Siswati 1996 (SWA96)
3

Ema-Israyeli ewela iJordane

31

3:1
Num. 25:1
Josh. 2:1
Ngakusasa ekuseni Joshuwa nesive sonkhe sema-Israyeli bavuka kuseluvivi, besuka eShithimu bacondza eJordane, lapho bafike bakamba khona bangakeweleli ngesheya. 2
3:2
Josh. 1:11
Eks. 19:10,14
Emvakwemalanga lamatsatfu baholi bahamba badzabula inkambu, 3bamemetela esiveni, batsi: “Nibotsi ningabona libhokisi lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu letfwelwe baphristi labangemaLevi, bese niyatfutsa etindzaweni tenu nililandzele. 4Niyawube seniyayati-ke indlela lefanele nihambe ngayo, ngobe anizange senihambe ngalendlela ngaphambili. Kodvwa ningacali nisondzele edvute nalelibhokisi lesivumelwane, nibolilandzela ngemuva libanga lelingaba likhilomitha.”

5Joshuwa wakhuluma esiveni, watsi: “Tihlambululeni, nitilungiselele likusasa, ngobe kusasa Simakadze utakwenta tintfo letimangalisako emkhatsini wenu.”

6Joshuwa wakhuluma kubaphristi, watsi: “Tsatsani libhokisi lesivumelwane, newele kucala embikwebantfu.” Ngako balitsatsa lelibhokisi lesivumelwane, bahamba embikwebantfu.

7

3:7
Josh. 1:5
4:14
Nkulunkulu wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Lamuhla wena ngitakuphakamisa embikwaso sonkhe sive saka-Israyeli, kuze sati kutsi njengobe nganginaye Mosi, nawe ngiyawuba nawe. 8Utawutjela baphristi labetfwele libhokisi lesivumelwane, utsi: ‘Nibotsi nanifika elusentseni lwemanti emfula iJordane, nime, ningene, bese niyema ekhatsi emfuleni iJordane.’ ”

9Joshuwa wakhuluma esiveni saka-Israyeli, watsi: “Wotani la nitewuva kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu utsini.” 10Joshuwa wachubeka watsi: “Nitakwati kanjena-ke kutsi Nkulunkulu lophilako usemkhatsini wenu nekutsi nakanjani utawucosha tive letinyenti embikwenu: emaKhenani, nemaHethi, nemaHivi, nemaPheresi, nemaGirigashi, nema-Amori kanye nemaJebhusi. 11Ase nibuke, libhokisi lesivumelwane seNkhosi yemhlaba wonkhe litawungena eJordane kucala kunani lihamba embikwenu. 12

3:12
Josh. 4:2
Khetsani emadvodza lali-12 etiveni taka-Israyeli, indvodza yinye kuleso nakuleso sive. 13Kutawutsi tinyawo tebaphristi labetfwele lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, iNkhosi yemhlaba wonkhe, natinyatsela emanti emfula iJordane, emanti emfula iJordane atakuma angete ageleta, lamanti lachamuka ngenhla atakuma abe yindvundvuma.”

14Kwatsi sive nasitfutsa emathende aso kutsi sitekwewela iJordane, baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane bahamba embikwaso. 15

3:15
1 Khr. 12:15
IJordane ihlala igcwele nakuvunwako, kodvwa kwatsi kube baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane befike eJordane tinyawo tabo titsintse lusentse lwemanti emfula, 16
3:16
Dut. 3:17
Hla. 114:3
emanti labechamuka ngenhla kwabo ema tindvonga angabe asageleta. Ema aba tindvonga letindze letaze tefika edolobheni lekwakutsiwa yi-Adamu ngaseSarethani, kwatsi lawa labegeleta abheke entansi elwandle lwase-Arabha, Lwandle Lweluswayi, ancamuka. Ngako sive sonkhe sewela malungana neJerikho. 17Baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane saSimakadze bema ekhatsi eJordane batsi zica, emhlabatsini lowomile, sonkhe sive sema-Israyeli sewela iJordane sihamba emhlabatsini lowomile, saze saphelela sonkhe.

4

Kumiswa kwematje esikhumbuto

41Kwatsi kube sonkhe sive sema-Israyeli sicedze kwewela umfula iJordane, Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: 2

4:2
Josh. 3:12
“Khetsani emadvodza lali-12, kube yindvodza yinye kuleso nakuleso sive, 3niwatjele atsatse ematje lali-12 ekhatsi nemfula iJordane, akhuphuke nawo lapho bekume khona baphristi, awetfwale ayekuwabeka phansi lapho nitawumisa khona lamuhla kusihlwa.”

