Siswati 1996 (SWA96)
1

IJerusalema isebuhlungwini

11Lesahluko sisilandzelo, emavesi aso acala ngetinhlavu tesiHebheru njengekulandzelana kwatoMaye! laze lasala likhala libhungane lidolobha,

yebo, lidolobha lelake lanyakatela bantfu!

Awu! laze lafanana nemfelokati,

lidolobha lelake ladvuma emkhatsini wetive!

IJerusalema leyake yaba yindlovukazi

emkhatsini wemave,

nyalo seyigucuke yaba sigcili.

2

1:2
Hla. 38:11
Jer. 13:17
Ebusuku likhala kabuhlungu,

tihlatsi talo tigeleta tinyembeti.

Kute namunye longalidvudvuta,

kubo bonkhe labalitsandzako.

Bonkhe bangani balo balihlamukile,

sebagucuke baba titsa talo.

3Emvakwekushaywa nekukhandleka kamatima,

Juda sewuyiswe ekutfunjweni.

Sewuhlala emkhatsini wetive,

akayitfoli indzawo yekuphumula.

Bonkhe labacoshana naye sebamkhandzile,

bamkhandza asekhatsi elusizini.

4Imigwaco leya eSiyoni iyalila,

ngobe sekwabate namunye lota emikhosini yayo lemisiwe.

Onkhe emasango ayo asasala anesitunge,

baphristi bayo bayabubula,

emantfombatana ayo ayadzabuka,

isebuhlungwini lobumatima kakhulu.

5Titsa tayo setigucuke taba baphatsi bayo;

titsa tayo tikhibikile.

Simakadze sewehlisele kuyo kudzabuka

ngenca yetono tayo letinyenti.

Bantfwabayo bayiswa ekutfunjweni,

sebatigcili kuto titsa tayo.

6Bonkhe lobucwebecwebe sebunyamalele

kuyo iNdvodzakati yaseSiyoni.

Babusi bayo bafanana netinyamatane letilambako; letibaleka ngekutayiya,

natibalekela batingeli bato.

7

1:7
Isa. 64:11
Ngemalanga ekushaywa nekundzindza kwayo

iJerusalema iwakhumbula onkhe emagugu ayo

labengewayo ngemalanga akadzeni.

Ngaleto tikhatsi bantfu bayo nabawela etandleni tetitsa,

kwabate namunye labengayilamlela.

Titsa tayo tayibuka,

tayihleka bulima nayibhidlika.

8

1:8
Isa. 47:3
Jer. 13:22,26
Nah. 3:5
IJerusalema yone kakhulu,

ngaloko seyisinengiso.

Bonkhe lababeyihlonipha sebayayedzelela,

ngobe sebabubonile bungcunu bayo;

yona cobo lwayo iyabubula ifulatsele.

9

1:9
Isa. 47:7
Kungcola kwayo kunamatsele etidvwabeni tayo;

ayizange ilinakekele likusasa layo.

Kuwa kwayo kwakumangalisa,

kwabate labengayidvudvuta.

“Awu Simakadze,

buka kushaywa kwami,

ngobe sitsa siyangehlula.”

10

1:10
Dut. 23:3
Neh. 13:1
Hla. 79:1
Hez. 44:9
Sitsa sabeka tandla taso

kuyo yonkhe imicebo yayo;

iJerusalema yabona betive bangena ethempelini layo,

labo lowabalela kutsi bangene ebandleni lakho.

11Bonkhe bantfu bayo bayabubula

ngesikhatsi bafunana kudla

bantjintjisa imicebo yabo ngenca yekudla,

batsi bentele kutsi batiphilise.

“Awu Simakadze, buka unake,

ngobe ngibukelwa phansi.”

12

1:12
Isa. 13:13
“Akusho lutfo yini kini,

nonkhe nine lenendlula ngendlela?

Calatani ndzawo tonkhe nibone.

Kukhona yini kuhlupheka lokufanana nekwami

kuhlupheka lokwehliselwa kimi,

kuhlupheka Simakadze langishaya ngako

ngelilanga lekutfukutsela kwakhe lokwesabekako?

