabili bafanele bageze imitimba yabo ngemanti, babe ngulabangcolile kuze kuhlwe.’ ”

Lokungcolile lokuvuta emtimbeni walomsikati

19

15:19
Lev. 18:19
20:18
Hez. 18:6
“ ‘Nangabe lomsikati aye esikhatsini, kungcola kwakhe kuyawumtsatsa emalanga lasikhombisa. Lowo lomtsintsako utawuhlala angcolile kuze kuhlwe. 20Konkhe lalala kuko nalahlala kuko asesekulesimo, kutawungcola. 21Wonkhe lotsintsa intfo labekalele kuyo, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe, ahlale angulongcolile kuze kuhlwe. 22Lowo lotsintsa nome ngabe yini leyo labehleti etikwayo, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe, ahlale angulongcolile kuze kuhlwe. 23Yonkhe intfo lake wahlala kuyo, nome ngumbhedze, nome ngabe sihlalo lake wahlala kuso, lowo lositsintsako utawungcola kuze kuhlwe. 24Nangabe indvodza ilala naye, nayo itawutselelwa lokungcola kwasesikhatsini. Itawuhlala ingcolile kuze kuphele emalanga lasikhombisa. Umbedze lelala kuwo lendvodza nawo utawungcola.

25“ ‘Nangabe lona lomsikati achubeka kopha kuze kwendlule emalanga lavamise kopha ngawo, utawuchubeka nekungcola kuze kuphele kopha kwaleyo nyanga. 26Wonkhe umbhedze lalala kuwo nome yini lahlala etikwayo, nayo itawuchubeka ibe ngulengcolile, yingci nakasachubeka nekopha. 27Wonkhe umuntfu lotsintsa leto tintfo latitsintsile, utawungcola; kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 28Kodvwa nangabe asahlambululekile kulokopha kwakhe, uyawutibalela yena emalanga lasikhombisa emvakwaloko uyawube sewuhlambulukile. 29Ngelilanga lesiphohlongo uyawutsatsa ematuba lamabili nome emazini lamabili emavukutfu awaletse kumphristi ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 30Umphristi utawunikela lelinye libe ngumnikelo wesono, lelinye libe ngumnikelo wekushiswa. Ngaleyo ndlela umphristi uyawumentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngekungcola kwakhe kwekopha.

31

15:31
Num. 5:2
“ ‘Kufanele uwehlukise kanjalo-ke ema-Israyeli etintfweni letingabenta bangcole, kuze bangafeli ekungcoleni kwabo ngekwedzelela lithende lami lekukhontela nome indzawo yami lengcwele lesemkhatsini wabo.

32“ ‘Lena ngimitsetfo lecondzene nendvodza levutisako, nalengcoliswe kucitseka kwesidvodza, 33neyemfati nakasesikhatsini, nalecondzene nendvodza nome nalomsikati lovuta bovu, nalecondzene nendvodza lelala nalomsikati longcolile.’ ”

16

Lilanga lenhlawulo nekubuyisana

161

16:1
Lev. 10:1
Kwatsi kube kufe emadvodzana lamabili a-Aroni ngesizatfu sekutsi banikela kuSimakadze ngemlilo longengcwele, 2
16:2
Heb. 6:19
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Tjela Aroni, umnakenu, kutsi angangeni nome ngunini emvakwendvwangu lesendzaweni lengcwelengcwele, embikwesihlalo semusa lesisebhokisini lesivumelwane funa afe, ngobe ngivela ngisefini lelisetikwesihlalo semusa.

3

16:3
Heb. 9:7
“Angakangeni endzaweni lengcwelengcwele kufanele ete nenkunzana yemnikelo wesono kanye nesihhanca semhlatjelo wekushiswa.

4“Ngaphambi kwekutsi Aroni angene endzaweni lengcwelengcwele, kufanele atigeze ngemanti bese ugcoka letembatfo tebuphristi: ingubo lengcwele yelineni lete umkhono, nelibhuluko langaphansi lelineni, nelibhande laselukhalweni kanye nemshuculo wenhloko.

5“Aroni uyakwemukela esandleni sema-Israyeli tiphongo letimbili temnikelo wesono nesihhanca sinye semnikelo wekushiswa. 6Aroni utawunikela ngalenkunzana ibe ngumhlatjelo wesono, atentele yena nemndeni wakhe inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 7Emvakwaloko Aroni kufanele atsatse letiphongo letimbili atetfule kuSimakadze ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 8Utawube sewenta tinkatho tibe timbili, lenye ibe yaSimakadze lenye kutsiwe ya-Azazeli. 9Aroni utawunikela ngalembuti lekhetseke ngenkatho kutsi ibe yaSimakadze, ayinikele ibe ngumnikelo wesono. 10Lembuti ledliwe yinkatho kutsi ibe ya-AzazeliLeligama akwateki kutsi lisho kutsini; lingahle lisho “lugwadvule” nome “lidimoni” itawuletfwa iphila embikwaSimakadze, kwentiwe ngayo inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngekutsi iyekelwe iye ehlane ibe ngeya-Azazeli.

