Siswati 1996 (SWA96)
7

Sono sa-Akhani

71

7:1
Josh. 22:20
1 Khr. 2:7
Kodvwa ema-Israyeli ona, atsatsa tintfo lokwakufanele tibhujiswe. Akhani, umsa waKhami, umsa waZabdi labenguZimri, umsa waZera, wesive sakaJuda, watsatsa letinye tato. Ngako lulaka lwaSimakadze lwasivutsela sive sema-Israyeli.

2

7:2
Gen. 12:8
13:3
Josh. 18:12
Joshuwa wabe sewutfumela emadvodza aseseJerikho kutsi aye e-Ayi, lesedvute neBhethi Aveni, emphumalanga neBetheli, wabatjela watsi: “Yenyukani niyewuhlola lelive.” Ngako lamadvodza enyuka ayawuhlola i-Ayi.

3Kwatsi nasebabuyile, befika kuJoshuwa batsi: “Asikho sidzingo sekutsi bonkhe bantfu benyuke kuyakulwa ne-Ayi. Tfumela emadvodza lati-2 000 nome lati-3 000 kuyakuyidla, ungabakhatsati bonkhe bantfu ngekuya khona, ngobe bambalwa bantfu labakuleyo ndzawo.” 4Ngako kwakhuphuka emadvodza labengaba ti-3 000; kodvwa ehlulwa ngemadvodza ase-Ayi, 5labulala emadvodza langema-36 aka-Israyeli. Bawacosha ema-Israyeli bawesusa esangweni lelidolobha bayakuwangenisa eShebarimu,“Shebarimu” kusho kutsi “yinkhwali” bawagwazela emaceleni etintsaba. Tinhlitiyo tesive sema-Israyeli natikubona loku, tashona phansi, taphelelwa ngemandla.

6Joshuwa wadzabula tembatfo takhe, wawa ngebuso phansi embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, kwaze kwaba kusihlwa. Nebaholi baka-Israyeli benta njalo, batitsela ngelutfuli enhloko. 7Joshuwa watsi: “Awu! Somandla Simakadze, lesive useweteleni umfula iJordane kutsi utekusinikela etandleni tema-Amori kutsi atekusibhubhisa? Maye, kube simane seneliswa kuhlala ngale ngesheya kweJordane! 8Awu! Simakadze, kodvwa ngingatsini nje, njengobe sive sema-Israyeli sesicoshwe titsa taso? 9

7:9
Eks. 32:12
Num. 14:13
EmaKhenani kanye naletinye tive takuletive titakuva ngaloku, bese tiyasivimbetela tilitsanyele liphele nya libito letfu emhlabeni. Utakwenta njani-ke ngeLibito lakho lelikhulu kangaka?”

10Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Sukuma! Uweleni ngebuso bakho lapho phansi? 11

7:11
Lev. 19:11
Baka-Israyeli bonile; basephulile sivumelwane sami lengabayala ngaso kutsi basigcine. Batsetse letinye tetintfo bekufanele tibhujiswe; bebile, bacale emanga, letintfo labatebile batihlanganise netimphahla tabo. 12Nguko nje baka-Israyeli bangeke bakhone kumelana netitsa tabo; bayafulatsela babaleke, ngobe vele bona sebacalekisiwe. Angisayikuphindza ngibe nani, ngaphandle kwekutsi nibulale konkhe lokusemkhatsini wenu lokunikelwe ekubhujisweni.

13

7:13
Eks. 19:10,14
Josh. 3:5
“Hamba uyewungcwelisa lesive, ubatjele utsi: ‘Tingcwelisiseni nine ngekwenu, nitilungiselele likusasa,’ ngobe nguloko Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Loko lokufanele kubhujiswa kusemkhatsini wenu, sive sema-Israyeli. Ngeke nikhone kumelana netitsa tenu ningakakukhiphi.

14“ ‘Ekuseni tiletseni nine, sive ngesive. Leso sive lesiyawutsatfwa nguSimakadze siyakuta ngembili, umndeni ngemndeni; lowo mndeni loyawutsatfwa nguSimakadze uyakuta ngembili, likhaya ngelikhaya; lelo khaya leliyawutsatfwa nguSimakadze liyakuta ngembili, umuntfu ngemuntfu. 15

7:15
Num. 15:30,35
Dut. 13:15
Loyo loyawutfolakala analetintfo lekufanele tibhujiswe uyawubulawa ngemlilo kanye nako konkhe lokungekwakhe. Ngobe wephule sivumelwane saSimakadze, wenta intfo lelihlazo esiveni saka-Israyeli.’ ”

16Ekuseni ngakusasa Joshuwa waletsa ema-Israyeli ngembili, sive ngesive; kwatsatfwa sive sakaJuda. 17

7:17
Gen. 46:12
Num. 26:20
Lusendvo ngelusendvo lwesive sakaJuda lweta ngembili, kwatsatfwa umndeni wakaZera. Lusendvo lwakaZera waluletsa ngembili, umndeni ngemndeni; kwatsatfwa Zabdi longuZimri. 18Joshuwa waletsa umndeni wakhe ngembili, indvodza ngendvodza; kwaze kwatsatfwa Akhani, umsa waKhami, umsa waZabdi longuZimri, umsa waZera, wesive sakaJuda.

