Siswati 1996 (SWA96)
2

Tinhloli taJoshuwa tingenisa kaRahabi eJerikho

21

2:1
Num. 25:1
Heb. 11:31
Jak. 2:25
Joshuwa, umsa waNuni, wase utfumela tinhloli letimbili ngasense kusuka eShithimu, watsi: “Hambani niyewuhlola lela live, ikakhulu lidolobha laseJerikho.” Ngako-ke tahamba tefika khona, tangenisa endlini kaRahabi, ingwadla, tahlala khona.

2Inkhosi yaseJerikho yatjelwa, kwatsiwa: “Kukhona emadvodza aka-Israyeli lasatfumbelete adzimate efika la kulobusuku; atewuhlola lelive.” 3Ngako inkhosi yaseJerikho yavele yatfumela livi kuRahabi, yatsi: “Khipha lawo madvodza langenise endlini kakho, ngobe etele kutawuhlola lonkhe lelive.”

4Rahabi abesawatsetse lamadvodza wawafihla. Ngako watsi: “Yebo, kona lamadvodza efikile lapha kami, kodvwa angikawati kutsi abephumaphi. 5Kutsite kusihlwa nakuhwalala, nasekutawuvalwa emasango, lamadvodza aphuma ahamba. Angiwati kutsi aphume ashonaphi. Phutfumani niwacoshe. Ningahle niwabambe.” 6Empeleni Rahabi abewatsetse lamadvodza wawafihla etulu eluphahleni emabibini etinhlanga teflekisi labetibeke eluphahleni ngabolonina. 7Ngako-ke letitfunywa tagijima, talandzela letinhloli, tehla ngemgwaco locondza ngasematubukweni eJordane. Tatsi kube tiphume, emasango avalwa.

8Tatsi tinhloli tisengakalali, Rahabi wenyuka waya kuto eluphahleni, 9

2:9
Eks. 15:14
23:27
Dut. 11:25
wafike wakhuluma kuto, watsi: “Ngiyati kutsi Simakadze uniphe lelive. Sonkhe sehlelwe kwesaba lokukhulu ngani, kantsi futsi tonkhe tive letakhile kulelive setingenwe ngemanti emadvolweni, ngenca yekwesaba nine. 10
2:10
Eks. 14:21
Num. 21:23,33
Josh. 4:23
Sivile kutsi Simakadze walomisa kanjani Lwandle Lolubovu embikwenu ngesikhatsi niphuma eGibhithe, nekutsi nentani kuSihoni na-Ogi, emakhosi lamabili ema-Amori, lenawabhubhisa ngelusiko lwenkemba ngasemphumalanga kwemfula iJordane. 11
2:11
Dut. 4:39
Josh. 5:1
Hla. 135:6
Satsi kube sikuve loko, tinhlitiyo tetfu tashona phansi, kwabate namunye lowasala anesibindzi emkhatsini wetfu ngenca yenu, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu nguye longuNkulunkulu ezulwini etulu, nasemhlabeni phansi. 12Manje-ke ngitsi fungani lapha kimi ngaSimakadze kutsi njengobe nami nginiphetse kahle, nani niyakungiphatsa kahle mine nemndeni wababe, ninginike luphawu lwesiciniseko, 13sekutsi nase nisihlasela, ningeke nimbulale babe, namake, nabomnaketfu, nabodzadzewetfu kanye nemindeni yabo, kodvwa nisephule ekufeni.”

14Letinhloli tamnika siciniseko, tatsi: “Imphilo yenu siyibambisa ngemphilo yetfu. Nangabe nine ningeke nitjele muntfu ngalomsebenti lesite ngawo, siyakuniphatsa kahle nangekwetsembeka ngesikhatsi Simakadze asinika lelive.”

15Wabakhipha ngentsambo efasitelweni, ngobe indlu yakhe yayakhelwe elubondzeni lwelidolobha, abehlala elubondzeni. 16Watiyalisisa watsi: “Hambani nicondze ngasetintsabeni, funa laba labanicoshako bahlangane nani. Nibobhaca khona, kudzimate kuphele emalanga lamatsatfu, baze bancandzeke. Emvakwaloko bese niyahamba-ke.”

17Lamadvodza akhuluma atsi: “Singeke sibopheleke kulesifungo losifungise sona, 18ngaphandle kwekutsi wente naku: Nase silingenela lelive lenu, wena ubobopha lentsambo lebovu efasitelweni losikhiphe ngalo. Uyihlo, nenyoko, nabomnakenu, nabo bonkhe bemndeni weyihlo, ubobacocela ndzawonye lapha endlini yakho. 19Lowo loyawuphumela ngaphandle kwendlu yakho, aye esitaladini, ingati yakhe iyawubasetikwakhe, tsine siyawubate licala. Ngulowo nalowo muntfu losendlini yakho kanye nawe, ingati yakhe iyawubasetikwetfu, nangabe uke watsintfwa nje. 20Kodvwa nangabe uyibhabata lendzaba, singeke sibopheleke kulesifungo lowasifungisa sona.”