13“Watfumela umlilo asetulu,

wawehlisela phansi ematsanjeni ami.

Webekela tinyawo tami linetha,

wangincandzekisa.

Wangenta ngaba ngulolahliwe,

ngacaleka lilanga lonkhe.

14

1:14
Hla. 31:11
“Tono tami taboshwa ngesandla sakhe taba lijoko.Letinye tincwadzi tekucala titsi: “Wahlala aticaphele tono tami”

Watephotsela yena watihlanganisa,

setikhuphukele entsanyeni yami,

naSimakadze uwesusile emandla ami.

Unginiketele kulabo lengingeke

ngikhone kumelana nabo.

15

1:15
Isa. 63:3
Sil. 2:22
“Simakadze uwalahlile onkhe emabutfo

lengisemkhatsini wawo,

sewuhlomise imphi letewumelana nami kutsi itewuhlifita“sewuhlomise imphi letewumelana nami kutsi itewuhlifita” nome “sewungincumele sikhatsi latawuhlifita ngaso”

onkhe emajaha akami.

Simakadze uyihlifitile iNtfombi yakaJuda

njengemagelebisi etjeni lekuhlutela liwayini.

16

1:16
Jer. 14:17
“Nguloko lokungenta ngilile,

nemehlo ami aphophota tinyembeti.

Kute namunye losedvutane longidvudvutako,

kute namunye longabuyisa umoya wami.

Bantfwabami bahlutjuliwe,

ngobe sitsa singehlulile.”

17ISiyoni yelula tandla tayo,

kodvwa kute namunye longayidvudvuta.

Simakadze ushaye umtsetfo ngaJakobe

kutsi bomakhelwane bakhe babe titsa takhe.

IJerusalema seyigucuke yaba yintfo lesinengiso

emkhatsini wabo.

18

1:18
Dan. 9:7
“Simakadze ulungile,

noko ngayihlubuka imitsetfo yakhe.

Lalelani, nonkhe nine tive,

bukani kuhlupheka kwami.

Emajaha akami netintfombi takami

sebatfunjiwe.

19“Ngabamemeta labo labangakimi,

kodvwa bona bangihlamuka.

Baphristi bami, nebaholi bami

babhubhela edolobheni,

ngesikhatsi balibele kuchwandza kudla

batsi betama kutiphilisa.

20

1:20
Dut. 32:25
Isa. 16:11
Sil. 2:11
Hez. 7:15
“Awu Simakadze, buka nje

kutsi ngihlupheke kangakanani!

Ngisemalahleni lapha ngekhatsi,

inhlitiyo yami ikhatsatekile,

ngobe bengingulelikhulu lihlubuka.

Ngephandle, inkemba iyabulala;

ngekhatsi ekhaya, kunekufa kodvwa.

21

1:21
Jer. 50:10,29
51:24
“Bantfu bakuvile kububula kwami,

kodvwa kute namunye longidvudvutako.

Tonkhe titsa tami tivile ngekuhlupheka kwami.

Tiyajabula ngaloko lokwentile.

Mane sale uliletsa lelilanga lowalimemetela,

kuze nabo batewuba njengami.

22

1:22
Jer. 8:18
“Kodvwa konkhe kungalungi kwabo

akute embikwakho, nabo ubaphatse

njengaloku wentile kimi,

ngenca yato tonkhe tono tami.

Kububula kwami kunyenti,

nenhlitiyo yami iyacaleka.”

2

Kujeziswa kweJerusalema

21

2:1
1 Khr. 28:2
Hla. 132:7
Lesahluko sisilandzelo, emavesi aso acala ngetinhlavu tesiHebheru njengekulandzelana kwatoMaye! Simakadze uyimbonye kanjani

iNdvodzakati yaseSiyoni

ngelifu lentfukutselo yakhe!

Ubudzaceke phansi bukhosi baka-Israyeli,

busuka ezulwini buya emhlabeni.