4Joshuwa wabita emadvodza lali-12 labesawakhetsile ka-Israyeli, yinye kuleso nakuleso sive. 5Joshuwa wakhuluma kuwo, watsi: “Hambani embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, ningene ekhatsi nemfula iJordane, ngulowo nalowo wenu atsatse litje aletjatse ehlombe, kuye ngelinani letive tonkhe tema-Israyeli, 6

4:6
Eks. 12:26
13:14
Dut. 6:20
loko kube luphawu emkhatsini wenu. Kuyawutsi bantfwabenu nababuta, batsi: ‘Lamatje lawa asho kutsini?’ 7
4:7
Josh. 3:13,16
bese niyabatjela kutsi emanti eJordane ema angete ageleta, ngesikhatsi kwewela libhokisi lesivumelwane saSimakadze. Latsi nalewela iJordane, emanti ema angete ageleta. Lamatje ayawuba sikhumbuto esiveni sema-Israyeli phakadze naphakadze.”

8Ngako ema-Israyeli enta njengobe abeyalwe nguJoshuwa. Atsatsa ematje lali-12 ekhatsi nemfula iJordane, kwaya ngelinani letive tema-Israyeli, njengobe Simakadze abeyale Joshuwa. Awatsatsa akhuphuka nawo aya endzaweni, lapho ema-Israyeli emisa khona, bawabeka phansi khona lapho. 9Joshuwa wemisa lamatje lali-12 labesekhatsi neJordane,Nome “Joshuwa wemisa ematje lali-12 ekhatsi neJordane” lapho bekume khona baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane; asekhona lapho nalamuhla loku.

10Baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane babemile ekhatsi nemfula iJordane, kwaze kwaphela konkhe loko Simakadze labekutjele Joshuwa kutsi akutjele sive; ngiko loko-ke Mosi labekutjele Joshuwa. Sive saphutfuma sewela ngekushesha, 11satsi nase sewele sonkhe saphelela, libhokisi lesivumelwane saSimakadze nebaphristi bakhuphukela ngesheya bonkhe bantfu babuka. 12

4:12
Num. 32:20,29
Dut. 3:18
Josh. 1:14
Emadvodza esive sakaRubeni nesakaGadi nencenye yesive sakaManase akhuphuka nawo ahlomile ahamba embikwesive sonkhe sema-Israyeli, njengobe Mosi abebalayele. 13Emadvodza labengaba ti-40 000 labehlomele imphi endlula embikwaSimakadze ewelela ematsafeni aseJerikho ayakulwa imphi.

14

4:14
Josh. 3:7
Ngalelo langa Simakadze waphakamisa Joshuwa embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, sive samhlonipha Joshuwa imphilo yakhe yonkhe, njengobe sasimhlonipha naMosi.

15Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: 16“Tjela baphristi labetfwele libhokisi lesivumelwane kutsi bakhuphuke emfuleni iJordane.”

17Ngako Joshuwa wabita baphristi, watsi: “Khuphukani emfuleni iJordane.”

18

4:18
Josh. 3:15
Baphristi bakhuphuka emfuleni betfwele libhokisi lesivumelwane saSimakadze. Batsi nabatsi catsatsa ngesheya, emanti emfula iJordane abuyela ageleta, agola tintsetse njengakucala.

19Ngelilanga lelishumi enyangeni yekucala, sive sakhuphuka emfuleni iJordane sayawumisa eGilgali ngasemnyeleni waseJerikho longasemphumalanga. 20Joshuwa wawemisa eGilgali ematje lali-12 lababewatsetse emfuleni iJordane. 21Wakhuluma kuma-Israyeli, watsi: “Ngesikhatsi lesitako titukulwane tenu natibuta kuboyise titsi: ‘Lamatje lawa asho kutsini?’ 22niyakutitjela nitsi: ‘Israyeli wewela iJordane ahamba emhlabatsini lowomile.’ 23

4:23
Eks. 14:21
Josh. 2:10
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu wawomisa umfula iJordane embikwenu, naze newela nonkhe naphelela. Simakadze Nkulunkulu wenu wenta eJordane kona loko lakwenta eLwandle Lolubovu, ngesikhatsi alomisa embikwetfu, saze sewela sonkhe saphelela. 24Wakwenta loko kuze tonkhe tive temhlaba tati kutsi sandla saSimakadze sinemandla, nekutsi nani nihlale nimesaba Simakadze Nkulunkulu wenu phakadze naphakadze.”

