Siswati 1996 (SWA96)
11

Tilwane lekufanele tidliwe

(Dut. 14:3-21)

111Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2

11:2
Dut. 14:4
“Tjelani ema-Israyeli nitsi: ‘Kuto tonkhe tilwane letiphilako emhlabeni ningadla nati: 3Tonkhe tilwane letinetinselo letehlukene naletihlabulako. 4Kodvwa leti letihlabulako kuphela naletehlukanisa tinselo kuphela ningabotitsintsa. Likamela liyahlabula, kantsi alehlukanisi tinselo; lona-ke lingcolile kini. 5Imbila iyahlabula, kodvwa ayehlukanisi tinselo; nayo ingcolile kini. 6Umgwaja uyahlabula, kodvwa awehlukanisi tinselo; ungcolile kini. 7Ningayidli ingulube. Ingcolile, ngobe nome tinselo tayo tehlukene, kodvwa ayihlabuli. 8Letilwane ningatidli, futsi ningatsintsi ngisho netidvumbu tato, ngobe tingcolile kini.

9

11:9
Dut. 14:9
“ ‘Ningatidla tonkhe tilwane letihlala elwandle nasemifuleni letinetimphiko tekuntjweza netincwencwe. 10Kodvwa tonkhe tilwane letihlala elwandle nasemifuleni letite timphiko tekuntjweza netincwencwe kufanele tingadliwa; yebo, tonkhe leto tilwane tisinengiso kini. 11Leto tilwane tonkhe nititsatse ngekutsi tisinengiso kini. Ningacali nitidle, ngisho netidvumbu tato tisinengiso kini. 12Ningacali nidle nome ngangusiphi silwane lesihlala emantini lesite timphiko tekuntjweza netincwencwe, ngobe sisinengiso kini.

13

11:13
Eks. 14:12
“ ‘Nati-ke tinyoni lekungakafaneli kutsi nitidle, ngobe tisinengiso: lusweti, nelingce, nengculungculu, 14nanhloyile, nalohheya ngetinhlobo takhe; 15nemahhwabayi, ngetinhlobo tawo, 16nenshi, nenkovazana, nenkanku, naloklebe ngetinhlobo takhe; 17nemswelele, nesahhukulu, nemphishamanti, nesikhova, 18nemfuketi, nelivuba, nelilanda, 19nadvoye, namatalatingwenya ngetinhlobo takhe, natsekwane, nelilulwane.

20“ ‘Tonkhe tilwanyakatana letinetimphiko letihamba ngetinyawo letine kufanele tibe sinengiso kini. 21Tikhona, noko, tilwane letinetimphiko, letihamba ngetinyawo letine leningatidla: nguleto letigcumagcuma emhlabatsini ngemilente lengemancondvo. 22Tintsetse leningatidla nguleti: sikhonyane ngetinhlobo taso, nemaboni ngetinhlobo tawo, nemadziya ngetinhlobo tawo, nemahhwele ngetinhlobo tawo. 23Tonkhe letilwanyakatana letinetimphiko naletinabutela phansi ngetinyawo letine tingcolile ngekwemtsetfo.

24

11:24
Lev. 5:2
“ ‘Nati-ke tilwane letingcolile nome letiyawuningcolisa; wonkhe lotsintsa tidvumbu tato uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 25Lowo lowetfwala tidvumbu tato uyawuhlanta tingubo takhe abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 26Tonkhe tilwane letehlukanisa tinselo tingayidzabuli kabili kantsi atihlabuli kufanele titsatfwe ngekutsi tingcolile; lowo lotsintsa tidvumbu tato uyawuba ngulongcolile. 27Tonkhe tilwane letihamba ngetidladla letine tingcolile kini; lowo lotsintsa tidvumbu tato uyawungcola kuze kuhlwe. 28Lowo lowetfwala tidvumbu tato kufanele ahlambulule timphahla takhe, ngobe tingcolile; utawuhlala angcolile kuze kuhlwe. Tingcolile kini.

