Siswati 1996 (SWA96)
3

Sijeziso, nekuphendvuka, nelitsemba

31Lesahluko sisilandzelo, tigaba taso ticala ngetinhlavu tesiHebheru njengekulandzelana kwatoMine ngingumuntfu lokubonile kuhlupheka

ngendvuku yelulaka lwaSimakadze.

2Ungicoshile,

wangenta ngahamba ngetinyawo,

ngahamba ebumnyameni

kungesiko ekukhanyeni.

3Ngempela,

sandla sakhe usiguculele ngakimi,

simelana nami njalo nje,

onkhe emalanga.

4

3:4
Hla. 51:8
Usigugisile sikhumba sami nenyama yami,

ematsambo ami uwafohlotile.

5Ungivimbetele,

wangitungeleta ngalokubabako nangekuhlupheka lokukhulu.

6

3:6
Hla. 143:3
Ungihlalise ebumnyameni, nginjengalabo

lasebalala kadzeni emadlizeni.

7Ungibiyele ngetindvonga,

ngako angikhoni kuphunyula ngibaleke.

Ungibophe ngetinketane letimatima.

8

3:8
Jobe 19:7
Hla. 22:2
Ngisho nome sengimemeta, ngikhalela kusitwa,

uyivalela ngaphandle imikhuleko yami.

9

3:9
Jobe 19:18
Indlela yami uyivale ngetinguzanguza tematje;

wagwegwisa indlela yami,

yaba matombetombe.

10

3:10
Hos. 5:14
13:7
Njengelibhele lelibhacele inyamatane,

nanjengelibhubesi lelitifihlile,

11ungihudvule endleleni, wangisitila,

wangishiya ngingenamsiti.

12

3:12
Jobe 16:12
Hla. 7:12
Sil. 2:4
Ujijimete umcibisholo wakhe, wangenta ngaba yinkoyoyo

yemicibisholo yakhe.

13Ugwaze inhlitiyo yami

ngemicibisholo yasengculwini yakhe.

14

3:14
Jobe 30:9
Hla. 69:11
Jer. 20:7
Ngagucuka ngaba yintfo yekuhlekisa

kubo bonkhe bantfu,

bahlabela tingoma ngami bangihaya lonkhe lilanga.

15Ungesutsise ngemitsi lebabako,

wangigcwalisa ngenyongo.

16Ematinyo ami uwagamule ngelukhetse,

wangigcobagcoba elutfulini.

17Ngidlelelwe kuthula, ngadzimate ngakhohlwa

nekutsi kuyini kuphumelela.

18Nguko ngitsi:

“Bukhosi bami buhambile kanye nako konkhe

lebengetsembele ngako kuSimakadze.”

19Ngikhumbula kushaywa kwami

kanye nekundzindza kwami,

loko kubaba kanye nenyongo.

20Ngikukhumbula kahle,

umphefumulo wami uphansi,

udzabukile ngekhatsi kwami.

21Yebo, noko ngiyakubuyisa

engcondvweni, ngako nginelitsemba:

22Ngenca yelutsandvo lolukhulu lwaSimakadze

asikadliwa sacedvwa,

ngobe sihawu sakhe singeke siphele.

23Sisha onkhe emalanga ekuseni,

kwetsembeka kwakho kukhulu.

24

3:24
Hla. 16:5
73:26
119:57
Ngiyatitjela ngitsi:

“Simakadze usabelo sami,

ngako ngitawulindzela yena.”

25Simakadze ulungile kulaba

lababeke litsemba labo kuye,

kulaba labamfunisisako.

26Kuhle kuyilindzela ngekuthula nangekubeketela

insindziso yaSimakadze.

27

3:27
Hla. 119:71
Mat. 11:29
Kuhle kumuntfu kutsi etfwale lijoko

ngesikhatsi asesemusha.

28Akahlale yedvwa athule,

ngobe nguSimakadze lona lometfwese lona.

29Akembele buso bakhe elutfulini,

mhlawumbe kusengaba khona litsemba.

30

3:30
Mat. 5:39
Akaniketele sihlatsi sakhe kulowo

longamshaya ngemphama,

atseleke ngemahloni nangelihlazo.

31

3:31
Hla. 103:9
Ngobe Simakadze bantfu akabalahli kokuphela.

32Nome akuletsa kudzabuka,

kodvwa uyawubuye ahawukele,

lukhulu kangako-ke lutsandvo lwakhe.

33Ngobe bantfu akabahluphi ngobe atsandza kubevisa buhlungu

nome-ke kubadzabukisa.