5

51

5:1
Josh. 2:11,24
Atsi kube onkhe emakhosi ema-Amori ngasenshonalanga neJordane kanye nawo onkhe emakhosi emaKhenani elugwini lwelwandle eve kutsi Simakadze wayomisa kanjani iJordane embikwema-Israyeli saze sewela sonkhe, angenwa ngemanti emadvolweni, akaphindzanga aba nesibindzi sekubhekana nema-Israyeli.

Kusokwa kwaseGilgali

2

5:2
Eks. 4:25
Ngaleso sikhatsi Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Bata imikhwa yematje, uphindze usoke onkhe ema-Israyeli.” 3Ngako Joshuwa wabata imikhwa yematje, wasoka ema-Israyeli eGibeyathi Haralothi.“Gibeyathi Haralothi” usho “ligcuma lemajwabu”

4Sizatfu sekutsi Joshuwa asoke ema-Israyeli kwaba ngunasi: Bonkhe laba labaphuma eGibhithe, bonkhe labadvuna lababengangenela imphi, bafela ehlane endleleni baphuma eGibhithe. 5Bonkhe labo bantfu labaphuma babesokile, kodvwa bonkhe labo lababetalelwe ehlane kuloluhambo lwekusuka eGibhithe babengakasoki. 6

5:6
Num. 14:21,28
Ema-Israyeli abesahambe azula ehlane iminyaka lengema-40, aze afa onkhe emadvodza labengangenela imphi laphuma eGibhithe, ngobe phela abengazange alalele Simakadze. Empeleni Simakadze abefungile kutsi angeke alibone lelo live labeletsembise boyise kutsi utasipha lona, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. 7Ngako waveta emadvodzana abo esikhundleni sabo, kwaba ngiwo-ke lawa lasokwa nguJoshuwa. Abesolomane angakasokwa, ngobe vele akazange asokwe endleleni.

8Satsi kube sisokwe sonkhe sive, sahlala enkambu kwaze kwaphola. 9Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Lamuhla ngiligocotile ngalisusa lonkhe lihlazo laseGibhithe kini.” Ngako-ke lendzawo yabitwa ngekutsi yiGilgaliNgesiHebheru kuvakala shangatsi kusho “kugocota nekususa” kuze kube ngulamuhla.

10

5:10
Eks. 12:2,14
Num. 9:5
Entsambama ngelilanga leli-14 enyangeni, atsi ema-Israyeli asemise eGilgali, ematsafeni aseJerikho, agubha umkhosi weliPhasika. 11
5:11
Lev. 2:14
23:14
Ngelilanga lelilandzela leliPhasika, ngalona lelo langa, adla sivuno salelo live: sinkhwa lesingenambiliso kanye nalokutinhlavu lokwakukhantingiwe. 12
5:12
Eks. 16:35
Ngalelo langa imana yancamuka kwehla, ema-Israyeli nase adle sivuno salelo live; akazange aphindze abe nemana. Kodvwa ngalowo mnyaka badla lekwakusivuno selive laseKhenani.

Joshuwa nendvodza lenenkemba

13

5:13
Eks. 23:23
Joshuwa nasasedvute neJerikho watsi uphakamisa emehlo, wabona indvodza ime embikwakhe ihoshule inkemba yayo iyiphetse ngesandla sayo. Joshuwa wasondzela kuyo wayakuyibuta, wafike watsi: “Ukanye natsi yini nome umelene natsi?”

14

5:14
Hla. 148:2
Yaphendvula yatsi: “Cha, kodvwa ngite lapha njengendvuna yemphi yaSimakadze.”

Joshuwa wawa phansi ngebuso emhlabatsini, akhotsama, wayibuta watsi: “Ingabe inkhosi yami inamlayeto muni leyiwunika inceku yayo?”

15

5:15
Eks. 3:5
Indvuna yemphi yaSimakadze yaphendvula, yatsi: “Khumula tincabule takho, ngobe lendzawo lome kuyo ingcwele.” Joshuwa wenta njengobe atjeliwe.