29“ ‘Nati-ke tilwane letingcolile kini letihamba emhlabeni: nguchakidze, neligundvwane, netibankhwa ngetinhlobo tato, 30nentfulo, naholoholo, nachamu, nelunwabu. 31Leto-ke tingcolile kini, tonkhe tilwane letihamba ngesisu. Wonkhe lotsintsa tidvumbu tato uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 32Yonkhe intfo lekuwele kuyo nome ngusinye saletilwane nasifile, leyontfo iyawuba ngulengcolile: nome ngabe leyontfo yentiwe ngelukhuni nome ngendvwangu yemasaka, konkhe lokusetjentiselwa nome yini, kufanele kwenyiwe emantini; kuyawuba ngulokungcolile kuze kuhlwe, emvakwaloko-ke bese kuyahlanteka. 33Nangabe lesinye saletilwane siwela esitjeni selibumba, leso sitja kufanele siphihlitwe; konkhe lokukuso kuyawuba ngulokungcolile. 34Konkhe kudla lebekungekhatsi kwaso lebekufanele kudliwe, nako kutawube sekuba ngulokungcolile, kanjalo konkhe lokunatfwako bekungekhatsi nako sekuyawuba ngulokungcolile. 35Nangabe sidvumbu saso nome ngusiphi siwela nome etikwani, leyontfo itawuba ngulengcolile ngekwemtsetfo: kungaba litiko nome yimbita yekupheka, kufanele kubhidlitwe, ngobe kungcolile ngekwemtsetfo kini, futsi kutawuhlala kungcolile kini, 36noko umtfombo nome sicobho nome umfula wemanti uyawuhlala uhlantekile. Kodvwa wonkhe lotsintsa lesidvumbu salesilwane uyawuba ngulongcolile. 37Nangabe sidvumbu saso siwela etikwenhlanyelo, leyo nhlanyelo iyawuhlala seloku ihlantekile. 38Kodvwa nangabe lenhlanyelo imanti bese-ke sidvumbu sesiwela etikwayo, itawuba ngulengcolile kini.

39“ ‘Nangabe silwane lenivunyelwe kusidla sesifile, lowo lotsintsa sidvumbu saso uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 40

11:40
Lev. 17:15
Lowo lodla ingcuba yaso kufanele ageze timphahla takhe, utawuba ngulongcolile kuze kuhlwe, nalowo lotsintsa leso sidvumbu uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe.

41“ ‘Sonkhe silwane lesihamba ngesisu emhlabeni sisinengiso; akukafaneli sidliwe. 42Kufanele ningasidli silwane lesihamba ngesisu nome lesihamba ngemilente lemine nome leminyenti, leso silwane sisinengiso kini. 43Ningacali nitingcolise ngaletilwane letihamba ngesisu; nicaphele ningatingcolisi ngato, ningangcoliswa nangito. 44

11:44
Lev. 19:2
20:7
1 Phet. 1:16
Mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu; tehlukaniseleni mine, nibe ngcwele, ngobe nami matfupha ngingcwele. Ningatingcolisi nganome ngusiphi silwane lesihamba ngesisu. 45Yebo, nginguSimakadze lowanikhipha eGibhithe kutsi ngitewuba nguNkulunkulu wenu; ngako-ke banini ngcwele njengobe nami ngingcwele.

46“ ‘Lena-ke ngimiyalo nemitsetfo macondzana netilwane, netinyoni, nako konkhe lokuphilako lokuhlala emantini, nato tonkhe tilwane letihamba ngesisu.

47“ ‘Ngiyo letawunenta nikwati kwehlukanisa tilwane letingcolile naletihlantekile, nehlukanise nasemkhatsini wetilwane letiphilako lekufanele tidliwe netilwane letiphilako lekungakafaneli tidliwe.’ ”

12

Kuhlantwa emvakwekubeleka

121Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

12:2
Lev. 15:19
“Khuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Nangabe umfati akhulelwa bese utala indvodzana, utawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa, njenganakaye esikhatsini usuke angcolile. 3
12:3
Gen. 17:12
Luk. 2:21
Joh. 7:22
Ngelilanga lesiphohlongo lijwabu lalomfana lotelwe liyawujutjwa. 4Lomfati kufanele ahlale esikhundleni, kuze kuphele emalanga lengema-33, kuze ahlambuluke ekopheni kwakhe. Akukafaneli atsintse lutfo lolungcwele nome aye endzaweni lengcwele, kuze kuphele emalanga akhe ekuhlanjululwa. 5Kodvwa nangabe atele intfombatana, utawuba ngulongcolile kuze kuphele emaviki lamabili, njenganakaye esikhatsini. Emvakwaloko kufanele ahlale esikhundleni, kuze kuphele emalanga langema-66, kuze ahlambuluke ekopheni kwakhe.

