Siswati 1996 (SWA96)
5

51

5:1
Josh. 2:11,24
Atsi kube onkhe emakhosi ema-Amori ngasenshonalanga neJordane kanye nawo onkhe emakhosi emaKhenani elugwini lwelwandle eve kutsi Simakadze wayomisa kanjani iJordane embikwema-Israyeli saze sewela sonkhe, angenwa ngemanti emadvolweni, akaphindzanga aba nesibindzi sekubhekana nema-Israyeli.

Kusokwa kwaseGilgali

2

5:2
Eks. 4:25
Ngaleso sikhatsi Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Bata imikhwa yematje, uphindze usoke onkhe ema-Israyeli.” 3Ngako Joshuwa wabata imikhwa yematje, wasoka ema-Israyeli eGibeyathi Haralothi.“Gibeyathi Haralothi” usho “ligcuma lemajwabu”

4Sizatfu sekutsi Joshuwa asoke ema-Israyeli kwaba ngunasi: Bonkhe laba labaphuma eGibhithe, bonkhe labadvuna lababengangenela imphi, bafela ehlane endleleni baphuma eGibhithe. 5Bonkhe labo bantfu labaphuma babesokile, kodvwa bonkhe labo lababetalelwe ehlane kuloluhambo lwekusuka eGibhithe babengakasoki. 6

5:6
Num. 14:21,28
Ema-Israyeli abesahambe azula ehlane iminyaka lengema-40, aze afa onkhe emadvodza labengangenela imphi laphuma eGibhithe, ngobe phela abengazange alalele Simakadze. Empeleni Simakadze abefungile kutsi angeke alibone lelo live labeletsembise boyise kutsi utasipha lona, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. 7Ngako waveta emadvodzana abo esikhundleni sabo, kwaba ngiwo-ke lawa lasokwa nguJoshuwa. Abesolomane angakasokwa, ngobe vele akazange asokwe endleleni.

8Satsi kube sisokwe sonkhe sive, sahlala enkambu kwaze kwaphola. 9Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Lamuhla ngiligocotile ngalisusa lonkhe lihlazo laseGibhithe kini.” Ngako-ke lendzawo yabitwa ngekutsi yiGilgaliNgesiHebheru kuvakala shangatsi kusho “kugocota nekususa” kuze kube ngulamuhla.

10

5:10
Eks. 12:2,14
Num. 9:5
Entsambama ngelilanga leli-14 enyangeni, atsi ema-Israyeli asemise eGilgali, ematsafeni aseJerikho, agubha umkhosi weliPhasika. 11
5:11
Lev. 2:14
23:14
Ngelilanga lelilandzela leliPhasika, ngalona lelo langa, adla sivuno salelo live: sinkhwa lesingenambiliso kanye nalokutinhlavu lokwakukhantingiwe. 12
5:12
Eks. 16:35
Ngalelo langa imana yancamuka kwehla, ema-Israyeli nase adle sivuno salelo live; akazange aphindze abe nemana. Kodvwa ngalowo mnyaka badla lekwakusivuno selive laseKhenani.

Joshuwa nendvodza lenenkemba

13

5:13
Eks. 23:23
Joshuwa nasasedvute neJerikho watsi uphakamisa emehlo, wabona indvodza ime embikwakhe ihoshule inkemba yayo iyiphetse ngesandla sayo. Joshuwa wasondzela kuyo wayakuyibuta, wafike watsi: “Ukanye natsi yini nome umelene natsi?”

14

5:14
Hla. 148:2
Yaphendvula yatsi: “Cha, kodvwa ngite lapha njengendvuna yemphi yaSimakadze.”

Joshuwa wawa phansi ngebuso emhlabatsini, akhotsama, wayibuta watsi: “Ingabe inkhosi yami inamlayeto muni leyiwunika inceku yayo?”

15

5:15
Eks. 3:5
Indvuna yemphi yaSimakadze yaphendvula, yatsi: “Khumula tincabule takho, ngobe lendzawo lome kuyo ingcwele.” Joshuwa wenta njengobe atjeliwe.

6

Kuwa kweJerikho

61IJerikho yayivalisisiwe ngenca yesive sema-Israyeli. Bekungaphumi muntfu, kungangeni muntfu.

2Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Buka la, iJerikho sengiyetfule esandleni sakho, yona nenkhosi yayo kanye nemabutfo ayo. 3Wena nemabutfo akho onkhe hambani nitungelete lelidolobha kanye. Loko niyawukwenta emalanga lasitfupha. 4Uboba nebaphristi labasikhombisa labaphetse emacilongo lasikhombisa lentiwe ngetimphondvo temvu; babohamba embikwalelibhokisi lesivumelwane. Ngelilanga lesikhombisa lelidolobha nibolitungeleta emahlandla lasikhombisa, baphristi bona bashaye lamacilongo. 5Nitawutsi ningeva bawashaya badvonsa sikhatsi lesidze, bonkhe bantfu bamemete kakhulukati; lubondza lwalelidolobha lutakuwa, bantfu bese bangena ngekhatsi, ngulowo nalowo lapho angakhona khona.”

6Ngako Joshuwa, umsa waNuni, wabita baphristi wakhuluma kubo, watsi: “Tsatsani libhokisi lesivumelwane saSimakadze, bese kutsi baphristi labasikhombisa baphatse emacilongo lasikhombisa embikwalo.” 7Wakhuluma esiveni watsi: “Chubekani! Hambani nitungelete lidolobha, tingadzi letihlomile tihambe embili, ngembili kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze.”

8Watsi kube Joshuwa akhulume esiveni, baphristi labasikhombisa baphatsa emacilongo lasikhombisa lentiwe ngetimphondvo tetimvu, bawaphatsa embikwaSimakadze bachubeka, bashaya emacilongo abo, kwatsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze labalandzela ngemuva.

9Emadvodza labehlomile ahamba embikwebaphristi labashaya emacilongo, kwatsi tingadzi tangemuva talandzela libhokisi lesivumelwane. Ngaso sonkhe lesikhatsi emacilongo abekhala. 10Kodvwa Joshuwa sive sonkhe abesiyale, watsi kuso: “Ningacali nimemete ningasho lutfo, kuze kube lilanga lengitanitjela ngalo kutsi nimemete, nitawube seniyamemeta-ke!” 11Ngako Joshuwa wenta kutsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze litungelete lidolobha kanye ngelilanga. Emvakwaloko bantfu babebuyela enkambu bayewulala khona.

12Joshuwa wavuka ekuseni ngeluvivi ngakusasa, baphristi batsatsa libhokisi lesivumelwane saSimakadze. 13Baphristi labasikhombisa lababephetse emacilongo lasikhombisa lentiwe ngetimphondvo tetimvu beta ngembili, bahamba embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, bahamba bashaya lamacilongo. Lamadvodza labehlomile abehamba embikwabo, leti letinye tingadzi tatihamba ngemuva kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, lamacilongo abechubeka ashaywa. 14Ngako-ke nangelilanga lesibili bahamba batungeleta lidolobha kanye, baphindze bancandzeka babuyela enkambu. Loku bakwenta kwaze kwaphela emalanga lasitfupha.

15Ngelilanga lesikhombisa bavuka ekuseni ngeluvivi, bahamba batungeleta lidolobha emahlandla lasikhombisa, njengobe babevele benta; kodvwa ngalelo langa lidolobha balitungeleta kasikhombisa. 16Ngesikhatsi sebatungeleta kwesikhombisa, nebaphristi sebashaya kakhulu emacilongo, Joshuwa watjela sive sonkhe, watsi: “Memetani kakhulu! Ngobe Simakadze sewuninikile lelidolobha. 17

6:17
Josh. 2:3
Heb. 11:31
Lidolobha kanye nako konkhe lokukulo kufanele kunikelwe kuSimakadze kubhujiswe. NguRahabi kuphela, ingwadla, lotawusindza kanye nabo bonkhe labanaye endlini kakhe, ngobe watifihla tinhloli lesasititfumile. 18
6:18
Lev. 27:28
Kodvwa nine khweshani kuletintfo letinikelwe kutsi titewubhujiswa, kuze ningetikutidvonsela kubhujiswa ngenca yekutitsatsela letinye tato. Nanenta loko, nitawube nidvonsela inkambu yema-Israyeli ekubhujisweni, niyiletsele kufa. 19
6:19
Num. 31:54
Yonkhe igolide, nesiliva kanye netintfo letentiwe ngelitfusi nangensimbi tehlukaniselwe Simakadze, ngako kufanele timikiswe endlini yakhe yengcebo.”

20

6:20
Heb. 11:30
Josh. 2:12
Atsi kube emacilongo akhale kakhulu, sive sonkhe samemeta kakhulu. Satsi kube sive sonkhe sive kukhala kwelicilongo, samemeta, lubondza lwelidolobha lwahhihlikela phansi; ngako nguleyo naleyo ndvodza yangena yacondza ekhatsi, balidla lidolobha. 21Babhubhisa konkhe lokwakungekhatsi kwelidolobha, emadvodza nebafati, labancane nalabadzala, tinkhomo, netimvu, netimbongolo, ngelusiko lwenkemba.