Akazange asikhumbule senabelo setinyawo takhe

ngelilanga lentfukutselo yakhe.

2Simakadze ushwabudzele

onkhe emakhaya akaJakobe,

ngaphandle kwekuwahawukela.

Ngelulaka lwakhe udladlabule tinqaba

teNdvodzakati yakaJuda.

Uwehlisele phansi emhlabatsini ngelihlazo

umbuso wayo kanye netikhulu tayo.

3Ngentfukutselo leyesabekako uncamule

tonkhe timphondvo“tonkhe timphondvo” nome “onkhe emandla” nome “onkhe emakhosi” taka-Israyeli.

Usifinyetile sandla sakhe sekudla

ngesikhatsi kuchamuka sitsa.

Ushise Jakobe, kwaba shangatsi

kulavutela emalangabi emlilo,

yebo, umlilo lodla ucotfule

konkhe lokusedvutane nawo.

4

2:4
Hla. 7:12
Ujijimete umcibisholo wakhe njengesitsa,

sandla sakhe sangesekudla silungele kulwa.

Njengesitsa ujube bonkhe

labebajabulisa emehlweni;

watfulula lulaka lwakhe njengemlilo

etikwelithende leNdvodzakati yaseSiyoni.

5Simakadze unjengesitsa;

umgwinyile Israyeli.

Ugwinye tonkhe tigodlo takhe,

wabhubhisa tinqaba takhe.

Wandzise kulila nekukhala kabuhlungu

kuyo iNdvodzakati yakaJuda.

6Indzawo yakhe yekuhlala

uyicitse njengelidlangala lasensimini,

uyibhubhisile indzawo yakhe yekuhlangana.

Simakadze wente iSiyoni yawakhohlwa

emadzili ayo lemisiwe,

nemaSabatha ayo.

Ngentfukutselo yakhe ukudvube kokubili:

inkhosi yayo nemphristi wayo.

7Simakadze ulilahlile lilati lakhe,

wayishiya indzawo yakhe lengcwele.

Unikele tibondza tetigodlo taseSiyoni etitseni;

tamemeta kakhulu ekhatsi endlini yaSimakadze,

kwaze kwaba shangatsi ngungelilanga

lelidzili lelamiswa.

8

2:8
2 Khos. 21:13
Isa. 34:11
Zak. 1:16
Simakadze watimisela kudzilitela phansi

lubondza lolutungelete iNdvodzakati yaseSiyoni.

Welula intsambo yekukala,

wangete wasincandza

sandla sakhe ekubhubhiseni.

Wenta tibondza tekuvikela, netindvonga kwakhala,

konkhe kwaguga kanyekanye.

9

2:9
Hla. 74:9
Emasango ayo ashone emhlabatsini;

imicabo yayo wayifohlota wayibhubhisa.

Inkhosi yayo netikhulu tayo tahlakatwa tayiswa etiveni,

umtsetfo sekwabate,

Nebaphrofethi bayo abasayitfoli imibono

levela kuSimakadze.

10Babusi beNdvodzakati yaseSiyoni bahlala phansi bathule,

batsele lutfuli etinhloko tabo, bembatse emasaka.

Emantfombatana aseJerusalema atfobile,

abhekisa tinhloko tawo phansi.

11

2:11
Sil. 1:20
Emehlo ami aluvitsi ngenca yekukhala.

Ngiyasha ngiyabhadla emphefumulweni wami,

inhlitiyo yami itfululeleke phansi emhlabatsini,

ngobe bantfu bakitsi babhujisiwe,

bantfwana netinswane kuyacaleka etitaladini telidolobha.

12Bakhuluma kubonina batsi:

“Kuphi kudla neliwayini?”

ngesikhatsi nabacaleka njengemadvodza

lagwaziwe etitaladini telidolobha,

ngesikhatsi imiphefumulo yabo iphuma ihamba,

basetandleni tabonina.

13Ngingatsini nje ngawe?

Ngingakufananisa nani nje,

wena Ndvodzakati yaseJerusalema?

