Siswati 1996 (SWA96)
12

Kuhlantwa emvakwekubeleka

121Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

12:2
Lev. 15:19
“Khuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Nangabe umfati akhulelwa bese utala indvodzana, utawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa, njenganakaye esikhatsini usuke angcolile. 3
12:3
Gen. 17:12
Luk. 2:21
Joh. 7:22
Ngelilanga lesiphohlongo lijwabu lalomfana lotelwe liyawujutjwa. 4Lomfati kufanele ahlale esikhundleni, kuze kuphele emalanga lengema-33, kuze ahlambuluke ekopheni kwakhe. Akukafaneli atsintse lutfo lolungcwele nome aye endzaweni lengcwele, kuze kuphele emalanga akhe ekuhlanjululwa. 5Kodvwa nangabe atele intfombatana, utawuba ngulongcolile kuze kuphele emaviki lamabili, njenganakaye esikhatsini. Emvakwaloko kufanele ahlale esikhundleni, kuze kuphele emalanga langema-66, kuze ahlambuluke ekopheni kwakhe.

6

12:6
Luk. 2:22
“ ‘Nangabe sekwendlule lamalanga akhe ekuhlanjululwa nome utele umfana nome intfombatana, kufanele aye kumphristi ekungeneni kwelithende lekuhlangana aletse lizinyane lemvu lelinemnyaka munye libe ngumnikelo wekushiswa, nelivukutfu nome lituba, libe ngumnikelo wesono. 7Umphristi utakunikela loku kube yinhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, ngaloko utawuhlanjululwa ekopheni kwengati yakhe. Lena-ke ngimitsetfo lemacondzana nemfati lobeleke umfana nome intfombatana.

8

12:8
Lev. 5:7
Luk. 2:24
“ ‘Nangabe ehluleka kutfola lizinyane lemvu, kufanele aletse emavukutfu lamabili nome ematuba lamabili lasemancane, lelinye libe lemnikelo wekushiswa, lelinye libe lemnikelo wesono. Umphristi utawumentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, utawube sewuyahlambuluka.’ ”

13

Imitsetfo lecondzene netifo tesikhumba letitsatselwanako

131Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2

13:2
Dut. 24:8
“Nangabe umuntfu avuvukile nome anelidzengedla nome anelichashata lelimhlophe esikhunjeni sakhe bese kuyagucuka kuba sabulephelo kufanele aletfwe ku-Aroni, umphristi, nome kulomunye wemadvodzana akhe, longumphristi. 3Lomphristi kufanele ahlolisise lelichashata lelisesikhunjeni salomuntfu. Nangabe lunwele lolukulo selugucuke lwaba mhlophe, nalo lelichashata seligubhile, kusuke sekusifo lesisabulephelo.

“Nangabe umphristi asamhlolisisile, kufanele asho kutsi ungcolile ngekwemtsetfo. 4Nangabe lelichashata lelisesikhunjeni sakhe limhlophe, kodvwa kubonakala kutsi alikagubhi esikhunjeni nelunwele lolukulo lungakagucuki lwaba mhlophe, umphristi utawutsatsa lomuntfu amehlukanise kulabanye emalanga lasikhombisa. 5Ngelilanga lesikhombisa umphristi utamhlolisisa, nabona kutsi seloku linjalo lelichashata alikagucuki, kantsi futsi lisengakagubhi landza, utawuphindze amgcine lapho emalanga lasikhombisa futsi. 6Ngelilanga lesikhombisa umphristi kufanele amhlolisise futsi, nangabe lelichashata selifiphele langete landza nesikhumba, umphristi utametfula ngekwemtsetfo kutsi uhlobile; bekumane kukucubuka nje. Lomuntfu kufanele ageze tingubo takhe; uhlambulukile. 7Kodvwa nangabe lelichashata liphindze landza esikhunjeni sakhe emvakwekutibonakalisa kwakhe kumphristi kutsi atsatfwe njengemuntfu lohlambulukile, kufanele aphindze atibonakalise kumphristi futsi. 8Umphristi kufanele amhlolisise, nangabe lelichashata selandze nesikhumba, utametfula kutsi ungcolile; loko kusifo lesisabulephelo.

