Siswati 1996 (SWA96)
22

Joshuwa utibuyisela ekhaya tive letingasemphumalanga

221Joshuwa wase ubita emaRubeni, nemaGadi, nencenye yesive sakaManase, 2

22:2
Num. 32:20,29
Dut. 3:18
Josh. 1:12
wakhuluma kuwo, watsi: “Nikwente konkhe loko Mosi, inceku yaNkulunkulu, latsi nibokwenta, nami ningilalele kuko konkhe lebengitsi kwenteni. 3Sesikhatsi lesidze manje, kuze kube ngulamuhla, anizange nibalahle bomnakenu, kodvwa nikwente konkhe loko Simakadze Nkulunkulu wenu lanitfume kutsi nikwente. 4
22:4
Num. 32:33
Dut. 3:12
Josh. 13:8
Manje Simakadze Nkulunkulu wenu sewunike labanakenu kuphumula, njengobe etsembisa, ncandzekani nibuyele emakhaya enu eveni lenabelwa lona nguMosi, inceku yaSimakadze, ngesheya kweJordane. 5
22:5
Dut. 10:12
13:4
Kodvwa nibocaphelisisa kutsi niyayigcina imiyalo nemtsetfo Mosi, inceku yaSimakadze, laninika yona: kutsandza Simakadze Nkulunkulu wenu, nekuhamba kuto tonkhe tindlela takhe, nekulalela imiyalo yakhe, nekunamatsela kuye, kanye nekumkhonta ngenhlitiyo yenu yonkhe nangemphefumulo wenu wonkhe.”

6Ngako Joshuwa wababusisa, wase uyabahambisa, babuyela emakhaya abo.

7

22:7
Josh. 17:1
18:7
Lencenye yesive sakaManase Mosi abeyabele live laseBhashani, kwase kutsi lena lenye incenye yona wayabela live ngasenshonalanga kweJordane kanye nabomnakabo. Watsi kube Joshuwa ababuyisele ekhaya, wababusisa, 8
22:8
Num. 31:26
1 Sam. 30:24
watsi: “Ncandzekani nibuyele emakhaya enu nayo yonkhe lengcebo yenu lenyenti: imihlambi yetifuyo, nesiliva, negolide, nelitfusi, nensimbi kanye netimphahla letinyenti kakhulu. Nibofike nehlukaniselane nabomnakenu leyo mphango leniyitfole etitseni tenu.”

9Ngako sive sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase tashiya ema-Israyeli eShilo eKhenani, tabuyela eGileyadi, eveni lato, letatilitfole ngekwemyalo waSimakadze ngaMosi.

Lilati ngaseJordane

10Tatsi kube tifike eGelilothi esifundzeni lesisedvute neJordane eveni laseKhenani, lesive sakaRubeni, nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase takha lilati lelikhulu eceleni kweJordane. 11Atsi kube lamanye ema-Israyeli eve kutsi setakhe lilati eGelilothi emnyeleni weKhenani esifundzeni lesisedvute neJordane eveni lelilesive sema-Israyeli, 12sonkhe sive sema-Israyeli sahlangana ndzawonye eShilo, sayakulwa nato.

13

22:13
Num. 25:7
Ema-Israyeli atfumela Finehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi, eveni lakaGileyadi esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase. 14Bamtfuma wahamba nemadvodza lalishumi lahloniphekile, yaba yinye kuleso nakuleso sive etiveni taka-Israyeli, nguleyo naleyo ndvodza iyinhloko yesive sema-Israyeli, lusendvo ngelusendvo.

15Lamadvodza efika eGileyadi, esiveni sakaRubeni, nesakaGadi kanye nasencenyeni yesive sakaManase, akhuluma atsi: 16“Sonkhe sive saSimakadze sitsi: ‘Niyenteleni lentfo lembi kangaka kuNkulunkulu wema-Israyeli? Nimshiyeleni Simakadze namhlubuka lamuhla ngekutakhela lilati? 17

22:17
Num. 25:3
Dut. 4:3
Asizange senele yini lesono lesasenta lena ePheyori? Kuze kube ngulamuhla seloku sisengakatihlambululi kuleso sono, ngisho nome sijeziso lesasikufa sehlela kuleso sive saSimakadze! 18Manje senimshiyile yini Simakadze?

“ ‘Lamuhla nanihlubuka Simakadze, kusasa utasitfukutselela sonkhe lesive sema-Israyeli. 19Nangabe lelive lenilidlile lingcolile, yewelani nite ngalapha eveni laSimakadze, lapho kume khona lithende laSimakadze, nehlukaniselane natsi lelive. Kodvwa ningacali nihlubuke Simakadze nome tsine ngekutakhela lelinye lilati, ngaphandle kwalelilati laSimakadze Nkulunkulu wetfu. 20

22:20
Josh. 7:1
1 Khr. 2:7
Khumbulani Akhani, umsa waZera, lowatsatsa tintfo lebekungakafaneli kutsi atitsatse; lulaka alusehlelanga sonkhe yini sive? Akuzange kufe yena yedvwa ngaleso sono sakhe.’ ”

21Sive sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase taphendvula baholi betive tema-Israyeli, tatsi: 22“Somandla, Nkulunkulu, Simakadze! Somandla, Nkulunkulu, Simakadze! Yena uyati! Na-Israyeli kufanele ati! Nangabe loku bekukuhlubuka nekungalaleli Simakadze, ningacali nisishiye siphila lamuhla. 23Nangabe sitakhele lilati letfu kutsi sitewuhlubuka Simakadze, bese sinikela ngeminikelo yekushiswa neyalokutinhlavu nome sente nemihlatjelo yekuthula kulo, shangatsi Simakadze matfupha angasibeka licala.

24“Cha! Loku sikwentiswe kwesaba kutsi ngalelinye lilanga titukulwane tenu tingahle tikhulume kuleti tetfu, titsi: ‘Ninabudlelwane buni naSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli? 25Simakadze wente iJordane yaba ngumnyele emkhatsini wetfu nani, nine tive takaRubeni nesakaGadi! Aninasabelo kuSimakadze!’ Ngako titukulwane tenu tingahle tente leti tetfu tikuyekele kwesaba Simakadze.

26“Kungako nje sitsite: ‘Asitilungiselele sakhe lilati, kodvwa lingabi lemnikelo wekushiswa nemhlatjelo,’ 27

22:27
Gen. 31:48
Josh. 24:27
kodvwa esikhundleni saloko lifanele libe bufakazi emkhatsini wetfu nani nasetitukulwaneni tetfu letiyawulandzela, kutsi Simakadze siyawumkhonta endzaweni yakhe lengcwele ngeminikelo yetfu yekushiswa, nangemihlatjelo, nangeminikelo yekuthula. Loko kuyakwenta kutsi kusasa titukulwane tenu tingabi nawo emandla ekutsi tikhulume kuleti tetfu, titsi: ‘Aninasabelo kuSimakadze.’

28“Tsine-ke satsi: ‘Nangabe bangake bakusho loko kitsi nome etitukulwaneni tetfu, siyawubaphendvula sitsi: “Bukani la, nasi sifanekiso selilati laSimakadze, lesakhiwa bobabe betfu, hhayi kutsi libe lekushisela iminikelo nemihlatjelo, kodvwa libe lebufakazi emkhatsini wetfu nani.” ’

29“Akube khashane natsi kuhlubuka Simakadze nekumshiya lamuhla ngekwakha lilati leminikelo yekushiswa, neminikelo yalokutinhlavu, nemihlatjelo, ngaphandle kwelilati laSimakadze Nkulunkulu wetfu lelime embikwelithende lakhe.”

30Watsi kube Finehasi, umphristi, nebaholi besive, tinhloko telusendvo ngelusendvo ka-Israyeli, beve loko lokwakukhulunywe sive sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase, bajabula kakhulu. 31Finehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi, wakhuluma esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, nesakaManase, watsi: “Lamuhla sesiyati kutsi Simakadze unatsi, ngobe kute lapha lenikwentile lokukhombisa kungetsembeki kwenu kuSimakadze ngalendzaba. Ema-Israyeli seniwasindzisile esandleni saSimakadze.”

32Ngako Finehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi, nebaholi batsi kube bacedze umhlangano wabo nemaRubeni, nemaGadi, eveni lakaGileyadi, bancandzeka babuyela eKhenani, bafike babika kuma-Israyeli. 33Ajabula kakhulu nakeva lombiko, advumisa Nkulunkulu. Akazange aphindze akhulume ngekuyawubahlasela afike abhubhise live lekwakuhlala kulo sive sakaRubeni nesakaGadi.