11“Aroni kufanele anikele ngalenkunzana lekufanele ibe ngumhlatjelo wesono sakhe, ente inhlawulo yekubuyisana kwakhe nekwemndeni wakhe kuSimakadze, bese uyayibulala-ke. 12

16:12
Heb. 9:7
Emvakwaloko utawube sewutsatsa sitja semlilo lesigcwele emalahle lavutsako latsetfwe elatini lelisembikwaSimakadze, Aroni atsatse nemabinta lamabili esandla emphepho lenuka kamnandzi nalecolisakele, bese ukungenisa endzaweni lengcwelengcwele, ngale kwendvwangu. 13Lemphepho utawube sewuyifaka emlilweni embikwaSimakadze, lentfutfu itawube seyibhunya ize isitselise sihlalo semusa selibhokisi lesivumelwane, khona angetikufa. 14
16:14
Heb. 10:4
Kufanele enye umuno wakhe kulengati yalenkunzana, bese uyifafata ngemuno etikwesihlalo semusa; aphindze ayifafate kasikhombisa embikwesihlalo semusa.

15

16:15
Heb. 9:12
“Emvakwaloko uyawube sewubulala lembuti kutsi itewuba ngumnikelo wesono sesive sonkhe, bese ungenisa lengati yayo ngale kwendvwangu ente njengobe entile ngengati yenkunzi, afafate ngayo etikwesihlalo semusa nasembikwaso. 16Ngaleyo ndlela uyakwentela indzawo lengcwelengcwele inhlawulo yekubuyisana ngenca yekungcola kwebantfu baka-Israyeli ngekwemtsetfo nangenca yekona kwabo nato tonkhe tono tabo, alentele njalo nelithende lekuhlangana lelihlala emkhatsini wabo, litungeletwe kungcola kwabo ngekwemtsetfo. 17Kufanele kubete lobasethendeni lekuhlangana kusukela ngesikhatsi Aroni nakangena endzaweni lengcwelengcwele kuyawukwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze kuze kube sikhatsi sekuphuma kwakhe, asente kuSimakadze inhlawulo yekubuyisana kwakhe nekwemndeni wakhe kanye nekwesive sonkhe sema-Israyeli. 18
16:18
Eks. 30:10
Uyawuphuma ete elatini embikwaSimakadze ente inhlawulo yekubuyisana kwelilati kuSimakadze. Uyawutsatsa lenye yalengati yalenkunzi nalenye yalengati yembuti ayibeke etimphondvweni tonkhe telilati. 19Ingati uyawuyifafata ngemuno wakhe kasikhombisa kulelilati atelihlambulula ekungcoleni kwema-Israyeli, alehlukanisele Simakadze libe ngcwele.”

Sesulelo

20“Uyawutsi Aroni angacedza kwenta inhlawulo yekubuyisana kwendzawo lengcwelengcwele nekwelithende lekuhlangana nekwelilati, bese uletsa lembuti lephilako, 21abeke tandla takhe etikwenhloko yayo ativume tonkhe tiphambuko tesive saka-Israyeli, nabo bonkhe bubi babo, netono tabo, akubeke enhloko yalembuti. Lembuti uyawube sewuyayikhulula kutsi iye ehlane ihanjiswe nguleyo ndvodza lebekelwe lowo msebenti. 22Leyo mbuti iyakwetfwala tonkhe leto tono tabo iye nato ehlane kalashameshame, lembuti iyawuyichuba leyo ndvodza iyimikise eveni lelingenalutfo.

23

16:23
Hez. 44:19
“Aroni uyawube sewubuyela ethendeni lekuhlangana, afike akhumule letembatfo takhe leticolisakele labetigcoke nakayewungena endzaweni lengcwelengcwele, atishiye khona lapho. 24Utawutigeza umtimba ngemanti, agezele endzaweni lengcwele, bese ugcoka letimphahla takhe temihla ngemihla. Emvakwaloko utawuphuma atinikelele yena nesive sonkhe ngemnikelo wekushiswa, ente kuSimakadze inhlawulo yekubuyisana kwakhe nekwesive sonkhe. 25Emanoni emnikelo wesono uyawashisela etikwelilati. 26Lendvodza lekhululele lembuti lesesulelo kufanele igeze timphahla tayo nemtimba wayo ngemanti, emvakwaloko seyingancandzeka ibuyele enkambu ngekhatsi. 27
16:27
Lev. 4:11
6:30
Heb. 13:11
Inkunzi nalembuti yeminikelo yesono, ingati yayo lengeniswe endzaweni lengcwelengcwele kuyawukwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze kufanele kutsatfwe kukhishelwe ngaphandle kwenkambu; tikhumba tato, nenyama yato, nekwangekhatsi kwato kushiswe ngemlilo. 28Lowo lobekashisa loku kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, emvakwaloko sekangangena ngekhatsi enkambu.”