19Joshuwa wakhuluma ku-Akhani, watsi: “Ndvodzana yami, nika Simakadze ludvumo, ukhulume liciniso kuNkulunkulu wema-Israyeli, uvume kuye. Ngitjele kutsi wenteni, ungafihli lutfo kimi.”

20Akhani waphendvula watsi: “Liciniso! Ngonile kuSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli. Naku lengikwentile: 21Ngatsi nangibuka imphango, ngabona ingubo lenhle yaseBhabhulona,“Bhabhulona” nome “Shinari” kanye netinhlavu tesiliva letingemakhilogremu langaba mabili, nelucetu lwegolide lolungaba yincenye yekhilogremu, lengakuhawukela, ngase ngiyakutsatsa. Tonkhe letintfo ngitimbele phansi ngekhatsi ethendeni lami, lesiliva yona ingaphansi kwato.”

22Ngako Joshuwa watfumela tigijimi, taya ethendeni, tatikhandza tifihlwe ethendeni, lesiliva imbelwe ngaphansi. 23Tatitsatsa letintfo lapha ethendeni, tatiletsa kuJoshuwa nakuso sonkhe sive saka-Israyeli; tatendlala embikwaSimakadze. 24Ngako Joshuwa naso sonkhe sive saka-Israyeli, batsatsa Akhani, umsa waZera, nesiliva, nengubo, nalolucetu lwegolide, nemadvodzana nemadvodzakati akhe, netinkhomo netimbongolo takhe, netimvu takhe, nelithende lakhe, nako konkhe labenako, bakuyisa eSihosheni sase-Akhori.“Akhori” kusho “imbhubhiso” 25Joshuwa watsi: “Usiletseleleni lembhubhiso? Simakadze utayiletsa kuwe imbhubhiso lamuhla.”

Ngako-ke onkhe ema-Israyeli amgcoba ngematje kanye nako konkhe kwakhe, base bayakushisa-ke. 26

7:26
Dut. 13:17
Etikwa-Akhani babutsisa indvundvuma lenkhulu yematje, lesolomane isesekhona lapho nalamuhla loku. Ngako Simakadze wagucuka ekutfukutseleni kwakhe lokwesabekako. Ngako-ke leyo ndzawo seyabitwa ngekutsi Sihosha sase-Akhori“Akhori” kusho “imbhubhiso” kusukela ngalelo langa.

Ngako Simakadze wagucuka ekutfukutseleni kwakhe lokwesabekako.

8

Kubhujiswa nekutfunjwa kwe-Ayi

81

8:1
Dut. 1:21
7:17
20:3
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungesabi; ungaphelelwa nangemandla. Tsatsa onkhe emabutfo akho uhambe nawo, wenyuke uyewuhlasela i-Ayi. Ngobe inkhosi yase-Ayi, nesive sayo, nelidolobha layo, nelive layo ngikunikele esandleni sakho. 2
8:2
Josh. 6:21,24
Uyakwenta kuyo i-Ayi nenkhosi yayo njengobe wenta kuyo iJerikho nenkhosi yayo, ngaphandle kwekutsi khona ningatitsatsela imphango netifuyo. Linyonyobeleni lelidolobha, nilihlasele, nilichamukela ngemuva.”

3Ngako Joshuwa waphuma kanye nayo yonkhe imphi yakhe, ayewuhlasela i-Ayi. Wakhetsa emadvodza latingwazi aba ti-30 000, wawakhipha ebusuku, 4wawayala watsi: “Lalelani kahle. Kufanele lelidolobha nilihlasele ngekulinyonyobela ngemuva. Ningayi khashane nalo. Kufanele nonkhe nihlale niciphile. 5

8:5
Josh. 7:5
Mine-ke kanye nabo bonkhe labatawube bahamba nami sitalisukela lelidolobha, atawutsi emadvodza akhona natsi ayasisukela, njengobe enta nakucala, siwabalekele. 6Batasicosha, baze baphume bonkhe edolobheni, ngobe batawutsi: ‘Bayasibalekela, njengobe base benta nakucala.’ Ngako tsine sitawutsi singababalekela, 7nine bese niyavuka ngemva kwabo nilitsatse lelidolobha. Simakadze Nkulunkulu wenu utalinikela etandleni tenu. 8Nitawutsi ningalidla lelidolobha, bese niyalishisa. Yentani loko Simakadze laniyale ngako. Nankho-ke umyalo wami lengininika wona.”