34Sive sakaRubeni nesakaGadi tetsa lelilati libito tatsi: “NguFakazi emkhatsini wetfu kutsi Simakadze unguNkulunkulu.”

23

Inkhulumo yaJoshuwa yekuvalelisa

231Kwatsi kube kwendlule sikhatsi lesidze naSimakadze asanike ema-Israyeli kuphumula etitseni tawo tonkhe letatiwatungeletile, Joshuwa, labesamdzala akhulile ngeminyaka, 2

23:2
Josh. 24:1
wabita onkhe ema-Israyeli: tibondza tawo, nebaholi bawo, netikhulu, kanye netindvuna, wakhuluma kuwo, watsi: “Sengimdzala kantsi futsi sengikhulile nangeminyaka. 3
23:3
Dut. 3:22
Nani matfupha nitibonele konkhe Simakadze Nkulunkulu wenu lakwente kuto tonkhe letive ngenca yenu; nguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanilwela. 4Khumbulani kutsi ngitabele kanjani letive tenu ngalo lonkhe lelive lelisele, laletive lengitincobile, emkhatsini weJordane neLwandle Lolukhulu ngasenshonalanga. 5
23:5
Eks. 14:14
23:27
Simakadze Nkulunkulu wenu matfupha utatikhipha aticoshe embikwenu. Utatidvungulula embikwenu, nine-ke nitabe seniyalidla lelive, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu anetsembisa.

6

23:6
Dut. 5:32
17:11,20
28:14
Josh. 1:7
“Manini nicine; nicaphele kutsi niyakulalela konkhe loko lokubhalwe encwadzini yemtsetfo waMosi, ngaphandle kwekujikela ngesekudla nome ngesancele. 7
23:7
Eks. 23:13,24
Jer. 5:7
Zef. 1:5
Ningatihlanganisi nato letive letisasele tilapha emkhatsini wenu. Ningacali nikhuleke nome nifunge ngaleto tithico tato. Kufanele ningatikhonti nome nikhotsame kuto. 8Kodvwa kufanele ninamatsele kuSimakadze Nkulunkulu wenu, njengobe ninamatsele kuye kuze kube ngunyalo.

9“Simakadze utidvungulule embikwenu tive letinkhulu naletinemandla; kuze kube ngulamuhla kute nome sinye sive lesikhonile kumelane nani. 10

23:10
Lev. 26:8
Dut. 28:7
32:30
Indvodza yinye yakini iyawucosha emadvodza layinkhulungwane, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyanilwela, njengobe etsembisa. 11
23:11
Dut. 4:15
Ngako caphelisisani kutsi nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu.

12“Kodvwa naningajika nitetayelanise nensali yaletive lesasele emkhatsini wenu, niphindze nitsatselane bafati nato, nitihlanganise nato, 13

23:13
Eks. 23:33
Num. 33:55
Khu. 2:3,21
nibovele nati kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angeke asaticosha letive embikwenu. Esikhundleni saloko tiyawuba tingibe nabosochaka kini, netiswebhu emihlane yenu, nemanyeva emehlweni enu, nize nibhubhe niphele kulelive lelihle Simakadze Nkulunkulu wenu laniphe lona.

14

23:14
Josh. 21:45
“Manje sengitawuhamba ngendlela yemhlaba wonkhe, ngitakufa. Nani niyati ngenhlitiyo yenu yonkhe nangemphefumulo wenu wonkhe kutsi kute nome sinye setsembiso lesingazange sifezeke kuto tonkhe letetsembiso letinhle Simakadze Nkulunkulu wenu laninike tona. Tonkhe tetsembiso takhe tifezekile; kute nasinye lesingazange sifezeke. 15
23:15
Josh. 24:20
Kodvwa njengobe tonkhe tetsembiso letinhle taSimakadze Nkulunkulu wenu tivele tafezeka taba liciniso, kanjalo Simakadze utanehlisela konkhe lokubi lanicwayise ngako kutsi kutanehlela, aze anibhubhise nonkhe kulelive lelihle laniphe lona. 16
23:16
Lev. 26:14
Dut. 4:25
11:16
28:15
Nanisephula lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, laniyale ngaso, nahamba nakhonta labanye bonkulunkulu, nakhotsama embikwabo, intfukutselo yaSimakadze itanivutsela, nibhubhe ngekushesha kulelive lelihle laniphe lona.”