Kugcina Lilanga Lenhlawulo Yekubuyisana

29

16:29-34
Lev. 23:26-32
Num. 29:7-11
“Lona-ke ngumtsetfo lekufanele niwugcine titukulwane ngetitukulwane: Ngelilanga lelishumi enyangeni yesikhombisa ema-Israyeli, nebetive labasemkhatsini wenu kufanele bazile, bangadli,“bazile, bangadli” nome “batitfobe” bangasebenti, 30ngobe ngalelo langa nitakwentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, khona nitewuhlambuluka etonweni tenu nibe msulwa embikwaSimakadze. 31Lelo lilanga lekuphumula, kufanele nizile, ningadli, ningasebenti. Lomtsetfo uyawuhlala ukhona titukulwane ngetitukulwane. 32UMphristi Lomkhulu logcotjwe ngalokufanele nalobekwe kulandzela uyise, nguye loyawukwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. Uyawugcoka letembatfo tebuphristi, 33ente kuSimakadze inhlawulo yekubuyisana kwendzawo lengcwelengcwele nekwelithende lekuhlangana, nekwelilati, nekwebaphristi kanye nekwesive sonkhe. 34Lomtsetfo kufanele ugcinwe, wentiwe titukulwane ngetitukulwane. Inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze iyakwentiwa kanye ngemnyaka, yentelwe tonkhe tono tema-Israyeli.”

Konkhe kwentiwa njengobe Simakadze abeyale Mosi.

17

Bungcwele bengati

171Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 2“Khuluma ku-Aroni nakumadvodzana akhe nakuwo onkhe ema-Israyeli, utsi: ‘Naku-ke Simakadze layale kutsi kwentiwe: 3Wonkhe um-Israyeli lobulala inkhomo nome lizinyane lemvu nome imbuti, akubulalele ngekhatsi nome ngaphandle kwenkambu, 4angakakuletsi ekungeneni kwelithende lekuhlangana kutsi atewukunikela kuSimakadze ethendeni lekukhontela embikwaSimakadze, lowo muntfu unelicala lekucitsa ingati. Kufanele ancunywe esiveni sakubo, ngobe sewucitse ingati. 5Loku lokucondvwe ngulomtsetfo kutsi sive sema-Israyeli siletse kuSimakadze leto tilwane besitibulala esigangeni. Manje sesitawutiletsa kumphristi, ekungeneni kwelithende lekuhlangana tinikelwe kuSimakadze njengemhlatjelo wekuthula. 6Umphristi utawufafata ingati elatini laSimakadze ekungeneni kwelithende lekuhlangana, ashise lamanoni, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 7

17:7
Dut. 32:17
1 Khor. 10:20
Kufanele bangasakuphindzi kunikela imihlatjelo yabo kuletithico letisatimbuti, labaphinga nato. Loku kutawuba ngumtsetfo wetitukulwane ngetitukulwane.’

8“Khuluma kubo utsi: ‘Wonkhe um-Israyeli nome wetive lohlala nani lonikela ngemnikelo wekushiswa nome ngemhlatjelo, 9

17:9
Dut. 12:5
kodvwa angawuletsi ekungeneni kwelithende lekuhlangana kutewunikela ngawo kuSimakadze, lowo muntfu kufanele ancunywe esiveni sakubo.

10

17:10
Gen. 9:4
Lev. 3:17
7:26-27
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Imis. 15:20
“ ‘Wonkhe umIsrayeli nome wetive lohlala nani lodla ingati, ngiyawumelana naye ngimncume esiveni sakubo. 11
17:11
Heb. 9:22
Phela kuphila kwemtimba kusengatini; mine ngininike ingati kutsi ifeze inkonzo yekuhlenga timphilo tenu etikwelilati. Ngobe yingati lefeza inkonzo yekubuyisana nekuhlenga imphilo. 12Ngako-ke nine ma-Israyeli, ngitsi kini: Ningacali niyidle ingati, kanjalo nabo futsi betive lebahlala emkhatsini wenu bangacali bayidle ingati.

13“ ‘Wonkhe um-Israyeli nome wetive lohlala nani lotingela inyamatane nome inyoni ledliwako, kufanele aphomphise yonkhe lengati yayo, bese uyigcibedzela ngemhlaba, 14

17:14
Gen. 9:4
ngobe phela kuphila kwenyama nome yasiphi silwane kusengatini yaso. Ngiko nje ngitsite kuma-Israyeli kufanele angayidli ingati nome yasiphi silwane, ngobe kuphila kwesilwane, nome ngusiphi, kusengatini yaso. Lowo loyidlako kufanele ancunywe.

15

17:15
Eks. 22:31
Lev. 11:40
“ ‘Wonkhe um-Israyeli nome wetive lohlala nani, lodla lokutfolakale kutifele nome kudzatjulwe tilwane tesiganga, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe; utawube sewuyahlambuluka. 16Kodvwa nangabe akatigezi timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti utawuba nelicala.’ ”