Siswati 1996 (SWA96)
8

Kubhujiswa nekutfunjwa kwe-Ayi

81

8:1
Dut. 1:21
7:17
20:3
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungesabi; ungaphelelwa nangemandla. Tsatsa onkhe emabutfo akho uhambe nawo, wenyuke uyewuhlasela i-Ayi. Ngobe inkhosi yase-Ayi, nesive sayo, nelidolobha layo, nelive layo ngikunikele esandleni sakho. 2
8:2
Josh. 6:21,24
Uyakwenta kuyo i-Ayi nenkhosi yayo njengobe wenta kuyo iJerikho nenkhosi yayo, ngaphandle kwekutsi khona ningatitsatsela imphango netifuyo. Linyonyobeleni lelidolobha, nilihlasele, nilichamukela ngemuva.”

3Ngako Joshuwa waphuma kanye nayo yonkhe imphi yakhe, ayewuhlasela i-Ayi. Wakhetsa emadvodza latingwazi aba ti-30 000, wawakhipha ebusuku, 4wawayala watsi: “Lalelani kahle. Kufanele lelidolobha nilihlasele ngekulinyonyobela ngemuva. Ningayi khashane nalo. Kufanele nonkhe nihlale niciphile. 5

8:5
Josh. 7:5
Mine-ke kanye nabo bonkhe labatawube bahamba nami sitalisukela lelidolobha, atawutsi emadvodza akhona natsi ayasisukela, njengobe enta nakucala, siwabalekele. 6Batasicosha, baze baphume bonkhe edolobheni, ngobe batawutsi: ‘Bayasibalekela, njengobe base benta nakucala.’ Ngako tsine sitawutsi singababalekela, 7nine bese niyavuka ngemva kwabo nilitsatse lelidolobha. Simakadze Nkulunkulu wenu utalinikela etandleni tenu. 8Nitawutsi ningalidla lelidolobha, bese niyalishisa. Yentani loko Simakadze laniyale ngako. Nankho-ke umyalo wami lengininika wona.”

9Ngako Joshuwa wabakhipha, baya endzaweni lapho bafike babhaca khona emkhatsini weBetheli ne-Ayi, enshonalanga ne-Ayi. Joshuwa wacitsa lobo busuku nebantfu enkambu.

10Ekuseni ngakusasa Joshuwa wabutsa emabutfo, wase uhlela baholi besive kanye nesive sema-Israyeli, bawahola bacondza nawo e-Ayi. 11Onkhe lawo mabutfo labehamba nawo enyuka acondza edolobheni efike emisa embikwalo ngasenyakatfo ne-Ayi, kwaba nesihosha emkhatsini wabo nelidolobha i-Ayi. 12Joshuwa abetsetse emadvodza labengaba ti-5 000, wawabhacisa emkhatsini weBetheli ne-Ayi, kuya ngasenshonalanga nelidolobha. 13Bemisa emabutfo etindzaweni tawo onkhe, lawo labesenkambu ngasenyakatfo nelidolobha, kwatsi lawo labebhacisiwe aba ngasenshonalanga kwalo. Ngalobo busuku Joshuwa wehlela esihosheni.

14Kwatsi inkhosi yase-Ayi nayikubona loko, yona kanye nawo onkhe emadvodza elidolobha, ashesha aphutfuma ekuseni ngeluvivi kuyawuhlasela ema-Israyeli endzaweni letsite lephakeme yengama i-Arabha. Kodvwa beyingati kutsi kukhona lababebhace emvakwelidolobha. 15Joshuwa kanye nemabutfo akhe aka-Israyeli benta shangatsi bayabaleka bacondza ngasehlane. 16Ngako bonkhe bantfu e-Ayi babutfwa kwatsiwa ababacoshe; kwatsi basacosha Joshuwa nemabutfo akhe, baphuma bonkhe edolobheni. 17Kute nome yinye indvodza leyayisele e-Ayi nome eBetheli, lengaphumanga kuyawucosha baka-Israyeli. Lamadvodza ase-Ayi alishiya lelidolobha livulekile, lingenamuntfu, acoshana nema-Israyeli.

18Simakadze wase ukhuluma kuJoshuwa utsi: “Yelula sikhali sakho lesisesandleni sakho usibhekise ngase-Ayi, ngobe lelidolobha ngitalinikela esandleni sakho.” Ngako Joshuwa welulela sikhali sakhe lesasisesandleni sakhe ngasedolobheni i-Ayi. 19Watsi nje kube asiphakamise, lamabutfo labebhacile avumbuka masinyane alisukela lidolobha, angena kulo ngekushesha alitsatsa, ase alilumeka ngemlilo.

