Siswati 1996 (SWA96)
19

Live lelabelwa sive sakaSimeyoni

191

19:1
Gen. 49:7
Inkatho yesibili yacondzana nesive sakaSimeyoni, lusendvo ngelusendvo. Live lesabelwa lona lalisekhatsi eveni lakaJuda. 2Lalifaka ekhatsi:

IBherisheba, nome iSheba, neMolada, 3neHasari Shuwali, neBhala, ne-Esemu, 4ne-Eltholadi, neBhethuweli, neHoma, 5neSikilagi, neBhethi Makhabothi, neHasari Susimu, 6neBhethi Lebayothi, neSharuheni. Kwaba ngemadolobha lali-13Bunyenti baletindzawo bungahle behluke ngenca yetindzawo letengetwe kamuva akanye nemiti yawo.

7Bekuyi-Ayini, neRimona, ne-Etheri, ne-Ashani. Kwaba ngemadolobha lamane akanye nemiti yawo, 8nayo yonkhe imiti leyayitungelete lamadolobha, kuze kuyewufika eBhalathi Bheri, lekwakuyiRama yaseNegevu, iningizimu nelive.

Kwaba ngulelo-ke live lelaba sabelo sesive sakaSimeyoni, lusendvo ngelusendvo. 9Lifa lesive sakaSimeyoni latsatfwa esabelweni sakaJuda, ngobe live lakaJuda lalilikhulu kunabo. Ngako-ke sive sakaSimeyoni sabelwa lifa eveni lakaJuda.

Live lelabelwa sive sakaZebuloni

10Inkatho yesitsatfu yacondzana nesive sakaZebuloni, lusendvo ngelusendvo:

Umnyele welive labo wawuhamba uze ufike eSaridi. 11Wawusuka lapho ucondze enshonalanga, eMarala, ufike eDabheshethi, wendlulele emfudlaneni lowawusedvute neJokneyamu. 12Wawusuka eSaridi ucondze emphumalanga ucondzane nekuphuma kwelilanga eveni laKhislothi Thabori, uhambe ucondze eDabherathi, wenyuke ucondze eJafiya. 13Wawuchubeka ucondze emphumalanga eGathi Heferi, nase-Ethi Kasini; wawufike wendlule iRimoni ujikele eNeya. 14Lapho-ke umnyele wawugega ngasenyakatfo ucondze eHanathoni, ugcine eSihosheni saseJifta Eli. 15Wawufaka ekhatsi iKhathathi, neNahalali, neShimironi, neJidala, neBhetlehema. Kwaba ngemadolobha lali-12 akanye nemiti yawo. 16Lamadolobha nemiti yawo aba lifa lelabelwa sive sakaZebuloni, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive saka-Isakhari

17Inkatho yesine yacondzana nesive saka-Isakhari, lusendvo ngelusendvo. 18Live laso lalifaka ekhatsi:

IJezreyeli, neKhesulothi, neShunemu, 19neHafarayimu, neShiyoni, ne-Anaharathi, 20neRabhithi, neKhishiyoni, ne-Ebesi, 21neRemethi, ne-Eni Ganimu, ne-Eni Hada, neBhethi Phasesi. 22Umnyele wawugudla iNtsaba iThabori neShahasima,Nome “Shahasajimu” neBhethi Shemeshi ugcine eJordane. Kwaba ngemadolobha lali-16 akanye nemiti yawo.

23Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive saka-Isakhari, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive saka-Asheri

24Inkatho yesihlanu yacondzana nesive saka-Asheri, lusendvo ngelusendvo. 25Live laso lalifaka ekhatsi:

IHelkathi, neHali, neBheteni, ne-Akshafu, 26ne-Alameleki, ne-Amadi, neMishali. Ngasenshonalanga lomnyele wawugudla iKhameli neShihori Libnathi. 27Wawusuka lapho ujikele ngasemphumalanga ucondze eBhethi Dagoni, ufike kaZebuloni naseSihosheni sase-Jifta Eli, ucondze enyakatfo eBhethi Emeki, naseNeyiyeli, wendlulele eKhabuli, ngesancele. 28Wawuhamba ucondze e-Abdoni,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ebroni” naseRehobu, naseHamoni, naseKhana, uze ufike eSidoni Lenkhulu. 29Umnyele wawube sewujikela ngaseRama, ucondze eThire, lidolobha leliyinqaba, bese ujikela ngaseHosa, uphumele elwandle esifundzeni saseMahalabi nase-Akzibi, 30nase-Uma, nase-Afeki, naseRehobu. Kwaba ngemadolobha langema-22 akanye nemiti yawo.

31Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive saka-Asheri, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaNaftali

32Inkatho yesitfupha yacondzana nesive sakaNaftali, lusendvo ngelusendvo:

33Umnyele wabo wawusuka eHelefu esihlahleni lesikhulu saseSananimu, wendlule e-Adami Nekhebi, neJabniyeli ucondze eLakhumu, uze uyewungena eJordane. 34Lomnyele wawujika ucondze ngasenshonalanga udzabule ekhatsi i-Aznothi Thabhori, uze uphumele eHukhoki. Wawufike ugudle emnyeleni wakaZebuloni ngaseningizimu, bese kutsi ngasenshonalanga ugudle umnyele waka-Asheri, ngasemphumalanga kube ngumfula iJordane. 35Emadolobha latinqaba kwaba yiSidimu, neSeri, neHamathi, neRakhathi, neKhinerethi, 36ne-Adama, neRama, neHasori, 37neKhedeshi, ne-Edreyi, ne-Eni Hasori, 38neJironi, neMigdali Eli, neHoremu, neBhethi Anathi, neBhethi Shemeshi. Kwaba ngemadolobha lali-19 akanye nemiti yawo.

39Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive sakaNaftali, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaDani

40Inkatho yesikhombisa yacondzana nesive sakaDani, lusendvo ngelusendvo. 41Lelive lalifaka nati tindzawo:

Kwaba yiSora, ne-Eshtayoli, ne-Iri Shemeshi, 42neShalbimu, ne-Ayaloni, ne-Jithila, 43ne-Eloni, neThimna, ne-Ekroni, 44ne-Eltheke, neGibhethoni, neBhalathi, 45neJehudi, neBhene Bheraki, neGathi Rimoni, 46neMe Jakhoni, neRakhoni, kanye nalendzawo lebhekene neJopha.

47

19:47
Khu. 1:34
18:27
Kodvwa sive sakaDani saba nenkinga kutsi silidle lelive laso, ngako senyuka sayakuhlasela iLeshemu, sayidla, sayicedza ngenkemba, sayitfumba. Sahlala eLeshemu sase siyetsa libito ngakhokho waso satsi yiDani.

48Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive sakaDani, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaJoshuwa

49Batsi kube bacedze kwaba lelive ngekwetigaba talo, baka-Israyeli banika Joshuwa, umsa waNuni, sabelo lesilifa lakhe emkhatsini wabo, 50njengobe Simakadze abeyalile. Bamnika lidolobha labelicelile, iThimnathi Sera,“Thimnathi Sera” nome “Thimnathi Heresi” liseveni letintsaba ka-Efrayimu. Walakha lelidolobha, wase uhlala kulo.

51

19:51
Josh. 14:1
18:1
Lawa-ke ngemave, Eleyazare, umphristi, naJoshuwa, umsa waNuni, nebaholi betive taka-Israyeli, labawaba ngenkatho eShilo embikwaSimakadze, ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Kwaba kucedza kwabo-ke kwabelana live.

20

Emadolobha ekukhosela

201

20:1
Eks. 21:13
Num. 35:9
Dut. 19:2
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: 2“Tjela ema-Israyeli kutsi akakhetse lamanye emadolobha ekukhosela, njengobe ngasho ngaMosi, 3kuze kutsi nakukhona lobulele umuntfu ngesiphosiso angakacondzi, abalekele khona, atewusindza kulowo longumphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele.