22Joshuwa wakhuluma kulamadvodza lamabili labeyewuhlola live, watsi: “Hambani niye kulendlu yalengwadla, nifike niyitsatse yona kanye nebemndeni wayo, njengobe nifungile kuyo.” 23Ngako letinsizwa letimbili letatitinhloli tangena, tafike tatsatsa boRahabi, neyise, nenina, nabomnakabo, nabo bonkhe lababenaye, netihlobo takhe tonkhe. Bafike babashiya ngaphandle eceleni kwenkambu yema-Israyeli.

24Lonkhe lidolobha nako konkhe lokusekhatsi bakushisa ngemlilo; kodvwa isiliva, negolide, netitja telitfusi netensimbi bakufaka endlini yengcebo yaSimakadze. 25Joshuwa wasindzisa Rahabi, ingwadla, nemndeni wakhe kanye nabo bonkhe lababenaye, ngobe watifihla tinhloli letatitfunyelwe nguJoshuwa eJerikho. Nalamuhla loku uhleti emkhatsini wema-Israyeli.

26

6:26
1 Khos. 16:34
Ngaso leso sikhatsi Joshuwa wakhipha sifungo lesimatima, watsi: “Wonkhe lowetama kuvusa lelidolobha, iJerikho, uyawucalekiswa embikwaSimakadze:

“ ‘Uyawufelwa yindvodzana lelitubulo lakhe,

nakabeka leto tisekelo talo;

afelwe ngumntfwanakhe losemncane,

nakafaka emasango alo.’ ”

27Ngako Simakadze waba naJoshuwa kuko konkhe, ludvumo lwakhe lwandza nalo lonkhe live.

7

Sono sa-Akhani

71

7:1
Josh. 22:20
1 Khr. 2:7
Kodvwa ema-Israyeli ona, atsatsa tintfo lokwakufanele tibhujiswe. Akhani, umsa waKhami, umsa waZabdi labenguZimri, umsa waZera, wesive sakaJuda, watsatsa letinye tato. Ngako lulaka lwaSimakadze lwasivutsela sive sema-Israyeli.

2

7:2
Gen. 12:8
13:3
Josh. 18:12
Joshuwa wabe sewutfumela emadvodza aseseJerikho kutsi aye e-Ayi, lesedvute neBhethi Aveni, emphumalanga neBetheli, wabatjela watsi: “Yenyukani niyewuhlola lelive.” Ngako lamadvodza enyuka ayawuhlola i-Ayi.

3Kwatsi nasebabuyile, befika kuJoshuwa batsi: “Asikho sidzingo sekutsi bonkhe bantfu benyuke kuyakulwa ne-Ayi. Tfumela emadvodza lati-2 000 nome lati-3 000 kuyakuyidla, ungabakhatsati bonkhe bantfu ngekuya khona, ngobe bambalwa bantfu labakuleyo ndzawo.” 4Ngako kwakhuphuka emadvodza labengaba ti-3 000; kodvwa ehlulwa ngemadvodza ase-Ayi, 5labulala emadvodza langema-36 aka-Israyeli. Bawacosha ema-Israyeli bawesusa esangweni lelidolobha bayakuwangenisa eShebarimu,“Shebarimu” kusho kutsi “yinkhwali” bawagwazela emaceleni etintsaba. Tinhlitiyo tesive sema-Israyeli natikubona loku, tashona phansi, taphelelwa ngemandla.

6Joshuwa wadzabula tembatfo takhe, wawa ngebuso phansi embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, kwaze kwaba kusihlwa. Nebaholi baka-Israyeli benta njalo, batitsela ngelutfuli enhloko. 7Joshuwa watsi: “Awu! Somandla Simakadze, lesive useweteleni umfula iJordane kutsi utekusinikela etandleni tema-Amori kutsi atekusibhubhisa? Maye, kube simane seneliswa kuhlala ngale ngesheya kweJordane! 8Awu! Simakadze, kodvwa ngingatsini nje, njengobe sive sema-Israyeli sesicoshwe titsa taso? 9

7:9
Eks. 32:12
Num. 14:13
EmaKhenani kanye naletinye tive takuletive titakuva ngaloku, bese tiyasivimbetela tilitsanyele liphele nya libito letfu emhlabeni. Utakwenta njani-ke ngeLibito lakho lelikhulu kangaka?”

10Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Sukuma! Uweleni ngebuso bakho lapho phansi? 11

7:11
Lev. 19:11
Baka-Israyeli bonile; basephulile sivumelwane sami lengabayala ngaso kutsi basigcine. Batsetse letinye tetintfo bekufanele tibhujiswe; bebile, bacale emanga, letintfo labatebile batihlanganise netimphahla tabo. 12Nguko nje baka-Israyeli bangeke bakhone kumelana netitsa tabo; bayafulatsela babaleke, ngobe vele bona sebacalekisiwe. Angisayikuphindza ngibe nani, ngaphandle kwekutsi nibulale konkhe lokusemkhatsini wenu lokunikelwe ekubhujisweni.

