Siswati 1996 (SWA96)
2

Kujeziswa kweJerusalema

21

2:1
1 Khr. 28:2
Hla. 132:7
Lesahluko sisilandzelo, emavesi aso acala ngetinhlavu tesiHebheru njengekulandzelana kwatoMaye! Simakadze uyimbonye kanjani

iNdvodzakati yaseSiyoni

ngelifu lentfukutselo yakhe!

Ubudzaceke phansi bukhosi baka-Israyeli,

busuka ezulwini buya emhlabeni.

Akazange asikhumbule senabelo setinyawo takhe

ngelilanga lentfukutselo yakhe.

2Simakadze ushwabudzele

onkhe emakhaya akaJakobe,

ngaphandle kwekuwahawukela.

Ngelulaka lwakhe udladlabule tinqaba

teNdvodzakati yakaJuda.

Uwehlisele phansi emhlabatsini ngelihlazo

umbuso wayo kanye netikhulu tayo.

3Ngentfukutselo leyesabekako uncamule

tonkhe timphondvo“tonkhe timphondvo” nome “onkhe emandla” nome “onkhe emakhosi” taka-Israyeli.

Usifinyetile sandla sakhe sekudla

ngesikhatsi kuchamuka sitsa.

Ushise Jakobe, kwaba shangatsi

kulavutela emalangabi emlilo,

yebo, umlilo lodla ucotfule

konkhe lokusedvutane nawo.

4

2:4
Hla. 7:12
Ujijimete umcibisholo wakhe njengesitsa,

sandla sakhe sangesekudla silungele kulwa.

Njengesitsa ujube bonkhe

labebajabulisa emehlweni;

watfulula lulaka lwakhe njengemlilo

etikwelithende leNdvodzakati yaseSiyoni.

5Simakadze unjengesitsa;

umgwinyile Israyeli.

Ugwinye tonkhe tigodlo takhe,

wabhubhisa tinqaba takhe.

Wandzise kulila nekukhala kabuhlungu

kuyo iNdvodzakati yakaJuda.

6Indzawo yakhe yekuhlala

uyicitse njengelidlangala lasensimini,

uyibhubhisile indzawo yakhe yekuhlangana.

Simakadze wente iSiyoni yawakhohlwa

emadzili ayo lemisiwe,

nemaSabatha ayo.

Ngentfukutselo yakhe ukudvube kokubili:

inkhosi yayo nemphristi wayo.

7Simakadze ulilahlile lilati lakhe,

wayishiya indzawo yakhe lengcwele.

Unikele tibondza tetigodlo taseSiyoni etitseni;

tamemeta kakhulu ekhatsi endlini yaSimakadze,

kwaze kwaba shangatsi ngungelilanga

lelidzili lelamiswa.

8

2:8
2 Khos. 21:13
Isa. 34:11
Zak. 1:16
Simakadze watimisela kudzilitela phansi

lubondza lolutungelete iNdvodzakati yaseSiyoni.

Welula intsambo yekukala,

wangete wasincandza

sandla sakhe ekubhubhiseni.

Wenta tibondza tekuvikela, netindvonga kwakhala,

konkhe kwaguga kanyekanye.

9

2:9
Hla. 74:9
Emasango ayo ashone emhlabatsini;

imicabo yayo wayifohlota wayibhubhisa.

Inkhosi yayo netikhulu tayo tahlakatwa tayiswa etiveni,

umtsetfo sekwabate,

Nebaphrofethi bayo abasayitfoli imibono

levela kuSimakadze.

10Babusi beNdvodzakati yaseSiyoni bahlala phansi bathule,

batsele lutfuli etinhloko tabo, bembatse emasaka.

Emantfombatana aseJerusalema atfobile,

abhekisa tinhloko tawo phansi.

11

2:11
Sil. 1:20
Emehlo ami aluvitsi ngenca yekukhala.