9Ngako Joshuwa wabakhipha, baya endzaweni lapho bafike babhaca khona emkhatsini weBetheli ne-Ayi, enshonalanga ne-Ayi. Joshuwa wacitsa lobo busuku nebantfu enkambu.

10Ekuseni ngakusasa Joshuwa wabutsa emabutfo, wase uhlela baholi besive kanye nesive sema-Israyeli, bawahola bacondza nawo e-Ayi. 11Onkhe lawo mabutfo labehamba nawo enyuka acondza edolobheni efike emisa embikwalo ngasenyakatfo ne-Ayi, kwaba nesihosha emkhatsini wabo nelidolobha i-Ayi. 12Joshuwa abetsetse emadvodza labengaba ti-5 000, wawabhacisa emkhatsini weBetheli ne-Ayi, kuya ngasenshonalanga nelidolobha. 13Bemisa emabutfo etindzaweni tawo onkhe, lawo labesenkambu ngasenyakatfo nelidolobha, kwatsi lawo labebhacisiwe aba ngasenshonalanga kwalo. Ngalobo busuku Joshuwa wehlela esihosheni.

14Kwatsi inkhosi yase-Ayi nayikubona loko, yona kanye nawo onkhe emadvodza elidolobha, ashesha aphutfuma ekuseni ngeluvivi kuyawuhlasela ema-Israyeli endzaweni letsite lephakeme yengama i-Arabha. Kodvwa beyingati kutsi kukhona lababebhace emvakwelidolobha. 15Joshuwa kanye nemabutfo akhe aka-Israyeli benta shangatsi bayabaleka bacondza ngasehlane. 16Ngako bonkhe bantfu e-Ayi babutfwa kwatsiwa ababacoshe; kwatsi basacosha Joshuwa nemabutfo akhe, baphuma bonkhe edolobheni. 17Kute nome yinye indvodza leyayisele e-Ayi nome eBetheli, lengaphumanga kuyawucosha baka-Israyeli. Lamadvodza ase-Ayi alishiya lelidolobha livulekile, lingenamuntfu, acoshana nema-Israyeli.

18Simakadze wase ukhuluma kuJoshuwa utsi: “Yelula sikhali sakho lesisesandleni sakho usibhekise ngase-Ayi, ngobe lelidolobha ngitalinikela esandleni sakho.” Ngako Joshuwa welulela sikhali sakhe lesasisesandleni sakhe ngasedolobheni i-Ayi. 19Watsi nje kube asiphakamise, lamabutfo labebhacile avumbuka masinyane alisukela lidolobha, angena kulo ngekushesha alitsatsa, ase alilumeka ngemlilo.

20Lamadvodza ase-Ayi atsi abuka emuva kwawo, abona kubhunya lenkhulu intfutfu lefika esibhakabhakeni, sekusha lidolobha lawo; nawo akazange abe nelitfuba lekuphunyula abalekele nome ngukuphi, ngobe lamabutfo aJoshuwa abebaleka acondze ngasehlane, abese ayawagucukela abhekana nawo awahlasela. 21Kwatsi kube Joshuwa nawo onkhe ema-Israyeli abone kutsi lamabutfo labebhacile asalitsetse lidolobha, abona nalentfutfu leyayibhunya isuka kulelidolobha icondze etulu, ase ayagucuka ahlasela lamadvodza ase-Ayi. 22

8:22
Dut. 7:2
Lamabutfo labebhacile nawo aphuma edolobheni endlulela kulemphi ahlasela laba base-Ayi; ngako abahlanganisa ekhatsi, kwaba yimphi yema-Israyeli ngemuva nangembili. Baka-Israyeli babashaya babacotfula, kwangete kwaphunyula muntfu. 23Kodvwa lenkhosi yase-Ayi bayitsatsa iphila, bayimikisa kuJoshuwa.

