Siswati 1996 (SWA96)
8

Kubhujiswa nekutfunjwa kwe-Ayi

81

8:1
Dut. 1:21
7:17
20:3
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungesabi; ungaphelelwa nangemandla. Tsatsa onkhe emabutfo akho uhambe nawo, wenyuke uyewuhlasela i-Ayi. Ngobe inkhosi yase-Ayi, nesive sayo, nelidolobha layo, nelive layo ngikunikele esandleni sakho. 2
8:2
Josh. 6:21,24
Uyakwenta kuyo i-Ayi nenkhosi yayo njengobe wenta kuyo iJerikho nenkhosi yayo, ngaphandle kwekutsi khona ningatitsatsela imphango netifuyo. Linyonyobeleni lelidolobha, nilihlasele, nilichamukela ngemuva.”

3Ngako Joshuwa waphuma kanye nayo yonkhe imphi yakhe, ayewuhlasela i-Ayi. Wakhetsa emadvodza latingwazi aba ti-30 000, wawakhipha ebusuku, 4wawayala watsi: “Lalelani kahle. Kufanele lelidolobha nilihlasele ngekulinyonyobela ngemuva. Ningayi khashane nalo. Kufanele nonkhe nihlale niciphile. 5

8:5
Josh. 7:5
Mine-ke kanye nabo bonkhe labatawube bahamba nami sitalisukela lelidolobha, atawutsi emadvodza akhona natsi ayasisukela, njengobe enta nakucala, siwabalekele. 6Batasicosha, baze baphume bonkhe edolobheni, ngobe batawutsi: ‘Bayasibalekela, njengobe base benta nakucala.’ Ngako tsine sitawutsi singababalekela, 7nine bese niyavuka ngemva kwabo nilitsatse lelidolobha. Simakadze Nkulunkulu wenu utalinikela etandleni tenu. 8Nitawutsi ningalidla lelidolobha, bese niyalishisa. Yentani loko Simakadze laniyale ngako. Nankho-ke umyalo wami lengininika wona.”

9Ngako Joshuwa wabakhipha, baya endzaweni lapho bafike babhaca khona emkhatsini weBetheli ne-Ayi, enshonalanga ne-Ayi. Joshuwa wacitsa lobo busuku nebantfu enkambu.

10Ekuseni ngakusasa Joshuwa wabutsa emabutfo, wase uhlela baholi besive kanye nesive sema-Israyeli, bawahola bacondza nawo e-Ayi. 11Onkhe lawo mabutfo labehamba nawo enyuka acondza edolobheni efike emisa embikwalo ngasenyakatfo ne-Ayi, kwaba nesihosha emkhatsini wabo nelidolobha i-Ayi. 12Joshuwa abetsetse emadvodza labengaba ti-5 000, wawabhacisa emkhatsini weBetheli ne-Ayi, kuya ngasenshonalanga nelidolobha. 13Bemisa emabutfo etindzaweni tawo onkhe, lawo labesenkambu ngasenyakatfo nelidolobha, kwatsi lawo labebhacisiwe aba ngasenshonalanga kwalo. Ngalobo busuku Joshuwa wehlela esihosheni.

14Kwatsi inkhosi yase-Ayi nayikubona loko, yona kanye nawo onkhe emadvodza elidolobha, ashesha aphutfuma ekuseni ngeluvivi kuyawuhlasela ema-Israyeli endzaweni letsite lephakeme yengama i-Arabha. Kodvwa beyingati kutsi kukhona lababebhace emvakwelidolobha. 15Joshuwa kanye nemabutfo akhe aka-Israyeli benta shangatsi bayabaleka bacondza ngasehlane. 16Ngako bonkhe bantfu e-Ayi babutfwa kwatsiwa ababacoshe; kwatsi basacosha Joshuwa nemabutfo akhe, baphuma bonkhe edolobheni. 17Kute nome yinye indvodza leyayisele e-Ayi nome eBetheli, lengaphumanga kuyawucosha baka-Israyeli. Lamadvodza ase-Ayi alishiya lelidolobha livulekile, lingenamuntfu, acoshana nema-Israyeli.