6

12:6
Luk. 2:22
“ ‘Nangabe sekwendlule lamalanga akhe ekuhlanjululwa nome utele umfana nome intfombatana, kufanele aye kumphristi ekungeneni kwelithende lekuhlangana aletse lizinyane lemvu lelinemnyaka munye libe ngumnikelo wekushiswa, nelivukutfu nome lituba, libe ngumnikelo wesono. 7Umphristi utakunikela loku kube yinhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, ngaloko utawuhlanjululwa ekopheni kwengati yakhe. Lena-ke ngimitsetfo lemacondzana nemfati lobeleke umfana nome intfombatana.

8

12:8
Lev. 5:7
Luk. 2:24
“ ‘Nangabe ehluleka kutfola lizinyane lemvu, kufanele aletse emavukutfu lamabili nome ematuba lamabili lasemancane, lelinye libe lemnikelo wekushiswa, lelinye libe lemnikelo wesono. Umphristi utawumentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, utawube sewuyahlambuluka.’ ”

13

Imitsetfo lecondzene netifo tesikhumba letitsatselwanako

131Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2

13:2
Dut. 24:8
“Nangabe umuntfu avuvukile nome anelidzengedla nome anelichashata lelimhlophe esikhunjeni sakhe bese kuyagucuka kuba sabulephelo kufanele aletfwe ku-Aroni, umphristi, nome kulomunye wemadvodzana akhe, longumphristi. 3Lomphristi kufanele ahlolisise lelichashata lelisesikhunjeni salomuntfu. Nangabe lunwele lolukulo selugucuke lwaba mhlophe, nalo lelichashata seligubhile, kusuke sekusifo lesisabulephelo.

“Nangabe umphristi asamhlolisisile, kufanele asho kutsi ungcolile ngekwemtsetfo. 4Nangabe lelichashata lelisesikhunjeni sakhe limhlophe, kodvwa kubonakala kutsi alikagubhi esikhunjeni nelunwele lolukulo lungakagucuki lwaba mhlophe, umphristi utawutsatsa lomuntfu amehlukanise kulabanye emalanga lasikhombisa. 5Ngelilanga lesikhombisa umphristi utamhlolisisa, nabona kutsi seloku linjalo lelichashata alikagucuki, kantsi futsi lisengakagubhi landza, utawuphindze amgcine lapho emalanga lasikhombisa futsi. 6Ngelilanga lesikhombisa umphristi kufanele amhlolisise futsi, nangabe lelichashata selifiphele langete landza nesikhumba, umphristi utametfula ngekwemtsetfo kutsi uhlobile; bekumane kukucubuka nje. Lomuntfu kufanele ageze tingubo takhe; uhlambulukile. 7Kodvwa nangabe lelichashata liphindze landza esikhunjeni sakhe emvakwekutibonakalisa kwakhe kumphristi kutsi atsatfwe njengemuntfu lohlambulukile, kufanele aphindze atibonakalise kumphristi futsi. 8Umphristi kufanele amhlolisise, nangabe lelichashata selandze nesikhumba, utametfula kutsi ungcolile; loko kusifo lesisabulephelo.

9“Nangabe umuntfu ahlaselwa sifo lesisabulephelo, kufanele aletfwe kumphristi. 10Umphristi utamhlolisisa, nangabe kunelichashata lelimhloshana esikhunjeni sakhe lese lidzimate lagucula lunwele lwaba mhlophe, kuphindze kube nesilondza lesinebovu, 11leso sifo sisabulephelo lesitsatsa sikhatsi lesidze singapholi, umphristi kufanele atise bantfu kutsi ungcolile, angamehlukanisi nebantfu, ngobe vele sewungcolile.

12“Nangabe umphristi abona kutsi loko lokusabulephelo kwandza nemtimba wakhe wonkhe kusukela etulu enhloko kuye elunyaweni ngaphansi, 13lomphristi kufanele amhlolisise; nangabe loko lokusabulephelo kwembese wonkhe umtimba, lomuntfu utametfula kutsi uhlantekile. 14Kodvwa nangabe kuvela silondza lesinebovu, utawuba ngulongcolile. 15Nangabe umphristi asibona lesilondza lesinebovu, utawumetfula kutsi ungcolile, lesilondza lesinebovu singcolile, ngobe sisabulephelo. 16Nangabe lesilondza sigucuka siba mhlophe, kufanele aye kumphristi. 17Umphristi kufanele amhlolisise; nangabe lesilondza sesigucuke saba mhlophe, umphristi utawumetfula ngekwemtsetfo kutsi sewuhlantekile, ngobe vele uhlantekile.

