Siswati 1996 (SWA96)
3

Sijeziso, nekuphendvuka, nelitsemba

31Lesahluko sisilandzelo, tigaba taso ticala ngetinhlavu tesiHebheru njengekulandzelana kwatoMine ngingumuntfu lokubonile kuhlupheka

ngendvuku yelulaka lwaSimakadze.

2Ungicoshile,

wangenta ngahamba ngetinyawo,

ngahamba ebumnyameni

kungesiko ekukhanyeni.

3Ngempela,

sandla sakhe usiguculele ngakimi,

simelana nami njalo nje,

onkhe emalanga.

4

3:4
Hla. 51:8
Usigugisile sikhumba sami nenyama yami,

ematsambo ami uwafohlotile.

5Ungivimbetele,

wangitungeleta ngalokubabako nangekuhlupheka lokukhulu.

6

3:6
Hla. 143:3
Ungihlalise ebumnyameni, nginjengalabo

lasebalala kadzeni emadlizeni.

7Ungibiyele ngetindvonga,

ngako angikhoni kuphunyula ngibaleke.

Ungibophe ngetinketane letimatima.

8

3:8
Jobe 19:7
Hla. 22:2
Ngisho nome sengimemeta, ngikhalela kusitwa,

uyivalela ngaphandle imikhuleko yami.

9

3:9
Jobe 19:18
Indlela yami uyivale ngetinguzanguza tematje;

wagwegwisa indlela yami,

yaba matombetombe.

10

3:10
Hos. 5:14
13:7
Njengelibhele lelibhacele inyamatane,

nanjengelibhubesi lelitifihlile,

11ungihudvule endleleni, wangisitila,

wangishiya ngingenamsiti.

12

3:12
Jobe 16:12
Hla. 7:12
Sil. 2:4
Ujijimete umcibisholo wakhe, wangenta ngaba yinkoyoyo

yemicibisholo yakhe.

13Ugwaze inhlitiyo yami

ngemicibisholo yasengculwini yakhe.

14

3:14
Jobe 30:9
Hla. 69:11
Jer. 20:7
Ngagucuka ngaba yintfo yekuhlekisa

kubo bonkhe bantfu,

bahlabela tingoma ngami bangihaya lonkhe lilanga.

15Ungesutsise ngemitsi lebabako,

wangigcwalisa ngenyongo.

16Ematinyo ami uwagamule ngelukhetse,

wangigcobagcoba elutfulini.

17Ngidlelelwe kuthula, ngadzimate ngakhohlwa

nekutsi kuyini kuphumelela.

18Nguko ngitsi:

“Bukhosi bami buhambile kanye nako konkhe

lebengetsembele ngako kuSimakadze.”

19Ngikhumbula kushaywa kwami

kanye nekundzindza kwami,

loko kubaba kanye nenyongo.

20Ngikukhumbula kahle,

umphefumulo wami uphansi,

udzabukile ngekhatsi kwami.

21Yebo, noko ngiyakubuyisa

engcondvweni, ngako nginelitsemba:

22Ngenca yelutsandvo lolukhulu lwaSimakadze

asikadliwa sacedvwa,

ngobe sihawu sakhe singeke siphele.

23Sisha onkhe emalanga ekuseni,

kwetsembeka kwakho kukhulu.

24

3:24
Hla. 16:5
73:26
119:57
Ngiyatitjela ngitsi:

“Simakadze usabelo sami,

ngako ngitawulindzela yena.”

25Simakadze ulungile kulaba

lababeke litsemba labo kuye,

kulaba labamfunisisako.

26Kuhle kuyilindzela ngekuthula nangekubeketela

insindziso yaSimakadze.

27

3:27
Hla. 119:71
Mat. 11:29
Kuhle kumuntfu kutsi etfwale lijoko

ngesikhatsi asesemusha.

28Akahlale yedvwa athule,

ngobe nguSimakadze lona lometfwese lona.

29Akembele buso bakhe elutfulini,

mhlawumbe kusengaba khona litsemba.

30

3:30
Mat. 5:39
Akaniketele sihlatsi sakhe kulowo

longamshaya ngemphama,

atseleke ngemahloni nangelihlazo.

31

3:31
Hla. 103:9
Ngobe Simakadze bantfu akabalahli kokuphela.