34Kuhlifita ngetinyawo tonkhe tiboshwa eveni,

35nekudlelela umuntfu emalungelo akhe embikwaSimakadze

Longetulu Kwako Konkhe,

36nekudlelela umuntfu lilungelo lakhe

lekwehlulelwa ngebucotfo bemtsetfo,

kungabe Simakadze angeke yini atibone tintfo letinjengaleto?

37

3:37
Hla. 33:9
Ngubani longakhuluma,

ente kwenteke,

nangabe Simakadze angakakumiseli kutsi kube njalo?

38

3:38
Isa. 45:7
Amo. 3:6
Akuphumi lokuhle nalokubi yini emlonyeni wakhe,

Longetulu Kwako Konkhe?

39

3:39
Luk. 23:41
Umuntfu nje lophilako ukhononelani,

nakajeziswa ngenca yetono takhe?

40Asihlolisise tindlela tetfu sitivivinye,

bese sibuyela kuSimakadze.

41Asiphakamisele tinhlitiyo tetfu kanye netandla tetfu etulu,

sitiphakamisele kuNkulunkulu, sitsi:

42

3:42
Hla. 106:6
“Sonile sahlubuka, awukatsetseleli.

43“Utimbonye ngelulaka,

wasisukela wasicosha,

wabulala ngaphandle kwesihawu.

44Utimbonye ngelifu,

kuze kutebate umthandazo longefika kuwe.

45Usente emagwebu netilahlwa emkhatsini wetive tonkhe.

46

3:46
Sil. 2:16
“Tonkhe titsa tetfu

setisikhamisele imilomo lemikhulu.

47

3:47
Isa. 24:17
Jer. 48:43
Sehlelwe kwesaba neluvalo,

nemigodzi,

kubhujiswa, nekucitfwa.”

48

3:48
Jer. 9:1
14:17
Sil. 1:16
Imifula yetinyembeti iyageleta isuka emehlweni ami,

ngobe bantfu bami babhujisiwe.

49Emehlo ami ayawugobhota angemi,

angabi nako kuphumula,

50adzimate Simakadze abuke phansi asezulwini kutsi abone.

51Loku lengikubonako kuletsa lusizi emphefumulweni wami,

ngenca yabo bonkhe besifazane basedolobheni lami.

52Labo lababetitsa tami ngaphandle kwesizatfu

babengitingela njengenyoni.

53

3:53
Jer. 38:6
Betama kucedzela imphilo yami emgodzini,

bangijikijela ngematje,

54emanti ayisibekela inhloko yami,

ngacabanga ngatsi akusesingakanani ngincanyulwe.

55

3:55
Hla. 88:6
Ngalibita Libito lakho, Simakadze,

ekujuleni kwemgodzi lohlokomako.

56Wakuva kuncusa kwami:

“Ungativali tindlebe takho

ekukhaleni kwami;

ngicela kuphunyutwa.”

57

3:57
Hla. 145:18
Wasondzela kimi nangikubita,

watsi: “Ungesabi.”

58Awu Simakadze,

wayimela indzaba yami,

wayihlenga imphilo yami.

59Awu Simakadze, nawe ukubonile

lokubi lokwentiwe kimi.

Phumelelisa indzaba yami!

60Ukubonile kujula kwemphindziselo yabo,

onkhe emacebo labangibophele wona ngasense.

61Awu Simakadze,

utivile tinhlamba tabo,

onkhe emacebo abo labangimisele wona,

62loko titsa tami letikuhlebako,

tingumtela ngami lonkhe lilanga.

63Tibuke! Natihleti nome timile,

tiyangihaya nangetingoma tato.

64

3:64
Hla. 28:4
Awu Simakadze, buyisela kuto loko lokufanele tandla tato.

65

3:65
Hla. 69:23
2 Khor. 3:14
Mbonya tinhlitiyo tato ngendvwangu,

shangatsi sicalekiso sakho singaba setikwato!

66Ticoshe ngentfukutselo yakho,

utibhubhise, tingaphindzi tibe khona

ngaphansi kwemazulu aSimakadze.

4

IJerusalema emvakwekuwa kwayo

41Lesahluko sisilandzelo, emavesi aso acala ngetinhlavu tesiHebheru njengekulandzelana kwatoYeka legolide leseyilahlekelwe bucwebecwebe bayo,

igolide lebeyicolisakele seyigucuke yafiphala.

Ematje laligugu endlu lengcwele asasakateleke

emaphetselweni ato tonkhe titaladi.