9“Nangabe umuntfu ahlaselwa sifo lesisabulephelo, kufanele aletfwe kumphristi. 10Umphristi utamhlolisisa, nangabe kunelichashata lelimhloshana esikhunjeni sakhe lese lidzimate lagucula lunwele lwaba mhlophe, kuphindze kube nesilondza lesinebovu, 11leso sifo sisabulephelo lesitsatsa sikhatsi lesidze singapholi, umphristi kufanele atise bantfu kutsi ungcolile, angamehlukanisi nebantfu, ngobe vele sewungcolile.

12“Nangabe umphristi abona kutsi loko lokusabulephelo kwandza nemtimba wakhe wonkhe kusukela etulu enhloko kuye elunyaweni ngaphansi, 13lomphristi kufanele amhlolisise; nangabe loko lokusabulephelo kwembese wonkhe umtimba, lomuntfu utametfula kutsi uhlantekile. 14Kodvwa nangabe kuvela silondza lesinebovu, utawuba ngulongcolile. 15Nangabe umphristi asibona lesilondza lesinebovu, utawumetfula kutsi ungcolile, lesilondza lesinebovu singcolile, ngobe sisabulephelo. 16Nangabe lesilondza sigucuka siba mhlophe, kufanele aye kumphristi. 17Umphristi kufanele amhlolisise; nangabe lesilondza sesigucuke saba mhlophe, umphristi utawumetfula ngekwemtsetfo kutsi sewuhlantekile, ngobe vele uhlantekile.

18“Nangabe umuntfu anelitfumba esikhunjeni sakhe bese liyaphola, 19lapho belikhona khona kube nelidzengedla lelimhlophe nome lichashata lelicwebetelako kantsi libovu sakubamhlophe, kufanele atibonakalise kumphristi. 20Umphristi utamhlolisisa; nakabona kutsi ligubhile, neboya lobukulo sebumhlophe, utawumetfula ngekwemtsetfo kutsi ungcolile; kusifo lesisabulephelo lesesichume kulesibati selitfumba. 21Kodvwa nangabe umphristi utsite uyamhlolisisa wakhandza kutsi kute boya lobumhlophe kulo kantsi nalelichashata alikagubhi futsi selinyamalele, umphristi kufanele lomuntfu amehlukanise nebantfu kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 22Nangabe lelichashata landza nesikhumba, umphristi kufanele atise bantfu kutsi ungcolile; kusifo lesisabulephelo. 23Kodvwa nangabe lelichashata lingagucuki futsi lingandzi, lihleli nje lisibati selitfumba, kufanele umphristi ametfule ngekwemtsetfo kutsi uhlantekile.

24“Nangabe umuntfu ashe esikhunjeni sakhe kwabe sekuvela silondza lesibovu sakubamhlophe nome sabamhlophe kulenyama lebovu leshile, 25umphristi kufanele asihlolisise. Nangabe loboya lobukuso bugucuke baba mhlophe, kubonakala futsi kutsi sesigubhile, loko kusuke sekusabulephelo sebumilele kulesilondza sekusha, umphristi utawukusho kutsi ungcolile; unesifo lesisabulephelo. 26Kodvwa nangabe umphristi utsite uyasihlolisisa, wakhandza kutsi kute boya lobumhlophe kulesilondza, kantsi asikagubhi, futsi sesifiphele, kufanele umphristi amehlukanise nebantfu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 27Ngelilanga lesikhombisa umphristi kufanele amhlolisise, nangabe sandza nemtimba, kufanele umphristi asho kutsi ungcolile; kusifo lesisabulephelo. 28Nangabe lesilondza singakagucuki, sangete sandza nesikhumba kodvwa sashwaca lesilondza sekusha, kufanele umphristi asho kutsi uhlantekile; bekusibati nje sekusha.