20Lamadvodza ase-Ayi atsi abuka emuva kwawo, abona kubhunya lenkhulu intfutfu lefika esibhakabhakeni, sekusha lidolobha lawo; nawo akazange abe nelitfuba lekuphunyula abalekele nome ngukuphi, ngobe lamabutfo aJoshuwa abebaleka acondze ngasehlane, abese ayawagucukela abhekana nawo awahlasela. 21Kwatsi kube Joshuwa nawo onkhe ema-Israyeli abone kutsi lamabutfo labebhacile asalitsetse lidolobha, abona nalentfutfu leyayibhunya isuka kulelidolobha icondze etulu, ase ayagucuka ahlasela lamadvodza ase-Ayi. 22

8:22
Dut. 7:2
Lamabutfo labebhacile nawo aphuma edolobheni endlulela kulemphi ahlasela laba base-Ayi; ngako abahlanganisa ekhatsi, kwaba yimphi yema-Israyeli ngemuva nangembili. Baka-Israyeli babashaya babacotfula, kwangete kwaphunyula muntfu. 23Kodvwa lenkhosi yase-Ayi bayitsatsa iphila, bayimikisa kuJoshuwa.

24Baka-Israyeli batsi kube bacedze kubulala onkhe lamadvodza ase-Ayi labesesigangeni ehlane, lapho babewacoshe bawabeka khona, batsi kube bawagwaze bawacedze onkhe, ema-Israyeli ancandzeka abuyela e-Ayi, afike abulala labo lababesele kuyo. 25Ngalelo langa kwafa ti-12 000, emadvodza nebafati, bonkhe kubantfu base-Ayi. 26

8:26
Eks. 17:11
Joshuwa akazange asehlise sandla sakhe lesasiphakamise sikhali, baze bababulala bonkhe lababese-Ayi. 27Kodvwa ema-Israyeli atitsatsela tifuyo nemphango yakulelidolobha, njengobe Simakadze abeyale Joshuwa.

28Ngako Joshuwa wayishisa i-Ayi, wayenta yaba yindvundvuma yetimvitsi taphakadze, kuze kube ngulamuhla solomane kwakhala libhungane kuleyo ndzawo. 29

8:29
Dut. 21:22
Josh. 10:26
Joshuwa lenkhosi yase-Ayi wayilengisa esihlahleni, wayishiya khona lapho kwaze kwahlwa. Kwatsi nakushona lilanga, Joshuwa wayala bantfu kutsi abetfule sidvumbu sayo esihlahleni, basijike ekungeneni kwelisango lelidolobha. Babutsisa lenkhulu indvundvuma yematje etikwalesidvumbu, leseloku yahlala kuze kube ngulamuhla.

Kufundvwa kwemtsetfo eNtsabeni i-Ebhali

30

8:30
Dut. 27:2
Joshuwa wefika eNtsabeni i-Ebhali, wakha lilati laSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, 31
8:31
Eks. 20:25
njengobe Mosi, inceku yaSimakadze, abeyale baka-Israyeli. Walakha njengaloku lokwakubhaliwe encwadzini yemtsetfo waMosi, kwakulilati lematje labengakacotwa, lapho kwakungazange sekusetjentiswe lithulusi lensimbi. Banikelela etikwalo kuSimakadze iminikelo yekushiswa nemihlatjelo yekuthula. 32
8:32
Dut. 31:9
Kwatsi khona lapho embikwesive sema-Israyeli Joshuwa wabhala etjeni umtsetfo waMosi labewubhalile. 33
8:33
Dut. 11:29
27:11
Bonkhe baka-Israyeli, betive nebemdzabu ngalokufananako, nebaholi babo, netindvuna tabo, netikhulu, babeme ngala nangala kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, bonkhe babheke ngakulaba babeletfwele, baphristi lababengemaLevi. Incenye yesive yayime embikweNtsaba iGerizimu, lenye ime embikweNtsaba i-Ebhali, njengobe Mosi, inceku yaSimakadze, abebayalile ngaphambili, ngesikhatsi enta umlayeto wekubusisa sive sema-Israyeli.

34

8:34
Dut. 28:1,15
Emvakwaloko Joshuwa wafundza onkhe emavi alowo mtsetfo, tibusiso neticalekiso letikuwo, njengobe kubhaliwe konkhe encwadzini yemtsetfo. 35
8:35
Dut. 31:12
Kwabate ngisho nalinye livi laloko Mosi labeyale ngako Joshuwa lalishiya wangete wasifundzela sive saka-Israyeli sonkhe sihlangene, bafati, nebantfwana kanye nebetive lababehlala emkhatsini wabo.