Siswati 1996 (SWA96)
23

Inkhulumo yaJoshuwa yekuvalelisa

231Kwatsi kube kwendlule sikhatsi lesidze naSimakadze asanike ema-Israyeli kuphumula etitseni tawo tonkhe letatiwatungeletile, Joshuwa, labesamdzala akhulile ngeminyaka, 2

23:2
Josh. 24:1
wabita onkhe ema-Israyeli: tibondza tawo, nebaholi bawo, netikhulu, kanye netindvuna, wakhuluma kuwo, watsi: “Sengimdzala kantsi futsi sengikhulile nangeminyaka. 3
23:3
Dut. 3:22
Nani matfupha nitibonele konkhe Simakadze Nkulunkulu wenu lakwente kuto tonkhe letive ngenca yenu; nguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanilwela. 4Khumbulani kutsi ngitabele kanjani letive tenu ngalo lonkhe lelive lelisele, laletive lengitincobile, emkhatsini weJordane neLwandle Lolukhulu ngasenshonalanga. 5
23:5
Eks. 14:14
23:27
Simakadze Nkulunkulu wenu matfupha utatikhipha aticoshe embikwenu. Utatidvungulula embikwenu, nine-ke nitabe seniyalidla lelive, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu anetsembisa.

6

23:6
Dut. 5:32
17:11,20
28:14
Josh. 1:7
“Manini nicine; nicaphele kutsi niyakulalela konkhe loko lokubhalwe encwadzini yemtsetfo waMosi, ngaphandle kwekujikela ngesekudla nome ngesancele. 7
23:7
Eks. 23:13,24
Jer. 5:7
Zef. 1:5
Ningatihlanganisi nato letive letisasele tilapha emkhatsini wenu. Ningacali nikhuleke nome nifunge ngaleto tithico tato. Kufanele ningatikhonti nome nikhotsame kuto. 8Kodvwa kufanele ninamatsele kuSimakadze Nkulunkulu wenu, njengobe ninamatsele kuye kuze kube ngunyalo.

9“Simakadze utidvungulule embikwenu tive letinkhulu naletinemandla; kuze kube ngulamuhla kute nome sinye sive lesikhonile kumelane nani. 10

23:10
Lev. 26:8
Dut. 28:7
32:30
Indvodza yinye yakini iyawucosha emadvodza layinkhulungwane, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyanilwela, njengobe etsembisa. 11
23:11
Dut. 4:15
Ngako caphelisisani kutsi nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu.

12“Kodvwa naningajika nitetayelanise nensali yaletive lesasele emkhatsini wenu, niphindze nitsatselane bafati nato, nitihlanganise nato, 13

23:13
Eks. 23:33
Num. 33:55
Khu. 2:3,21
nibovele nati kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angeke asaticosha letive embikwenu. Esikhundleni saloko tiyawuba tingibe nabosochaka kini, netiswebhu emihlane yenu, nemanyeva emehlweni enu, nize nibhubhe niphele kulelive lelihle Simakadze Nkulunkulu wenu laniphe lona.

14

23:14
Josh. 21:45
“Manje sengitawuhamba ngendlela yemhlaba wonkhe, ngitakufa. Nani niyati ngenhlitiyo yenu yonkhe nangemphefumulo wenu wonkhe kutsi kute nome sinye setsembiso lesingazange sifezeke kuto tonkhe letetsembiso letinhle Simakadze Nkulunkulu wenu laninike tona. Tonkhe tetsembiso takhe tifezekile; kute nasinye lesingazange sifezeke. 15
23:15
Josh. 24:20
Kodvwa njengobe tonkhe tetsembiso letinhle taSimakadze Nkulunkulu wenu tivele tafezeka taba liciniso, kanjalo Simakadze utanehlisela konkhe lokubi lanicwayise ngako kutsi kutanehlela, aze anibhubhise nonkhe kulelive lelihle laniphe lona. 16
23:16
Lev. 26:14
Dut. 4:25
11:16
28:15
Nanisephula lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, laniyale ngaso, nahamba nakhonta labanye bonkulunkulu, nakhotsama embikwabo, intfukutselo yaSimakadze itanivutsela, nibhubhe ngekushesha kulelive lelihle laniphe lona.”