Yini nje lengingakulinganisa nayo,

kuze ngikudvudvute,

wena Ntfombi yaseSiyoni?

Linceba lakho lishona njengelwandle.

Ngubani longakwelapha?

14

2:14
Jer. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:9
Hez. 13:2
Imibono yebaphrofethi bakho yayingemanga,

futsi ingenamsebenti.

Baphrofethi bakho abazange

batibeke ebaleni tono takho,

kuze uvikeleke kuloko kugcilateka.

Letembulo labakunika tona

tatitemanga netekwedukisa.

15

2:15
Jobe 27:23
Hla. 48:2
50:2
Bonkhe labo labendlula ngakuwe

bashaya tandla tabo ngawe.

Bayancifa, banikine tinhloko

ngayo iNdvodzakati yaseJerusalema,

batsi: “Kungabe kambe ngilo leli lelidolobha

lelalibitwa ngekutsi kuphelela kwebuhle,

nenjabulo yemhlaba wonkhe?”

16

2:16
Hla. 22:13
Sil. 3:46
Tonkhe titsa takho tikukhamisela imilomo lemikhulu.

Tiyancifa tigugudze imihlatsi titsi:

“Lidolobha sesilimitile.

Leli lilanga lebesivele sililindzele,

besihlalele kubona lona.”

17

2:17
Lev. 26:14
Dut. 28:15
Simakadze wente loko labesakumisile;

ulifezile livi lakhe lalimemetela kadzeni.

Sewubhidlitile,

wangete waba nesihawu,

wente sitsa sakucoloshela,

uluphakamisile luphondvo lwetitsa“uluphakamisile luphondvo lwetitsa” nome “uwacinisile emandla etitsa” takho.

18Tinhlitiyo tebantfu tikhala kuSimakadze.

Awu, wena lubondza lweNdvodzakati yaseSiyoni,

tinyembeti takho atigobhote njengemfula busuku nemini,

ungatiniki kuphumula, emehlo akho angaphumuli.

19

2:19
Hla. 62:8
Vuka ukhale kusengusebusuku,

ngesikhatsi balindzi bangena emsebentini wabo,

utfulule inhlitiyo yakho njengemanti

ebukhoneni baSimakadze.

Phakamisela tandla takho kuye

ngenca yetimphilo tebantfwana bakho

lasebacaleka ngenca yendlala,

ekucaleni nasekupheleni kwato tonkhe titaladi.

20

2:20
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
Sil. 4:10
“Buka, Simakadze, unakisise.

Ngubani nje lowake wamphatsa ngalendlela?

Kufanele yini bafati badle batukulu babo,

bantfwana lababongile babakhulisa?

Baphrofethi nebaphristi kufanele yini babulawe

bafele endlini lengcwele yaSimakadze?

21“Labasha nalabadzala kulale lunja kanyekanye

elutfulini lwetitaladi;

emajaha ami netintfombi tami kuwe ngelusiko lwenkemba.

Ubabhubhisile ngelilanga lentfukutselo yakho;

ubabulale ngenkemba ungenasihawu nabo.

22

2:22
Sil. 1:15
“Wabutsisa tesabiso tami ndzawo tonkhe,

kwaba shangatsi umemela bantfu edzilini.

Ngelilanga lentfukutselo yaSimakadze

kute namunye lowaphunyula nalowasindza.

Titsa tami tibashaye tabacotfula labo

lengangibongile ngabanakekela.”

3

Sijeziso, nekuphendvuka, nelitsemba

31Lesahluko sisilandzelo, tigaba taso ticala ngetinhlavu tesiHebheru njengekulandzelana kwatoMine ngingumuntfu lokubonile kuhlupheka

ngendvuku yelulaka lwaSimakadze.

2Ungicoshile,

wangenta ngahamba ngetinyawo,

ngahamba ebumnyameni

kungesiko ekukhanyeni.

3Ngempela,

sandla sakhe usiguculele ngakimi,

simelana nami njalo nje,

onkhe emalanga.