24Baka-Israyeli batsi kube bacedze kubulala onkhe lamadvodza ase-Ayi labesesigangeni ehlane, lapho babewacoshe bawabeka khona, batsi kube bawagwaze bawacedze onkhe, ema-Israyeli ancandzeka abuyela e-Ayi, afike abulala labo lababesele kuyo. 25Ngalelo langa kwafa ti-12 000, emadvodza nebafati, bonkhe kubantfu base-Ayi. 26

8:26
Eks. 17:11
Joshuwa akazange asehlise sandla sakhe lesasiphakamise sikhali, baze bababulala bonkhe lababese-Ayi. 27Kodvwa ema-Israyeli atitsatsela tifuyo nemphango yakulelidolobha, njengobe Simakadze abeyale Joshuwa.

28Ngako Joshuwa wayishisa i-Ayi, wayenta yaba yindvundvuma yetimvitsi taphakadze, kuze kube ngulamuhla solomane kwakhala libhungane kuleyo ndzawo. 29

8:29
Dut. 21:22
Josh. 10:26
Joshuwa lenkhosi yase-Ayi wayilengisa esihlahleni, wayishiya khona lapho kwaze kwahlwa. Kwatsi nakushona lilanga, Joshuwa wayala bantfu kutsi abetfule sidvumbu sayo esihlahleni, basijike ekungeneni kwelisango lelidolobha. Babutsisa lenkhulu indvundvuma yematje etikwalesidvumbu, leseloku yahlala kuze kube ngulamuhla.

Kufundvwa kwemtsetfo eNtsabeni i-Ebhali

30

8:30
Dut. 27:2
Joshuwa wefika eNtsabeni i-Ebhali, wakha lilati laSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, 31
8:31
Eks. 20:25
njengobe Mosi, inceku yaSimakadze, abeyale baka-Israyeli. Walakha njengaloku lokwakubhaliwe encwadzini yemtsetfo waMosi, kwakulilati lematje labengakacotwa, lapho kwakungazange sekusetjentiswe lithulusi lensimbi. Banikelela etikwalo kuSimakadze iminikelo yekushiswa nemihlatjelo yekuthula. 32
8:32
Dut. 31:9
Kwatsi khona lapho embikwesive sema-Israyeli Joshuwa wabhala etjeni umtsetfo waMosi labewubhalile. 33
8:33
Dut. 11:29
27:11
Bonkhe baka-Israyeli, betive nebemdzabu ngalokufananako, nebaholi babo, netindvuna tabo, netikhulu, babeme ngala nangala kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, bonkhe babheke ngakulaba babeletfwele, baphristi lababengemaLevi. Incenye yesive yayime embikweNtsaba iGerizimu, lenye ime embikweNtsaba i-Ebhali, njengobe Mosi, inceku yaSimakadze, abebayalile ngaphambili, ngesikhatsi enta umlayeto wekubusisa sive sema-Israyeli.

34

8:34
Dut. 28:1,15
Emvakwaloko Joshuwa wafundza onkhe emavi alowo mtsetfo, tibusiso neticalekiso letikuwo, njengobe kubhaliwe konkhe encwadzini yemtsetfo. 35
8:35
Dut. 31:12
Kwabate ngisho nalinye livi laloko Mosi labeyale ngako Joshuwa lalishiya wangete wasifundzela sive saka-Israyeli sonkhe sihlangene, bafati, nebantfwana kanye nebetive lababehlala emkhatsini wabo.

9

BaseGibeyoni bayenga Joshuwa

91

9:1
Dut. 1:7
Kwatsi kube onkhe emakhosi langasenshonalanga kwemfula iJordane eve ngaletintfo, labo labaseveni letintsaba nangasematsafeni langasenshonalanga, kugudla lusentse lweLwandle Lolukhulu kuze kuyewufika eLebanoni, emakhosi emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, 2ahlangana akha imphi yekuhlasela Joshuwa kanye nema-Israyeli.

3

9:3
Josh. 6:21,24
8:26
Kodvwa satsi sive saseGibeyoni kube sive kutsi Joshuwa kanye nema-Israyeli wentani eJerikho nase-Ayi, 4sakha licebo: Sahamba njengetitfunywa letichuba timbongolo letetfwele imitfwalo ngemasaka lasagugile nangemadlelantfongeni lamadzala lasadzabuka abuye achitjelwa. 5Lamadvodza etinyaweni tawo abefake tincabule letindzala letase tichitjelwe, abembetse netimphahla letase tigugile. Tonkhe tinkhwa letatingimiphako yawo tase tomile, tikhuntsile. 6Esuka acondza kuJoshuwa enkambu leyayiseGilgali, afike atsi kuye nakulamadvodza aka-Israyeli: “Siphuma eveni lelikhashane kakhulu; yentani sivumelwane natsi.”