21Rahabi waphendvula watsi: “Ngiyavuma, akube njengobe nisho nine.” Ngako wase uyatihambisa letinhloli, tahamba. Wase ubopha lentsambo lebovu kulelo fasitelo.

22Letinhloli tesuka tahamba tacondza etintsabeni, tafike tabhaca khona emalanga lamatsatfu, baze bancandzeka laba bebaticosha, ngobe bese batifune yonkhe indlela bangete batitfola. 23Letinhloli letimbili tehla etintsabeni setincandzeka, tewela tabuyela kuJoshuwa, umsa waNuni, tafike tamlandzisa yonkhe indzaba nangako konkhe lokwativelela.

24Letinhloli takhuluma kuJoshuwa, tatsi: “Ngempela Simakadze lonkhe lelive ulinikele etandleni tetfu; bonkhe bantfu bakulelive bayatfutfumela ngatsi.”

3

Ema-Israyeli ewela iJordane

31

3:1
Num. 25:1
Josh. 2:1
Ngakusasa ekuseni Joshuwa nesive sonkhe sema-Israyeli bavuka kuseluvivi, besuka eShithimu bacondza eJordane, lapho bafike bakamba khona bangakeweleli ngesheya. 2
3:2
Josh. 1:11
Eks. 19:10,14
Emvakwemalanga lamatsatfu baholi bahamba badzabula inkambu, 3bamemetela esiveni, batsi: “Nibotsi ningabona libhokisi lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu letfwelwe baphristi labangemaLevi, bese niyatfutsa etindzaweni tenu nililandzele. 4Niyawube seniyayati-ke indlela lefanele nihambe ngayo, ngobe anizange senihambe ngalendlela ngaphambili. Kodvwa ningacali nisondzele edvute nalelibhokisi lesivumelwane, nibolilandzela ngemuva libanga lelingaba likhilomitha.”

5Joshuwa wakhuluma esiveni, watsi: “Tihlambululeni, nitilungiselele likusasa, ngobe kusasa Simakadze utakwenta tintfo letimangalisako emkhatsini wenu.”

6Joshuwa wakhuluma kubaphristi, watsi: “Tsatsani libhokisi lesivumelwane, newele kucala embikwebantfu.” Ngako balitsatsa lelibhokisi lesivumelwane, bahamba embikwebantfu.

7

3:7
Josh. 1:5
4:14
Nkulunkulu wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Lamuhla wena ngitakuphakamisa embikwaso sonkhe sive saka-Israyeli, kuze sati kutsi njengobe nganginaye Mosi, nawe ngiyawuba nawe. 8Utawutjela baphristi labetfwele libhokisi lesivumelwane, utsi: ‘Nibotsi nanifika elusentseni lwemanti emfula iJordane, nime, ningene, bese niyema ekhatsi emfuleni iJordane.’ ”

9Joshuwa wakhuluma esiveni saka-Israyeli, watsi: “Wotani la nitewuva kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu utsini.” 10Joshuwa wachubeka watsi: “Nitakwati kanjena-ke kutsi Nkulunkulu lophilako usemkhatsini wenu nekutsi nakanjani utawucosha tive letinyenti embikwenu: emaKhenani, nemaHethi, nemaHivi, nemaPheresi, nemaGirigashi, nema-Amori kanye nemaJebhusi. 11Ase nibuke, libhokisi lesivumelwane seNkhosi yemhlaba wonkhe litawungena eJordane kucala kunani lihamba embikwenu. 12

3:12
Josh. 4:2
Khetsani emadvodza lali-12 etiveni taka-Israyeli, indvodza yinye kuleso nakuleso sive. 13Kutawutsi tinyawo tebaphristi labetfwele lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, iNkhosi yemhlaba wonkhe, natinyatsela emanti emfula iJordane, emanti emfula iJordane atakuma angete ageleta, lamanti lachamuka ngenhla atakuma abe yindvundvuma.”

14Kwatsi sive nasitfutsa emathende aso kutsi sitekwewela iJordane, baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane bahamba embikwaso. 15

3:15
1 Khr. 12:15
IJordane ihlala igcwele nakuvunwako, kodvwa kwatsi kube baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane befike eJordane tinyawo tabo titsintse lusentse lwemanti emfula, 16
3:16
Dut. 3:17
Hla. 114:3
emanti labechamuka ngenhla kwabo ema tindvonga angabe asageleta. Ema aba tindvonga letindze letaze tefika edolobheni lekwakutsiwa yi-Adamu ngaseSarethani, kwatsi lawa labegeleta abheke entansi elwandle lwase-Arabha, Lwandle Lweluswayi, ancamuka. Ngako sive sonkhe sewela malungana neJerikho. 17Baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane saSimakadze bema ekhatsi eJordane batsi zica, emhlabatsini lowomile, sonkhe sive sema-Israyeli sewela iJordane sihamba emhlabatsini lowomile, saze saphelela sonkhe.

4

Kumiswa kwematje esikhumbuto

41Kwatsi kube sonkhe sive sema-Israyeli sicedze kwewela umfula iJordane, Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: 2

4:2
Josh. 3:12
“Khetsani emadvodza lali-12, kube yindvodza yinye kuleso nakuleso sive, 3niwatjele atsatse ematje lali-12 ekhatsi nemfula iJordane, akhuphuke nawo lapho bekume khona baphristi, awetfwale ayekuwabeka phansi lapho nitawumisa khona lamuhla kusihlwa.”

4Joshuwa wabita emadvodza lali-12 labesawakhetsile ka-Israyeli, yinye kuleso nakuleso sive. 5Joshuwa wakhuluma kuwo, watsi: “Hambani embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, ningene ekhatsi nemfula iJordane, ngulowo nalowo wenu atsatse litje aletjatse ehlombe, kuye ngelinani letive tonkhe tema-Israyeli, 6

4:6
Eks. 12:26
13:14
Dut. 6:20
loko kube luphawu emkhatsini wenu. Kuyawutsi bantfwabenu nababuta, batsi: ‘Lamatje lawa asho kutsini?’ 7
4:7
Josh. 3:13,16
bese niyabatjela kutsi emanti eJordane ema angete ageleta, ngesikhatsi kwewela libhokisi lesivumelwane saSimakadze. Latsi nalewela iJordane, emanti ema angete ageleta. Lamatje ayawuba sikhumbuto esiveni sema-Israyeli phakadze naphakadze.”

8Ngako ema-Israyeli enta njengobe abeyalwe nguJoshuwa. Atsatsa ematje lali-12 ekhatsi nemfula iJordane, kwaya ngelinani letive tema-Israyeli, njengobe Simakadze abeyale Joshuwa. Awatsatsa akhuphuka nawo aya endzaweni, lapho ema-Israyeli emisa khona, bawabeka phansi khona lapho. 9Joshuwa wemisa lamatje lali-12 labesekhatsi neJordane,Nome “Joshuwa wemisa ematje lali-12 ekhatsi neJordane” lapho bekume khona baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane; asekhona lapho nalamuhla loku.

10Baphristi lababetfwele libhokisi lesivumelwane babemile ekhatsi nemfula iJordane, kwaze kwaphela konkhe loko Simakadze labekutjele Joshuwa kutsi akutjele sive; ngiko loko-ke Mosi labekutjele Joshuwa. Sive saphutfuma sewela ngekushesha, 11satsi nase sewele sonkhe saphelela, libhokisi lesivumelwane saSimakadze nebaphristi bakhuphukela ngesheya bonkhe bantfu babuka. 12

4:12
Num. 32:20,29
Dut. 3:18
Josh. 1:14
Emadvodza esive sakaRubeni nesakaGadi nencenye yesive sakaManase akhuphuka nawo ahlomile ahamba embikwesive sonkhe sema-Israyeli, njengobe Mosi abebalayele. 13Emadvodza labengaba ti-40 000 labehlomele imphi endlula embikwaSimakadze ewelela ematsafeni aseJerikho ayakulwa imphi.

14

4:14
Josh. 3:7
Ngalelo langa Simakadze waphakamisa Joshuwa embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, sive samhlonipha Joshuwa imphilo yakhe yonkhe, njengobe sasimhlonipha naMosi.

15Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: 16“Tjela baphristi labetfwele libhokisi lesivumelwane kutsi bakhuphuke emfuleni iJordane.”

17Ngako Joshuwa wabita baphristi, watsi: “Khuphukani emfuleni iJordane.”

18

4:18
Josh. 3:15
Baphristi bakhuphuka emfuleni betfwele libhokisi lesivumelwane saSimakadze. Batsi nabatsi catsatsa ngesheya, emanti emfula iJordane abuyela ageleta, agola tintsetse njengakucala.

19Ngelilanga lelishumi enyangeni yekucala, sive sakhuphuka emfuleni iJordane sayawumisa eGilgali ngasemnyeleni waseJerikho longasemphumalanga. 20Joshuwa wawemisa eGilgali ematje lali-12 lababewatsetse emfuleni iJordane. 21Wakhuluma kuma-Israyeli, watsi: “Ngesikhatsi lesitako titukulwane tenu natibuta kuboyise titsi: ‘Lamatje lawa asho kutsini?’ 22niyakutitjela nitsi: ‘Israyeli wewela iJordane ahamba emhlabatsini lowomile.’ 23

4:23
Eks. 14:21
Josh. 2:10
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu wawomisa umfula iJordane embikwenu, naze newela nonkhe naphelela. Simakadze Nkulunkulu wenu wenta eJordane kona loko lakwenta eLwandle Lolubovu, ngesikhatsi alomisa embikwetfu, saze sewela sonkhe saphelela. 24Wakwenta loko kuze tonkhe tive temhlaba tati kutsi sandla saSimakadze sinemandla, nekutsi nani nihlale nimesaba Simakadze Nkulunkulu wenu phakadze naphakadze.”