4

3:4
Hla. 51:8
Usigugisile sikhumba sami nenyama yami,

ematsambo ami uwafohlotile.

5Ungivimbetele,

wangitungeleta ngalokubabako nangekuhlupheka lokukhulu.

6

3:6
Hla. 143:3
Ungihlalise ebumnyameni, nginjengalabo

lasebalala kadzeni emadlizeni.

7Ungibiyele ngetindvonga,

ngako angikhoni kuphunyula ngibaleke.

Ungibophe ngetinketane letimatima.

8

3:8
Jobe 19:7
Hla. 22:2
Ngisho nome sengimemeta, ngikhalela kusitwa,

uyivalela ngaphandle imikhuleko yami.

9

3:9
Jobe 19:18
Indlela yami uyivale ngetinguzanguza tematje;

wagwegwisa indlela yami,

yaba matombetombe.

10

3:10
Hos. 5:14
13:7
Njengelibhele lelibhacele inyamatane,

nanjengelibhubesi lelitifihlile,

11ungihudvule endleleni, wangisitila,

wangishiya ngingenamsiti.

12

3:12
Jobe 16:12
Hla. 7:12
Sil. 2:4
Ujijimete umcibisholo wakhe, wangenta ngaba yinkoyoyo

yemicibisholo yakhe.

13Ugwaze inhlitiyo yami

ngemicibisholo yasengculwini yakhe.

14

3:14
Jobe 30:9
Hla. 69:11
Jer. 20:7
Ngagucuka ngaba yintfo yekuhlekisa

kubo bonkhe bantfu,

bahlabela tingoma ngami bangihaya lonkhe lilanga.

15Ungesutsise ngemitsi lebabako,

wangigcwalisa ngenyongo.

16Ematinyo ami uwagamule ngelukhetse,

wangigcobagcoba elutfulini.

17Ngidlelelwe kuthula, ngadzimate ngakhohlwa

nekutsi kuyini kuphumelela.

18Nguko ngitsi:

“Bukhosi bami buhambile kanye nako konkhe

lebengetsembele ngako kuSimakadze.”

19Ngikhumbula kushaywa kwami

kanye nekundzindza kwami,

loko kubaba kanye nenyongo.

20Ngikukhumbula kahle,

umphefumulo wami uphansi,

udzabukile ngekhatsi kwami.

21Yebo, noko ngiyakubuyisa

engcondvweni, ngako nginelitsemba:

22Ngenca yelutsandvo lolukhulu lwaSimakadze

asikadliwa sacedvwa,

ngobe sihawu sakhe singeke siphele.

23Sisha onkhe emalanga ekuseni,

kwetsembeka kwakho kukhulu.

24

3:24
Hla. 16:5
73:26
119:57
Ngiyatitjela ngitsi:

“Simakadze usabelo sami,

ngako ngitawulindzela yena.”

25Simakadze ulungile kulaba

lababeke litsemba labo kuye,

kulaba labamfunisisako.

26Kuhle kuyilindzela ngekuthula nangekubeketela

insindziso yaSimakadze.

27

3:27
Hla. 119:71
Mat. 11:29
Kuhle kumuntfu kutsi etfwale lijoko

ngesikhatsi asesemusha.

28Akahlale yedvwa athule,

ngobe nguSimakadze lona lometfwese lona.

29Akembele buso bakhe elutfulini,

mhlawumbe kusengaba khona litsemba.

30

3:30
Mat. 5:39
Akaniketele sihlatsi sakhe kulowo

longamshaya ngemphama,

atseleke ngemahloni nangelihlazo.

31

3:31
Hla. 103:9
Ngobe Simakadze bantfu akabalahli kokuphela.

32Nome akuletsa kudzabuka,

kodvwa uyawubuye ahawukele,

lukhulu kangako-ke lutsandvo lwakhe.

33Ngobe bantfu akabahluphi ngobe atsandza kubevisa buhlungu

nome-ke kubadzabukisa.

