Siswati 1996 (SWA96)
9

Aroni unikela imihlatjelo

91Ngelilanga lesiphohlongo sekuphele inkonzo yemgcobo, Mosi wabita Aroni nemadvodzana akhe kanye nebaholi bema-Israyeli. 2Wakhuluma ku-Aroni watsi: “Tsatsa inkunzana lengenasiyela nesihhanca lesingenasiyela utekunikela kuSimakadze: inkunzana ibe ngumnikelo wesono, sihhanca sibe ngumnikelo wekushiswa. 3Tjela lesive sema-Israyeli kutsi sitsatse imbuti letawuba ngumnikelo wesono, neliguca lenkhomo lelinemnyaka munye budzala kanye nelizinyane lemvu lelinemnyaka munye budzala, kokubili kungabi nasiyela kube ngumnikelo wekushiswa; 4inkhomo nesihhanca kube ngumnikelo wekuthula. Kufanele kube ngumhlatjelo wenu kuSimakadze kanye nemnikelo walokutinhlavu lokubhicwe nemafutsa. Loku kufanele nikwente, ngobe Simakadze utawubonakala kini lamuhla.”

5Konkhe loko latsi Mosi akuletfwe, bakuletsa ekungeneni kwelithende lekuhlangana, sonkhe sive sasondzela sema embikwaSimakadze. 6Mosi wakhuluma kubo watsi: “Simakadze uniyale kutsi konkhe loku nikwente, khona kutawubonakala inkhatimulo yakhe kini.” 7

9:7
Heb. 7:27
Wachubeka watsi ku-Aroni: “Sondzela elatini unikele umnikelo wakho wesono kanye nemnikelo wakho wekushiswa, utentele wena nesive sonkhe inhlawulo yekubuyisana naSimakadze. Letsa lomnikelo wesive, usentele inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, njengobe Simakadze ashito.”

8Aroni waya elatini, wafike wabulala lenkunzana leyayiyemnikelo wesono sakhe. 9Emadvodzana akhe amletsela ingati, wenya umuno wakhe, wayifafata etimphondvweni telilati; lena lenye wayitsela esisekelweni selilati. 10Emanoni netinso totimbili kanye nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi wakushisela elatini, njengobe Simakadze abelayele Mosi. 11Inyama nesikhumba wakushisela ngaphandle kwenkambu.

12Wabulala nesilwane semnikelo wakhe wekushiswa. Emadvodzana akhe amnika ingati, wase uyifafata ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 13Aphindza amnika umnikelo wekushiswa, sitfo ngesitfo, ngisho nenhloko yaso imbala, konkhe wakushisela etikwelilati. 14Wase ugeza loku kwangekhatsi kanye nemilente, nako wakushisela etikwelilati kanye nemnikelo wekushiswa.

15Emvakwaloko Aroni wase uletsa umnikelo wesive sonkhe. Watsatsa imbuti leyayitewunikelelwa lesive wayibulala, wayinikela elatini, kwaba ngumnikelo wesono sesive sonkhe, njengobe abentile emnikelweni wesono labecale ngawo. 16Wase uletsa umnikelo wekushiswa, nawo wawunikela alandzela leyo mitsetfo yakhona leyayibekiwe. 17Wanikela ngemnikelo walokutinhlavu, wacupha libinta ngesandla walishisela elatini. Phela loku kwakwentiwa ekwengeteni umnikelo wekushiswa wasekuseni. 18

9:18
Lev. 3:1-11
Wabulala inkhomo kanye nesihhanca, kwaba ngumnikelo wekuthula wesive sonkhe. Emadvodzana akhe amnika ingati, wayifafata ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 19Aphindza amnika emanoni alenkhomo, newalesihhanca, nemsila waso lononile, nemhlehlo, netinso totimbili, nemanoni lakuto, nemanoni lembese sibindzi; 20abuye abeka emanoni etikwemganga, Aroni wawashisela etikwelilati. 21Imiganga nemlente wangesekudla Aroni wakujikitisa embikwaSimakadze, kwaba ngumnikelo wekujikitiswa, njengobe Mosi abeshito.

22

9:22
Num. 6:22-26
Aroni wasiphakamisela tandla takhe sive, wasibusisa. Wase uyehla, nasacedze kunikela umnikelo wesono, newekuthula, newekushiswa. 23BoMosi na-Aroni bangena ethendeni lekuhlangana, batsi nase baphuma, babusisa sive, inkhatimulo yebukhosi baSimakadze yabonakala kubo bonkhe bantfu. 24
9:24
1 Khos. 18:38
2 Khr. 7:1
Kwachamuka umlilo usuka kuSimakadze wacedza lomnikelo wekushiswa kanye nemanoni labesetikwelilati. Satsi kube sive sikubone loku, samemeta sakhotsamisa nebuso baso, sawela phansi.