29“Nangabe lomdvuna nome lomsikati anesilondza enhloko nome esilevini, 30umphristi kufanele asihlolisise lesilondza; nangabe siyagubha, neboya lobukuso bumtfubi kantsi buncane, lowo muntfu umphristi kufanele asho kutsi ungcolile; ngumbandzama, sifo sasenhloko nome sasesilevini. 31Kodvwa, nangabe umphristi utsite uyasihlolisisa, wakhandza kutsi asikagubhi nekutsi kute neboya lobumnyama kuso, lomphristi kufanele lomuntfu amehlukanise kulabanye, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 32Ngelilanga lesikhombisa umphristi asihlolisise futsi, nangabe asikandzi, neboya lobumtfubi abukho kuso kantsi asikagubhi, 33kufanele ahhulwe kusale lendzawo lenesilondza; umphristi utawube sewumehlukanisa kulabanye bantfu, abe yedvwana kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 34Ngelilanga lesikhombisa umphristi utawuphindze asihlolisise lesilondza; nangabe singakandzi nemtimba wonkhe saze sagubha, umphristi asho kutsi uhlantekile. Kufanele ageze timphahla takhe, utawube sewuyahlanteka. 35Kodvwa nangabe lesilondza sandza nemtimba kantsi bese kutsiwe uhlambulukile ngekwemtsetfo, 36kufanele umphristi aphindze amhlolisise, atsi nakakhandze kutsi siyandza, asho kutsi ungcolile, futsi akadzingi nekuhlolisisa kutsi loboya bumtfubi yini; lomuntfu ungcolile. 37Kodvwa nangabe utsite uyahlolisisa, wakhandza kutsi asikagucuki, neboya lobumnyama lobukuso sebukhulile, kusho kutsi leso silondza sesipholile; uhlambulukile, nemphristi kufanele asho kutsi uhlantekile. 38Nangabe lomdvuna nome lomsikati anemachashata lacwebetelako esikhunjeni sakhe, 39kufanele umphristi amhlolisise. Nangabe amhlophe, kutawube kukucubuka lokungesiyo ingoti emtimbeni; lowo muntfu uhlantekile.

40“Nangabe indvodza icotfukelwe tinwele tayo yase iba yimphandla, ihlantekile. 41Nangabe tinwele tayo ticotfuka ngembili elukhakhayini bese iba nemphandla lehlangana nebuso, ihlantekile. 42Kodvwa nangabe kuvumbuka silondza lesibovu sakubamhlophe kulemphandla lesetulu enhloko nome ebuntini, loko kusabulephelo lobuvumbuka enhloko nome ebuntini. 43Umphristi kufanele ayihlolisise; nangabe lesilondza sibovu sakubamhlophe njengebulephelo, 44kusho kutsi lendvodza inalokusabulephelo; ngako ingcolile. Umphristi utakusho kutsi ingcolile ngenca yaleso silondza lesisenhloko.

45“Umuntfu lonalokusabulephelo kufanele agcoke emanikiniki, tinwele atiyekele tingemahlutse angatikami, ambonye umlomo wangetulu, akhale atsi: ‘Ngingcolile, ngingcolile!’ 46

13:46
Num. 5:2
2 Khos. 15:5
Utawuhlala angcolile yingci nakasenaloku lokusabulephelo; kufanele ahlaliswe yedvwana ethendeni lelingaphandle kwenkambu.”

Imitsetfo ngekuhlanjululwa kwalokusasikhuntsa

47“Nangabe kunesifo lesisasikhuntsa emphahleni leyentiwe ngensontfo nome leyelukwe ngemtiya welineni, 48nome endvwangwini leyentiwe ngensontfo, nome ngemtiya welineni nome esikhunjeni nome ngabe yini lenye leyentiwe ngesikhumba, 49nangabe-ke lelibala liluhlatana nome libovana endvwangwini nome kulesikhumba leselukiwe nome lesephotselwe, loko kulibala lelisasikhuntsa lekufanele likhonjiswe umphristi. 50Umphristi utawutsi angalihlolisisa lelibala, bese lengubo uyayikhipha emkhatsini webantfu ihlale iyodvwana, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 51Ngelilanga lesikhombisa utawuphindze ayihlolisise; nangabe lelibala selandzile kulendvwangu nome kulemitiya yalendvwangu nome kulesikhumba nome kulentfo leyentiwe ngesikhumba nome ngangukuphi, loko kusasikhuntsa lesitsatselwanako; leyo ngubo ingcolile. 52Kufanele ayishise leyo ngubo, nome imicu nome umtiya nome insontfo, nome intfo yesikhumba nome yentiwe ngani, lapho kubonakale lelobala khona; ngobe phela loko kusasikhuntsa lesitsatselwanako lekufanele kushiswe. 53Kodvwa nangabe umphristi utsite uyahlolisisa, wakhandza kutsi lelibala alikandzi nalengubo nome lemicu nome insontfo nome sikhumba nome ngabe yini-ke leyontfo, 54utawushaya umtsetfo kutsi loko lokunalelibala kugezwe, bese ukwehlukanisa kubantfu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 55Leyontfo itawutsi ingagezwa, umphristi aphindze ayihlolisise; nangabe lelo bala alikagucuki nome alikandzi, leyo mphahla ingcolile. Ifanele kushiswa ngemlilo, nome lelibala lingekhatsi nome lingephandle kwalendvwangu.