32Nome akuletsa kudzabuka,

kodvwa uyawubuye ahawukele,

lukhulu kangako-ke lutsandvo lwakhe.

33Ngobe bantfu akabahluphi ngobe atsandza kubevisa buhlungu

nome-ke kubadzabukisa.

34Kuhlifita ngetinyawo tonkhe tiboshwa eveni,

35nekudlelela umuntfu emalungelo akhe embikwaSimakadze

Longetulu Kwako Konkhe,

36nekudlelela umuntfu lilungelo lakhe

lekwehlulelwa ngebucotfo bemtsetfo,

kungabe Simakadze angeke yini atibone tintfo letinjengaleto?

37

3:37
Hla. 33:9
Ngubani longakhuluma,

ente kwenteke,

nangabe Simakadze angakakumiseli kutsi kube njalo?

38

3:38
Isa. 45:7
Amo. 3:6
Akuphumi lokuhle nalokubi yini emlonyeni wakhe,

Longetulu Kwako Konkhe?

39

3:39
Luk. 23:41
Umuntfu nje lophilako ukhononelani,

nakajeziswa ngenca yetono takhe?

40Asihlolisise tindlela tetfu sitivivinye,

bese sibuyela kuSimakadze.

41Asiphakamisele tinhlitiyo tetfu kanye netandla tetfu etulu,

sitiphakamisele kuNkulunkulu, sitsi:

42

3:42
Hla. 106:6
“Sonile sahlubuka, awukatsetseleli.

43“Utimbonye ngelulaka,

wasisukela wasicosha,

wabulala ngaphandle kwesihawu.

44Utimbonye ngelifu,

kuze kutebate umthandazo longefika kuwe.

45Usente emagwebu netilahlwa emkhatsini wetive tonkhe.

46

3:46
Sil. 2:16
“Tonkhe titsa tetfu

setisikhamisele imilomo lemikhulu.

47

3:47
Isa. 24:17
Jer. 48:43
Sehlelwe kwesaba neluvalo,

nemigodzi,

kubhujiswa, nekucitfwa.”

48

3:48
Jer. 9:1
14:17
Sil. 1:16
Imifula yetinyembeti iyageleta isuka emehlweni ami,

ngobe bantfu bami babhujisiwe.

49Emehlo ami ayawugobhota angemi,

angabi nako kuphumula,

50adzimate Simakadze abuke phansi asezulwini kutsi abone.

51Loku lengikubonako kuletsa lusizi emphefumulweni wami,

ngenca yabo bonkhe besifazane basedolobheni lami.

52Labo lababetitsa tami ngaphandle kwesizatfu

babengitingela njengenyoni.

53

3:53
Jer. 38:6
Betama kucedzela imphilo yami emgodzini,

bangijikijela ngematje,

54emanti ayisibekela inhloko yami,

ngacabanga ngatsi akusesingakanani ngincanyulwe.

55

3:55
Hla. 88:6
Ngalibita Libito lakho, Simakadze,

ekujuleni kwemgodzi lohlokomako.

56Wakuva kuncusa kwami:

“Ungativali tindlebe takho

ekukhaleni kwami;

ngicela kuphunyutwa.”

57

3:57
Hla. 145:18
Wasondzela kimi nangikubita,

watsi: “Ungesabi.”

58Awu Simakadze,

wayimela indzaba yami,

wayihlenga imphilo yami.

59Awu Simakadze, nawe ukubonile

lokubi lokwentiwe kimi.

Phumelelisa indzaba yami!

60Ukubonile kujula kwemphindziselo yabo,

onkhe emacebo labangibophele wona ngasense.

61Awu Simakadze,

utivile tinhlamba tabo,

onkhe emacebo abo labangimisele wona,

62loko titsa tami letikuhlebako,

tingumtela ngami lonkhe lilanga.

63Tibuke! Natihleti nome timile,

tiyangihaya nangetingoma tato.

64

3:64
Hla. 28:4
Awu Simakadze, buyisela kuto loko lokufanele tandla tato.

65

3:65
Hla. 69:23
2 Khor. 3:14
Mbonya tinhlitiyo tato ngendvwangu,

shangatsi sicalekiso sakho singaba setikwato!

66Ticoshe ngentfukutselo yakho,

utibhubhise, tingaphindzi tibe khona

ngaphansi kwemazulu aSimakadze.