10

Sono saNadabi na-Abihu

101BoNadabi na-Abihu, emadvodzana a-Aroni, batsatsa titja tabo temphepho, ngulowo nalowo wafaka umlilo esitjeni sakhe watsela nemphepho, banikela kuSimakadze. Kodvwa lowo mnikelo wawungesingcwele, ngobe Simakadze abengakabatfumi kutsi banikele ngawo. 2Masinyane kwachamuka umlilo kuSimakadze wabadla, bafela khona lapho, ebukhoneni bakhe Simakadze. 3

10:3
Hla. 18:25
Mosi wakhuluma ku-Aroni watsi: “Simakadze abesho kona loku-ke ngesikhatsi atsi: ‘Ngiyawutibonakalisa ngingcwele kulabo labasedvute nami; ngiyawukhatimuliswa embikwabo bonkhe bantfu.’ ”Nome “sive sami kufanele singidvumise” Kodvwa Aroni wathula.

4

10:4
Eks. 6:18,22
Num. 3:19
Lev. 8:30
Mosi wabita boMishayeli na-Elsafani, emadvodzana a-Uziyeli, labenguyise lomncane wa-Aroni, wakhuluma kubo watsi: “Wotani lapha nitewutsatsa tidvumbu tabomnakenu nitisuse lapha endzaweni lengcwele, nitikhiphele ngaphandle kwenkambu.” 5Beta-ke batsatsa letidvumbu batibamba ngetembatfo tato, batetfwala bafike batibeka ngaphandle kwenkambu, njengobe Mosi abeshito.

6Mosi wakhuluma ku-Aroni nemadvodzana akhe bo-Eleyazare na-Ithamari, watsi: “Tinwele tenu ningatiyekeli tingemahlutse, kantsi netimphahla tenu akufuneki nitidzabule. Funa nitsi niyakwenta loko nife, nelulaka lwaNkulunkulu lwehlele sive sonkhe. Kodvwa ema-Israyeli wona avumelekile kutsi abazilele labazalwane babo lababulewe ngumlilo lophume kuSimakadze. 7Ningaphumi lapho ekungeneni kwelithende lekuhlangana, funa nife; ngobe emafutsa emgcobo waSimakadze asetikwenu.” Ngako bavele benta njengobe Mosi abeshito.

Imitsetfo yebaphristi

8Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: 9

10:9
Hez. 44:21
1 Thim. 3:3
Thit. 1:7
“Wena nemadvodzana akho aniyikulinatsa liwayini nome tjwala nome yini ledzakisanako, nanitakuya ethendeni lekuhlangana, ngobe nanike nakwenta loko, niyawufa. Lomtsetfo kufanele ugcinwe titukulwane ngetitukulwane. 10Kufanele nente umehluko emkhatsini walokungcwele nalokungengcwele, nemehluko emkhatsini walokuhlantekile ngekwemtsetfo nalokungcolile ngekwemtsetfo. 11Kufanele nifundzise sive sema-Israyeli yonkhe imitsetfo Simakadze lasinike yona ngaMosi.”

12

10:12-13
Lev. 2:3
6:14-18
Mosi wakhuluma ku-Aroni nakumadvodzana akhe lamabili labesasele, bo-Eleyazare na-Ithamari, watsi: “Tsatsani lomnikelo walokutinhlavu losele kuleminikelo leyentiwe ngemlilo kuSimakadze, lesinkhwa lesingenambiliso nisidlele eceleni kwelilati, ngobe lomnikelo ungcwele kakhulu. 13Ngako nibowudlela endzaweni lengcwele; loko kusabelo sakho nesemadvodzana akho emnikelweni lowentiwa kuSimakadze ngemlilo. Simakadze wangiyala kanjalo-ke. 14
10:14-15
Eks. 29:27
Lev. 7:30-34
Kodvwa umganga lojikitiswako nemlente lonikelwe niyakuwudlela endzaweni lehlantekile ngekwemtsetfo, nine nemadvodzana nemadvodzakati enu, ngobe kusabelo senu nesemadvodzana enu eminikelweni yekuthula lenikelwe sive sema-Israyeli. 15Umlente lonikelwe nalomganga lojikitiswako bayakuwuletsa kanye nemafutsa emnikelo lowentiwa ngemlilo lojikitiswako kube ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. Uyakuba wenu newemadvodzana enu ube sabelo senu saphakadze naphakadze, njengobe Simakadze ashito.”