4“Utawutsi nakabalekela kulelinye lalamadolobha afike eme esangweni lalelo dolobha alandzise yonkhe indzaba yakhe embikwabandlancane walelo dolobha. Kufanele lobandlancane amngenise ngekhatsi, bese umnika indzawo yekuhlala naye. 5Nangabe lona longumphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele, amcosha, lobandlancane akufanele anikele lomkhoseliswa kulomphindziseli, ngobe phela ubulele lomakhelwane wakhe ngesiphosiso angakacondzi, kantsi futsi abengesiso sitsa sakhe ngaphambili. 6Lomkhoseliswa kufanele ahlale kulelo dolobha, lize licala lakhe litekwe ngulelo bandla, kuze kufe nalomPhristi Lomkhulu labephetse ngaleso sikhatsi. Emvakwaloko-ke sangancandzeka abuyele ekhaya kakhe kulelo dolobha labaleka kulo.”

7Ngako base bakhetsa iKhedeshi yaseGalile eveni letintsaba kulakaNaftali, neShekhemu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, neKhiriyathi Abha, lekuyiHebroni, eveni letintsaba kulakaJuda. 8

20:8
Dut. 4:41
Ngasemphumalanga kweJordane ngesheya kweJerikhoSiHebheru sitsi “kweJordane yaseJerikho”, kungenteka kutsi kwakulibito ehlane, esibebesini setintsaba, bakhetsa iBheseri, esiveni sakaRubeni, neRamothi kulakaGileyadi, esiveni sakaGadi, neGolani kulaseBhashani, esiveni sakaManase. 9Nakwenteka um-Israyeli nome wetive lohlala emkhatsini wabo abulala lomunye umuntfu ngesiphosiso angakacondzi, abengabalekela kulamadolobha lakhetsiwe, angabe asabulawa ngulomphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele, licala lakhe lisengakatekwa ebandla.

21

Emadolobha emaLevi

211Baholi bemindeni yemaLevi beta ku-Eleyazare, umphristi, nakuJoshuwa, umsa waNuni, nakubaholi bemindeni yaletinye tive taka-Israyeli, 2

21:2
Josh. 18:1
Num. 35:1
eShilo eKhenani, bafike batsi: “Simakadze wayala ngaMosi kutsi kufanele sinikwe emadolobha lesitawuhlala kuwo, abe nemadlelo etifuyo tetfu.” 3Njengobe Simakadze abeshito, ema-Israyeli anika emaLevi nankha emadolobha lalandzelako kanye nemadlelo awo, kutsi kube sabelo sawo:

4Inkatho yekucala yaba yemaKhohati, lusendvo ngelusendvo. EmaLevi labesitukulwane sa-Aroni, umphristi, abelwa emadolobha lali-13 esiveni sakaJuda, nesakaSimeyoni, nesakaBhenjamini.

5Letinye titukulwane takaKhohati tabelwa emadolobha lalishumi etinsendvo tesive saka-Efrayimu, nesakaDani, nencenye yesive sakaManase. 6Titukulwane takaGeshoni tabelwa emadolobha lali-13 etinsendvo tesive saka-Isakhari, nesaka-Asheri, nesakaNaftali, nencenye yesive sakaManase eBhashani.

7Titukulwane takaMerari, lusendvo ngelusendvo, temukela emadolobha lali-12 esive sakaRubeni, nesakaGadi, nesakaZebuloni.

8Ngako ema-Israyeli abela emaLevi lamadolobha akanye nemadlelo awo, njengobe Simakadze abeyale ngaMosi.

9Kusukela esiveni sakaJuda nesakaSimeyoni abelwa nankha emadolobha lalandzelako, 10

21:10
1 Khr. 6:54
lamadolobha abelwa titukulwane taka-Aroni lekwakungulomunye wemindeni yemaKhohati lekwakungemaLevi, ngobe inkatho yekucala yayicondzene nato:

11

21:11
Josh. 14:15
15:13
Banikwa iKhiriyathi Abha, lekwakuyiHebroni, kanye nemadlelo labeyitungeletile, eveni letintsaba kulakaJuda; Abha bekunguyise wa-Anaki. 12
21:12
Josh. 14:13
1 Khr. 6:56
Kodvwa emasimi nemiti leyayitungelete lelidolobha kwakunikwe Khalebi, umsa waJefune, kutsi kube sabelo sakhe.

