Siswati 1996 (SWA96)
2

Tinhloli taJoshuwa tingenisa kaRahabi eJerikho

21

2:1
Num. 25:1
Heb. 11:31
Jak. 2:25
Joshuwa, umsa waNuni, wase utfumela tinhloli letimbili ngasense kusuka eShithimu, watsi: “Hambani niyewuhlola lela live, ikakhulu lidolobha laseJerikho.” Ngako-ke tahamba tefika khona, tangenisa endlini kaRahabi, ingwadla, tahlala khona.

2Inkhosi yaseJerikho yatjelwa, kwatsiwa: “Kukhona emadvodza aka-Israyeli lasatfumbelete adzimate efika la kulobusuku; atewuhlola lelive.” 3Ngako inkhosi yaseJerikho yavele yatfumela livi kuRahabi, yatsi: “Khipha lawo madvodza langenise endlini kakho, ngobe etele kutawuhlola lonkhe lelive.”

4Rahabi abesawatsetse lamadvodza wawafihla. Ngako watsi: “Yebo, kona lamadvodza efikile lapha kami, kodvwa angikawati kutsi abephumaphi. 5Kutsite kusihlwa nakuhwalala, nasekutawuvalwa emasango, lamadvodza aphuma ahamba. Angiwati kutsi aphume ashonaphi. Phutfumani niwacoshe. Ningahle niwabambe.” 6Empeleni Rahabi abewatsetse lamadvodza wawafihla etulu eluphahleni emabibini etinhlanga teflekisi labetibeke eluphahleni ngabolonina. 7Ngako-ke letitfunywa tagijima, talandzela letinhloli, tehla ngemgwaco locondza ngasematubukweni eJordane. Tatsi kube tiphume, emasango avalwa.

8Tatsi tinhloli tisengakalali, Rahabi wenyuka waya kuto eluphahleni, 9

2:9
Eks. 15:14
23:27
Dut. 11:25
wafike wakhuluma kuto, watsi: “Ngiyati kutsi Simakadze uniphe lelive. Sonkhe sehlelwe kwesaba lokukhulu ngani, kantsi futsi tonkhe tive letakhile kulelive setingenwe ngemanti emadvolweni, ngenca yekwesaba nine. 10
2:10
Eks. 14:21
Num. 21:23,33
Josh. 4:23
Sivile kutsi Simakadze walomisa kanjani Lwandle Lolubovu embikwenu ngesikhatsi niphuma eGibhithe, nekutsi nentani kuSihoni na-Ogi, emakhosi lamabili ema-Amori, lenawabhubhisa ngelusiko lwenkemba ngasemphumalanga kwemfula iJordane. 11
2:11
Dut. 4:39
Josh. 5:1
Hla. 135:6
Satsi kube sikuve loko, tinhlitiyo tetfu tashona phansi, kwabate namunye lowasala anesibindzi emkhatsini wetfu ngenca yenu, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu nguye longuNkulunkulu ezulwini etulu, nasemhlabeni phansi. 12Manje-ke ngitsi fungani lapha kimi ngaSimakadze kutsi njengobe nami nginiphetse kahle, nani niyakungiphatsa kahle mine nemndeni wababe, ninginike luphawu lwesiciniseko, 13sekutsi nase nisihlasela, ningeke nimbulale babe, namake, nabomnaketfu, nabodzadzewetfu kanye nemindeni yabo, kodvwa nisephule ekufeni.”

14Letinhloli tamnika siciniseko, tatsi: “Imphilo yenu siyibambisa ngemphilo yetfu. Nangabe nine ningeke nitjele muntfu ngalomsebenti lesite ngawo, siyakuniphatsa kahle nangekwetsembeka ngesikhatsi Simakadze asinika lelive.”

15Wabakhipha ngentsambo efasitelweni, ngobe indlu yakhe yayakhelwe elubondzeni lwelidolobha, abehlala elubondzeni. 16Watiyalisisa watsi: “Hambani nicondze ngasetintsabeni, funa laba labanicoshako bahlangane nani. Nibobhaca khona, kudzimate kuphele emalanga lamatsatfu, baze bancandzeke. Emvakwaloko bese niyahamba-ke.”

17Lamadvodza akhuluma atsi: “Singeke sibopheleke kulesifungo losifungise sona, 18ngaphandle kwekutsi wente naku: Nase silingenela lelive lenu, wena ubobopha lentsambo lebovu efasitelweni losikhiphe ngalo. Uyihlo, nenyoko, nabomnakenu, nabo bonkhe bemndeni weyihlo, ubobacocela ndzawonye lapha endlini yakho. 19Lowo loyawuphumela ngaphandle kwendlu yakho, aye esitaladini, ingati yakhe iyawubasetikwakhe, tsine siyawubate licala. Ngulowo nalowo muntfu losendlini yakho kanye nawe, ingati yakhe iyawubasetikwetfu, nangabe uke watsintfwa nje. 20Kodvwa nangabe uyibhabata lendzaba, singeke sibopheleke kulesifungo lowasifungisa sona.”

21Rahabi waphendvula watsi: “Ngiyavuma, akube njengobe nisho nine.” Ngako wase uyatihambisa letinhloli, tahamba. Wase ubopha lentsambo lebovu kulelo fasitelo.

22Letinhloli tesuka tahamba tacondza etintsabeni, tafike tabhaca khona emalanga lamatsatfu, baze bancandzeka laba bebaticosha, ngobe bese batifune yonkhe indlela bangete batitfola. 23Letinhloli letimbili tehla etintsabeni setincandzeka, tewela tabuyela kuJoshuwa, umsa waNuni, tafike tamlandzisa yonkhe indzaba nangako konkhe lokwativelela.

24Letinhloli takhuluma kuJoshuwa, tatsi: “Ngempela Simakadze lonkhe lelive ulinikele etandleni tetfu; bonkhe bantfu bakulelive bayatfutfumela ngatsi.”