18Simakadze wase ukhuluma kuJoshuwa utsi: “Yelula sikhali sakho lesisesandleni sakho usibhekise ngase-Ayi, ngobe lelidolobha ngitalinikela esandleni sakho.” Ngako Joshuwa welulela sikhali sakhe lesasisesandleni sakhe ngasedolobheni i-Ayi. 19Watsi nje kube asiphakamise, lamabutfo labebhacile avumbuka masinyane alisukela lidolobha, angena kulo ngekushesha alitsatsa, ase alilumeka ngemlilo.

20Lamadvodza ase-Ayi atsi abuka emuva kwawo, abona kubhunya lenkhulu intfutfu lefika esibhakabhakeni, sekusha lidolobha lawo; nawo akazange abe nelitfuba lekuphunyula abalekele nome ngukuphi, ngobe lamabutfo aJoshuwa abebaleka acondze ngasehlane, abese ayawagucukela abhekana nawo awahlasela. 21Kwatsi kube Joshuwa nawo onkhe ema-Israyeli abone kutsi lamabutfo labebhacile asalitsetse lidolobha, abona nalentfutfu leyayibhunya isuka kulelidolobha icondze etulu, ase ayagucuka ahlasela lamadvodza ase-Ayi. 22

8:22
Dut. 7:2
Lamabutfo labebhacile nawo aphuma edolobheni endlulela kulemphi ahlasela laba base-Ayi; ngako abahlanganisa ekhatsi, kwaba yimphi yema-Israyeli ngemuva nangembili. Baka-Israyeli babashaya babacotfula, kwangete kwaphunyula muntfu. 23Kodvwa lenkhosi yase-Ayi bayitsatsa iphila, bayimikisa kuJoshuwa.

24Baka-Israyeli batsi kube bacedze kubulala onkhe lamadvodza ase-Ayi labesesigangeni ehlane, lapho babewacoshe bawabeka khona, batsi kube bawagwaze bawacedze onkhe, ema-Israyeli ancandzeka abuyela e-Ayi, afike abulala labo lababesele kuyo. 25Ngalelo langa kwafa ti-12 000, emadvodza nebafati, bonkhe kubantfu base-Ayi. 26

8:26
Eks. 17:11
Joshuwa akazange asehlise sandla sakhe lesasiphakamise sikhali, baze bababulala bonkhe lababese-Ayi. 27Kodvwa ema-Israyeli atitsatsela tifuyo nemphango yakulelidolobha, njengobe Simakadze abeyale Joshuwa.

28Ngako Joshuwa wayishisa i-Ayi, wayenta yaba yindvundvuma yetimvitsi taphakadze, kuze kube ngulamuhla solomane kwakhala libhungane kuleyo ndzawo. 29

8:29
Dut. 21:22
Josh. 10:26
Joshuwa lenkhosi yase-Ayi wayilengisa esihlahleni, wayishiya khona lapho kwaze kwahlwa. Kwatsi nakushona lilanga, Joshuwa wayala bantfu kutsi abetfule sidvumbu sayo esihlahleni, basijike ekungeneni kwelisango lelidolobha. Babutsisa lenkhulu indvundvuma yematje etikwalesidvumbu, leseloku yahlala kuze kube ngulamuhla.

Kufundvwa kwemtsetfo eNtsabeni i-Ebhali

30

8:30
Dut. 27:2
Joshuwa wefika eNtsabeni i-Ebhali, wakha lilati laSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, 31
8:31
Eks. 20:25
njengobe Mosi, inceku yaSimakadze, abeyale baka-Israyeli. Walakha njengaloku lokwakubhaliwe encwadzini yemtsetfo waMosi, kwakulilati lematje labengakacotwa, lapho kwakungazange sekusetjentiswe lithulusi lensimbi. Banikelela etikwalo kuSimakadze iminikelo yekushiswa nemihlatjelo yekuthula. 32
8:32
Dut. 31:9
Kwatsi khona lapho embikwesive sema-Israyeli Joshuwa wabhala etjeni umtsetfo waMosi labewubhalile. 33
8:33
Dut. 11:29
27:11
Bonkhe baka-Israyeli, betive nebemdzabu ngalokufananako, nebaholi babo, netindvuna tabo, netikhulu, babeme ngala nangala kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, bonkhe babheke ngakulaba babeletfwele, baphristi lababengemaLevi. Incenye yesive yayime embikweNtsaba iGerizimu, lenye ime embikweNtsaba i-Ebhali, njengobe Mosi, inceku yaSimakadze, abebayalile ngaphambili, ngesikhatsi enta umlayeto wekubusisa sive sema-Israyeli.

