Siswati 1996 (SWA96)
15

Lokungcolile lokuvuta emtimbeni wemadvodza

151Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Khuluma esiveni sema-Israyeli utsi kuso: ‘Nangabe indvodza inalokuvutako, loko lokuvutako kungcolile. 3Ngulowo-ke umtsetfo wekungcola, nome ngabe lokuvuta kuyachubeka nome sekuncamukile, vele seyingcolile. 4Wonkhe umbhedze lelala kuwo nako konkhe lehlala kuko lendvodza, kutawungcola, 5nome ngubani lotsintsa lombhedze wayo, kufanele ageze timphahla takhe ngemanti, aphindze ageze nemtimba wakhe, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 6Lowo lohlala lapho bekuhleti khona leyo ndvodza, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 7Lowo lotsintsa leyo ndvodza levutelwako, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 8Nangabe lendvodza legulako ikhafulela umuntfu lohlantekile ngematse, lomuntfu kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 9Tonkhe tihlalo lahlala kuto nakagibele, titawuba nguletingcolile. 10Bonkhe labo labake batsintsa nome yini leke yaba ngaphansi kwakhe, nabo batawuba ngulabangcolile kuze kuhlwe. 11Bonkhe labo labatsintfwa ngulendvodza ingakagezi tandla, kufanele bageze timphahla tabo nemitimba yabo ngemanti, babe ngulabangcolile kuze kuhlwe. 12Ludziwo lolutsintfwe ngulendvodza, kufanele lubhidlitwe, nangabe kusitja selugodvo kufanele sihlanjululwe ngemanti.

13“ ‘Nangabe lendvodza levutelwako seyiphilile, kufanele ihlale emalanga lasikhombisa ekuhlanjululwa kwayo, igeze timphahla tayo nemtimba wayo emantini lageletako, itawube seyiyahlambuluka. 14Ngelilanga lesiphohlongo kufanele itsatse ematuba lamabili nome emazini emavukutfu lamabili ite embikwaSimakadze ekungeneni kwelithende lekuhlangana, ifike iwetfule kumphristi. 15Umphristi kufanele anikele lelinye libe ngumnikelo wesono, leli lelinye libe ngumhlatjelo wekushiswa. Ngaleyo ndlela umphristi uyakwentela leyo ndvodza inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngekuvutisa kwayo.

16“ ‘Nangabe indvodza ishaye litubuko, kufanele igeze wonkhe umtimba wayo ngemanti, ihlale ingcolile kuze kuhlwe. 17Yonkhe imphahla leyentiwe ngendvwangu nome ngesikhumba lesitselwe ngulesidvodza, kufanele kugezwe, kutawungcola kuze kuhlwe. 18Nangabe indvodza ilele nemfati kwase kuchitseka sidvodza, bobabili bafanele bageze imitimba yabo ngemanti, babe ngulabangcolile kuze kuhlwe.’ ”

Lokungcolile lokuvuta emtimbeni walomsikati

19

15:19
Lev. 18:19
20:18
Hez. 18:6
“ ‘Nangabe lomsikati aye esikhatsini, kungcola kwakhe kuyawumtsatsa emalanga lasikhombisa. Lowo lomtsintsako utawuhlala angcolile kuze kuhlwe. 20Konkhe lalala kuko nalahlala kuko asesekulesimo, kutawungcola. 21Wonkhe lotsintsa intfo labekalele kuyo, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe, ahlale angulongcolile kuze kuhlwe. 22Lowo lotsintsa nome ngabe yini leyo labehleti etikwayo, kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe, ahlale angulongcolile kuze kuhlwe. 23Yonkhe intfo lake wahlala kuyo, nome ngumbhedze, nome ngabe sihlalo lake wahlala kuso, lowo lositsintsako utawungcola kuze kuhlwe. 24Nangabe indvodza ilala naye, nayo itawutselelwa lokungcola kwasesikhatsini. Itawuhlala ingcolile kuze kuphele emalanga lasikhombisa. Umbedze lelala kuwo lendvodza nawo utawungcola.

25“ ‘Nangabe lona lomsikati achubeka kopha kuze kwendlule emalanga lavamise kopha ngawo, utawuchubeka nekungcola kuze kuphele kopha kwaleyo nyanga. 26Wonkhe umbhedze lalala kuwo nome yini lahlala etikwayo, nayo itawuchubeka ibe ngulengcolile, yingci nakasachubeka nekopha. 27Wonkhe umuntfu lotsintsa leto tintfo latitsintsile, utawungcola; kufanele ageze timphahla takhe nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 28Kodvwa nangabe asahlambululekile kulokopha kwakhe, uyawutibalela yena emalanga lasikhombisa emvakwaloko uyawube sewuhlambulukile. 29Ngelilanga lesiphohlongo uyawutsatsa ematuba lamabili nome emazini lamabili emavukutfu awaletse kumphristi ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 30Umphristi utawunikela lelinye libe ngumnikelo wesono, lelinye libe ngumnikelo wekushiswa. Ngaleyo ndlela umphristi uyawumentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngekungcola kwakhe kwekopha.

31

15:31
Num. 5:2
“ ‘Kufanele uwehlukise kanjalo-ke ema-Israyeli etintfweni letingabenta bangcole, kuze bangafeli ekungcoleni kwabo ngekwedzelela lithende lami lekukhontela nome indzawo yami lengcwele lesemkhatsini wabo.

32“ ‘Lena ngimitsetfo lecondzene nendvodza levutisako, nalengcoliswe kucitseka kwesidvodza, 33neyemfati nakasesikhatsini, nalecondzene nendvodza nome nalomsikati lovuta bovu, nalecondzene nendvodza lelala nalomsikati longcolile.’ ”