16

10:16
Lev. 9:3
Mosi wabutisisa ngembuti yemnikelo wesono; watsi nakatfola kutsi seyishisiwe, wabatfukutselela bo-Eleyazare na-Ithamari, emadvodzana a-Aroni labesasele, wadzimate wakhuluma kubo watsi: 17
10:17
Lev. 6:24-26
“Anikawudleli ngani endzaweni lengcwele lomnikelo wesono? Lomnikelo ungcwele kakhulu, futsi unikelwe kini, khona kutewususwa sono sesive ngekwenta umsimeto wekutsetselelwa kwetono taso embikwaSimakadze. 18
10:18
Lev. 6:26
Njengobe ingati yayo ingazange iletfwe ngekhatsi kwendzawo lengcwele, bekufanele niwudlele endzaweni lengcwele lomhlatjelo, njengobe nginiyalile.”

19Aroni waphendvula Mosi watsi: “Lamuhla bantfu baletse iminikelo yabo yesono neminikelo yabo yekushiswa embikwaSimakadze, kantsi nami bengehlelwe nguletintfo letinje; kube bengiwudlile lomnikelo wesono lamuhla, bekutakwemukeleka yini loko emehlweni aSimakadze?” 20Nakuva loko Mosi, weneliswa.

11

Tilwane lekufanele tidliwe

(Dut. 14:3-21)

111Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2

11:2
Dut. 14:4
“Tjelani ema-Israyeli nitsi: ‘Kuto tonkhe tilwane letiphilako emhlabeni ningadla nati: 3Tonkhe tilwane letinetinselo letehlukene naletihlabulako. 4Kodvwa leti letihlabulako kuphela naletehlukanisa tinselo kuphela ningabotitsintsa. Likamela liyahlabula, kantsi alehlukanisi tinselo; lona-ke lingcolile kini. 5Imbila iyahlabula, kodvwa ayehlukanisi tinselo; nayo ingcolile kini. 6Umgwaja uyahlabula, kodvwa awehlukanisi tinselo; ungcolile kini. 7Ningayidli ingulube. Ingcolile, ngobe nome tinselo tayo tehlukene, kodvwa ayihlabuli. 8Letilwane ningatidli, futsi ningatsintsi ngisho netidvumbu tato, ngobe tingcolile kini.

9

11:9
Dut. 14:9
“ ‘Ningatidla tonkhe tilwane letihlala elwandle nasemifuleni letinetimphiko tekuntjweza netincwencwe. 10Kodvwa tonkhe tilwane letihlala elwandle nasemifuleni letite timphiko tekuntjweza netincwencwe kufanele tingadliwa; yebo, tonkhe leto tilwane tisinengiso kini. 11Leto tilwane tonkhe nititsatse ngekutsi tisinengiso kini. Ningacali nitidle, ngisho netidvumbu tato tisinengiso kini. 12Ningacali nidle nome ngangusiphi silwane lesihlala emantini lesite timphiko tekuntjweza netincwencwe, ngobe sisinengiso kini.

13

11:13
Eks. 14:12
“ ‘Nati-ke tinyoni lekungakafaneli kutsi nitidle, ngobe tisinengiso: lusweti, nelingce, nengculungculu, 14nanhloyile, nalohheya ngetinhlobo takhe; 15nemahhwabayi, ngetinhlobo tawo, 16nenshi, nenkovazana, nenkanku, naloklebe ngetinhlobo takhe; 17nemswelele, nesahhukulu, nemphishamanti, nesikhova, 18nemfuketi, nelivuba, nelilanda, 19nadvoye, namatalatingwenya ngetinhlobo takhe, natsekwane, nelilulwane.

20“ ‘Tonkhe tilwanyakatana letinetimphiko letihamba ngetinyawo letine kufanele tibe sinengiso kini. 21Tikhona, noko, tilwane letinetimphiko, letihamba ngetinyawo letine leningatidla: nguleto letigcumagcuma emhlabatsini ngemilente lengemancondvo. 22Tintsetse leningatidla nguleti: sikhonyane ngetinhlobo taso, nemaboni ngetinhlobo tawo, nemadziya ngetinhlobo tawo, nemahhwele ngetinhlobo tawo. 23Tonkhe letilwanyakatana letinetimphiko naletinabutela phansi ngetinyawo letine tingcolile ngekwemtsetfo.