34

8:34
Dut. 28:1,15
Emvakwaloko Joshuwa wafundza onkhe emavi alowo mtsetfo, tibusiso neticalekiso letikuwo, njengobe kubhaliwe konkhe encwadzini yemtsetfo. 35
8:35
Dut. 31:12
Kwabate ngisho nalinye livi laloko Mosi labeyale ngako Joshuwa lalishiya wangete wasifundzela sive saka-Israyeli sonkhe sihlangene, bafati, nebantfwana kanye nebetive lababehlala emkhatsini wabo.

9

BaseGibeyoni bayenga Joshuwa

91

9:1
Dut. 1:7
Kwatsi kube onkhe emakhosi langasenshonalanga kwemfula iJordane eve ngaletintfo, labo labaseveni letintsaba nangasematsafeni langasenshonalanga, kugudla lusentse lweLwandle Lolukhulu kuze kuyewufika eLebanoni, emakhosi emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, 2ahlangana akha imphi yekuhlasela Joshuwa kanye nema-Israyeli.

3

9:3
Josh. 6:21,24
8:26
Kodvwa satsi sive saseGibeyoni kube sive kutsi Joshuwa kanye nema-Israyeli wentani eJerikho nase-Ayi, 4sakha licebo: Sahamba njengetitfunywa letichuba timbongolo letetfwele imitfwalo ngemasaka lasagugile nangemadlelantfongeni lamadzala lasadzabuka abuye achitjelwa. 5Lamadvodza etinyaweni tawo abefake tincabule letindzala letase tichitjelwe, abembetse netimphahla letase tigugile. Tonkhe tinkhwa letatingimiphako yawo tase tomile, tikhuntsile. 6Esuka acondza kuJoshuwa enkambu leyayiseGilgali, afike atsi kuye nakulamadvodza aka-Israyeli: “Siphuma eveni lelikhashane kakhulu; yentani sivumelwane natsi.”

7

9:7
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Emadvodza aka-Israyeli akhuluma kulamaHivi, atsi: “Kodvwa mhlawumbe nakhelene nje natsi. Singasenta kanjani sivumelwane nani?”

8LamaHivi akhuluma kuJoshuwa, atsi: “Sitinceku takho.”

Kodvwa Joshuwa wawabuta watsi: “Nibobani nine? Niphumaphi?”

9EmaHivi aphendvula atsi: “Tinceku takho tiphuma eveni lelikhashane kakhulu, ngobe sivile ngeludvumo lwaSimakadze Nkulunkulu wenu. Sivile imibiko ngaye nangako konkhe lakwenta eveni laseGibhithe, 10

9:10
Num. 21:23,33
Dut. 1:4
2:32
3:3
Josh. 2:10
nako konkhe lakwenta kulamakhosi lamabili ema-Amori ngasemphumalanga kweJordane, boSihoni, inkhosi yaseHeshboni, na-Ogi, inkhosi yaseBhashani, labebusa e-Ashtarothe. 11Baholi betfu nabo bonkhe labahlala eveni letfu basitfumile, batsi: ‘Tsatsani imiphako yendlela yenu, nihambe niyewuhlangabeta baka-Israyeli nitsi kubo: “Sitinceku tenu; yentani sivumelwane natsi.” 12Letinkhwa tetfu tatishisa ngesikhatsi sitipakisha, sisesuka ekhaya ngelilanga lesaphuma ngalo kuta lapha kini. Kodvwa manje asenibuke kutsi setome kanjani taze takhuntsa. 13Lamadlelantfongeni etfu eliwayini abemasha, kodvwa ase niwabuke nyalo kutsi asadzabuke kanjani. Naletingubo tetfu netincabule tetfu setigugile ngenca yebudze balendlela.’ ”

14

9:14
Num. 27:21
Emadvodza aka-Israyeli ayihlola lemiphako yawo, kodvwa akazange abute lutfo kuSimakadze. 15
9:15
Josh. 11:19
Joshuwa wavuma wase wenta sivumelwane sekuthula nawo sekutsi bawayekele aphile, nebaholi besive basicinisa ngekufunga.