24

Kuvusetelwa kwesivumelwane eShekhemu

241

24:1
Josh. 23:2
Joshuwa wase uhlanganisa tonkhe tive taka-Israyeli eShekhemu. Wabita tonkhe tibondza, nebaholi, nebehluleli kanye netiphatsimandla taka-Israyeli, batetfula bona matfupha embikwaNkulunkulu.

2

24:2
Gen. 11:26,31
Joshuwa wakhuluma kuso sonkhe lesive, watsi: “Naku-ke lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Kadzeni, bokhokho benu, kanye naThera, uyise wa-Abrahama naNahori, babehlala ngesheya kweMfula,Kusho “iYufrathe” bakhonta labanye bonkulunkulu. 3
24:3
Gen. 12:1
21:1
Kodvwa ngase ngitsatsa uyihlo Abrahama kulelo live lelingesheya kweMfula,Kusho “iYufrathe” ngamhola kulo lonkhe laseKhenani, ngamupha titukulwane letinyenti. Ngamupha Isaka, 4
24:4
Gen. 25:21,24
36:8
46:1,5
Isaka ngamupha Jakobe na-Esawu. Lelive letintsaba, iSeyiri, ngalabela Esawu, kodvwa Jakobe kanye nemadvodzana akhe bewuka baya eGibhithe.

5

24:5
Eks. 7 – 12
“ ‘Ngabe sengitfuma boMosi na-Aroni, ngashaya emaGibhithe ngaloko lengakwenta lapho, nganikhipha nine. 6
24:6
Eks. 14:9
Ngatsi kube boyihlomkhulu ngibakhiphe eGibhithe, nefika elwandle, nemaGibhithe abacosha ngetincola nangemabutfo labegibele emahhashi, aze efika eLwandle Lolubovu. 7
24:7
Eks. 14:19
28:30
Kodvwa bakhala kuSimakadze, bacela lusito, wabe sewufaka bumnyama emkhatsini wenu nemaGibhithe. Wayekelela lwandle etikwawo, lwase luyabasibekela. Nani natibonela ngemehlo loko lengakwenta kumaGibhithe.

“ ‘Nahlala ehlane sikhatsi lesidze. 8

24:8
Num. 21:21
Nganiletsa eveni lema-Amori labehlala emphumalanga neJordane. Alwa nani, kodvwa ngawanikela esandleni senu. Ngawabhubhisa aphela embikwenu, navele nalidla lelo live lawo. 9
24:9
Num. 22:2
Ngesikhatsi Bhalaki, umsa waSiphori, inkhosi yemaMowabi, alungiselela kulwa nema-Israyeli, watfumela livi kuBhalamu, umsa waBheyori, kutsi anicalekise. 10Kodvwa angizange ngimlalele Bhalamu, ngako wanibusisa waphindzelela, ngabe sengiyanikhulula esandleni saBhalaki.

11

24:11
Josh. 3:16
6:20
10:8
11:8,23
“ ‘Nabe senewela iJordane, nefika eJerikho, bantfu baseJerikho balwa nani, njengobe enta njalo nema-Amori, nemaPheresi, nemaKhenani, nemaHethi, nemaGirigashi, nemaHivi, nemaJebhusi; kodvwa ngabanikela esandleni senu. 12
24:12
Eks. 23:28
Dut. 7:20
Hla. 44:3
Dut. 6:10
Ngatfumela bomanyovu ngembili kwenu, lababadvungulula, nine nisengakefiki, kanjalo futsi nemakhosi ema-Amori lamabili. Loko anizange nikwente ngenkemba nangebutjoki benu. 13Ngako nganipha live leningazange nilihluphekele, kanye nemadolobha leningazange seniwakhe; nihlala kuwo, nidle kuleto tivini nemincumo leningazange nikuhlanyele.’

14“Ngako yesabani Simakadze nimkhonte ngekwetsembeka konkhe. Balahleni bonkulunkulu bebakhontwa bokhokho benu ngesheya kweMfula, naseGibhithe, nikhonte Simakadze. 15Kodvwa nangabe kukhonta Simakadze kubonakala kungatsandzeki kini, ngako khetsani lamuhla kutsi nitawukhonta bani, nome bonkulunkulu lababekhontwa bokhokho benu ngesheya kweMfula, nome bonkulunkulu bema-Amori, akulelive lese nakhe kulo. Kodvwa mine nendlu yami sitawukhonta Simakadze.”