7

9:7
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Emadvodza aka-Israyeli akhuluma kulamaHivi, atsi: “Kodvwa mhlawumbe nakhelene nje natsi. Singasenta kanjani sivumelwane nani?”

8LamaHivi akhuluma kuJoshuwa, atsi: “Sitinceku takho.”

Kodvwa Joshuwa wawabuta watsi: “Nibobani nine? Niphumaphi?”

9EmaHivi aphendvula atsi: “Tinceku takho tiphuma eveni lelikhashane kakhulu, ngobe sivile ngeludvumo lwaSimakadze Nkulunkulu wenu. Sivile imibiko ngaye nangako konkhe lakwenta eveni laseGibhithe, 10

9:10
Num. 21:23,33
Dut. 1:4
2:32
3:3
Josh. 2:10
nako konkhe lakwenta kulamakhosi lamabili ema-Amori ngasemphumalanga kweJordane, boSihoni, inkhosi yaseHeshboni, na-Ogi, inkhosi yaseBhashani, labebusa e-Ashtarothe. 11Baholi betfu nabo bonkhe labahlala eveni letfu basitfumile, batsi: ‘Tsatsani imiphako yendlela yenu, nihambe niyewuhlangabeta baka-Israyeli nitsi kubo: “Sitinceku tenu; yentani sivumelwane natsi.” 12Letinkhwa tetfu tatishisa ngesikhatsi sitipakisha, sisesuka ekhaya ngelilanga lesaphuma ngalo kuta lapha kini. Kodvwa manje asenibuke kutsi setome kanjani taze takhuntsa. 13Lamadlelantfongeni etfu eliwayini abemasha, kodvwa ase niwabuke nyalo kutsi asadzabuke kanjani. Naletingubo tetfu netincabule tetfu setigugile ngenca yebudze balendlela.’ ”

14

9:14
Num. 27:21
Emadvodza aka-Israyeli ayihlola lemiphako yawo, kodvwa akazange abute lutfo kuSimakadze. 15
9:15
Josh. 11:19
Joshuwa wavuma wase wenta sivumelwane sekuthula nawo sekutsi bawayekele aphile, nebaholi besive basicinisa ngekufunga.

16Kwaphela emalanga lamatsatfu basentile lesivumelwane nemaGibeyoni, baka-Israyeli beva kutsi abomakhelwane babo, ahlala edvute nawo. 17Ngako ema-Israyeli ashuca aya khona, kwatsi ngelilanga lesitsatfu atseleka emadolobheni awo iGibeyoni, neKhefira, neBherothi, neKhiriyathi Jeyarimu. 18Kodvwa ema-Israyeli akazange awahlasele, ngobe baholi baka-Israyeli bebafunge sifungo kuwo ngaSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli.

Inhlangano yonkhe yema-Israyeli yakhonona ngebaholi bayo, 19

9:19
Hla. 15:4
kodvwa baholi bayiphendvula, batsi: “Sifunge kuwo ngaSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, singeke sibatsintse nyalo. 20
9:20
2 Sam. 21:1
Naku lesitakwenta kuwo: Sitawayekela aphile, kuze lulaka lungasehleli ngekutsi sephule sifungo setfu lesasenta kuwo.” 21Baholi bachubeka batsi: “Wayekeleni aphile, kodvwa niwente abandze tinkhuni, akhelele nemanti, akhelele sonkhe sive.” Ngako ema-Israyeli abalalela baholi.

22Joshuwa wase ubita emaGibeyoni, wakhuluma kuwo, watsi: “Nisiyengeleni natsi: ‘Sihlala khashane kabi nani,’ kantsi nisho nje nakhelene natsi? 23Manje-ke senicalekisiwe: Anisayikuyekela kuba tisebenti, nibe babandzi betinkhuni nebakheleli bemanti bendlu yaNkulunkulu wami.”

24

9:24
Dut. 7:1
Aphendvula Joshuwa atsi: “Tinceku takho tatjelwa kahle kamhlophe kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wamyala kanjani Mosi, inceku yakhe, kutsi aninike lonkhe lelive nekutsi acitse tonkhe tive letikulo embikwenu. Ngako sesabela timphilo tetfu ngenca yenu, ngiko nje sente lesento. 25Manje sesisesandleni sakho. Yenta kitsi loko lokubonakala kukuhle kuwe.”

26Ngako Joshuwa wawasindzisa esiveni sema-Israyeli, akazange awabulale. 27Ngalelo langa wenta emaGibeyoni aba babandzi betinkhuni nebakheleli bemanti besive sonkhe sema-Israyeli nelilati laSimakadze endzaweni lekhetfwe nguSimakadze. Nguloko labangiko kona ngisho nalamuhla loku.