16Kwaphela emalanga lamatsatfu basentile lesivumelwane nemaGibeyoni, baka-Israyeli beva kutsi abomakhelwane babo, ahlala edvute nawo. 17Ngako ema-Israyeli ashuca aya khona, kwatsi ngelilanga lesitsatfu atseleka emadolobheni awo iGibeyoni, neKhefira, neBherothi, neKhiriyathi Jeyarimu. 18Kodvwa ema-Israyeli akazange awahlasele, ngobe baholi baka-Israyeli bebafunge sifungo kuwo ngaSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli.

Inhlangano yonkhe yema-Israyeli yakhonona ngebaholi bayo, 19

9:19
Hla. 15:4
kodvwa baholi bayiphendvula, batsi: “Sifunge kuwo ngaSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, singeke sibatsintse nyalo. 20
9:20
2 Sam. 21:1
Naku lesitakwenta kuwo: Sitawayekela aphile, kuze lulaka lungasehleli ngekutsi sephule sifungo setfu lesasenta kuwo.” 21Baholi bachubeka batsi: “Wayekeleni aphile, kodvwa niwente abandze tinkhuni, akhelele nemanti, akhelele sonkhe sive.” Ngako ema-Israyeli abalalela baholi.

22Joshuwa wase ubita emaGibeyoni, wakhuluma kuwo, watsi: “Nisiyengeleni natsi: ‘Sihlala khashane kabi nani,’ kantsi nisho nje nakhelene natsi? 23Manje-ke senicalekisiwe: Anisayikuyekela kuba tisebenti, nibe babandzi betinkhuni nebakheleli bemanti bendlu yaNkulunkulu wami.”

24

9:24
Dut. 7:1
Aphendvula Joshuwa atsi: “Tinceku takho tatjelwa kahle kamhlophe kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wamyala kanjani Mosi, inceku yakhe, kutsi aninike lonkhe lelive nekutsi acitse tonkhe tive letikulo embikwenu. Ngako sesabela timphilo tetfu ngenca yenu, ngiko nje sente lesento. 25Manje sesisesandleni sakho. Yenta kitsi loko lokubonakala kukuhle kuwe.”

26Ngako Joshuwa wawasindzisa esiveni sema-Israyeli, akazange awabulale. 27Ngalelo langa wenta emaGibeyoni aba babandzi betinkhuni nebakheleli bemanti besive sonkhe sema-Israyeli nelilati laSimakadze endzaweni lekhetfwe nguSimakadze. Nguloko labangiko kona ngisho nalamuhla loku.

10

Kuncotjwa kwema-Amori

101

10:1
Josh. 6:21,24
8:26
9:15
Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, yeva kutsi Joshuwa sewulitsetse lase-Ayi, walibhubhisa lonkhe, wenta kuyo i-Ayi nasenkhosini yalo njengobe enta eJerikho nasenkhosini yayo, weva nekutsi bantfu baseGibeyoni sebente sivumelwane sekuthula nesive sema-Israyeli, futsi sesibomakhelwane. 2Adoni Sedeki nebantfu bakhe betfuka kakhulu ngaloko, ngobe iGibeyoni bekungulona dolobha lelibalulekile njengalelinye lemadolobha ebukhosi, lona lalilikhulu kunelase-Ayi, nemadvodza alo bekutingwazi letatiwako. 3Ngako Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, wancenga boHohamu, inkhosi yaseHebroni, naPhiramu, inkhosi yaseJamuthi, naJafiya, inkhosi yaseLakhishi, naDebiri, inkhosi yase-Egloni, watsi: 4“Yenyukani ningisite, sihlasele iGibeyoni, ngobe seyente sivumelwane sekuthula naJoshuwa nesive saka-Israyeli.”

5Ngako-ke lamakhosi lasihlanu ema-Amori, inkhosi yaseJerusalema, neyaseHebroni, neyaseJamuthi, neyaseLakhishi, neyase-Egloni, ahlanganisa emabutfo awo awahlela ase ayashuca enyukela eGibeyoni, ayihlasela.

6EmaGibeyoni atfumela livi kuJoshuwa enkambu leyayiseGilgali, atsi:

“Ungatilahli tinceku takho. Phutfuma ute kitsi masinyane utesisindzisa, sisite, ngobe onkhe emakhosi ema-Amori asahlangene ngatsi; onkhe emakhosi elive letintsaba asihlasele.”

7Ngako Joshuwa washuca esuka eGilgali kanye nayo yonkhe imphi yakhe, nato tonkhe tingwazi takakhe.