18“Nangabe umuntfu anelitfumba esikhunjeni sakhe bese liyaphola, 19lapho belikhona khona kube nelidzengedla lelimhlophe nome lichashata lelicwebetelako kantsi libovu sakubamhlophe, kufanele atibonakalise kumphristi. 20Umphristi utamhlolisisa; nakabona kutsi ligubhile, neboya lobukulo sebumhlophe, utawumetfula ngekwemtsetfo kutsi ungcolile; kusifo lesisabulephelo lesesichume kulesibati selitfumba. 21Kodvwa nangabe umphristi utsite uyamhlolisisa wakhandza kutsi kute boya lobumhlophe kulo kantsi nalelichashata alikagubhi futsi selinyamalele, umphristi kufanele lomuntfu amehlukanise nebantfu kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 22Nangabe lelichashata landza nesikhumba, umphristi kufanele atise bantfu kutsi ungcolile; kusifo lesisabulephelo. 23Kodvwa nangabe lelichashata lingagucuki futsi lingandzi, lihleli nje lisibati selitfumba, kufanele umphristi ametfule ngekwemtsetfo kutsi uhlantekile.

24“Nangabe umuntfu ashe esikhunjeni sakhe kwabe sekuvela silondza lesibovu sakubamhlophe nome sabamhlophe kulenyama lebovu leshile, 25umphristi kufanele asihlolisise. Nangabe loboya lobukuso bugucuke baba mhlophe, kubonakala futsi kutsi sesigubhile, loko kusuke sekusabulephelo sebumilele kulesilondza sekusha, umphristi utawukusho kutsi ungcolile; unesifo lesisabulephelo. 26Kodvwa nangabe umphristi utsite uyasihlolisisa, wakhandza kutsi kute boya lobumhlophe kulesilondza, kantsi asikagubhi, futsi sesifiphele, kufanele umphristi amehlukanise nebantfu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 27Ngelilanga lesikhombisa umphristi kufanele amhlolisise, nangabe sandza nemtimba, kufanele umphristi asho kutsi ungcolile; kusifo lesisabulephelo. 28Nangabe lesilondza singakagucuki, sangete sandza nesikhumba kodvwa sashwaca lesilondza sekusha, kufanele umphristi asho kutsi uhlantekile; bekusibati nje sekusha.

29“Nangabe lomdvuna nome lomsikati anesilondza enhloko nome esilevini, 30umphristi kufanele asihlolisise lesilondza; nangabe siyagubha, neboya lobukuso bumtfubi kantsi buncane, lowo muntfu umphristi kufanele asho kutsi ungcolile; ngumbandzama, sifo sasenhloko nome sasesilevini. 31Kodvwa, nangabe umphristi utsite uyasihlolisisa, wakhandza kutsi asikagubhi nekutsi kute neboya lobumnyama kuso, lomphristi kufanele lomuntfu amehlukanise kulabanye, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 32Ngelilanga lesikhombisa umphristi asihlolisise futsi, nangabe asikandzi, neboya lobumtfubi abukho kuso kantsi asikagubhi, 33kufanele ahhulwe kusale lendzawo lenesilondza; umphristi utawube sewumehlukanisa kulabanye bantfu, abe yedvwana kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 34Ngelilanga lesikhombisa umphristi utawuphindze asihlolisise lesilondza; nangabe singakandzi nemtimba wonkhe saze sagubha, umphristi asho kutsi uhlantekile. Kufanele ageze timphahla takhe, utawube sewuyahlanteka. 35Kodvwa nangabe lesilondza sandza nemtimba kantsi bese kutsiwe uhlambulukile ngekwemtsetfo, 36kufanele umphristi aphindze amhlolisise, atsi nakakhandze kutsi siyandza, asho kutsi ungcolile, futsi akadzingi nekuhlolisisa kutsi loboya bumtfubi yini; lomuntfu ungcolile. 37Kodvwa nangabe utsite uyahlolisisa, wakhandza kutsi asikagucuki, neboya lobumnyama lobukuso sebukhulile, kusho kutsi leso silondza sesipholile; uhlambulukile, nemphristi kufanele asho kutsi uhlantekile. 38Nangabe lomdvuna nome lomsikati anemachashata lacwebetelako esikhunjeni sakhe, 39kufanele umphristi amhlolisise. Nangabe amhlophe, kutawube kukucubuka lokungesiyo ingoti emtimbeni; lowo muntfu uhlantekile.

40“Nangabe indvodza icotfukelwe tinwele tayo yase iba yimphandla, ihlantekile. 41Nangabe tinwele tayo ticotfuka ngembili elukhakhayini bese iba nemphandla lehlangana nebuso, ihlantekile. 42Kodvwa nangabe kuvumbuka silondza lesibovu sakubamhlophe kulemphandla lesetulu enhloko nome ebuntini, loko kusabulephelo lobuvumbuka enhloko nome ebuntini. 43Umphristi kufanele ayihlolisise; nangabe lesilondza sibovu sakubamhlophe njengebulephelo, 44kusho kutsi lendvodza inalokusabulephelo; ngako ingcolile. Umphristi utakusho kutsi ingcolile ngenca yaleso silondza lesisenhloko.

45“Umuntfu lonalokusabulephelo kufanele agcoke emanikiniki, tinwele atiyekele tingemahlutse angatikami, ambonye umlomo wangetulu, akhale atsi: ‘Ngingcolile, ngingcolile!’ 46

13:46
Num. 5:2
2 Khos. 15:5
Utawuhlala angcolile yingci nakasenaloku lokusabulephelo; kufanele ahlaliswe yedvwana ethendeni lelingaphandle kwenkambu.”

Imitsetfo ngekuhlanjululwa kwalokusasikhuntsa

47“Nangabe kunesifo lesisasikhuntsa emphahleni leyentiwe ngensontfo nome leyelukwe ngemtiya welineni, 48nome endvwangwini leyentiwe ngensontfo, nome ngemtiya welineni nome esikhunjeni nome ngabe yini lenye leyentiwe ngesikhumba, 49nangabe-ke lelibala liluhlatana nome libovana endvwangwini nome kulesikhumba leselukiwe nome lesephotselwe, loko kulibala lelisasikhuntsa lekufanele likhonjiswe umphristi. 50Umphristi utawutsi angalihlolisisa lelibala, bese lengubo uyayikhipha emkhatsini webantfu ihlale iyodvwana, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 51Ngelilanga lesikhombisa utawuphindze ayihlolisise; nangabe lelibala selandzile kulendvwangu nome kulemitiya yalendvwangu nome kulesikhumba nome kulentfo leyentiwe ngesikhumba nome ngangukuphi, loko kusasikhuntsa lesitsatselwanako; leyo ngubo ingcolile. 52Kufanele ayishise leyo ngubo, nome imicu nome umtiya nome insontfo, nome intfo yesikhumba nome yentiwe ngani, lapho kubonakale lelobala khona; ngobe phela loko kusasikhuntsa lesitsatselwanako lekufanele kushiswe. 53Kodvwa nangabe umphristi utsite uyahlolisisa, wakhandza kutsi lelibala alikandzi nalengubo nome lemicu nome insontfo nome sikhumba nome ngabe yini-ke leyontfo, 54utawushaya umtsetfo kutsi loko lokunalelibala kugezwe, bese ukwehlukanisa kubantfu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. 55Leyontfo itawutsi ingagezwa, umphristi aphindze ayihlolisise; nangabe lelo bala alikagucuki nome alikandzi, leyo mphahla ingcolile. Ifanele kushiswa ngemlilo, nome lelibala lingekhatsi nome lingephandle kwalendvwangu.

56“Kodvwa nangabe umphristi utsite uyayihlolisisa, wakhandza kutsi lelibala laloko lokusasikhuntsa lisukile ngesikhatsi igezwa, kufanele akapulute lendzawo lapho bekunelibala khona kulendvwangu nome kulemicu nome kulesikhumba. 57Kodvwa nangabe lelibala liphindze libonakala kuleyo ndvwangu nome kulemicu nome kulesikhumba nome yentiwe ngani-ke loko, kutawube kusho kutsi loko lokusasikhuntsa kusasebenta; loko lokunalokusasikhuntsa kufanele kushiswe emlilweni. 58Lendvwangu nome lemicu nome lesikhumba nome ngabe yentiwe ngani-ke lapho kunyamalele khona lelibala kutawuhlanteka emvakwekugezwa kwesibili.

59“Lena-ke ngimitsetfo lecondzene nalokusasikhuntsa nakusengutjeni, nome emphahleni leyentiwe ngensontfo, nome emicwini yengubo nome emphahleni yesikhumba nome ngayentiwe ngani-ke. Niyawuyisebentisa ekwehlukaniseni nasekuphawuleni lokungcolile nalokuhlantekile.”