13

7:13
Eks. 19:10,14
Josh. 3:5
“Hamba uyewungcwelisa lesive, ubatjele utsi: ‘Tingcwelisiseni nine ngekwenu, nitilungiselele likusasa,’ ngobe nguloko Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Loko lokufanele kubhujiswa kusemkhatsini wenu, sive sema-Israyeli. Ngeke nikhone kumelana netitsa tenu ningakakukhiphi.

14“ ‘Ekuseni tiletseni nine, sive ngesive. Leso sive lesiyawutsatfwa nguSimakadze siyakuta ngembili, umndeni ngemndeni; lowo mndeni loyawutsatfwa nguSimakadze uyakuta ngembili, likhaya ngelikhaya; lelo khaya leliyawutsatfwa nguSimakadze liyakuta ngembili, umuntfu ngemuntfu. 15

7:15
Num. 15:30,35
Dut. 13:15
Loyo loyawutfolakala analetintfo lekufanele tibhujiswe uyawubulawa ngemlilo kanye nako konkhe lokungekwakhe. Ngobe wephule sivumelwane saSimakadze, wenta intfo lelihlazo esiveni saka-Israyeli.’ ”

16Ekuseni ngakusasa Joshuwa waletsa ema-Israyeli ngembili, sive ngesive; kwatsatfwa sive sakaJuda. 17

7:17
Gen. 46:12
Num. 26:20
Lusendvo ngelusendvo lwesive sakaJuda lweta ngembili, kwatsatfwa umndeni wakaZera. Lusendvo lwakaZera waluletsa ngembili, umndeni ngemndeni; kwatsatfwa Zabdi longuZimri. 18Joshuwa waletsa umndeni wakhe ngembili, indvodza ngendvodza; kwaze kwatsatfwa Akhani, umsa waKhami, umsa waZabdi longuZimri, umsa waZera, wesive sakaJuda.

19Joshuwa wakhuluma ku-Akhani, watsi: “Ndvodzana yami, nika Simakadze ludvumo, ukhulume liciniso kuNkulunkulu wema-Israyeli, uvume kuye. Ngitjele kutsi wenteni, ungafihli lutfo kimi.”

20Akhani waphendvula watsi: “Liciniso! Ngonile kuSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli. Naku lengikwentile: 21Ngatsi nangibuka imphango, ngabona ingubo lenhle yaseBhabhulona,“Bhabhulona” nome “Shinari” kanye netinhlavu tesiliva letingemakhilogremu langaba mabili, nelucetu lwegolide lolungaba yincenye yekhilogremu, lengakuhawukela, ngase ngiyakutsatsa. Tonkhe letintfo ngitimbele phansi ngekhatsi ethendeni lami, lesiliva yona ingaphansi kwato.”

22Ngako Joshuwa watfumela tigijimi, taya ethendeni, tatikhandza tifihlwe ethendeni, lesiliva imbelwe ngaphansi. 23Tatitsatsa letintfo lapha ethendeni, tatiletsa kuJoshuwa nakuso sonkhe sive saka-Israyeli; tatendlala embikwaSimakadze. 24Ngako Joshuwa naso sonkhe sive saka-Israyeli, batsatsa Akhani, umsa waZera, nesiliva, nengubo, nalolucetu lwegolide, nemadvodzana nemadvodzakati akhe, netinkhomo netimbongolo takhe, netimvu takhe, nelithende lakhe, nako konkhe labenako, bakuyisa eSihosheni sase-Akhori.“Akhori” kusho “imbhubhiso” 25Joshuwa watsi: “Usiletseleleni lembhubhiso? Simakadze utayiletsa kuwe imbhubhiso lamuhla.”

Ngako-ke onkhe ema-Israyeli amgcoba ngematje kanye nako konkhe kwakhe, base bayakushisa-ke. 26

7:26
Dut. 13:17
Etikwa-Akhani babutsisa indvundvuma lenkhulu yematje, lesolomane isesekhona lapho nalamuhla loku. Ngako Simakadze wagucuka ekutfukutseleni kwakhe lokwesabekako. Ngako-ke leyo ndzawo seyabitwa ngekutsi Sihosha sase-Akhori“Akhori” kusho “imbhubhiso” kusukela ngalelo langa.

Ngako Simakadze wagucuka ekutfukutseleni kwakhe lokwesabekako.