24

11:24
Lev. 5:2
“ ‘Nati-ke tilwane letingcolile nome letiyawuningcolisa; wonkhe lotsintsa tidvumbu tato uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 25Lowo lowetfwala tidvumbu tato uyawuhlanta tingubo takhe abe ngulongcolile kuze kuhlwe. 26Tonkhe tilwane letehlukanisa tinselo tingayidzabuli kabili kantsi atihlabuli kufanele titsatfwe ngekutsi tingcolile; lowo lotsintsa tidvumbu tato uyawuba ngulongcolile. 27Tonkhe tilwane letihamba ngetidladla letine tingcolile kini; lowo lotsintsa tidvumbu tato uyawungcola kuze kuhlwe. 28Lowo lowetfwala tidvumbu tato kufanele ahlambulule timphahla takhe, ngobe tingcolile; utawuhlala angcolile kuze kuhlwe. Tingcolile kini.

29“ ‘Nati-ke tilwane letingcolile kini letihamba emhlabeni: nguchakidze, neligundvwane, netibankhwa ngetinhlobo tato, 30nentfulo, naholoholo, nachamu, nelunwabu. 31Leto-ke tingcolile kini, tonkhe tilwane letihamba ngesisu. Wonkhe lotsintsa tidvumbu tato uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 32Yonkhe intfo lekuwele kuyo nome ngusinye saletilwane nasifile, leyontfo iyawuba ngulengcolile: nome ngabe leyontfo yentiwe ngelukhuni nome ngendvwangu yemasaka, konkhe lokusetjentiselwa nome yini, kufanele kwenyiwe emantini; kuyawuba ngulokungcolile kuze kuhlwe, emvakwaloko-ke bese kuyahlanteka. 33Nangabe lesinye saletilwane siwela esitjeni selibumba, leso sitja kufanele siphihlitwe; konkhe lokukuso kuyawuba ngulokungcolile. 34Konkhe kudla lebekungekhatsi kwaso lebekufanele kudliwe, nako kutawube sekuba ngulokungcolile, kanjalo konkhe lokunatfwako bekungekhatsi nako sekuyawuba ngulokungcolile. 35Nangabe sidvumbu saso nome ngusiphi siwela nome etikwani, leyontfo itawuba ngulengcolile ngekwemtsetfo: kungaba litiko nome yimbita yekupheka, kufanele kubhidlitwe, ngobe kungcolile ngekwemtsetfo kini, futsi kutawuhlala kungcolile kini, 36noko umtfombo nome sicobho nome umfula wemanti uyawuhlala uhlantekile. Kodvwa wonkhe lotsintsa lesidvumbu salesilwane uyawuba ngulongcolile. 37Nangabe sidvumbu saso siwela etikwenhlanyelo, leyo nhlanyelo iyawuhlala seloku ihlantekile. 38Kodvwa nangabe lenhlanyelo imanti bese-ke sidvumbu sesiwela etikwayo, itawuba ngulengcolile kini.

39“ ‘Nangabe silwane lenivunyelwe kusidla sesifile, lowo lotsintsa sidvumbu saso uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 40

11:40
Lev. 17:15
Lowo lodla ingcuba yaso kufanele ageze timphahla takhe, utawuba ngulongcolile kuze kuhlwe, nalowo lotsintsa leso sidvumbu uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe.

41“ ‘Sonkhe silwane lesihamba ngesisu emhlabeni sisinengiso; akukafaneli sidliwe. 42Kufanele ningasidli silwane lesihamba ngesisu nome lesihamba ngemilente lemine nome leminyenti, leso silwane sisinengiso kini. 43Ningacali nitingcolise ngaletilwane letihamba ngesisu; nicaphele ningatingcolisi ngato, ningangcoliswa nangito. 44

11:44
Lev. 19:2
20:7
1 Phet. 1:16
Mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu; tehlukaniseleni mine, nibe ngcwele, ngobe nami matfupha ngingcwele. Ningatingcolisi nganome ngusiphi silwane lesihamba ngesisu. 45Yebo, nginguSimakadze lowanikhipha eGibhithe kutsi ngitewuba nguNkulunkulu wenu; ngako-ke banini ngcwele njengobe nami ngingcwele.

46“ ‘Lena-ke ngimiyalo nemitsetfo macondzana netilwane, netinyoni, nako konkhe lokuphilako lokuhlala emantini, nato tonkhe tilwane letihamba ngesisu.

47“ ‘Ngiyo letawunenta nikwati kwehlukanisa tilwane letingcolile naletihlantekile, nehlukanise nasemkhatsini wetilwane letiphilako lekufanele tidliwe netilwane letiphilako lekungakafaneli tidliwe.’ ”