8

10:8
Dut. 3:2
Josh. 6:2
8:1
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungabesabi, ngibanikele esandleni sakho. Kute namunye wabo loyawukhona kumelana nawe.”

9Emvakwekushuca busuku bonkhe kusuka eGilgali, Joshuwa wabetfusa. 10

10:10
Eks. 14:24
23:27
Simakadze wabatsela ngeluvalo, besaba ema-Israyeli. Ema-Israyeli awehlula ema-Amori, awancoba ngelusiko lwenkemba emphini yaseGibeyoni, abacosha abenyusa ngendlela yaseBhethi Horoni, abaphetse abagwaza kwaze kwabase-Azekha, naseMakheda. 11
10:11
Eks. 9:17,22
Ema-Amori atsi asehla abalekela baka-Israyeli, ehla ngemgwaco losuka eBhethi Horoni uye e-Azekha, Simakadze wehlisa ematje lamakhulu esangcotfo, awehlisela etikwawo. Linyenti lema-Amori labulawa ngulamatje kunalabo labafa ngekugwazwa ngema-Israyeli.

12

10:12
Isa. 28:21
Ngelilanga Simakadze lanikela ngalo ema-Amori kubaka-Israyeli, Joshuwa wakhuluma kuSimakadze embikwawo onkhe ema-Israyeli, watsi: “Wena langa mani, mani etikweGibeyoni, ungahambi; nawe nyanga, mani etikwesihosha sase-Ayaloni unganyakati.”

13

10:13
2 Sam. 1:18
Isa. 38:8
Ngako lilanga lema langete lanyakata, nenyanga yema yangete yahamba, sive saze satiphindzisela etitseni taso. Loku kubhaliwe encwadzini yaJashari.“Jashari” kusho “Lolungile”

Lilanga lema ekhatsi nesibhakabhaka langete lahamba, kwaze kwaphela lilanga linye. 14Akuzange sekube nelilanga lelinjengalelo langa, lapho Simakadze alalela umuntfu khona. Ngempela Simakadze abesilwela sive sakhe saka-Israyeli!

15Emvakwaloko Joshuwa wancandzeka nayo yonkhe imphi yema-Israyeli, babuyela enkambu eGilgali.

Joshuwa utfumba emakhosi lasihlanu ema-Amori

16Lamakhosi lasihlanu ema-Amori abesabalekile, ayakutifihla emgedzeni lowawuseMakheda. 17Kwatsi kube abikelwe Joshuwa kutsi lamakhosi lasihlanu abesatfolakele abhace emgedzeni waseMakheda, 18watsi: “Gicitelani ematje lamakhulu emnyango walomgedze, bese nibeka balindzi kutsi bawalindze. 19Kodvwa nine ningemi, chubekani niticoshe letitsa tenu kusukela kuleto letingasemuva, ningativumeli kubuyela emadolobheni ato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu sewutinikele etandleni tenu.”

20Ngako Joshuwa nema-Israyeli ababulala abacedza, kwacishe kwangete kwasala muntfu, kodvwa labo labambalwa labasala babalekela emadolobheni abo latinqaba. 21Yonkhe imphi yabuyela iphephile enkambu kuJoshuwa eMakheda; kwabate namunye lokhuluma lutfo loluphambene nema-Israyeli.

22Joshuwa watsi: “Vulani umnyango wemgedze, nikhiphe lawo makhosi lasihlanu niwaletse lapha kimi.” 23Ngako bawakhipha emgedzeni lamakhosi lasihlanu: inkhosi yaseJerusalema, neyaseHebroni, neyaseJamuthi, neyaseLakhishi kanye neyase-Egloni. 24Batsi kube bawaletse kuJoshuwa lamakhosi, Joshuwa wabutsa onkhe emadvodza aka-Israyeli, wakhuluma etindvuneni temabutfo labekahambe nato, watsi: “Wotani lapha ninyatsele etintsanyeni talamakhosi.” Ngako teta ngembili tanyatsela etintsanyeni talamakhosi.

25Joshuwa wakhuluma kuto, watsi: “Ningesabi, ningapheli emandla. Cinani, nibe nesibindzi. Ngiko kona loku Simakadze latakwenta kuto tonkhe titsa tenu leniyakulwa nato.” 26

10:26
Dut. 21:22
Josh. 8:29
Ngako Joshuwa wawagwaza lamakhosi wawabulala, wase uwalengisa etihlahleni letisihlanu, kwaze kwahlwa.