56“Kodvwa nangabe umphristi utsite uyayihlolisisa, wakhandza kutsi lelibala laloko lokusasikhuntsa lisukile ngesikhatsi igezwa, kufanele akapulute lendzawo lapho bekunelibala khona kulendvwangu nome kulemicu nome kulesikhumba. 57Kodvwa nangabe lelibala liphindze libonakala kuleyo ndvwangu nome kulemicu nome kulesikhumba nome yentiwe ngani-ke loko, kutawube kusho kutsi loko lokusasikhuntsa kusasebenta; loko lokunalokusasikhuntsa kufanele kushiswe emlilweni. 58Lendvwangu nome lemicu nome lesikhumba nome ngabe yentiwe ngani-ke lapho kunyamalele khona lelibala kutawuhlanteka emvakwekugezwa kwesibili.

59“Lena-ke ngimitsetfo lecondzene nalokusasikhuntsa nakusengutjeni, nome emphahleni leyentiwe ngensontfo, nome emicwini yengubo nome emphahleni yesikhumba nome ngayentiwe ngani-ke. Niyawuyisebentisa ekwehlukaniseni nasekuphawuleni lokungcolile nalokuhlantekile.”

14

Kuhlanjululwa kwalokusabulephelo

141Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

14:2
Mat. 8:4
Mak. 1:44
Luk. 5:14
17:14
“Lena ngimitsetfo yekuhlanjululwa kwemuntfu lonalokusabulephelo nakaletfwa kumphristi: 3Umphristi utawuphumela ngaphandle kwenkambu ayewumhlolisisa. Nangabe ukhandze kutsi lesigulane sesiphilisiwe kuloku lokusabulephelo, 4
14:4
Hla. 51:7
umphristi utawukhipha umyalo kutsi kuletfwe tinyoni letimbili letiphilako kanye netinkhuni temsedari, nemtiya lobovu ngalokutopele, nehisophu, kwentelwe lowo lotewuhlanjululwa. 5Umphristi utawube sewuyala kutsi kubulawe lenye yaletinyoni, ibulawelwe eludziweni lolusemantini lageletako. 6Utawube sewutsatsa lena lephilako kanye naletinkhuni temsedari, nalomtiya lobovu ngalokutopele, nehisophu, akwenye engatini yalena lebulawelwe emantini lageletako. 7Kufanele afafate lesigulane kasikhombisa, bese umetfula kutsi uhlambulukile, akhulule nalenyoni lephilako, itindizele iye esigangeni.

8

14:8
Num. 12:14
“Umuntfu lohlanjululwako kufanele ageze timphahla takhe, ahhule tonkhe tinwele, ageze umtimba wakhe emantini, bese uyahlambuluka-ke. Emvakwaloko angancandzeka abuyele enkambu, ahlale ngaphandle kwelithende lakhe kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 9Ngelilanga lesikhombisa kufanele ahhule tonkhe tinwele enhloko yakhe, ashefe silevu, nemashiya, nako konkhe lokusatinwele. Kufanele ageze tingubo takhe tekwembatsa kanye nemtimba wakhe, utawuhlambuluka.

10“Ngelilanga lesiphohlongo kufanele aletse emazinyane emvu lamabili lamadvuna nalelisikati lelinemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela, aletse nemalitha langaba sikhombisa emphuphu lecolisakele lehlanganiswe nemafutsa kube ngumnikelo walokutinhlavu, aletse nemafutsa langaba yincenye yelitha. 11Umphristi lowenta lenkonzo yekuhlambulula uyawuletsa kuSimakadze lomuntfu lotewuhlanjululwa amletse kanye naletintfo ekungeneni kwelithende lekuhlangana.