2

4:2
Jer. 19:11
Maye, emadvodzana labalulekile aseSiyoni,

noko nawo ake alingana negolide lecengekile,

njengaloku nyalo asatsatfwa

njengetindziwo telibumba nje,

umsebenti wetandla tencondzi

yetekubumba ngelibumba!

3

4:3
Jobe 39:13
Ngisho netimphungutja tiyayikhipha imibele yato

timunyise emazinyane ato,

kodvwa bantfu bami sebagucuke bangabi nanhlitiyo,

baba njengetinshi tasehlane.

4

4:4
Hla. 137:6
Sil. 2:11
Ngenca yekoma,

lulwimi lwalabamunyako lunamatsela elwangeni;

bantfwana bacela kudla,

kodvwa kubete lobapha kona.

5Labo labake badla kahle batamasa,

nyalo sebangimizulane netindzindzi etitaladini.

Labo lababekhuliswa ngaletibukhwebeletane,

nyalo sebalala emataleni etincunjini temlotsa.

6

4:6
Gen. 18:20
19:24
Hez. 16:46
Sijeziso sebantfu bami sikhulu kunesalabo baseSodoma,

lababhujiswa ngemzuzwana munye,

kwabate nasinye sandla lesabelekelela.

7Tikhulu tabo taticwebetela kwendlula sitfwatfwa,

timhlophe kwendlula lubisi.

Imitimba yato yayibovu yendlula emarubi,“emarubi” luhlobo lwelitje leliligugu lelibovu klebhu

kubonakala kwato kwakunjengekwemasafire.

8Kodvwa nyalo setimnyama kwengca umsiti,

atatiwa ngisho nasetitaladini.

Sikhumba sato sesishwaphene sanamatsela ematsanjeni ato,

sesome saba njengelukhuni.

9

4:9
Jer. 8:3
Labo lababulawa ngenkemba bancono kunalabo labafa babulawa yindlala;

badvutjutwe yindlala,

baze baguga baphela

ngenca yekweswela kudla emasimini.

10

4:10
Lev. 26:29
Dut. 28:53
2 Khos. 6:29
Jer. 19:9
Sil. 2:10
Bafati labanesihawu badzimate bapheka

bantfwababo ngetabo tandla,

bagucuka baba kudla kwabo

ngesikhatsi bantfu bakitsi babhujiswa.

11

4:11
Jer. 17:27
Hez. 7:8
Simakadze ulufeze

ngalokuphelele lulaka lwakhe,

uyitfululile intfukutselo yakhe levutsako.

ESiyoni uphembe umlilo lowadla tisekelo tayo.

12Kute emakhosi emhlaba,

ngisho nasinye sive lesisemhlabeni,

lesake sakukholwa

kutsi titsa nalabaphambene nayo

bangangena emasangweni aseJerusalema.

13

4:13
Jer. 5:31
23:21
26:8
Mat. 23:35
Kodvwa kwenteka ngenca yetono tebaphrofethi bayo,

nangetiphambuko tebaphristi bayo,

labacitsa ingati yalabamsulwa ekhatsi kuyo.

14Nyalo baphrofethi nebaphristi“baphrofethi nebaphristi” akukhanyi kutsi siHebheru sisho bobani sebadvukuta etitaladini

njengemadvodza latimphumphutse.

Tingubo tabo setishone ingati,

tadzimate tangcola lokwekutsi sekute namunye

lofisa nekutitsintsa ngesandla tembatfo tabo.

15

4:15
Lev. 13:45
Bantfu bayabacosha, batsi:

“Hambani la! Sukani la! Ningcolile!

Khweshani! Khweshani! Ningasitsintsi!”

Ngesikhatsi baphrofethi nebaphristi“baphrofethi nebaphristi” akukhanyi kutsi siHebheru sisho bobani

babaleka bayewuzulazula,

bantfu betive ngetive batsi:

“Bangeke basachubeka nekuhlala lapha!”

16Simakadze cobo lwakhe ubasakatile, akasabelusi.

Baphristi abasahlonishwa,

nalabadzala abasaphatfwa ngemusa.

17Ngetulu kwaloko,

emehlo etfu adzimate akhatsala

solomane agolotele lusito lungaveli,

sabukisisa emibhoshongweni yetfu,Nome “sabuka sisemibhoshongweni yetfu” ngesiHebheru lomusho awukhanyi kahle

silindzele sive lesasingeke sisisindzise.

