Siswati 1996 (SWA96)
21

Emadolobha emaLevi

211Baholi bemindeni yemaLevi beta ku-Eleyazare, umphristi, nakuJoshuwa, umsa waNuni, nakubaholi bemindeni yaletinye tive taka-Israyeli, 2

21:2
Josh. 18:1
Num. 35:1
eShilo eKhenani, bafike batsi: “Simakadze wayala ngaMosi kutsi kufanele sinikwe emadolobha lesitawuhlala kuwo, abe nemadlelo etifuyo tetfu.” 3Njengobe Simakadze abeshito, ema-Israyeli anika emaLevi nankha emadolobha lalandzelako kanye nemadlelo awo, kutsi kube sabelo sawo:

4Inkatho yekucala yaba yemaKhohati, lusendvo ngelusendvo. EmaLevi labesitukulwane sa-Aroni, umphristi, abelwa emadolobha lali-13 esiveni sakaJuda, nesakaSimeyoni, nesakaBhenjamini.

5Letinye titukulwane takaKhohati tabelwa emadolobha lalishumi etinsendvo tesive saka-Efrayimu, nesakaDani, nencenye yesive sakaManase. 6Titukulwane takaGeshoni tabelwa emadolobha lali-13 etinsendvo tesive saka-Isakhari, nesaka-Asheri, nesakaNaftali, nencenye yesive sakaManase eBhashani.

7Titukulwane takaMerari, lusendvo ngelusendvo, temukela emadolobha lali-12 esive sakaRubeni, nesakaGadi, nesakaZebuloni.

8Ngako ema-Israyeli abela emaLevi lamadolobha akanye nemadlelo awo, njengobe Simakadze abeyale ngaMosi.

9Kusukela esiveni sakaJuda nesakaSimeyoni abelwa nankha emadolobha lalandzelako, 10

21:10
1 Khr. 6:54
lamadolobha abelwa titukulwane taka-Aroni lekwakungulomunye wemindeni yemaKhohati lekwakungemaLevi, ngobe inkatho yekucala yayicondzene nato:

11

21:11
Josh. 14:15
15:13
Banikwa iKhiriyathi Abha, lekwakuyiHebroni, kanye nemadlelo labeyitungeletile, eveni letintsaba kulakaJuda; Abha bekunguyise wa-Anaki. 12
21:12
Josh. 14:13
1 Khr. 6:56
Kodvwa emasimi nemiti leyayitungelete lelidolobha kwakunikwe Khalebi, umsa waJefune, kutsi kube sabelo sakhe.

13

21:13
Josh. 20:7
1 Khr. 6:57
Ngako titukulwane ta-Aroni, umphristi, tanikwa iHebroni, lekwakulidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala; tanikwa neLibna, 14neJathiri, ne-Eshtemoya, 15neHoloni, neDebiri, 16ne-Ayini, neJutha, neBhethi Shemeshi, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha layimfica kuleto tive totimbili.

17Esiveni sakaBhenjamini anikwa iGibeyoni, neGeba, 18ne-Anathothi, ne-Almoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

19Onkhe emadolobha ebaphristi, labatitukulwane ta-Aroni, aba li-13, asakanye nemadlelo awo.

20Labanye betinsendvo temaKhohati lekwakungemaLevi babelwa emadolobha esiveni saka-Efrayimu:

21Eveni letintsaba kulaka-Efrayimu anikwa iShekhemu, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neGezeri, 22neKhibsayimu, neBhethi Horoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

23Nasesiveni sakaDani anikwa i-Eltheke, neGibhethoni, 24ne-Ayaloni, neGathi Rimoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

25Incenye yesive sakaManase yanikwa iThanaki, neGathi Rimoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamabili.

26Onkhe lamadolobha lalishumi kanye nemadlelo awo anikwa lawa lamanye emaKhohati, lusendvo ngelusendvo.

27Lusendvo ngelusendvo lwemaLevi langemaGeshoni nawo abelwa:

Kulencenye yesive sakaManase anikwa iGolani yaseBhashani, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neBhe Eshtera,“Bhe Eshtera” nome “Ashtarothe” akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamabili.

28Esiveni saka-Isakhari anikwa iKhishiyoni, neDabherathi,

29neJamuthi, ne-Eni Ganimu, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

30Esiveni saka-Asheri anikwa iMishali, ne-Abdoni, 31neHelkathi, neRehobu, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

32Esiveni sakaNaftali anikwa iKhedeshi, eGalile, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neHamothi Dori, neKhathani, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamatsatfu.

33Onkhe emadolobha esive semaGeshoni, lusendvo ngelusendvo, aba li-13, akanye nemadlelo awo.

34Lusendvo ngelusendvo lwemaMerari, lekwakungulamanye emaLevi, nawo abelwa:

Esiveni sakaZebuloni anikwa iJokneyamu, neKhatha, 35neDimna, neNahalali, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

36Esiveni sakaRubeni anikwa iBheseri, neJahasi, 37neKhedemothi, neMefathi, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

38Esiveni sakaGadi anikwa iRamothi leyayiseGileyadi, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neMahanayimu,

39neHeshboni, neJazeri, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

40Onkhe emadolobha labelwa emaMerari, lekwakungemaLevi, lusendvo ngelusendvo, aba li-12.

41

21:41
Num. 35:7
Emadolobha emaLevi kulelive lelase lingelema-Israyeli abengema-48 asawonkhe, akanye nemadlelo awo. 42Ngulelo nalelo dolobha lalinemadlelo alo labelitungeletile; kwakunjalo kuwo onkhe lawo madolobha.

Ema-Israyeli adla live

43

21:43
Gen. 12:7
13:15
15:18
26:3
28:13
Josh. 1:3
Ngako Simakadze ema-Israyeli wawapha lonkhe lelo live labefunge ngalo kubokhokho bawo kutsi utawanika, alidla ase ahlala kulo. 44
21:44
Dut. 11:25
Simakadze wawapha kuphumula kulelo live, kwaya njengobe abefungile kubokhokho bawo. Kute nome sinye sitsa sawo lesakhona kumelana nawo, ngobe Simakadze tonkhe leto titsa tawo watinikela etandleni tawo. 45
21:45
Josh. 23:14
1 Khos. 8:56
Kute nome sinye setsembiso lesingazange sifezeke emkhatsini wato tonkhe tetsembiso letinhle latenta endlini yaka-Israyeli; tonkhe tagcwaliseka.