Siswati 1996 (SWA96)
20

Emadolobha ekukhosela

201

20:1
Eks. 21:13
Num. 35:9
Dut. 19:2
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: 2“Tjela ema-Israyeli kutsi akakhetse lamanye emadolobha ekukhosela, njengobe ngasho ngaMosi, 3kuze kutsi nakukhona lobulele umuntfu ngesiphosiso angakacondzi, abalekele khona, atewusindza kulowo longumphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele.

4“Utawutsi nakabalekela kulelinye lalamadolobha afike eme esangweni lalelo dolobha alandzise yonkhe indzaba yakhe embikwabandlancane walelo dolobha. Kufanele lobandlancane amngenise ngekhatsi, bese umnika indzawo yekuhlala naye. 5Nangabe lona longumphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele, amcosha, lobandlancane akufanele anikele lomkhoseliswa kulomphindziseli, ngobe phela ubulele lomakhelwane wakhe ngesiphosiso angakacondzi, kantsi futsi abengesiso sitsa sakhe ngaphambili. 6Lomkhoseliswa kufanele ahlale kulelo dolobha, lize licala lakhe litekwe ngulelo bandla, kuze kufe nalomPhristi Lomkhulu labephetse ngaleso sikhatsi. Emvakwaloko-ke sangancandzeka abuyele ekhaya kakhe kulelo dolobha labaleka kulo.”

7Ngako base bakhetsa iKhedeshi yaseGalile eveni letintsaba kulakaNaftali, neShekhemu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, neKhiriyathi Abha, lekuyiHebroni, eveni letintsaba kulakaJuda. 8

20:8
Dut. 4:41
Ngasemphumalanga kweJordane ngesheya kweJerikhoSiHebheru sitsi “kweJordane yaseJerikho”, kungenteka kutsi kwakulibito ehlane, esibebesini setintsaba, bakhetsa iBheseri, esiveni sakaRubeni, neRamothi kulakaGileyadi, esiveni sakaGadi, neGolani kulaseBhashani, esiveni sakaManase. 9Nakwenteka um-Israyeli nome wetive lohlala emkhatsini wabo abulala lomunye umuntfu ngesiphosiso angakacondzi, abengabalekela kulamadolobha lakhetsiwe, angabe asabulawa ngulomphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele, licala lakhe lisengakatekwa ebandla.