Siswati 1996 (SWA96)
5

51

5:1
Josh. 2:11,24
Atsi kube onkhe emakhosi ema-Amori ngasenshonalanga neJordane kanye nawo onkhe emakhosi emaKhenani elugwini lwelwandle eve kutsi Simakadze wayomisa kanjani iJordane embikwema-Israyeli saze sewela sonkhe, angenwa ngemanti emadvolweni, akaphindzanga aba nesibindzi sekubhekana nema-Israyeli.

Kusokwa kwaseGilgali

2

5:2
Eks. 4:25
Ngaleso sikhatsi Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Bata imikhwa yematje, uphindze usoke onkhe ema-Israyeli.” 3Ngako Joshuwa wabata imikhwa yematje, wasoka ema-Israyeli eGibeyathi Haralothi.“Gibeyathi Haralothi” usho “ligcuma lemajwabu”

4Sizatfu sekutsi Joshuwa asoke ema-Israyeli kwaba ngunasi: Bonkhe laba labaphuma eGibhithe, bonkhe labadvuna lababengangenela imphi, bafela ehlane endleleni baphuma eGibhithe. 5Bonkhe labo bantfu labaphuma babesokile, kodvwa bonkhe labo lababetalelwe ehlane kuloluhambo lwekusuka eGibhithe babengakasoki. 6

5:6
Num. 14:21,28
Ema-Israyeli abesahambe azula ehlane iminyaka lengema-40, aze afa onkhe emadvodza labengangenela imphi laphuma eGibhithe, ngobe phela abengazange alalele Simakadze. Empeleni Simakadze abefungile kutsi angeke alibone lelo live labeletsembise boyise kutsi utasipha lona, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. 7Ngako waveta emadvodzana abo esikhundleni sabo, kwaba ngiwo-ke lawa lasokwa nguJoshuwa. Abesolomane angakasokwa, ngobe vele akazange asokwe endleleni.

8Satsi kube sisokwe sonkhe sive, sahlala enkambu kwaze kwaphola. 9Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Lamuhla ngiligocotile ngalisusa lonkhe lihlazo laseGibhithe kini.” Ngako-ke lendzawo yabitwa ngekutsi yiGilgaliNgesiHebheru kuvakala shangatsi kusho “kugocota nekususa” kuze kube ngulamuhla.

10

5:10
Eks. 12:2,14
Num. 9:5
Entsambama ngelilanga leli-14 enyangeni, atsi ema-Israyeli asemise eGilgali, ematsafeni aseJerikho, agubha umkhosi weliPhasika. 11
5:11
Lev. 2:14
23:14
Ngelilanga lelilandzela leliPhasika, ngalona lelo langa, adla sivuno salelo live: sinkhwa lesingenambiliso kanye nalokutinhlavu lokwakukhantingiwe. 12
5:12
Eks. 16:35
Ngalelo langa imana yancamuka kwehla, ema-Israyeli nase adle sivuno salelo live; akazange aphindze abe nemana. Kodvwa ngalowo mnyaka badla lekwakusivuno selive laseKhenani.

Joshuwa nendvodza lenenkemba

13

5:13
Eks. 23:23
Joshuwa nasasedvute neJerikho watsi uphakamisa emehlo, wabona indvodza ime embikwakhe ihoshule inkemba yayo iyiphetse ngesandla sayo. Joshuwa wasondzela kuyo wayakuyibuta, wafike watsi: “Ukanye natsi yini nome umelene natsi?”

14

5:14
Hla. 148:2
Yaphendvula yatsi: “Cha, kodvwa ngite lapha njengendvuna yemphi yaSimakadze.”

Joshuwa wawa phansi ngebuso emhlabatsini, akhotsama, wayibuta watsi: “Ingabe inkhosi yami inamlayeto muni leyiwunika inceku yayo?”

15

5:15
Eks. 3:5
Indvuna yemphi yaSimakadze yaphendvula, yatsi: “Khumula tincabule takho, ngobe lendzawo lome kuyo ingcwele.” Joshuwa wenta njengobe atjeliwe.