Siswati 1996 (SWA96)
22

Joshuwa utibuyisela ekhaya tive letingasemphumalanga

221Joshuwa wase ubita emaRubeni, nemaGadi, nencenye yesive sakaManase, 2

22:2
Num. 32:20,29
Dut. 3:18
Josh. 1:12
wakhuluma kuwo, watsi: “Nikwente konkhe loko Mosi, inceku yaNkulunkulu, latsi nibokwenta, nami ningilalele kuko konkhe lebengitsi kwenteni. 3Sesikhatsi lesidze manje, kuze kube ngulamuhla, anizange nibalahle bomnakenu, kodvwa nikwente konkhe loko Simakadze Nkulunkulu wenu lanitfume kutsi nikwente. 4
22:4
Num. 32:33
Dut. 3:12
Josh. 13:8
Manje Simakadze Nkulunkulu wenu sewunike labanakenu kuphumula, njengobe etsembisa, ncandzekani nibuyele emakhaya enu eveni lenabelwa lona nguMosi, inceku yaSimakadze, ngesheya kweJordane. 5
22:5
Dut. 10:12
13:4
Kodvwa nibocaphelisisa kutsi niyayigcina imiyalo nemtsetfo Mosi, inceku yaSimakadze, laninika yona: kutsandza Simakadze Nkulunkulu wenu, nekuhamba kuto tonkhe tindlela takhe, nekulalela imiyalo yakhe, nekunamatsela kuye, kanye nekumkhonta ngenhlitiyo yenu yonkhe nangemphefumulo wenu wonkhe.”

6Ngako Joshuwa wababusisa, wase uyabahambisa, babuyela emakhaya abo.

7

22:7
Josh. 17:1
18:7
Lencenye yesive sakaManase Mosi abeyabele live laseBhashani, kwase kutsi lena lenye incenye yona wayabela live ngasenshonalanga kweJordane kanye nabomnakabo. Watsi kube Joshuwa ababuyisele ekhaya, wababusisa, 8
22:8
Num. 31:26
1 Sam. 30:24
watsi: “Ncandzekani nibuyele emakhaya enu nayo yonkhe lengcebo yenu lenyenti: imihlambi yetifuyo, nesiliva, negolide, nelitfusi, nensimbi kanye netimphahla letinyenti kakhulu. Nibofike nehlukaniselane nabomnakenu leyo mphango leniyitfole etitseni tenu.”

9Ngako sive sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase tashiya ema-Israyeli eShilo eKhenani, tabuyela eGileyadi, eveni lato, letatilitfole ngekwemyalo waSimakadze ngaMosi.

Lilati ngaseJordane

10Tatsi kube tifike eGelilothi esifundzeni lesisedvute neJordane eveni laseKhenani, lesive sakaRubeni, nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase takha lilati lelikhulu eceleni kweJordane. 11Atsi kube lamanye ema-Israyeli eve kutsi setakhe lilati eGelilothi emnyeleni weKhenani esifundzeni lesisedvute neJordane eveni lelilesive sema-Israyeli, 12sonkhe sive sema-Israyeli sahlangana ndzawonye eShilo, sayakulwa nato.

13

22:13
Num. 25:7
Ema-Israyeli atfumela Finehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi, eveni lakaGileyadi esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase. 14Bamtfuma wahamba nemadvodza lalishumi lahloniphekile, yaba yinye kuleso nakuleso sive etiveni taka-Israyeli, nguleyo naleyo ndvodza iyinhloko yesive sema-Israyeli, lusendvo ngelusendvo.

15Lamadvodza efika eGileyadi, esiveni sakaRubeni, nesakaGadi kanye nasencenyeni yesive sakaManase, akhuluma atsi: 16“Sonkhe sive saSimakadze sitsi: ‘Niyenteleni lentfo lembi kangaka kuNkulunkulu wema-Israyeli? Nimshiyeleni Simakadze namhlubuka lamuhla ngekutakhela lilati? 17

22:17
Num. 25:3
Dut. 4:3
Asizange senele yini lesono lesasenta lena ePheyori? Kuze kube ngulamuhla seloku sisengakatihlambululi kuleso sono, ngisho nome sijeziso lesasikufa sehlela kuleso sive saSimakadze! 18Manje senimshiyile yini Simakadze?

