Siswati 1996 (SWA96)
6

Kuwa kweJerikho

61IJerikho yayivalisisiwe ngenca yesive sema-Israyeli. Bekungaphumi muntfu, kungangeni muntfu.

2Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Buka la, iJerikho sengiyetfule esandleni sakho, yona nenkhosi yayo kanye nemabutfo ayo. 3Wena nemabutfo akho onkhe hambani nitungelete lelidolobha kanye. Loko niyawukwenta emalanga lasitfupha. 4Uboba nebaphristi labasikhombisa labaphetse emacilongo lasikhombisa lentiwe ngetimphondvo temvu; babohamba embikwalelibhokisi lesivumelwane. Ngelilanga lesikhombisa lelidolobha nibolitungeleta emahlandla lasikhombisa, baphristi bona bashaye lamacilongo. 5Nitawutsi ningeva bawashaya badvonsa sikhatsi lesidze, bonkhe bantfu bamemete kakhulukati; lubondza lwalelidolobha lutakuwa, bantfu bese bangena ngekhatsi, ngulowo nalowo lapho angakhona khona.”

6Ngako Joshuwa, umsa waNuni, wabita baphristi wakhuluma kubo, watsi: “Tsatsani libhokisi lesivumelwane saSimakadze, bese kutsi baphristi labasikhombisa baphatse emacilongo lasikhombisa embikwalo.” 7Wakhuluma esiveni watsi: “Chubekani! Hambani nitungelete lidolobha, tingadzi letihlomile tihambe embili, ngembili kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze.”

8Watsi kube Joshuwa akhulume esiveni, baphristi labasikhombisa baphatsa emacilongo lasikhombisa lentiwe ngetimphondvo tetimvu, bawaphatsa embikwaSimakadze bachubeka, bashaya emacilongo abo, kwatsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze labalandzela ngemuva.

9Emadvodza labehlomile ahamba embikwebaphristi labashaya emacilongo, kwatsi tingadzi tangemuva talandzela libhokisi lesivumelwane. Ngaso sonkhe lesikhatsi emacilongo abekhala. 10Kodvwa Joshuwa sive sonkhe abesiyale, watsi kuso: “Ningacali nimemete ningasho lutfo, kuze kube lilanga lengitanitjela ngalo kutsi nimemete, nitawube seniyamemeta-ke!” 11Ngako Joshuwa wenta kutsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze litungelete lidolobha kanye ngelilanga. Emvakwaloko bantfu babebuyela enkambu bayewulala khona.

12Joshuwa wavuka ekuseni ngeluvivi ngakusasa, baphristi batsatsa libhokisi lesivumelwane saSimakadze. 13Baphristi labasikhombisa lababephetse emacilongo lasikhombisa lentiwe ngetimphondvo tetimvu beta ngembili, bahamba embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, bahamba bashaya lamacilongo. Lamadvodza labehlomile abehamba embikwabo, leti letinye tingadzi tatihamba ngemuva kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, lamacilongo abechubeka ashaywa. 14Ngako-ke nangelilanga lesibili bahamba batungeleta lidolobha kanye, baphindze bancandzeka babuyela enkambu. Loku bakwenta kwaze kwaphela emalanga lasitfupha.

15Ngelilanga lesikhombisa bavuka ekuseni ngeluvivi, bahamba batungeleta lidolobha emahlandla lasikhombisa, njengobe babevele benta; kodvwa ngalelo langa lidolobha balitungeleta kasikhombisa. 16Ngesikhatsi sebatungeleta kwesikhombisa, nebaphristi sebashaya kakhulu emacilongo, Joshuwa watjela sive sonkhe, watsi: “Memetani kakhulu! Ngobe Simakadze sewuninikile lelidolobha. 17

6:17
Josh. 2:3
Heb. 11:31
Lidolobha kanye nako konkhe lokukulo kufanele kunikelwe kuSimakadze kubhujiswe. NguRahabi kuphela, ingwadla, lotawusindza kanye nabo bonkhe labanaye endlini kakhe, ngobe watifihla tinhloli lesasititfumile. 18
6:18
Lev. 27:28
Kodvwa nine khweshani kuletintfo letinikelwe kutsi titewubhujiswa, kuze ningetikutidvonsela kubhujiswa ngenca yekutitsatsela letinye tato. Nanenta loko, nitawube nidvonsela inkambu yema-Israyeli ekubhujisweni, niyiletsele kufa. 19
6:19
Num. 31:54
Yonkhe igolide, nesiliva kanye netintfo letentiwe ngelitfusi nangensimbi tehlukaniselwe Simakadze, ngako kufanele timikiswe endlini yakhe yengcebo.”

20

6:20
Heb. 11:30
Josh. 2:12
Atsi kube emacilongo akhale kakhulu, sive sonkhe samemeta kakhulu. Satsi kube sive sonkhe sive kukhala kwelicilongo, samemeta, lubondza lwelidolobha lwahhihlikela phansi; ngako nguleyo naleyo ndvodza yangena yacondza ekhatsi, balidla lidolobha. 21Babhubhisa konkhe lokwakungekhatsi kwelidolobha, emadvodza nebafati, labancane nalabadzala, tinkhomo, netimvu, netimbongolo, ngelusiko lwenkemba.

22Joshuwa wakhuluma kulamadvodza lamabili labeyewuhlola live, watsi: “Hambani niye kulendlu yalengwadla, nifike niyitsatse yona kanye nebemndeni wayo, njengobe nifungile kuyo.” 23Ngako letinsizwa letimbili letatitinhloli tangena, tafike tatsatsa boRahabi, neyise, nenina, nabomnakabo, nabo bonkhe lababenaye, netihlobo takhe tonkhe. Bafike babashiya ngaphandle eceleni kwenkambu yema-Israyeli.

24Lonkhe lidolobha nako konkhe lokusekhatsi bakushisa ngemlilo; kodvwa isiliva, negolide, netitja telitfusi netensimbi bakufaka endlini yengcebo yaSimakadze. 25Joshuwa wasindzisa Rahabi, ingwadla, nemndeni wakhe kanye nabo bonkhe lababenaye, ngobe watifihla tinhloli letatitfunyelwe nguJoshuwa eJerikho. Nalamuhla loku uhleti emkhatsini wema-Israyeli.

26

6:26
1 Khos. 16:34
Ngaso leso sikhatsi Joshuwa wakhipha sifungo lesimatima, watsi: “Wonkhe lowetama kuvusa lelidolobha, iJerikho, uyawucalekiswa embikwaSimakadze:

“ ‘Uyawufelwa yindvodzana lelitubulo lakhe,

nakabeka leto tisekelo talo;

afelwe ngumntfwanakhe losemncane,

nakafaka emasango alo.’ ”

27Ngako Simakadze waba naJoshuwa kuko konkhe, ludvumo lwakhe lwandza nalo lonkhe live.