12“Umphristi utawutsatsa linye lalamazinyane lamadvuna alinikele njengemnikelo welicala kanye nemafutsa langaba yincenye yelitha, awetfule kutsi kube ngumnikelo wekujikitiswa embikwaSimakadze. 13

14:13
Lev. 7:6
Kufanele lelizinyane lemvu alibulalele endzaweni lapho kwentelwa khona umnikelo wesono kanye nemnikelo wekushiswa endzaweni lengcwele. Umnikelo welicala, njengemnikelo wesono, ngekwemphristi, ngobe ungcwele kakhulu. 14Umphristi utawube sewutsatsa litsantana lengati yemnikelo welicala, abhoce lihwandza lendlebe yangesekudla yalowo lotewuhlanjululwa, nesitfupha sakhe sangesekudla, naqukulu wangesekudla. 15Umphristi utawutsatsa libinta lemafutsa awatsele entsendzeni yesandla sakhe sangesancele, 16acwilise umuno wakhe wangesekudla, afafate incenye yalamafutsa kasikhombisa embikwaSimakadze. 17Lamafutsa lasele entsendzeni yesandla sakhe, lamanye awo umphristi utawabhoca endlebeni yangesekudla, nasesitfupheni sangesekudla, nakuqukulu wangesekudla salowo lotewuhlanjululwa, etikwengati yemnikelo welicala. 18Lawa lajinge asala entsendzeni yesandla semphristi, kufanele awesulele enhloko yalona lohlanjululwako, amentele inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze.

19“Umphristi kufanele ente umhlatjelo wemnikelo wesono, entele lona lotewuhlanjululwa inhlawulo yekubuyisana, khona atewuhlanjululwa ekungcoleni kwakhe. Emvakwaloko utawuhlaba lomnikelo wekushiswa, 20bese umphristi ukunikela elatini kanye nemnikelo walokutinhlavu, amentele inhlawulo yekubuyisana, utawube sewuyahlambuluka.

21“Kodvwa, nangabe angeke akhone ngobe aphuyile, kufanele atsatse lizinyane lelidvuna litewuba ngumnikelo welicala litewujikitiswa, khona litewuba yinhlawulo yekubuyisana kwakhe naSimakadze, aletse nemphuphu lengaba ngemalitha lamabili lebhicwe nemafutsa kube ngumnikelo walokutinhlavu kanye nemafutsa langaba yincenye yelitha, 22nematuba lamabili nome emavukutfu lamabili lasemancane, loko langakhona kukwenta; lelinye litawuba lemnikelo wesono, lelinye libe lemnikelo wekushiswa.

23“Ngelilanga lesiphohlongo kufanele akuletse kumphristi ekungeneni kwelithende lekuhlangana embikwaSimakadze khona kutemhlambulula. 24Umphristi utawutsatsa lelizinyane lemnikelo welicala kanye nemafutsa langaba yincenye yelitha. Umphristi utawube sewuyakunikela kube ngumnikelo wekujikitiswa embikwaSimakadze. 25Utawuhlaba lelizinyane lemvu lelingumnikelo welicala, bese utsatsa ingati yalo uyibhoca ehwandzeni lendlebe yangesekudla, nasesitfupheni sangesekudla, nakuqukulu wangesekudla salowo lotewuhlanjululwa. 26Umphristi utawube sewutsatsa lamanye emafutsa awatsele entsendzeni yesandla sangesancele, 27bese ufafata ngenkhotsa yangesekudla sakhe, lamafutsa lasesandleni sangesancele, awafafate kasikhombisa embikwaSimakadze. 28Umphristi uyakwesulela incenye yalamafutsa lasesandleni sakhe ehwandzeni lendlebe yangesekudla yalowo lotewuhlanjululwa, nasesitfupheni sakhe sangesekudla, nakuqukulu wakhe wangesekudla, endzaweni lapho kubhocwe khona ingati yesono. 29Umphristi lamafutsa lasala lapha esandleni sakhe utawabhoca enhloko yalowo lotewuhlanjululwa, kuze amentele inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 30Nangabe lomuntfu angakhona, utawube sewunikela linye lalamavukutfu lamabili lasemancane. 31Umuntfu utawunikela ngaloko langakhona kukunikela, linye libe ngumnikelo wesono, lelinye libe ngumnikelo wekushiswa kanye nemnikelo walokutinhlavu. Ngako-ke umphristi utakwentela lowo lotewuhlanjululwa inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze.”

32Lona-ke ngumtsetfo locondzene nesifo salokusabulephelo kulowo longeke akhone kukhokha loko lokucondzene nekuhlanjululwa kwakhe.