18Emadvodza asibekela lugibe

kuto tonkhe tinyatselo tetfu,

ngaloko asikhonanga kuhamba etitaladini tetfu,

kuphela kwetfu kwakusedvute,

nemalanga etfu abesabaliwe,

ngobe kuphela kwetfu kwase kufikile.

19Batingeli betfu babegijima

kwendlula lusweti lwasesibhakabhakeni;

basigijimisa etintsabeni,

basibhacela ehlane.

20

4:20
2 Khos. 25:5
Jer. 52:8
Logcotjiwe waSimakadze, lokunguyena

angimitsambo yekuphila kwetfu,

wabhajwa etingibeni tabo.

Besicabanga kutsi siyawukhosela

ngaphansi kwematfunti akhe,

siphile emkhatsini wetive ngetive.

21

4:21
Hla. 137:7
Jer. 25:15,21
49:12
Awu, Ndvodzakati yase-Edomu, jabula utsakase,

wena lohlala eveni lase-Usi.

Kodvwa nakuwe itakwendluliselwa lendzebe,

uyawudzakwa uhlutjulwe ube ngcunu.

22

4:22
Isa. 40:2
Awu, Ndvodzakati yaseSiyoni,

kujeziswa kwakho kutawuphela;

Simakadze angeke aselule sikhatsi sekudzingiswa kwakho.

Kodvwa, awu, wena Ndvodzakati yase-Edomu,

uyawujeziswa ngenca yesono sakho,

abubeke ebaleni bubi bakho.

5

Umkhuleko wekucela umusa

51Awu Simakadze!

Khumbula kutsi kwentekeni kitsi.

Buka ulibone lihlazo letfu.

2

5:2
Dut. 28:30
Lifa letfu selijikisiwe lanikwa bafokati,

nemakhaya etfu anikwa bachamuki.

3Sesigucuke saba tintsandzane,

sabate nabobabe,

nabomake sebabafelokati.

4Emanti lesiwanatsako kufanele siwatsenge,

netinkhuni sititfola ngemali kuphela.

5Labo labasicoshako basihleti emsileni,

sikhatsele sidziniwe,

asikutfoli kuphumula.

6Satinikela kubaseGibhithe nakubase-Asiriya,

kuze sitfole kudla lokwenele.

7

5:7
Eks. 20:5
Jer. 31:29
Hez. 18:2
Bobabemkhulu labona sebafa,

tsine sesetfwele licala labo.

8Tigcili tibusa etikwetfu,

kute namunye longasikhulula etandleni tato.

9Kudla kwetfu sikutfola ngekutidzela ematsambo

ngenca yenkemba lesehlane.

10Sikhumba setfu sishisa njengelitiko,

siyavevetela ngenca yekulamba.

11Bafati badlwenguliwe eSiyoni,

netintfombi tadlundlulutwa emadolobheni akaJuda.

12

5:12
Dut. 28:50
Tikhulu tilengiswe ngetandla tato;

labadzala bangete bahlonishwa.

13Emajaha ayaphishaneka etigayweni,

bafana bayadzayitela ngaphansi

kwetinyandza tetinkhuni.

14Baholi besukile emasangweni elidolobha,

emajaha asewuyekele umculo wawo.

15

5:15
Jobe 30:31
Injabulo iphelile etinhlitiyweni tetfu;

kugidza kwetfu kwenjabulo

sekugucuke kwaba sililo.

16

5:16
Jobe 19:9
Jer. 13:18
Hez. 21:26
Umchele udzilikile etinhloko tetfu.

Maye kitsi! Ngobe sonile.

17Ngenca yako konkhe loku

tinhlitiyo tetfu tidzabukile,

nangenca yato tonkhe letintfo

emehlo etfu ayadvumba,

18ngobe intsaba iSiyoni

seyisele ikhala libhungane,

timphungutja tiyajangaza kuyo.

19

5:19
Hla. 9:7
29:10
102:13
145:13
Awu, wena Simakadze,

uyabusa kuze kube phakadze.

Sihlalo sakho sebukhosi sihlala sicinile

titukulwane ngetitukulwane.

20Usikhohlwelani njalo nje?

Usilahleleni sikhatsi lesidze kangaka?

21

5:21
Jer. 31:18
Awu! Simakadze, sibuyisele kuwe,

kuze natsi sitewubuyela kuwe;

sivusetele emalanga etfu abe njengemalanga asendvulo.

22Nome sewusilahle kokuphela yini?

Sekute yini siphetfo ekutfukutseleni kwakho?