27Kwatsi nakushona lilanga, Joshuwa wabatfuma batetfula letidvumbu etihlahleni, batijika kulomgedze labebhace kuwo lamakhosi. Emnyango wawo babeka tingcuzuma tematje lasolomane ahlala lapho kuze kube ngulamuhla.

Joshuwa utfumba lelinye live lema-Amori

28Ngalelo langa Joshuwa wahlasela wadla iMakheda. Wahlasela lidolobha layo nenkhosi yakhona; wabagwaza bonkhe, kwabate namunye lowaphunyula. Washiya kute muntfu. Wenta enkhosini yaseMakheda njengobe enta enkhosini yaseJerikho.

29Joshuwa nawo onkhe emabutfo aka-Israyeli besuka eMakheda bacondza eLibna, bafike bayihlasela. 30Simakadze waniketela lelo dolobha kanye nenkhosi yalo etandleni tema-Israyeli. Lidolobha nabo bonkhe labakulo Joshuwa wabagwaza, bafa; kwabate ngisho namunye lowaphunyula. Wenta enkhosini yalo njengaloku enta enkhosini yaseJerikho.

31Ngako Joshuwa naso sonkhe sive saka-Israyeli besuka eLibna befika eLakhishi, wacondzana nayo; wafike wahlela emabutfo akhe, wahlasela iLakhishi. 32Simakadze waniketela iLakhishi kuma-Israyeli, Joshuwa wayidla ngelilanga lesibili. Lidolobha nabo bonkhe labakulo Joshuwa wabagwaza, bafa, njengobe abentile nakulo lidolobha laseLibna. 33Horamu, inkhosi yaseGezeri, abekhuphuke nemphi yakhe naye atsi utewusita baseLakhishi, kodvwa Joshuwa wabehlula yena nemphi yakhe yonkhe; kwabate ngisho namunye lowaphunyula.

34Joshuwa kanye nawo onkhe ema-Israyeli wesuka eLakhishi, wachubekela e-Egloni, wemisa macondzana nayo, wahlela emabutfo akhe wayihlasela. 35I-Egloni bayincoba ngalona lelo langa bayicedza ngelusiko lwenkemba; boJoshuwa babulala bonkhe lababekulo lelo dolobha njengobe babentile naseLakhishi.

36Joshuwa kanye nayo yonkhe imphi yakhe wesuka e-Egloni wachubekela eHebroni wayakuyihlasela. 37Bahlasela lelidolobha, balingenela balicedza ngelusiko lwenkemba, lona kanye nenkhosi yalo, nemiti yalo nabo bonkhe lababekulo. Kwabate ngisho namunye umuntfu lowaphunyula kulo njengase-Egloni, balibhubhisa nako konkhe kwalo.

38Joshuwa kanye nawo onkhe ema-Israyeli bagucukela eDebiri, balihlasela nalo. 39Badla lelidolobha, batfumba inkhosi yalo nemiti yalo, bonkhe labo bantfu babagwaza, bafa. Babulala bonkhe lababekulelo dolobha bangete bashiya lutfo. Benta eDebiri nasenkhosini yayo njengobe benta kubaseLibna nasenkhosini yayo kanye naseHebroni.

40

10:40
Dut. 7:2
20:16
Ngako Joshuwa wasincoba sonkhe leso sifundza, ngisho nelive letintsaba imbala, nelaseNegevu, lekuyiningizimu yelive, nematsafa langasenshonalanga, nemacele etintsaba kanye nawo onkhe emakhosi akhona. Kwabate ngisho namunye lowasindza. Wabhubhisa bonkhe bantfu bakuleto tindzawo, njengobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli abeshito. 41
10:41
Josh. 11:16
15:51
Joshuwa wabancoba kusukela eKhadeshi Bhaneya kuze kuyewufika eGaza, nekusukela kuso sonkhe sifundza saseGosheni kuze kuyewufika eGibeyoni. 42Onkhe lawo makhosi kanye nemave awo Joshuwa wawancoba ngemkhankhaso munye, ngobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli abewalwela ema-Israyeli.

43Joshuwa wabe sewuyancandzeka-ke kanye nawo onkhe ema-Israyeli, babuyela enkambu leyayiseGilgali.