Kuhlanjululwa kwetindlu esikhuntseni

33Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 34“Niyawutsi naningena eveni laseKhenani, lengininika lona libe lenu, bese ngishaya indlu ngesikhuntsa, 35umniyo walendlu kufanele ahambe ayewubikela umphristi, afike atsi: ‘Ngibone sikhuntsa lena endlini yami.’ 36Umphristi kufanele akhiphe umlayeto kutsi konkhe lokungekhatsi kulendlu akukhishwe, yena asengakefiki kuteyihlola, kutawubate lapha endlini lekungahle kubitwe ngekutsi kungcolile. Emvakwaloko umphristi utawungena ahlolisise lendlu. 37Utawube sewuhlolisisa lesikhuntsa lesiselubondzeni lwalendlu, nangabe lesikhuntsa sitigojana letiluhlatana nome letibovana letibholeke kulolubondza, 38umphristi kufanele aphume kuleyondlu avale umnyango wayo, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 39Ngelilanga lesikhombisa umphristi utawubuyela atewuhlolisisa lendlu. Nangabe lesikhuntsa sesandze nalo lonkhe lolubondza lwalendlu, 40kufanele akhiphe umtsetfo kutsi lamatje lasanalesifo afutwe kulendlu alahlwe endzaweni lengcolile lengaphandle kwelidolobha. 41Kufanele lingekhatsi lonkhe lelubondza lwalendlu luhwaywe, kutsi loko lokuhwaywe kulo kubutfwe kuyewulahlwa endzaweni lengcolile ngekwemtsetfo, lengaphandle kwelidolobha. 42Kufanele kuchitjelwe leyo ndzawo ngalamanye ematje, yonkhe indlu ibhadvwe ngeludzaka lolusha.

43“Nangabe lesifo siphindze sivela kulendlu emvakwekube lamatje asake adzilitwa kwahwaywa nalolubondza lwaphindze lwabhadvwa kabusha, 44umphristi kufanele angene kulendlu atewuhlolisisa lesifo; nangabe akhandza kutsi lesifo sesandzile futsi kulendlu, kusuke kusifo sesikhuntsa lesitsatselwanako, leyondlu ingcolile. 45Kufanele leyondlu idzilitwe, ematje ayo, neludzaka lwayo, netingodvo tayo, neluphahla lwayo; konkhe kubutfwe kuyewulahlwa ngaphandle kwelidolobha endzaweni lengcolile ngekwemtsetfo.

46“Lowo longena kuleyondlu ngesikhatsi isavaliwe utawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 47Lowo lolala kuleyondlu kufanele ageze timphahla takhe, nalowo lodlela kuyo kufanele ageze timphahla takhe.

48“Kodvwa nangabe umphristi utsite nakahlolisisa, wakhandza kutsi lesifo asikandzi nalolubondza emvakwekwakhiwa kabusha, kufanele ayetfule kutsi ihlambulukile, ngobe phela lesifo sesiphelile. 49Kuze ahlambulule lendlu, kufanele atsatse tinyoni letimbili, netinkhuni temsedari, nemtiya lobovu ngalokutopele kanye nehisophu, 50bese ubulala lenye yaletinyoni, ayibulalele eludziweni lolusemantini lageletako. 51Utawube sewutsatsa letinkhuni temsedari, nehishophu, nalomtiya lobovu ngalokutopele kanye nalenyoni lephilako, akwenye engatini yalena lebulewe, kanye nasemantini lageletako, afafate lendlu kasikhombisa. 52Lendlu utayihlambulula asebentisa lengati yalenyoni, nalamanti lageletako, nalenyoni lephilako, naletinkhuni temsedari, nehisophu kanye nemtiya lobovu ngalokutopele. 53Utawube sewukhiphela lenyoni lephilako ngaphandle kwelidolobha, ayiyekele itindizele iye esigangeni.

“Uyakuyenta kanjalo-ke inhlawulo yekuhlanjululwa kwendlu. Leyondlu iyawuhlambuluka.”

54Lena-ke ngimitsetfo lecondzene nalokusabulephelo, netifo tesikhumba letitsatselwanako, nelukhwekhwe, 55nalokusasikhuntsa setimphahla nesetindlu, 56nekuvuvuka, nekucubuka, nemachashata lamhlophe, 57lekufanele ubone wati ngako kutsi intfo ingcolile ngekwemtsetfo nome ihlambulukile yini.

Lena-ke ngimitsetfo yalokusabulephelo netifo tesikhumba letitsatselwanako kanye nalokusasikhuntsa.