34Kuhlifita ngetinyawo tonkhe tiboshwa eveni,

35nekudlelela umuntfu emalungelo akhe embikwaSimakadze

Longetulu Kwako Konkhe,

36nekudlelela umuntfu lilungelo lakhe

lekwehlulelwa ngebucotfo bemtsetfo,

kungabe Simakadze angeke yini atibone tintfo letinjengaleto?

37

3:37
Hla. 33:9
Ngubani longakhuluma,

ente kwenteke,

nangabe Simakadze angakakumiseli kutsi kube njalo?

38

3:38
Isa. 45:7
Amo. 3:6
Akuphumi lokuhle nalokubi yini emlonyeni wakhe,

Longetulu Kwako Konkhe?

39

3:39
Luk. 23:41
Umuntfu nje lophilako ukhononelani,

nakajeziswa ngenca yetono takhe?

40Asihlolisise tindlela tetfu sitivivinye,

bese sibuyela kuSimakadze.

41Asiphakamisele tinhlitiyo tetfu kanye netandla tetfu etulu,

sitiphakamisele kuNkulunkulu, sitsi:

42

3:42
Hla. 106:6
“Sonile sahlubuka, awukatsetseleli.

43“Utimbonye ngelulaka,

wasisukela wasicosha,

wabulala ngaphandle kwesihawu.

44Utimbonye ngelifu,

kuze kutebate umthandazo longefika kuwe.

45Usente emagwebu netilahlwa emkhatsini wetive tonkhe.

46

3:46
Sil. 2:16
“Tonkhe titsa tetfu

setisikhamisele imilomo lemikhulu.

47

3:47
Isa. 24:17
Jer. 48:43
Sehlelwe kwesaba neluvalo,

nemigodzi,

kubhujiswa, nekucitfwa.”

48

3:48
Jer. 9:1
14:17
Sil. 1:16
Imifula yetinyembeti iyageleta isuka emehlweni ami,

ngobe bantfu bami babhujisiwe.

49Emehlo ami ayawugobhota angemi,

angabi nako kuphumula,

50adzimate Simakadze abuke phansi asezulwini kutsi abone.

51Loku lengikubonako kuletsa lusizi emphefumulweni wami,

ngenca yabo bonkhe besifazane basedolobheni lami.

52Labo lababetitsa tami ngaphandle kwesizatfu

babengitingela njengenyoni.

53

3:53
Jer. 38:6
Betama kucedzela imphilo yami emgodzini,

bangijikijela ngematje,

54emanti ayisibekela inhloko yami,

ngacabanga ngatsi akusesingakanani ngincanyulwe.

55

3:55
Hla. 88:6
Ngalibita Libito lakho, Simakadze,

ekujuleni kwemgodzi lohlokomako.

56Wakuva kuncusa kwami:

“Ungativali tindlebe takho

ekukhaleni kwami;

ngicela kuphunyutwa.”

57

3:57
Hla. 145:18
Wasondzela kimi nangikubita,

watsi: “Ungesabi.”

58Awu Simakadze,

wayimela indzaba yami,

wayihlenga imphilo yami.

59Awu Simakadze, nawe ukubonile

lokubi lokwentiwe kimi.

Phumelelisa indzaba yami!

60Ukubonile kujula kwemphindziselo yabo,

onkhe emacebo labangibophele wona ngasense.

61Awu Simakadze,

utivile tinhlamba tabo,

onkhe emacebo abo labangimisele wona,

62loko titsa tami letikuhlebako,

tingumtela ngami lonkhe lilanga.

63Tibuke! Natihleti nome timile,

tiyangihaya nangetingoma tato.

64

3:64
Hla. 28:4
Awu Simakadze, buyisela kuto loko lokufanele tandla tato.

65

3:65
Hla. 69:23
2 Khor. 3:14
Mbonya tinhlitiyo tato ngendvwangu,

shangatsi sicalekiso sakho singaba setikwato!

66Ticoshe ngentfukutselo yakho,

utibhubhise, tingaphindzi tibe khona

ngaphansi kwemazulu aSimakadze.