Ngiyasha ngiyabhadla emphefumulweni wami,

inhlitiyo yami itfululeleke phansi emhlabatsini,

ngobe bantfu bakitsi babhujisiwe,

bantfwana netinswane kuyacaleka etitaladini telidolobha.

12Bakhuluma kubonina batsi:

“Kuphi kudla neliwayini?”

ngesikhatsi nabacaleka njengemadvodza

lagwaziwe etitaladini telidolobha,

ngesikhatsi imiphefumulo yabo iphuma ihamba,

basetandleni tabonina.

13Ngingatsini nje ngawe?

Ngingakufananisa nani nje,

wena Ndvodzakati yaseJerusalema?

Yini nje lengingakulinganisa nayo,

kuze ngikudvudvute,

wena Ntfombi yaseSiyoni?

Linceba lakho lishona njengelwandle.

Ngubani longakwelapha?

14

2:14
Jer. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:9
Hez. 13:2
Imibono yebaphrofethi bakho yayingemanga,

futsi ingenamsebenti.

Baphrofethi bakho abazange

batibeke ebaleni tono takho,

kuze uvikeleke kuloko kugcilateka.

Letembulo labakunika tona

tatitemanga netekwedukisa.

15

2:15
Jobe 27:23
Hla. 48:2
50:2
Bonkhe labo labendlula ngakuwe

bashaya tandla tabo ngawe.

Bayancifa, banikine tinhloko

ngayo iNdvodzakati yaseJerusalema,

batsi: “Kungabe kambe ngilo leli lelidolobha

lelalibitwa ngekutsi kuphelela kwebuhle,

nenjabulo yemhlaba wonkhe?”

16

2:16
Hla. 22:13
Sil. 3:46
Tonkhe titsa takho tikukhamisela imilomo lemikhulu.

Tiyancifa tigugudze imihlatsi titsi:

“Lidolobha sesilimitile.

Leli lilanga lebesivele sililindzele,

besihlalele kubona lona.”

17

2:17
Lev. 26:14
Dut. 28:15
Simakadze wente loko labesakumisile;

ulifezile livi lakhe lalimemetela kadzeni.

Sewubhidlitile,

wangete waba nesihawu,

wente sitsa sakucoloshela,

uluphakamisile luphondvo lwetitsa“uluphakamisile luphondvo lwetitsa” nome “uwacinisile emandla etitsa” takho.

18Tinhlitiyo tebantfu tikhala kuSimakadze.

Awu, wena lubondza lweNdvodzakati yaseSiyoni,

tinyembeti takho atigobhote njengemfula busuku nemini,

ungatiniki kuphumula, emehlo akho angaphumuli.

19

2:19
Hla. 62:8
Vuka ukhale kusengusebusuku,

ngesikhatsi balindzi bangena emsebentini wabo,

utfulule inhlitiyo yakho njengemanti

ebukhoneni baSimakadze.

Phakamisela tandla takho kuye

ngenca yetimphilo tebantfwana bakho

lasebacaleka ngenca yendlala,

ekucaleni nasekupheleni kwato tonkhe titaladi.

20

2:20
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
Sil. 4:10
“Buka, Simakadze, unakisise.

Ngubani nje lowake wamphatsa ngalendlela?

Kufanele yini bafati badle batukulu babo,

bantfwana lababongile babakhulisa?

Baphrofethi nebaphristi kufanele yini babulawe

bafele endlini lengcwele yaSimakadze?

21“Labasha nalabadzala kulale lunja kanyekanye

elutfulini lwetitaladi;

emajaha ami netintfombi tami kuwe ngelusiko lwenkemba.

Ubabhubhisile ngelilanga lentfukutselo yakho;

ubabulale ngenkemba ungenasihawu nabo.

22

2:22
Sil. 1:15
“Wabutsisa tesabiso tami ndzawo tonkhe,

kwaba shangatsi umemela bantfu edzilini.

Ngelilanga lentfukutselo yaSimakadze

kute namunye lowaphunyula nalowasindza.

Titsa tami tibashaye tabacotfula labo

lengangibongile ngabanakekela.”