“ ‘Lamuhla nanihlubuka Simakadze, kusasa utasitfukutselela sonkhe lesive sema-Israyeli. 19Nangabe lelive lenilidlile lingcolile, yewelani nite ngalapha eveni laSimakadze, lapho kume khona lithende laSimakadze, nehlukaniselane natsi lelive. Kodvwa ningacali nihlubuke Simakadze nome tsine ngekutakhela lelinye lilati, ngaphandle kwalelilati laSimakadze Nkulunkulu wetfu. 20

22:20
Josh. 7:1
1 Khr. 2:7
Khumbulani Akhani, umsa waZera, lowatsatsa tintfo lebekungakafaneli kutsi atitsatse; lulaka alusehlelanga sonkhe yini sive? Akuzange kufe yena yedvwa ngaleso sono sakhe.’ ”

21Sive sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase taphendvula baholi betive tema-Israyeli, tatsi: 22“Somandla, Nkulunkulu, Simakadze! Somandla, Nkulunkulu, Simakadze! Yena uyati! Na-Israyeli kufanele ati! Nangabe loku bekukuhlubuka nekungalaleli Simakadze, ningacali nisishiye siphila lamuhla. 23Nangabe sitakhele lilati letfu kutsi sitewuhlubuka Simakadze, bese sinikela ngeminikelo yekushiswa neyalokutinhlavu nome sente nemihlatjelo yekuthula kulo, shangatsi Simakadze matfupha angasibeka licala.

24“Cha! Loku sikwentiswe kwesaba kutsi ngalelinye lilanga titukulwane tenu tingahle tikhulume kuleti tetfu, titsi: ‘Ninabudlelwane buni naSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli? 25Simakadze wente iJordane yaba ngumnyele emkhatsini wetfu nani, nine tive takaRubeni nesakaGadi! Aninasabelo kuSimakadze!’ Ngako titukulwane tenu tingahle tente leti tetfu tikuyekele kwesaba Simakadze.

26“Kungako nje sitsite: ‘Asitilungiselele sakhe lilati, kodvwa lingabi lemnikelo wekushiswa nemhlatjelo,’ 27

22:27
Gen. 31:48
Josh. 24:27
kodvwa esikhundleni saloko lifanele libe bufakazi emkhatsini wetfu nani nasetitukulwaneni tetfu letiyawulandzela, kutsi Simakadze siyawumkhonta endzaweni yakhe lengcwele ngeminikelo yetfu yekushiswa, nangemihlatjelo, nangeminikelo yekuthula. Loko kuyakwenta kutsi kusasa titukulwane tenu tingabi nawo emandla ekutsi tikhulume kuleti tetfu, titsi: ‘Aninasabelo kuSimakadze.’

28“Tsine-ke satsi: ‘Nangabe bangake bakusho loko kitsi nome etitukulwaneni tetfu, siyawubaphendvula sitsi: “Bukani la, nasi sifanekiso selilati laSimakadze, lesakhiwa bobabe betfu, hhayi kutsi libe lekushisela iminikelo nemihlatjelo, kodvwa libe lebufakazi emkhatsini wetfu nani.” ’

29“Akube khashane natsi kuhlubuka Simakadze nekumshiya lamuhla ngekwakha lilati leminikelo yekushiswa, neminikelo yalokutinhlavu, nemihlatjelo, ngaphandle kwelilati laSimakadze Nkulunkulu wetfu lelime embikwelithende lakhe.”

30Watsi kube Finehasi, umphristi, nebaholi besive, tinhloko telusendvo ngelusendvo ka-Israyeli, beve loko lokwakukhulunywe sive sakaRubeni, nesakaGadi, nencenye yesive sakaManase, bajabula kakhulu. 31Finehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi, wakhuluma esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, nesakaManase, watsi: “Lamuhla sesiyati kutsi Simakadze unatsi, ngobe kute lapha lenikwentile lokukhombisa kungetsembeki kwenu kuSimakadze ngalendzaba. Ema-Israyeli seniwasindzisile esandleni saSimakadze.”

32Ngako Finehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi, nebaholi batsi kube bacedze umhlangano wabo nemaRubeni, nemaGadi, eveni lakaGileyadi, bancandzeka babuyela eKhenani, bafike babika kuma-Israyeli. 33Ajabula kakhulu nakeva lombiko, advumisa Nkulunkulu. Akazange aphindze akhulume ngekuyawubahlasela afike abhubhise live lekwakuhlala kulo sive sakaRubeni nesakaGadi.

34Sive sakaRubeni nesakaGadi tetsa lelilati libito tatsi: “NguFakazi emkhatsini wetfu kutsi Simakadze unguNkulunkulu.”