13

21:13
Josh. 20:7
1 Khr. 6:57
Ngako titukulwane ta-Aroni, umphristi, tanikwa iHebroni, lekwakulidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala; tanikwa neLibna, 14neJathiri, ne-Eshtemoya, 15neHoloni, neDebiri, 16ne-Ayini, neJutha, neBhethi Shemeshi, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha layimfica kuleto tive totimbili.

17Esiveni sakaBhenjamini anikwa iGibeyoni, neGeba, 18ne-Anathothi, ne-Almoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

19Onkhe emadolobha ebaphristi, labatitukulwane ta-Aroni, aba li-13, asakanye nemadlelo awo.

20Labanye betinsendvo temaKhohati lekwakungemaLevi babelwa emadolobha esiveni saka-Efrayimu:

21Eveni letintsaba kulaka-Efrayimu anikwa iShekhemu, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neGezeri, 22neKhibsayimu, neBhethi Horoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

23Nasesiveni sakaDani anikwa i-Eltheke, neGibhethoni, 24ne-Ayaloni, neGathi Rimoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

25Incenye yesive sakaManase yanikwa iThanaki, neGathi Rimoni, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamabili.

26Onkhe lamadolobha lalishumi kanye nemadlelo awo anikwa lawa lamanye emaKhohati, lusendvo ngelusendvo.

27Lusendvo ngelusendvo lwemaLevi langemaGeshoni nawo abelwa:

Kulencenye yesive sakaManase anikwa iGolani yaseBhashani, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neBhe Eshtera,“Bhe Eshtera” nome “Ashtarothe” akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamabili.

28Esiveni saka-Isakhari anikwa iKhishiyoni, neDabherathi,

29neJamuthi, ne-Eni Ganimu, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

30Esiveni saka-Asheri anikwa iMishali, ne-Abdoni, 31neHelkathi, neRehobu, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

32Esiveni sakaNaftali anikwa iKhedeshi, eGalile, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neHamothi Dori, neKhathani, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamatsatfu.

33Onkhe emadolobha esive semaGeshoni, lusendvo ngelusendvo, aba li-13, akanye nemadlelo awo.

34Lusendvo ngelusendvo lwemaMerari, lekwakungulamanye emaLevi, nawo abelwa:

Esiveni sakaZebuloni anikwa iJokneyamu, neKhatha, 35neDimna, neNahalali, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

36Esiveni sakaRubeni anikwa iBheseri, neJahasi, 37neKhedemothi, neMefathi, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

38Esiveni sakaGadi anikwa iRamothi leyayiseGileyadi, lidolobha lekukhosela kwalowo lonelicala lekubulala, neMahanayimu,

39neHeshboni, neJazeri, akanye nemadlelo awo; kwaba ngemadolobha lamane.

40Onkhe emadolobha labelwa emaMerari, lekwakungemaLevi, lusendvo ngelusendvo, aba li-12.

41

21:41
Num. 35:7
Emadolobha emaLevi kulelive lelase lingelema-Israyeli abengema-48 asawonkhe, akanye nemadlelo awo. 42Ngulelo nalelo dolobha lalinemadlelo alo labelitungeletile; kwakunjalo kuwo onkhe lawo madolobha.

Ema-Israyeli adla live

43

21:43
Gen. 12:7
13:15
15:18
26:3
28:13
Josh. 1:3
Ngako Simakadze ema-Israyeli wawapha lonkhe lelo live labefunge ngalo kubokhokho bawo kutsi utawanika, alidla ase ahlala kulo. 44
21:44
Dut. 11:25
Simakadze wawapha kuphumula kulelo live, kwaya njengobe abefungile kubokhokho bawo. Kute nome sinye sitsa sawo lesakhona kumelana nawo, ngobe Simakadze tonkhe leto titsa tawo watinikela etandleni tawo. 45
21:45
Josh. 23:14
1 Khos. 8:56
Kute nome sinye setsembiso lesingazange sifezeke emkhatsini wato tonkhe tetsembiso letinhle latenta endlini yaka-Israyeli; tonkhe tagcwaliseka.