16Bantfu baphendvula batsi: “Akube khashane natsi kuhlubuka Simakadze, bese sikhonta labanye bonkulunkulu! 17Ngobe nguSimakadze Nkulunkulu wetfu lowasikhipha, tsine nabokhokho betfu, eveni laseGibhithe, endlini yebugcili. Nguye lowenta leto tibonakaliso letinkhulu emehlweni etfu sibuka. Wasilondvolota kuyo yonkhe indlela yetfu nakuto tonkhe tive lesasihamba sidzabula emkhatsini wato. 18Simakadze watidvungulula watikhipha tonkhe leto tive embikwetfu, ngisho nema-Amori labehlala kulelive. Natsi futsi sitamkhonta Simakadze, ngobe nguNkulunkulu wetfu.”

19

24:19
Eks. 23:21
Joshuwa wakhuluma kulabantfu, watsi: “Ningeke nikhone kukhonta Simakadze. Nkulunkulu ungcwele; unguNkulunkulu lonesikhwele. Angeke akutsetselele kumhlubuka kwenu netono tenu. 20
24:20
Josh. 23:15
Nanihlubuka Simakadze bese nikhonta bonkulunkulu betive, utawujika aniletsele inhlekelele etikwenu, anente niphele, nome bekamuhle kini.”

21Kodvwa bantfu bakhuluma kuJoshuwa, batsi: “Cha! Tsine sitawukhonta Simakadze.”

22Joshuwa wabe sewukhuluma utsi: “Nine nibofakazi bekutilahla nine matfupha ngekutsi nitikhetsele kukhonta Simakadze.”

Bamphendvula batsi: “Yebo, sibofakazi.”

23

24:23
1 Sam. 7:3
Joshuwa wakhuluma kubo, watsi: “Manje sale senibalahla labonkulunkulu betive labasemkhatsini wenu bese ninikela tinhlitiyo tenu kuSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli.”

24Bantfu bakhuluma kuJoshuwa, batsi: “Sitawukhonta Simakadze Nkulunkulu wetfu, silalele yena.”

25Ngalelo langa Joshuwa bantfu wabentela sivumelwane, khona lapho eShekhemu wase ubabhalela timiso nemitsetfo. 26

24:26
Gen. 35:4
Khu. 9:6
Joshuwa letintfo watibhala encwadzini yemtsetfo waNkulunkulu. Wabe sewutsatsa litje lelikhulu walimisa khona lapho ngaphansi kwesihlahla se-okhi edvute nendzawo lengcwele yaSimakadze.

27Wakhuluma kubantfu, watsi: “Bukani la! Lelitje litawuba ngufakazi wekumelana natsi. Liwevile onkhe lamavi lakhulunywe nguSimakadze kitsi. Litawuba ngufakazi wekunilahla ngelicala, nangabe aniketsembeki kuNkulunkulu wenu.”

28

24:28
Khu. 2:6
Joshuwa wase uyabancandzekisa bonkhe labantfu, kwaba ngulowo nalowo waya eveni lakhe.

Kufa kwaJoshuwa nekwa-Eleyazare

29

24:29
Khu. 2:8
Emvakwaloko Joshuwa, umsa waNuni, inceku yaSimakadze, wafa asaneminyaka leli-110 budzala. 30
24:30
Josh. 19:50
Bamngcwaba eveni lekulifa lakhe, eThimnathi SeraLiphindze latiwe ngekutsi “iThimnathi Heresi” eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, enyakatfo neNtsaba iGashi.

31Baka-Israyeli bakhonta Simakadze kuso sonkhe sikhatsi sekuphila kwaJoshuwa kanye nebaholi labasala emvakwakhe labakubona konkhe loko Simakadze lakwentela sive sema-Israyeli.

32

24:32
Gen. 33:19
48:22
50:25
Eks. 13:19
Imis. 7:16
Ematsambo aJosefa, ema-Israyeli laphuma nawo eGibhithe, angcwatjwa eShekhemu, kulelo tsafa lelive Jakobe lalitsenga ngetinhlavu tesiliva letilikhulu,“tinhlavu tesiliva letilikhulu” nome “emakhesitha lalikhulu” kumadvodzana aHamori, uyise waShekhemu. Lendzawo yaba lifa letitukulwane takaJosefa.

33Eleyazare, umsa wa-Aroni, wafa wangcwatjwa eGibeya, live lelalabelwe umsa wakhe, Finehasi, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu.