Siswati 1996 (SWA96)
10

Sono saNadabi na-Abihu

101BoNadabi na-Abihu, emadvodzana a-Aroni, batsatsa titja tabo temphepho, ngulowo nalowo wafaka umlilo esitjeni sakhe watsela nemphepho, banikela kuSimakadze. Kodvwa lowo mnikelo wawungesingcwele, ngobe Simakadze abengakabatfumi kutsi banikele ngawo. 2Masinyane kwachamuka umlilo kuSimakadze wabadla, bafela khona lapho, ebukhoneni bakhe Simakadze. 3

10:3
Hla. 18:25
Mosi wakhuluma ku-Aroni watsi: “Simakadze abesho kona loku-ke ngesikhatsi atsi: ‘Ngiyawutibonakalisa ngingcwele kulabo labasedvute nami; ngiyawukhatimuliswa embikwabo bonkhe bantfu.’ ”Nome “sive sami kufanele singidvumise” Kodvwa Aroni wathula.

4

10:4
Eks. 6:18,22
Num. 3:19
Lev. 8:30
Mosi wabita boMishayeli na-Elsafani, emadvodzana a-Uziyeli, labenguyise lomncane wa-Aroni, wakhuluma kubo watsi: “Wotani lapha nitewutsatsa tidvumbu tabomnakenu nitisuse lapha endzaweni lengcwele, nitikhiphele ngaphandle kwenkambu.” 5Beta-ke batsatsa letidvumbu batibamba ngetembatfo tato, batetfwala bafike batibeka ngaphandle kwenkambu, njengobe Mosi abeshito.

6Mosi wakhuluma ku-Aroni nemadvodzana akhe bo-Eleyazare na-Ithamari, watsi: “Tinwele tenu ningatiyekeli tingemahlutse, kantsi netimphahla tenu akufuneki nitidzabule. Funa nitsi niyakwenta loko nife, nelulaka lwaNkulunkulu lwehlele sive sonkhe. Kodvwa ema-Israyeli wona avumelekile kutsi abazilele labazalwane babo lababulewe ngumlilo lophume kuSimakadze. 7Ningaphumi lapho ekungeneni kwelithende lekuhlangana, funa nife; ngobe emafutsa emgcobo waSimakadze asetikwenu.” Ngako bavele benta njengobe Mosi abeshito.

Imitsetfo yebaphristi

8Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: 9

10:9
Hez. 44:21
1 Thim. 3:3
Thit. 1:7
“Wena nemadvodzana akho aniyikulinatsa liwayini nome tjwala nome yini ledzakisanako, nanitakuya ethendeni lekuhlangana, ngobe nanike nakwenta loko, niyawufa. Lomtsetfo kufanele ugcinwe titukulwane ngetitukulwane. 10Kufanele nente umehluko emkhatsini walokungcwele nalokungengcwele, nemehluko emkhatsini walokuhlantekile ngekwemtsetfo nalokungcolile ngekwemtsetfo. 11Kufanele nifundzise sive sema-Israyeli yonkhe imitsetfo Simakadze lasinike yona ngaMosi.”

12

10:12-13
Lev. 2:3
6:14-18
Mosi wakhuluma ku-Aroni nakumadvodzana akhe lamabili labesasele, bo-Eleyazare na-Ithamari, watsi: “Tsatsani lomnikelo walokutinhlavu losele kuleminikelo leyentiwe ngemlilo kuSimakadze, lesinkhwa lesingenambiliso nisidlele eceleni kwelilati, ngobe lomnikelo ungcwele kakhulu. 13Ngako nibowudlela endzaweni lengcwele; loko kusabelo sakho nesemadvodzana akho emnikelweni lowentiwa kuSimakadze ngemlilo. Simakadze wangiyala kanjalo-ke. 14
10:14-15
Eks. 29:27
Lev. 7:30-34
Kodvwa umganga lojikitiswako nemlente lonikelwe niyakuwudlela endzaweni lehlantekile ngekwemtsetfo, nine nemadvodzana nemadvodzakati enu, ngobe kusabelo senu nesemadvodzana enu eminikelweni yekuthula lenikelwe sive sema-Israyeli. 15Umlente lonikelwe nalomganga lojikitiswako bayakuwuletsa kanye nemafutsa emnikelo lowentiwa ngemlilo lojikitiswako kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. Uyakuba wenu newemadvodzana enu ube sabelo senu saphakadze naphakadze, njengobe Simakadze ashito.”

16

10:16
Lev. 9:3
Mosi wabutisisa ngembuti yemnikelo wesono; watsi nakatfola kutsi seyishisiwe, wabatfukutselela bo-Eleyazare na-Ithamari, emadvodzana a-Aroni labesasele, wadzimate wakhuluma kubo watsi: 17
10:17
Lev. 6:24-26
“Anikawudleli ngani endzaweni lengcwele lomnikelo wesono? Lomnikelo ungcwele kakhulu, futsi unikelwe kini, khona kutewususwa sono sesive ngekwenta umsimeto wekutsetselelwa kwetono taso embikwaSimakadze. 18
10:18
Lev. 6:26
Njengobe ingati yayo ingazange iletfwe ngekhatsi kwendzawo lengcwele, bekufanele niwudlele endzaweni lengcwele lomhlatjelo, njengobe nginiyalile.”

19Aroni waphendvula Mosi watsi: “Lamuhla bantfu baletse iminikelo yabo yesono neminikelo yabo yekushiswa embikwaSimakadze, kantsi nami bengehlelwe nguletintfo letinje; kube bengiwudlile lomnikelo wesono lamuhla, bekutakwemukeleka yini loko emehlweni aSimakadze?” 20Nakuva loko Mosi, weneliswa.