24

Kuvusetelwa kwesivumelwane eShekhemu

241

24:1
Josh. 23:2
Joshuwa wase uhlanganisa tonkhe tive taka-Israyeli eShekhemu. Wabita tonkhe tibondza, nebaholi, nebehluleli kanye netiphatsimandla taka-Israyeli, batetfula bona matfupha embikwaNkulunkulu.

2

24:2
Gen. 11:26,31
Joshuwa wakhuluma kuso sonkhe lesive, watsi: “Naku-ke lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Kadzeni, bokhokho benu, kanye naThera, uyise wa-Abrahama naNahori, babehlala ngesheya kweMfula,Kusho “iYufrathe” bakhonta labanye bonkulunkulu. 3
24:3
Gen. 12:1
21:1
Kodvwa ngase ngitsatsa uyihlo Abrahama kulelo live lelingesheya kweMfula,Kusho “iYufrathe” ngamhola kulo lonkhe laseKhenani, ngamupha titukulwane letinyenti. Ngamupha Isaka, 4
24:4
Gen. 25:21,24
36:8
46:1,5
Isaka ngamupha Jakobe na-Esawu. Lelive letintsaba, iSeyiri, ngalabela Esawu, kodvwa Jakobe kanye nemadvodzana akhe bewuka baya eGibhithe.

5

24:5
Eks. 7 – 12
“ ‘Ngabe sengitfuma boMosi na-Aroni, ngashaya emaGibhithe ngaloko lengakwenta lapho, nganikhipha nine. 6
24:6
Eks. 14:9
Ngatsi kube boyihlomkhulu ngibakhiphe eGibhithe, nefika elwandle, nemaGibhithe abacosha ngetincola nangemabutfo labegibele emahhashi, aze efika eLwandle Lolubovu. 7
24:7
Eks. 14:19
28:30
Kodvwa bakhala kuSimakadze, bacela lusito, wabe sewufaka bumnyama emkhatsini wenu nemaGibhithe. Wayekelela lwandle etikwawo, lwase luyabasibekela. Nani natibonela ngemehlo loko lengakwenta kumaGibhithe.

“ ‘Nahlala ehlane sikhatsi lesidze. 8

24:8
Num. 21:21
Nganiletsa eveni lema-Amori labehlala emphumalanga neJordane. Alwa nani, kodvwa ngawanikela esandleni senu. Ngawabhubhisa aphela embikwenu, navele nalidla lelo live lawo. 9
24:9
Num. 22:2
Ngesikhatsi Bhalaki, umsa waSiphori, inkhosi yemaMowabi, alungiselela kulwa nema-Israyeli, watfumela livi kuBhalamu, umsa waBheyori, kutsi anicalekise. 10Kodvwa angizange ngimlalele Bhalamu, ngako wanibusisa waphindzelela, ngabe sengiyanikhulula esandleni saBhalaki.

11

24:11
Josh. 3:16
6:20
10:8
11:8,23
“ ‘Nabe senewela iJordane, nefika eJerikho, bantfu baseJerikho balwa nani, njengobe enta njalo nema-Amori, nemaPheresi, nemaKhenani, nemaHethi, nemaGirigashi, nemaHivi, nemaJebhusi; kodvwa ngabanikela esandleni senu. 12
24:12
Eks. 23:28
Dut. 7:20
Hla. 44:3
Dut. 6:10
Ngatfumela bomanyovu ngembili kwenu, lababadvungulula, nine nisengakefiki, kanjalo futsi nemakhosi ema-Amori lamabili. Loko anizange nikwente ngenkemba nangebutjoki benu. 13Ngako nganipha live leningazange nilihluphekele, kanye nemadolobha leningazange seniwakhe; nihlala kuwo, nidle kuleto tivini nemincumo leningazange nikuhlanyele.’

14“Ngako yesabani Simakadze nimkhonte ngekwetsembeka konkhe. Balahleni bonkulunkulu bebakhontwa bokhokho benu ngesheya kweMfula, naseGibhithe, nikhonte Simakadze. 15Kodvwa nangabe kukhonta Simakadze kubonakala kungatsandzeki kini, ngako khetsani lamuhla kutsi nitawukhonta bani, nome bonkulunkulu lababekhontwa bokhokho benu ngesheya kweMfula, nome bonkulunkulu bema-Amori, akulelive lese nakhe kulo. Kodvwa mine nendlu yami sitawukhonta Simakadze.”

16Bantfu baphendvula batsi: “Akube khashane natsi kuhlubuka Simakadze, bese sikhonta labanye bonkulunkulu! 17Ngobe nguSimakadze Nkulunkulu wetfu lowasikhipha, tsine nabokhokho betfu, eveni laseGibhithe, endlini yebugcili. Nguye lowenta leto tibonakaliso letinkhulu emehlweni etfu sibuka. Wasilondvolota kuyo yonkhe indlela yetfu nakuto tonkhe tive lesasihamba sidzabula emkhatsini wato. 18Simakadze watidvungulula watikhipha tonkhe leto tive embikwetfu, ngisho nema-Amori labehlala kulelive. Natsi futsi sitamkhonta Simakadze, ngobe nguNkulunkulu wetfu.”

19

24:19
Eks. 23:21
Joshuwa wakhuluma kulabantfu, watsi: “Ningeke nikhone kukhonta Simakadze. Nkulunkulu ungcwele; unguNkulunkulu lonesikhwele. Angeke akutsetselele kumhlubuka kwenu netono tenu. 20
24:20
Josh. 23:15
Nanihlubuka Simakadze bese nikhonta bonkulunkulu betive, utawujika aniletsele inhlekelele etikwenu, anente niphele, nome bekamuhle kini.”

21Kodvwa bantfu bakhuluma kuJoshuwa, batsi: “Cha! Tsine sitawukhonta Simakadze.”

22Joshuwa wabe sewukhuluma utsi: “Nine nibofakazi bekutilahla nine matfupha ngekutsi nitikhetsele kukhonta Simakadze.”

Bamphendvula batsi: “Yebo, sibofakazi.”

23

24:23
1 Sam. 7:3
Joshuwa wakhuluma kubo, watsi: “Manje sale senibalahla labonkulunkulu betive labasemkhatsini wenu bese ninikela tinhlitiyo tenu kuSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli.”

24Bantfu bakhuluma kuJoshuwa, batsi: “Sitawukhonta Simakadze Nkulunkulu wetfu, silalele yena.”

25Ngalelo langa Joshuwa bantfu wabentela sivumelwane, khona lapho eShekhemu wase ubabhalela timiso nemitsetfo. 26

24:26
Gen. 35:4
Khu. 9:6
Joshuwa letintfo watibhala encwadzini yemtsetfo waNkulunkulu. Wabe sewutsatsa litje lelikhulu walimisa khona lapho ngaphansi kwesihlahla se-okhi edvute nendzawo lengcwele yaSimakadze.

27Wakhuluma kubantfu, watsi: “Bukani la! Lelitje litawuba ngufakazi wekumelana natsi. Liwevile onkhe lamavi lakhulunywe nguSimakadze kitsi. Litawuba ngufakazi wekunilahla ngelicala, nangabe aniketsembeki kuNkulunkulu wenu.”

28

24:28
Khu. 2:6
Joshuwa wase uyabancandzekisa bonkhe labantfu, kwaba ngulowo nalowo waya eveni lakhe.

Kufa kwaJoshuwa nekwa-Eleyazare

29

24:29
Khu. 2:8
Emvakwaloko Joshuwa, umsa waNuni, inceku yaSimakadze, wafa asaneminyaka leli-110 budzala. 30
24:30
Josh. 19:50
Bamngcwaba eveni lekulifa lakhe, eThimnathi SeraLiphindze latiwe ngekutsi “iThimnathi Heresi” eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, enyakatfo neNtsaba iGashi.

31Baka-Israyeli bakhonta Simakadze kuso sonkhe sikhatsi sekuphila kwaJoshuwa kanye nebaholi labasala emvakwakhe labakubona konkhe loko Simakadze lakwentela sive sema-Israyeli.

32

24:32
Gen. 33:19
48:22
50:25
Eks. 13:19
Imis. 7:16
Ematsambo aJosefa, ema-Israyeli laphuma nawo eGibhithe, angcwatjwa eShekhemu, kulelo tsafa lelive Jakobe lalitsenga ngetinhlavu tesiliva letilikhulu,“tinhlavu tesiliva letilikhulu” nome “emakhesitha lalikhulu” kumadvodzana aHamori, uyise waShekhemu. Lendzawo yaba lifa letitukulwane takaJosefa.

33Eleyazare, umsa wa-Aroni, wafa wangcwatjwa eGibeya, live lelalabelwe umsa wakhe, Finehasi, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu.