Siswati 1996 (SWA96)
23

Inkhulumo yaJoshuwa yekuvalelisa

231Kwatsi kube kwendlule sikhatsi lesidze naSimakadze asanike ema-Israyeli kuphumula etitseni tawo tonkhe letatiwatungeletile, Joshuwa, labesamdzala akhulile ngeminyaka, 2

23:2
Josh. 24:1
wabita onkhe ema-Israyeli: tibondza tawo, nebaholi bawo, netikhulu, kanye netindvuna, wakhuluma kuwo, watsi: “Sengimdzala kantsi futsi sengikhulile nangeminyaka. 3
23:3
Dut. 3:22
Nani matfupha nitibonele konkhe Simakadze Nkulunkulu wenu lakwente kuto tonkhe letive ngenca yenu; nguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanilwela. 4Khumbulani kutsi ngitabele kanjani letive tenu ngalo lonkhe lelive lelisele, laletive lengitincobile, emkhatsini weJordane neLwandle Lolukhulu ngasenshonalanga. 5
23:5
Eks. 14:14
23:27
Simakadze Nkulunkulu wenu matfupha utatikhipha aticoshe embikwenu. Utatidvungulula embikwenu, nine-ke nitabe seniyalidla lelive, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu anetsembisa.

6

23:6
Dut. 5:32
17:11,20
28:14
Josh. 1:7
“Manini nicine; nicaphele kutsi niyakulalela konkhe loko lokubhalwe encwadzini yemtsetfo waMosi, ngaphandle kwekujikela ngesekudla nome ngesancele. 7
23:7
Eks. 23:13,24
Jer. 5:7
Zef. 1:5
Ningatihlanganisi nato letive letisasele tilapha emkhatsini wenu. Ningacali nikhuleke nome nifunge ngaleto tithico tato. Kufanele ningatikhonti nome nikhotsame kuto. 8Kodvwa kufanele ninamatsele kuSimakadze Nkulunkulu wenu, njengobe ninamatsele kuye kuze kube ngunyalo.

9“Simakadze utidvungulule embikwenu tive letinkhulu naletinemandla; kuze kube ngulamuhla kute nome sinye sive lesikhonile kumelane nani. 10

23:10
Lev. 26:8
Dut. 28:7
32:30
Indvodza yinye yakini iyawucosha emadvodza layinkhulungwane, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyanilwela, njengobe etsembisa. 11
23:11
Dut. 4:15
Ngako caphelisisani kutsi nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu.

12“Kodvwa naningajika nitetayelanise nensali yaletive lesasele emkhatsini wenu, niphindze nitsatselane bafati nato, nitihlanganise nato, 13

23:13
Eks. 23:33
Num. 33:55
Khu. 2:3,21
nibovele nati kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angeke asaticosha letive embikwenu. Esikhundleni saloko tiyawuba tingibe nabosochaka kini, netiswebhu emihlane yenu, nemanyeva emehlweni enu, nize nibhubhe niphele kulelive lelihle Simakadze Nkulunkulu wenu laniphe lona.

14

23:14
Josh. 21:45
“Manje sengitawuhamba ngendlela yemhlaba wonkhe, ngitakufa. Nani niyati ngenhlitiyo yenu yonkhe nangemphefumulo wenu wonkhe kutsi kute nome sinye setsembiso lesingazange sifezeke kuto tonkhe letetsembiso letinhle Simakadze Nkulunkulu wenu laninike tona. Tonkhe tetsembiso takhe tifezekile; kute nasinye lesingazange sifezeke. 15
23:15
Josh. 24:20
Kodvwa njengobe tonkhe tetsembiso letinhle taSimakadze Nkulunkulu wenu tivele tafezeka taba liciniso, kanjalo Simakadze utanehlisela konkhe lokubi lanicwayise ngako kutsi kutanehlela, aze anibhubhise nonkhe kulelive lelihle laniphe lona. 16
23:16
Lev. 26:14
Dut. 4:25
11:16
28:15
Nanisephula lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, laniyale ngaso, nahamba nakhonta labanye bonkulunkulu, nakhotsama embikwabo, intfukutselo yaSimakadze itanivutsela, nibhubhe ngekushesha kulelive lelihle laniphe lona.”